Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de EINDEJAARSTIPS van Silvis & Vos Accountants en Belastingadviseurs te Middenmeer. Wat is belangrijk om nog aan het einde van 2014 te laten regelen?

Uiteraard mag u verwachten dat wij als uw adviseur pro-actief de voor u van toepassing zijnde voordelen toepassen.

Maar het is wel prettig als u ook van de laatste ontwikkelingen op de hoogte bent toch? Wel van belang om als ondernemer de juiste keuzes te kunnen maken. U leest het in onze speciale nieuwsbrief vol eindejaarstips!

Inzake de wijzigingen op het gebied van de Werkkostenregeling en de wijzigingen in de arbeidswetgeving Wet en Zekerheid hebben wij u uitgebreid geïnformeerd middels een nieuwsbrief en 2 ondernemersavonden. Mocht u hier nog meer informatie over willen kunt u contact opnemen met uw salarisadviseur.

Ondernemende groet, Team Silvis & Vos


Foto: Ineke, Cor, Sandra, Esmeralda, Danielle, Christian, Siem, Jeffrey, Alfred, Jan, Marco, Jeannette, Christiaan, Lisette, Ria, Paula Miranda, Caro, Ronald, Ellen, Anthonie , Johan, Angela, Remco, Corine, Anne-Mieke, Saskia, Petra, Philip, Ellie
Afwezig: Jos, Peter, Meindert, Ingrid
Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen
In beginsel heeft u als ondernemer recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de KIA, EIA, MIA en VAMIL.

KIA: Heeft u dit jaar al geïnvesteerd maar nog niet meer dan €2.300,-? Overweeg dan nog een extra investering om fiscaal voordeel te behalen. Of misschien is het beter of een investering door te schuiven naar 2015. Het percentage van de investeringsaftrek neemt namelijk af, naarmate u een hoger bedrag investeert.

Voorkom desinvesteringsbijtelling
De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen (drempel € 2.300) waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht.

Een dergelijke vervreemding wordt een desinvestering genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties dat gelijk te stellen is met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot 2015.

Houd uw uren bij
Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren. Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie.

Let op: Ook in 2015 kunt u blijven profiteren van de ondernemersaftrek. Voorlopig blijft deze ongemoeid. De voorgestelde winstbox is van de baan.

Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af
Zijn er activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, incourante voorraden / onderhanden werk of bedrijfsmiddelen/panden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen
Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in:
  • een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen; of
  • bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven.
Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn.

Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de herinvesteringsreserve terecht komt.

Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma’s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig nieuws is dat de Hoge Raad in 2014 heeft beslist dat al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd.

Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening
Als u in 2014 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2014 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2013 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus.

Keer nog dividend uit in 2014 of vervreemd uw aanmerkelijk belangaandelen nog in 2014
In 2014 is het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% voor de eerste € 250.000 (fiscale partners € 500.000). Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen nog in 2014 te verrichten, bespaart u dus maximaal € 7.500 netto (3% over maximaal € 250.000). Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Let er wel op dat er voldoende ruimte is om dividend uit te keren. Vooral bij BV’s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden.Snel doen dus.

Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie
De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen.

Zorg voor een leningsovereenkomst
De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorgt u dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan.

BV of eenmanszaak?
Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR (Fiscale Oudedagsreserve), wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast.

In de BV bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% - 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een BV. Bij winsten tussen de € 150.000 en € 200.000 dient u de BV echter fiscaal te heroverwegen.

Levert man-vrouwfirma nog een voordeel op?
Drijft u samen met uw partner een onderneming (eenmanszaak) en claimt u bijvoorbeeld de meewerkaftrek voor uw partner? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook samen een man-vrouwfirma oprichten. Uw partner kan dan ook in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten als aan het urencriterium wordt voldaan. Deze eis is vervallen voor de MKB winstvrijstelling 14%. Aan uw partner wordt dan een deel van de winst toegerekend waardoor de totale belastingdruk lager wordt. Een besparing van enkele duizenden euro’s kan gerealiseerd worden.

Maak slim gebruik van btw aangiftetermijnen
Zolang sprake is van een totaal te betalen bedrag aan btw, wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en de afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte.

Profiteer langer van laag btw-tarief in de bouw
U kunt langer gebruik maken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Het verlaagde tarief van 6% voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verlengd tot 1 juli 2015.

Welke werkzaamheden vallen ook al weer onder renovatie- en herstelwerkzaamheden? Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook valt hieronder het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning. Zo kunt u over de arbeidskosten voor het plaatsen van een keuken of het vervangen van een cv-installatie in beginsel het verlaagde 6%-tarief toepassen.

Verder is goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief wordt toegepast op:
  • het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers, mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
  • de arbeidskosten van de in opdracht op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in eigen bedrijf vervaardigde goederen (denk aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen);
  • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van de bij de woning behorende tuinen.
Vraag uw btw over 2014 in andere EU-lidstaten terug
Nederlandse ondernemers kunnen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf.De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2014 is 30 september 2015.

Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren
Als u over 2014 debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.

Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid?
Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende). Informeer of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid, zodat u weet of u nog btw belast kunt verhuren.

Betaal nooit contant bij het tanken
Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren.

Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak.

Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel)
Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole.

Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op 2006-2008 dient daarom pas in 2016 te worden vernietigd.

Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf
De berekening van belastingrente (voorheen heffingsrente) vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken of het conform uw winstverwachtingen zijn. Dien voor 1 mei 2015 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft.

Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2014, krijgt u pas belastingrente vergoed indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2015 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf.

Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen.

Neem een hypotheek bij de eigen BV
Heeft u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als daarvoor genoeg financiële ruimte is. Een hypotheek bij de eigen BV kan u vele (tien)duizenden euro’s opleveren.

Saldo rekening-courant niet boven €17.500?
Heeft u als DGA een rekening-courant overeenkomst met uw eigen BV, let dan op het saldo. Als het saldi van de rekening-courant in het hele kalenderjaar namelijk niet hoger is geweest dan €17.500 hoeft u geen rente te berekenen.

Houd uw saldo dus goed in de gaten anders moet er rente worden berekend over uw schuld aan uw B.V..

Lenen aan de kinderen voor de eigen woning
Sparen levert op dit moment weinig op. Geld uitlenen aan de kinderen voor de aankoop of verbouwing van hun woning, kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Voor beide partijen. U hebt een aantrekkelijk rendement. Uw kinderen een goedkope(re) hypotheek. Uw adviseur kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de spelregels.

Maak gebruik van de tijdelijke verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning
Voor kinderen geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.096. Deze vrijstelling wordt extra verhoogd tot maximaal € 52.281 (2014), wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (dus niet voor een tweede woning) van het kind. Tot 1 januari 2015 geldt echter voor iedereen een vrijstelling van (maximaal) € 100.000 wanneer de schenking wordt gedaan ten behoeve van de eigen woning. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar geldt voor deze tijdelijke vrijstelling niet. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde belastingvrij een schenking kan ontvangen van maximaal € 100.000, mits dit geld wordt besteed aan een woning.

Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen
Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van € 5.229 (2014) en de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van € 25.096 in 2014). Deze verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan worden verhoogd wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (zie hiervoor). Voor kleinkinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.092 (2014).

Denk aan persoonsgebonden aftrek
De persoonsgebonden aftrek, waaronder giften, alimentatie, zorgkosten en scholingsuitgaven, komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 30%) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 25%). Stem uw inkomen en aftrek zo veel mogelijk op elkaar af.

Verlaag uw grondslag in box 3
U moet over uw vermogen - waaronder uw spaargeld - jaarlijks belasting betalen in box 3 als u meer vermogen heeft dan het heffingsvrije bedrag (€ 21.139 per belastingplichtige, € 42.278 voor fiscale partners). Hierbij wordt het vermogen elk jaar getoetst op 1 januari. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 op 1 januari lager is. U kunt dit bijvoorbeeld bereiken door aan het einde van het jaar met uw spaargeld:
  • een deel van uw hypotheek af te lossen;
  • grote uitgaven die u toch moet doen, nog aan het einde van het jaar te doen;
  • hypotheekrente vooruit te betalen;
  • een gift of schenking te doen.
Laat uw testament (regelmatig) checken
De erflater die een goed testament opmaakt, kan een forse belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament dat de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen combineert met een minimale heffing van erfbelasting bij de erfgenamen. Door de wijzigingen van de successiewetgeving of uw persoonlijke wensen, kan het zijn dat uw huidige testament niet (fiscaal) optimaal meer is. Wij raden u dan ook aan uw testament te laten scannen.

Silvis & Vos Accountants & Belastingadviseurs is een middelgroot accountants- en belastingadvieskantoor in Middenmeer. Met inmiddels 35 medewerkers zijn wij al meer dan zestig jaar actief voor het (controleplichtig) midden-  en kleinbedrijf, de agrarische sector, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren. Silvis & Vos is een betrouwbaar en dynamisch kantoor met een ‘no nonsense’ mentaliteit dat streeft naar langdurige relaties.

Wenst u deze nieuwsbrief niet te ontvangen dan kunt u zich hieronder uitschrijven.
uitschrijven
doorsturen
online versie
bekijk website
Bezoekadres
Brugstraat 38
1775 BG MIDDENMEER
Postadres
Postbus 19
1775 ZG MIDDENMEER
T. 0227 - 50 40 50
F. 0227 - 50 40 40
E. mail@silvos.nl