Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
30 MEI - 11 JUNI 2015

ACTUALITEIT

 
Nieuw tijdschrift:
Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit
Het praktijkgerichte vakblad over fiscaliteit in de drie gewesten
Beschrijving + inhoudstafel nr. 2015/1
 
Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht
Ambtshalve advies door Hoge Raad voor de Justitie

Bijzondere mandaten binnen de rechtbanken van eerste aanleg

Ambtshalve advies door Hoge Raad voor de Justitie
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Pleidooi voor de invoering van een comparitie na antwoord in de burgerlijke rechtspleging

B. Allemeersch, RW 2014-15, nr. 41, 13/06/2015, 1602

Wetboek Economisch Recht: een aanbouwwetboek
I. Verougstraete, RW 2014-15, nr. 41, 13/06/2015, 1603

Antimisbruik in registratie- en erfbelasting. Nieuwe omzendbrief
S. Van Bree, NJW nr. 324, 10/06/2015, 426
16.02.2015 - Omzendbrief 2015/1 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014 - Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Registratiebelasting en erfbelasting

Bespreking circulaire rolrechten (verbeterde versie)
Fiscoloog nr. 1434, 10/06/2015, 14

De nieuwe (verhoogde) rolrechten : het verdedigen van uw fiscale belangen wordt stilaan een luxeartikel
J. Soetaert, Fiscalnet, Wekelijkse analyses van 06/06/2015 – 6

De hervorming van het Franse verbintenissenrecht
S. Van Loock, De hervorming van het Franse verbintenissenrecht: Le jour de gloire, est-il arrivé?? RW 2014-15, nr. 40, 06/06/2015, 1562

Bezitsvorderingen
V. Defraiteur, Le point sur… la réintégrande, JT N° 6608, 06/06/2015, 477

Het beroepsgeheim van de cijferberoepen
L. Huybrechts, NC nr. 3, juni 2015, 161

Nu ook rolrecht in fiscale zaken
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 20, week 28 mei – 3 juni 2015, 12

Fiscale fraude en witwassen: de minister van Justitie reageert
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 20, week 28 mei – 3 juni 2015, 13

Fiscus ontsnapt niet aan rechtsplegingsvergoeding
J. Vanden Branden, T. Sas, Fisc. Act. nr. 19, week 21-27 mei 2015, 1
Zie ook de arresten GwH, info en literatuur in de vorige Nieuwsbrief Advocatuur 13 - 29 mei 2015

Melding buitenlandse rekeningen aan CAP kan nu effectief gebeuren
L. Vanneste, Fisc. Act. nr. 19, week 21-27 mei 2015, 7
Zie info en andere literatuur in de vorige Nieuwsbrief Advocatuur 13 - 29 mei 2015

Inplanting windturbines
X. Miny, De implanting van windturbines in Vlaanderen en Wallonië: vergelijkend overzicht van voorwaarden, TMR 2015/2, 132

Afvalstoffenbeheer – vrij verkeer van afval
S. Vereycken, Het nabijheidsbeginsel als uitzondering op het vrij verkeer van afvalstoffen?, TMR 2015/2, 143

Waardering van vruchtgebruik: ‘zeer technisch en weinig sexy’
A. Reniers, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 22-23 2015, 1
+ bijlage omzettingstabel
22 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 15/01/2015,  bl. 1597
Deze omzettingstabellen zullen elk jaar op 1 juli geactualiseerd worden.

