Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 14/04/2022
Minister Wiersma bezoekt
Minkema College

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
Samen met onze vmbo-leerlingen vierden we op woensdag 30 maart het einde van de coronamaatregelen. Er werd gedanst op de beats van DJ Dave en we hadden twee spetterende optredens: eentje van Ronnie Flex en eentje van Emma Heesters. Wat een mooi feest was dat! 
 
 Op vrijdag 8 april bezochten we met onze havo/vwo-leerlingen Walibi. Met maar liefst 29 bussen vertrokken we richting Biddinghuizen. Vorige week stond ook in het teken van de toekomst: vrijdag 8 april werd afgesloten met een ander evenement: de MinkeMarkt! Tijdens deze avond gaven ruim 130 oud-leerlingen in de aula voorlichting over hun opleiding aan onze havo- & vwo-leerlingen.
 
Wat fijn dat dit soort evenementen na twee jaar weer mogelijk waren!
 
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben zich ruim 570 nieuwe brugklasleerlingen aangemeld. Ruim 380 leerlingen schreven zich in voor ons havo/vwo en ruim 190 voor ons vmbo. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.
 
Er gebeurt veel op onze school. Ik merk en zie wel dat we nog niet terug zijn bij het oude normaal. Ik merk dat leerlingen wat onrustig zijn en het soms lastig vinden om zich te focussen op school.
 
De nasleep van corona heeft grote impact, niet alleen op jou, maar op ons allemaal. Ik vind het belangrijk om te benoemen dat wij er voor jullie zijn en dat je altijd om hulp kunt vragen. Een antwoord hebben we misschien niet altijd, maar: soms is luisteren genoeg. Samen kunnen we meer bereiken!
 
Ik wens jullie een fijn paasweekend!
 
Minister Wiersma bezoekt Minkema
De examens staan voor de deur! Volgende week beginnen onze vmbo-leerlingen met hun praktijkexamens (cspe's) en na de meivakantie zijn alle overige examenleerlingen aan de beurt. Een spannende periode dus!
 
Minister Wiersma was benieuwd hoe leerlingen zich voorbereiden op dit (praktijk)examen. Op donderdag 14 april liep hij daarom met leerlingen een rondje door onze vmbo-locatie en hoorde hun verhalen, maar hij vroeg ook om tips voor andere leerlingen.
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook onder de leerlingen uit leerjaar 3 én onder de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.
 
Eind maart ontvingen de ouders die het betreft een mail waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met dat van andere scholen en onze resultaten van voorgaande jaren. Zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten, maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren. Deelnemen kan tot en met 30 april.
 
Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.
 
Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Nieuws uit de onderbouw
Tussenpeil onderbouw
Zit je in klas 1(t)hv of 2(t)hv, dan kun je uiterlijk vanaf week 25 het voorlopige niveau-advies inzien in Magister. Dit advies kun je vinden in het cijferoverzicht bij ML (Minkemales). Het is natuurlijk gebaseerd op jouw cijfers en op de afzonderlijke adviezen die de docenten (intern) voor hun vak hebben uitgebracht. Daarvoor hebben zij goed gekeken naar kenmerken als werk- en huiswerkhouding, zelfstandigheid en inzicht. Deze zijn bepalend voor het succes in je verdere schoolloopbaan.
 
Profielkeuze klas 3
In februari hebben alle derdejaars hun voorlopige profielkeuze gemaakt. Het is tijd om deze definitief te maken! De limiet daarvoor ligt op dinsdag 19 april. Je gemiddelde cijfers zijn richtinggevend, samen met het profieladvies dat de docenten daarbij afgeven.
 
Vriesvak klas 3
Als je in klas 3 zit, stellen we je (vanwege corona) in staat om één vak te ‘bevriezen’. Dit betekent dat je de lessen van dit vak na de meivakantie niet meer hoeft te volgen en er ook geen toetsen meer voor hoeft te maken. Je kunt dit in de week voor de meivakantie aanvragen bij je mentor. De kernvakken en de vakken die je gekozen hebt binnen je profiel komen hier natuurlijk niet voor in aanmerking. Ook is het zo dat het gemiddelde cijfer van je ‘vriesvak’ straks gewoon op je eindrapport staat en ook meetelt volgens de bevorderingsnormen. We bieden je deze mogelijkheid om in de vrijgekomen tijd te werken aan (het) vak(ken) waarvoor je nog een inhaalslag te maken hebt of een extra goed cijfer wil halen in de toetsweek van juni. Hiertoe richten we lokaal 318 in als stiltelokaal. Heb je een tussenuur, dan kun je hier in stilte werken.
 
Cito-toets 1
In april/mei nemen we in de brugklas toets 1 van het Cito-volgsysteem af. Deze plannen we bij voorkeur op momenten van (verwachte of onverwachte) lesuitval. Zit je in de brugklas, dan hoef je hier niet zenuwachtig voor te zijn: het is niet nodig om je voor te bereiden en je krijgt er ook geen cijfer voor. De resultaten laten zien of je de vaardigheden begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen voldoende hebt (door)ontwikkeld en of je baat hebt gehad bij eventuele ondersteuning. Bij het eindrapport op 8 juli krijg je een afschrift van je Cito-scores mee naar huis.
 
Talentmodules Minkema Discovery
 
Periode 3, die startte op 24 januari, was een rommelige periode met een nasleep van corona, een inhaalweek voor de toetsweek van januari en een ingedikte toetsweek in maart. Hierdoor konden veel talentmodules niet goed uit de verf komen; er viel regelmatig een moduleles uit.
 
Als modules niet met een eindproduct (en letter-waardering) zijn afgesloten, heeft dat geen consequenties voor je eindrapport en de bevordering.
 
Een onvoldoende voor een talentmodule heeft dat wel (zie de overgangsnormen op de website).
 
De ondersteuningsmodules in leerjaar 1 konden gelukkig wel grotendeels doorgaan en ook voor deze laatste periode, die gestart is op 4 april, streven we ernaar de talentmodules als volledige lessenreeks aan te bieden.
 
Bevorderen naar volgend schooljaar
In tegenstelling tot de voorgaande schooljaren hanteren we deze zomer geen aanpassingen op ons bevorderingsbeleid. Na twee jaar van kansrijk bevorderen vinden we het belangrijk om weer terug te grijpen naar de gebruikelijke overgangsnormen , die voldoende ruimte bieden om jou, in geval van twijfel, in te brengen voor een bespreking en een wijs besluit te nemen voor het nieuwe schooljaar. Zit je in 5 havo of 6 vwo? Dan gelden voor jou uiteraard nog wel versoepelingen. Daar ben je eerder al over geïnformeerd.
 
15 juni: lesvrije ontwikkeldag
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op vijf lesvrije dagen. De laatste van dit jaar is op woensdag 15 juni gepland. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Jullie kunnen genieten van een ‘break in de week’. Voor het voorbereiden van de toetsweek, die de week erna start, komt deze vrije dag natuurlijk op het juiste moment!
 
Aanmeldingen schooljaar 22-23
Afgelopen herfst en winter bestond onze voorlichting voor groep 7 & 8 opnieuw uit veel online activiteiten, zoals ‘chatten met bruggers’, Meet & Greets met ouders en de veel geprezen live tour met razende reporters. Maar ook de open lesmiddag, informatieavonden (havo/vwo) en kijkavond (vmbo) trokken veel bezoekers, jong en oud. 
 
Inmiddels kunnen we trots laten weten dat een overweldigend aantal groep 8’ers voor het Minkema College heeft gekozen. In totaal gaat het om ruim 570 nieuwe brugklassers. Zowel op de Minkemalaan als op de Steinhagenseweg is er een toename in het aantal aanmeldingen uit de regio Woerden èn de ons omringende regio’s. We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat deze vele gezinnen in ons college stellen.
 
Gezocht: leerlingen voor fotoshoot
 
Het Minkema College is trots op haar leerlingen! Vandaar dat wij ook dit jaar graag een aantal leerlingen op school fotograferen voor ons informatiemateriaal over het Minkema College. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgids, het jaarverslag, de website en onze social kanalen.
 
Zit je in de brugklas of klas 2 en lijkt het jou leuk om - samen met vrienden/vriendinnen - mee te werken aan deze fotoshoot? Meld je dan aan bij afdelingsassistent John Blok.
 
De fotoshoot vindt plaats op dinsdag 10 mei en duurt van ongeveer 08.30 - 14.00 uur. Je hebt die dag dus géén les. Voor de fotoshoot is formele toestemming van je ouders nodig. Dit toestemmingsformulier krijg je na aanmelding toegestuurd, zodat je ouders het kunnen ondertekenen. Mocht je nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met mw. M. Langeslag via m.langeslag@minkema.nl.
 
Nieuws uit de bovenbouw
Centraal eindexamen
We hebben alle ouders en leerlingen van het examenjaar al eerder geïnformeerd over de aangepaste regelingen rondom de eindexamens. Heb jij of hebben je ouders hier nog vragen over, dan kun je contact opnemen met de coördinatoren leerlingzaken: dhr. Joris Scholts (vwo) of dhr. Frank den Oudsten (havo).
 
Examentrainingen
Zit je in 5 havo of 6 vwo, dan zien deze laatste lesweken er anders uit dan normaal. Vanaf 31 maart t/m 5 april volgen jullie de eerste examentrainingen. Van 6 t/m 12 april zijn er lessen volgens het normale rooster om de laatste SE-toetsen na te kunnen bespreken. Op 13 april start het tweede blok van examentrainingen; dit loopt tot en met woensdag 20 april.
 
In het weekend van 9 en 10 april volgden 175 leerlingen examentrainingen georganiseerd door Lyceo. Tijdens deze tweedaagse training konden jullie voor een examenvak naar keuze training volgen, waarmee jullie klaargestoomd werden voor de centrale examens.
 
Laatste schooldag en diploma-uitreikingen
Laatste School Dag (LSD)
Ieder jaar sluiten we de laatste lesdag van de examenklassen feestelijk af met onze leerlingen. Na twee corona-jaren waarin dit niet mogelijk was, zijn we extra blij dat het dit jaar wel weer mag en kan. Het ochtendprogramma wordt door jullie zelf georganiseerd. Dit jaar hebben jullie gekozen voor het thema Festival. ‘s Avonds is dan het traditionele examengala. We hopen dat alle 326 examenleerlingen daarbij aanwezig zullen zijn!
 
Diploma-uitreikingen
Ook voor de diploma-uitreiking geldt dat we geen rekening meer hoeven te houden met corona-beperkingen. De voorbereidingen hiervoor pakken we na de meivakantie op. Wij zullen jullie en jullie ouders dan ook informeren over de exacte tijdstippen. De diploma-uitreiking voor 6 vwo staat gepland op vrijdag 1 juli tussen ca. 13.30 en 21.00 uur. Wie in 5 havo zit, wordt maandag 4 juli in de schijnwerpers gezet tussen ca. 13.30 en 21.30 uur.
 
 
Brugfunctionaris voor passend onderwijs
SWVVO RUW is het kloppende hart van passend onderwijs in regio Utrecht West. Bij dit netwerk zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio aangesloten. Samen organiseren wij passend onderwijs en zoeken we duurzame oplossingen voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat.
 
Onze basisondersteuning is goed geregeld. Maar wanneer meer ondersteuning gewenst is, biedt het SWVVO RUW toegang tot verschillende arrangementen.
 
De brugfunctionaris
Samen willen we ervoor zorgen dat er voor elk kind passende zorg en onderwijs beschikbaar is. De brugfunctionaris kan contact leggen met ouders wanneer hun kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school gaat. De brugfunctionaris steekt in op laagdrempelig contact en gaat in gesprek vanuit belangstelling. Dit gesprek vindt plaats in de vorm van een huisbezoek. Het doel van een bezoek is om nabijheid te bieden en mee te denken over herstel van de schoolgang. Wanneer het nodig is neemt de brugfunctionaris met de ouder/verzorger(s) contact op. De school en SWVVO RUW werken hierin nauw samen.
 
NPO: overzicht programma's
Vorige maand hebben we opnieuw bekeken welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren. De enquête is door veel ouders ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! We zullen de antwoorden gebruiken om onze plannen voor volgend schooljaar bij te stellen.
 
