Problemen met lezen van deze mailing? klik hier
* deel deze informatie met uw eigen netwerk op social media via onderstaande buttons.. 
  Deel deze aankondiging op Facebook   Deel deze aankondiging op Linkedin   Deel deze aankondiging op Twitter

De veelkleurigheid van Agressie

naar een beter begrip en effectieve preventie en behandeling van agressie in de GGz.

Hulpverleners in de GGz lopen een relatief hoog risico om tijdens hun werk met agressie geconfronteerd te worden. Agressie is bepaald geen eenvormig fenomeen. Afhankelijk van de persoonlijke en psychopathologische kenmerken van de patiënt, de aard van de interacties met mensen die hij of zij ontmoet, en de omgeving waarin de patiënt verblijft, krijgt de agressie specifieke inhoud en kleur. Om deze reden moeten we de variëteit in het optreden van agressie van onze patiënten goed leren kennen. Dit biedt de basis voor preventie en effectieve behandeling op maat. Door agressie in iedere situatie opnieuw te analyseren en begrijpen, kunnen we naar verwachting nog effectiever werken aan doelgerichte preventie en behandeling.
De agressie van bijvoorbeeld een autistische patiënt, wiens zekerheden worden verstoord door een verandering van omgeving waarin mensen onvoorspelbaar reageren, is van een geheel andere aard dan de agressie van een patiënt met psychopathische persoonlijkheidskenmerken die met voorbedachten rade dreigend gedrag vertoont gericht op het bereiken van persoonlijk voordeel. Vaak spelen er ook biologische factoren een rol die we goed moeten leren begrijpen om adequaat op het agressieve gedrag van de patiënt te kunnen reageren. En het geheel wordt nog complexer wanneer we de bredere maatschappelijke context erbij betrekken. In tijden van sociaal-maatschappelijke instabiliteit en binnen een sterk individualistische cultuur kan agressief gedrag eerder optreden dan binnen een meer collectivistisch georiënteerde samenleving met meer gemeenschapszin en solidariteit.

De confrontatie met agressieve patiënten heeft een grote impact op hulpverleners. Er is ons alles aan gelegen om agressie en de negatieve gevolgen ervan te voorkomen. Dit is in het belang van zowel de hulpverlener, de patiënt en diens naasten. Tegelijkertijd moet ook onderkend worden dat agressie helaas onderdeel uitmaakt van het alledaagse werk van veel hulpverleners. Ondanks al onze positieve inspanningen kunnen patiënten dusdanig ontregeld zijn dat agressief gedrag onvermijdelijk lijkt. Maar ook binnen deze situaties missen we soms de kansen die er wel degelijk liggen om (potentieel) agressieve patiënten effectief te behandelen en begeleiden.

Tijdens dit congres gaan we in op de wijze waarop we in uiteenlopende situaties agressief gedrag van patiënten kunnen leren begrijpen, om hier vervolgens op gepersonaliseerde wijze mee om te gaan. We starten de dag met een algemene introductie op het thema. We presenteren een algemeen model voor agressie dat ons helpt om in individuele situaties (potentieel) agressief gedrag van patiënten te leren analyseren en begrijpen. Dit algemene model zal vervolgens door experts binnen hun vakgebied worden geconcretiseerd bij uiteenlopende patiëntengroepen. Zo wordt op levendige wijze geïllustreerd hoe agressie steeds verschillend moet worden begrepen, en hoe dit begrip leidt tot meer gepersonaliseerde preventieve en behandelstrategieën. Wij zullen apart ingaan op agressie bij patiënten die psychotisch zijn, patiënten met autisme, jeugdige patiënten, patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, patiënten met verslavingsproblematiek, patiënten met psychopathie en patiënten met een verstandelijke beperking. Zo proberen we de veelkleurigheid van het fenomeen agressie te leren herkennen en onze omgang met de agressieve patiënt hierop af te stemmen.

Ingmar Heytze – dichter – zal de dag verlevendigen met zijn reflecties en kleurrijke gedichten.