Moet de elektrische fiets verzekerd worden?
Verzekeringsnieuws, nr. 5, mei 2015, 14

Bankenwet
Bank- en Financieel Recht 2015/I-II, dossier Bankenwet
Beschrijving + inhoudstafel

Huwelijksvermogensrecht
V. Vanderhulst, Schulden van een echtgenoot uit een strafrechtelijke veroordeling of onrechtmatige daad: huwelijksvermogens- en executierechtelijke aspecten, Not.Fisc.M. 2015/4, 98

Mede-eigendom – onroerende voorheffing
W. Defoor, Onroerende voorheffing en onroerend goed in mede-eigendom: is gedeelde (fiscale) smart ook halve smart?, Not.Fisc.M. 2015/4,111

Onderhandse schenking – handgift
R. Elsermans, De vereiste van de animus donandi op het moment van de traditio bij handgiften: het Hof van Cassatie bevestigt zijn rechtspraak, , Not.Fisc.M. 2015/4, 120, noot onder Cass. 12/09/2014, Not.Fisc.M. 2015/4, 117

Bijzondere aanslag geheime commissielonen
J. Van Dyck, Bijzondere aanslag en ‘identificatie’: hoe werkt de termijn van 2,5 jaar?, Balans nr. 740, 22/05/2015, 1

De aanslag geheime commissielonen: het monster onthoofd
P. Smeyers, AFT 2015/5, 4

Kosten privé-onroerend goed: blijft de bezoldigingstheorie overeind anno 2015?
T. Melis, A. Missal, AFT 2015/5, 15

Liquidatiereserve: retroactieve uitbreiding naar aj. 2013 en 2014
P. Hinnekens, S. Gommers, Fiscoloog nr. 1433, 03/06/2015, 1

Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2013-2014)
H. Vanhees, RDI-Ing.Cons. 2015/1, 1

De planologische bestemmingsvoorschriften: overzicht van rechtspraak met commentaar
Deel V. Landbouw – partim 1
T. De Wele, TROS 2015, , nr. 77, 5

Het Decreet betreffende de handhavig van de omgevingsvergunning: een eerste verkennende analyse
G. Debersaques, A. De Backer, TROS 2015, nr. 77, 21


BOEKEN

Knelpunten bij de koop van kunst- en cultuurvoorwerpen
B. Demarsin, Intersentia 2015, in A.L Verbeke, B. Tilleman (eds.) Reeks knelpunten contractenrecht nr. 12, 106 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Knelpunten bij de redactie van een dading
N. Portugaels, J. Waelkens, Intersentia 2015, in A.L Verbeke, B. Tilleman (eds.) Reeks knelpunten contractenrecht nr. 13, 82 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuvergunningen. Een praktisch handboek
Editie 2015
I. Dauwe, V. Provoost, Vanden Broele 2015, 362 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De GAS-Procedure
Rechtsbescherming bij gemeentelijke administratieve sancties
E. Van Gool, Larcier 2015, 251 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vademecum algemene vergadering
R. Nieuwdorp, S. Darcheville, M. Vanderhaeghe, Larcier 2015, 226 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociale verkiezingen 2012
Overzicht van rechtspraak
H.-F. Lenaerts, O. Wouters, Larcier 2015, 130 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsrecht – grensoverschrijdend
L. De Broe, M. Wyckaert (ed.) Corporate Mobility in België en Europa
Jura Falconis Libri nr. 17, Intersentia 2014, 142 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Personenbelasting 2015
F. Vandenberghe, Maklu 2015, 5e herziene uitgave, 1397 p.

Aangifte Vennootschapsbelasting 2015
P. Salens, C. Taghon, Maklu 2015, 9e herziene uitgave, 1182 p.

Le bail à ferme. Un état des lieux
De landpacht. Een stand van zaken

R. Gotzen (ed.), die Keure 2015, 527 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vlaamse Codex Fiscaliteit – Erfbelasting en Registratiebelasting
Decreet van 19 december 2014 – Parlementaire voorbereiding
H. Casier, reeks Nieuwe wetgeving, Wolters Kluwer 2015, 1221 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het testament. Enkele basisbeginselen
T. De Vogelaere, Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht, nr. 25, Larcier 2015, 116 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De nieuwe procesrechtelijke regels voor de Raad van State
E. Brewaeys, De Praktijkjurist nr. 23, Story Publishers 2015, 171 p.
Beschrijving

 

RECHTSPRAAK

Aansprakelijkheid beoefenaars juridische beroepen
RABG 2015/11

Aansprakelijkheid advocaat – verjaring
Cass. 26/12/2014 (nog niet integraal gepubliceerd)
TBH 2015/5, 471
Het Hof van Cassatie bevestigt zijn rechtspraak: “De taak van de advocaat eindigt onder meer wanneer zijn cliënt op ondubbelzinnige wijze een einde maakt aan zijn lastgeving”.