Overzicht NPO-programma's op de website
Uit de enquête bleek dat een aantal ouders niet goed weet welke extra ondersteuning er mogelijk is vanuit de NPO-gelden. Daarom wijzen we u graag nog een keer op het overzicht op de website. Hier vind u een overzicht van alle vormen van ondersteuning. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
 
Kijkje in de MakerSpace
Wat gebeurt er zoal in de MakerSpace vanuit het Technasium? In elk leerjaar zijn de leerlingen druk met de uitvoerende fase van een uitdagend project.
 
Leerlingen van klas 1 verdiepen zich in de kunstwerken van Van Gogh voor de landelijke wedstrijd ‘Vakkanjers’. De challenge 'In het licht van Vincent' daagt hen uit op zoek te gaan naar nieuwe manieren om de kunstwerken van Vincent van Gogh te behouden voor de toekomst. En om de verhalen van Vincent en de beleving van zijn schilderijen nieuwe dimensies te geven, o.a. door gebruik te maken van moderne technieken. De veelbesproken Woerdense kunstenaar Theo van Meerendonk treedt als expert op en helpt de leerlingen een stapje verder.
‘Moderne technieken’ is een mooi bruggetje naar klas 3. Deze leerlingen zetten VR/AR-techniek in om Stichting De Ster te helpen bij het creëren van een realistische weergave van de middelbare school. Zo willen zij groep 8-leerlingen de ideale voorbereiding geven om de overstap naar de middelbare school met zelfvertrouwen te maken. De focus ligt dan ook op het sociaal-emotionele vlak.
 
 
 
Jurg la Fors van Arvalley Media geeft onze leerlingen een inkijkje in zijn methode voor het maken van virtual tours én helpt ze met het maken van een 360 gradenfoto. Deze foto wordt geïmporteerd in Cospaces en daarin maken de leerlingen de virtuele beleving helemaal af.
 
En de tweedejaars maakt de keuken onveilig. Elke dinsdag is het bakdag! Voor Blisstree, een opdrachtgever uit India, gaan ze onder het toeziend oog van ervaren levensmiddelentechnoloog René van Slooten en meesterbanketbakker Jan Meijrink op zoek naar het perfecte recept voor een glutenvrij koekje op basis van gierst. In een online videogesprek heeft de opdrachtgever de opdracht toegelicht en inmiddels worden de eerste baksels geproefd.
 
Terugblik thema-avond Bedtime Stories
 
De ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond voor alle ouders van het Minkema College en dit jaar was het thema ‘Bedtime stories’. De avond vond plaats op donderdag 31 maart in de aula van onze locatie aan de Minkemalaan. Het werd een zeer interactieve avond waarin de feitenkennis van de ouders over seksualiteit en tieners in kaart werd gebracht, scenes met herkenbare ‘lastige’ gespreksonderwerpen werden nagespeeld en de aanwezigen naar huis gingen met tips van de GGD. 
 
"Een geweldig leuke en leerzame avond. Complimenten voor de spreekster en acteurs. Ik heb genoten en een hoop handvatten gekregen om nog beter met mijn pubers te communiceren over seksualiteit." - reactie ouder.
 
Heeft u deze avond gemist of wilt u erover teruglezen en er nog wat meer informatie over inwinnen? Kijk dan op de website.
 

 
Omleiding Kromwijkerdijk
In opdracht van de gemeente Woerden wordt de brug aan de Kromwijkerdijk ter hoogte van het Kromwijkerpad vervangen. Om het vervangen van de brug mogelijk te maken wordt de Kromwijkerdijk tussen nummer 28 en 114 afgesloten. Om de doorgang van het fietsverkeer mogelijk te maken wordt er een omleidingsroute ingesteld via een tijdelijke brug. Aangezien ook auto/vrachtverkeer gebruik moet maken van deze omleidingsroute is oplettendheid geboden! De omleiding gaat in op 19 april 2022 en zal duren tot medio juli 2022.
 
Agenda
15/04 - 18/04: Paasweekend
19/04: Definitieve profielkeuze
21/04: LSD en Gala examenklassen
25/04 - 06/05: Meivakantie
 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.