PROGRAMMACOMMISSIE

Prof. dr. Henk Nijman (voorzitter)
Hoofdonderzoeker bij Aventurijn – Fivoor en bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. Floor van Dijk
Psychiater/ Directeur Aventurijn – Fivoor

Prof. dr. Niels Mulder
Hoogleraar Epidemiological and Social Psychiatric Research institute (ESPRi)/ Erasmus MC, Rotterdam/ BavoEuropoort- Parnassia Groep

Prof. dr. Stefan Bogaerts
Hoogleraar klinische forensische psychologie aan de Universiteit van Tilburg, departement ontwikkelingspsychologie en hoofd onderzoek en behandelinnovatie FPC Kijvelanden/DOK en FPC Gent)

Prof. dr. Berno van Meijel
Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, VUmc en Parnassia Groep


PROGRAMMA

DAGVOORZITTERS: Prof. dr. Henk Nijman en drs. Floor van Dijk

08.30 – 09.30 INSCHRIJVING
 
09.30 – 09.40 OPENING DOOR DE DAGVOORZITTERS
 
09.40 – 10.00INLEIDING EN INTRODUCTIE AGRESSIE MODEL
Prof. dr. Henk Nijman
Hoofdonderzoeker bij Aventurijn – Fivoor en bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 
10.00 – 10.30
AGRESSIE BIJ PATIËNTEN MET AUTISME
Dr. Joost Jan Stolker
Psychiater
Manager behandelzaken bij De Woenselse Poort / GGZ Eindhoven
Directeur Veerkracht-Zorg
 
10.30 – 11.00 PAUZE
 
11.00 – 11.10 INTERMEZZO DOOR INGMAR HEYTZE
 
11.10 – 11.40AGRESSIE VANAF DE KINDERTIJD
Dr. Sabine Roza
Psychiater en senior-onderzoeker, Erasmus MC en forensisch-psychiatrische polikliniek het Dok – Fivoor, Rotterdam
 
11.40 – 12.10


AGRESSIE BIJ MENSEN MET ANTISOCIAAL GEDRAG
Prof. dr. David Bernstein
Bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie, Universiteit Maastricht
 
12.10 – 12.40AGRESSIE BIJ MENSEN MET EEN PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID;
INTERPERSOONLIJKE EN TERRITORIALE GEZICHTSPUNTEN

Dr. Tom Kuipers
Psychiater, HIC GGZ Oost - Brabant
 
12.40 – 13.40 LUNCH
 
13.40 – 13.50 INTERMEZZO DOOR INGMAR HEYTZE
 
13.50 – 14.20


AGRESSIE BIJ MENSEN MET EEN VERSLAVING
Dr. Sylvia Lammers
Onderzoeker klinische en forensische psychiatrie Radboud Universiteit
 
14.20 – 14.50AGRESSIE BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Prof. dr. Petri Embregts
Bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking, universiteit Tilburg
 
14.50 – 15.20 PAUZE
 
15.20 – 15.50


AGRESSIE BIJ MENSEN MET EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
Dr. Ad Kaasenbrood
Directeur Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen Psychiater FACTteam, Pro Persona
 
15.50 – 16.00 SLOT DOOR INGMAR HEYTZE
 
16.00 – 16.30 AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTERS
 
16.30 BORRELLOCATIE
Congrescentrum 'DeFabrique'
Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Tel. 030 240 4030
Op station Maarssen stoppen treinen uit Amsterdam en Utrecht. Je bereikt DeFabrique in 15 minuten lopen.


ORGANISATIE
Het congres wordt georganiseerd door Fivoor, Espri, Bavo europoort in samenwerking met Stichting Sympopna.ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd voor:
 • Register: NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V & V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • LV POH-GGZ
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
 • (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
 • Registerplein
 • Register: Accreditatiebureau - FGzPt

KOSTEN
295,- euro.
Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familie kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nl
INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan direct een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.
Het is ook mogelijk om alle gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben! ) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam, woonplaats en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 4 mei 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 4 mei 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.


INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

2017 mailings & webdesign: XSOnline - digitale vormgeving