Onwettig verkregen bewijs toch bruikbaar voor fiscus
Cassatie 22 mei 2015

Rechtspraak huur-pacht
JLMB 2015/23

Rechtspraak fiscaal recht
RABG 2015/10

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
       

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen


STUDIEDAGEN

De oplevering bij private bouwwerken - Een analyse met overzicht van de actuele tendensen
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 12 juni 2015
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars Gent 12 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Aangifte buitenlandse rekeningen bij Centraal Aanspreekpunt
Lexalert online seminarie 16 juni 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, Gent 16 juni 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, woensdag 17 juni 2015 , Gent
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars, Leuven 18 juni 2015
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Sociale verkiezingen: overzicht van rechtspraak
M & D Seminars, Leuven 18 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M & D Seminars, Gent 19 juni 2015 (Studiedag)
Programma

Vraagstukken en Dialogen Familiaal Vermogensrecht 2015 
Intersentia, Leuven 25 juni 2015
Programma

Einde sterfhuisconstructie en verlaagde schenkbelasting onroerende goederen
Lexalert online seminarie, 25 juni 2015
Programma

De Kaaimantaks
Op donderdagnamiddag 2 juli 2015 (Gent) of vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Gent 2 juli 2015
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

Begunstiging bij levensverzekering
Op donderdag 2 juli 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!'
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning
Op dinsdag 7 juli 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start. Sessie 1. De Omgevingsvergunnings-procedure grondig bekeken (09.30-13.00 uur). Sessie 2. Handhaving van de Omgevings-vergunning (13.45-17.15 uur)’.
Programma

Omzetting van vruchtgebruik
Op woensdagmiddag 8 juli 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiemiddag (10.30 - 14.30 uur) 'Omzetting van vruchtgebruik toepassen vanaf 25 januari 2015’.
Programma

Actualia ontslagrecht
Op donderdagmiddag 9 juli 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de jaarlijkse studiemiddag (10.30-14.30 uur) ‘Actualia ontslagrecht’.
Programma

Europese Erfrechtverordening
Op vrijdag 21 augustus 2015 herhaalt M&D Seminars in sint-Niklaas de studienamiddag 'Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!’
Programma

De Kaaimantaks
Vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

De Juristendagen – 25, 26 en 27 augustus 2015
Op dinsdag 25 augustus 2015 (De Lozen Boer, Lochristi), woensdag 26 augustus 2015 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 27 augustus 2015 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de achtste maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant.
Programma

Vijf jaar nieuwe appartementsrecht: overzicht van het eerste lustrum
Intersentia, Leuven 25 augustus 2015 - Antwerpen 27 augustus 2015 - Kortrijk 31 augustus 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo, Dilbeek 27 augustus 2015
Programma

De reglementering van overheidsopdrachten
Studipolis, woensdag 9 september 2015 , Gent 
Programma

Wet Breyne
Intersentia, Brugge 9 september 2015 (herneming studiedag van 21 mei te Antwerpen)
Programma

Jacht in Vlaanderen met focus op de nieuwe wetgeving
Studipolis, vrijdag 18 september 2015 , Gent
Programma

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op donderdag 10 september en donderdag 24 september 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de tweedaagse ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

Update overheidsopdrachten
Update overheidsopdrachten: De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten Studipolis, donderdag 17 september 2015 , Gent
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma