Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Hulpmiddel infectieziekten en hygiëne
Nu de herfst een feit is en de weerstand in deze periode vaak wat afneemt, is het goed om extra aandacht te besteden aan de hygiëne.

De app Kiddi is een app die is uitgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De app geeft informatie over de verschillende infectieziekten en hygiëne. Het bevat veel tips en een infectieziekten-ABC met korte uitleg per ziekte. Hoe te handelen bij krentenbaard, een koortslip, diarree enzovoort. Werkwijze handen wassen en meer praktische tips en informatie. Het is een handig hulpmiddel in de kinderopvang maar ook voor ouders.
 
Financiën 2019
De uurprijs waarover de ouder Kinderopvangtoeslag krijgt toegekend wordt in 2019 6,15 euro. In 2018 bedroeg deze 5,91 euro. Verder zijn de percentages per inkomensgroep opgehoogd. De extra inzet van geld is bedoeld om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verhogen.

Wij als bureau nemen dit serieus en zullen gastouders dan ook blijven stimuleren om hun professionaliteit doorlopend Bij de tijd te houden. Dit doen we door middel van huisbezoeken die we steeds op een andere manier invulling geven samen met de gastouder. Hiervoor ontwikkelen wij verschillende tools. Waar we eerst werkten met een dobbelspel wordt nu meestal het Praatpapier van Bij de hand ingezet. Voor 2019 zijn we aan het voorbereiden om de Kwaliteitsmonitor gastouderopvang te introduceren. Romi Laponder en Ingrid Brinkman hebben hiervoor een bijeenkomst bezocht. Op deze manier willen wij bijdragen aan steeds meer bewustwording bij de gastouder m.b.t. haar eigen pedagogisch handelen.

Wij zullen in 2019 onze tarieven niet aanpassen. De loonkosten en verdere kosten gaan natuurlijk wel omhoog. Dit percentage nemen wij zelf voor onze rekening.

Belangrijke tip voor ouders:

Wij merken regelmatig dat ouders niet weten dat de uurprijs die ze opgeven bij de aanvraag/wijziging van de Kinderopvangtoeslag, bestaat uit het tarief van de gastouder inclusief de bureaukosten. De toekenning van de toeslag wordt vervolgens berekend over maximaal 5,91 euro in 2018 en 6,15 euro in 2019.

Het is natuurlijk jammer als bij een aanvraag enkel en alleen de opvangvergoeding van de gastouder is opgegeven. Vraag ons gerust om dit te herstellen of een aanvraag eventueel te controleren. Wij zijn Help en Informatiepunt voor de Belastingdienst Toeslagen dus kunnen daar veel in betekenen.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG
De verwerkersovereenkomsten zijn ondertekend met de verschillende partijen, de geheimhoudingsverklaringen zijn getekend met de medewerkers van Bij de hand, het privacy beleid staat op onze site, we hebben een bijeenkomst gehouden met de medewerkers om de bewustwording verder te vergroten. Kortom de basis is goed gelegd. Vanzelfsprekend blijft dit onderwerp doorlopend onder onze aandacht en daarom hebben we binnenkort een afspraak met een security consultant. Samen gaan we doornemen waar we nog verbeteringen kunnen doorvoeren. Dit zal bijvoorbeeld zijn op het gebied van beveiliging mail op de mobiele telefoons, thuiswerken ed.

Verwerkersovereenkomsten met de gastouders hoeven wij niet te maken. Dit komt omdat de uitwisselingen die wij met elkaar hebben qua gegevens zijn voorgeschreven door de wet. Immers gastouderopvang is wettelijk een combinatie een gastouder en een gastouderbureau.
 
Nieuwe Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Dit jaar is er een verbeterde versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2019 gaan wij die allemaal hanteren en is het belangrijk om van de inhoud en de werkwijze op de hoogte te zijn.
De verbetering bestaat uit 2 zaken:
 • Er gaat gewerkt worden met een afwegingskader. De bekende 5 stappen blijven bestaan:
  1. in kaart brengen van signalen
  2. advies/overleg met deskundigen
  3. gesprek met ouder(s) en/of kind
  4. afwegen en beslissen
  5. onderneem actie
  Bij stap 4 wordt een afwegingskader van kracht: Is melden noodzakelijk? Is hulpverlening (ook) mogelijk? Daarna komt stap 5.
 • De stappenplannen bij het vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medemedewerker/gastouder en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling, zijn uitgebreider beschreven met een duidelijke route erbij.

Binnenkort zal deze nieuwe meldcode ook op onze site te vinden zijn. Ook komt er nog een aparte nieuwsmail voor de gastouders.

Een gratis training ‘Vlaggensysteem’ wordt aangeboden door de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Deze cursus biedt handvatten om seksueel gedrag onder kinderen te duiden. Meer info is te vinden op: www.ggdnog.nl/Vlaggensysteem
 
Training Pedagogische Kwaliteitsboom
Wij introduceren de Pedagogische Kwaliteitsboom. Het is een instrument waarmee een gastouder haar pedagogisch beleid onderbouwd kan weergeven. Dit op basis van de 4 basisdoelen die vanuit de wet beschreven zijn. Te weten:
 • Een gevoel van emotionele veiligheid.
 • Ontwikkelen van persoonlijke competenties.
 • Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken.
 • Het ontwikkelen van sociale competenties.
De pilot training zal zijn op 9 oktober. De pilot bestaat uit 2 avonden. De training zit helemaal vol. In het voorjaar volgt er een tweede mogelijkheid. Data en kosten volgen op later moment. Om deze training, uitgedacht door KIKI trainingen, te mogen geven hebben Loes Schoutens en Mirjam Fokker 2 dagen training gevolgd. Zij hebben jaarlijks een terugkom bijeenkomst om deze training te mogen blijven geven. De deelnemers ontvangen ook een certificaat door KIKI uitgegeven als zij de beide avonden met goed gevolg hebben doorlopen.
 
Oudercommissie zoekt nieuw lid
Graag verwelkomen wij een nieuw lid. We vergaderen 2 x per jaar in Epe. Per september 2018 maken 3 ouders onderdeel uit van de oudercommissie. Laat gerust weten als je interesse hebt via karin@bijdehand.nu. Ik geef je graag meer informatie of breng je in contact met een ouder die lid is van de oudercommissie.
 
 Korte Veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu