Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 01/09/2022
Het schooljaar is begonnen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Mark de Haas, bestuurder Minkema College
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Hoewel de vakantie natuurlijk best nog wat langer had mogen duren, vinden wij het fijn om de schooldeuren weer te openen en onze leerlingen en collega’s weer te zien.
 
Een speciaal woord van welkom aan alle brugklasleerlingen (en hun ouders/verzorgers). Voor jullie breekt een nieuwe fase aan in je schoolloopbaan. Een belangrijke fase: iedere volwassene weet wat de impact van het voortgezet onderwijs is op de verdere ontwikkeling van jonge mensen. Spannend ook natuurlijk, want je maakt kennis met allemaal nieuwe mensen in een voor jou nieuw gebouw met nieuwe vakken en een heel andere manier van werken dan dat je gewend bent.
 
Ik hoop (en weet eigenlijk wel zeker) dat je heel snel aan het Minkema College zult wennen en dat je je bij ons op school thuis gaat voelen. De wenweek in ons vmbo en het brugklaskamp in het havo/vwo dragen hier zeker toe bij!
 
Ik wens alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een mooi schooljaar 2022-2023 toe!
 
Wenweek was gezellig!
De eerste schoolweek voor de brugklassers van de Stein is goed verlopen. De leerlingen hadden een aangepast rooster met iedere dag (extra) momenten met de klas en de mentor. Tussendoor volgden ze alvast wat “gewone” lessen, met ruimte voor belangrijke zaken, zoals de levering van de Chromebooks en voor iedere klas een lesuur in het computerlokaal. Daar kregen ze hun eerste les digitaal rijbewijs en leerden ze hoe ze moeten inloggen op Magister.
 
Naast praktische zaken met uitleg over de gang van zaken op school, was er onder andere een speurtocht door de school en een sportactiviteit. Op vrijdagmiddag werd het programma afgesloten met een BBQ voor alle brugklassen; het weer werkte uitstekend mee! Veel leerlingen vertelden ons dat ze het een leuke week hebben gevonden.
 
Ook voor de ouders was er aandacht! De overstap van de basisschool naar de middelbare is een spannende stap, ook voor ouders. Op donderdagavond waren heel veel ouders aanwezig bij de centrale presentatie over het brugjaar. Voorafgaand hieraan was er de mogelijkheid om voorlichting te volgen over ons dyslexiebeleid verzorgd door de zorgcoördinator. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en was volgens de organiserende collega’s een succes. Na afloop van deze voorlichtingsavond bleven veel ouders nog even in de kantine om samen een drankje te drinken en na te praten, dat was heel gezellig!
 
Al met al kijken we terug op een geslaagde Wenweek! We kijken uit naar een mooi schooljaar met onze nieuwe brugklasleerlingen.
 
Inschuifrooster en lesvrije dagen
Inschuifrooster
In de jaaragenda op de website kun je zien dat er voor sommige weken (of dagen) een inschuifrooster geldt. De lessen duren dan niet 70, maar 50 minuten. Hierdoor hoeven er geen lessen uit te vallen, maar winnen we in de middag wèl tijd voor de docenten om te overleggen of samen te werken. Je kunt de lestijden van het inschuifrooster vinden op de website. In de week van 3 t/m 7 oktober hanteren we zo'n inschuifrooster. Die middagen zijn er o.a. klas- en leerlingbesprekingen voor de mentoren, docenten en coördinatoren.
 
Lesvrije dagen
Dinsdag 4 oktober is helemaal lesvrij voor alle leerlingen; het is een organisatiedag voor de docenten. Gedurende het schooljaar zijn dit de lesvrije dagen:
  • maandag 22 augustus (al geweest) 
  • dinsdag 4 oktober 
  • maandag 9 januari 
  • vrijdag 7 april 
  • dinsdag 4 t/m donderdag 6 juli
 
Belangrijke informatie
Onze website is een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder de aandacht:
De bevorderingsnormen voor dit schooljaar staan 28 september op de agenda van de eerste MR-vergadering. Zodra er instemming op is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 
 
 
 
 
Rooster, Magister en leermiddelen
Rooster
Het lesrooster is met een nieuw roosterprogramma tot stand gekomen en dat heeft enige vertraging gegeven. We realiseren ons heel goed dat dit niet ideaal is en tegelijkertijd zijn we tevreden met het basisrooster voor het schooljaar 2022-2023. Het rooster is zichtbaar in het leerlingadministratiepakket Magister en in de Magister-app.
 
Magister
In de week voorafgaand aan de eerste lesweek is per post een brief gestuurd met informatie over deze Magister-app en de activatie hiervan. In de mentorles heb je uitleg gekregen over de leerlingapp van Magister. In deze app zijn de roosters, het huiswerk, de cijfers en andere informatie te zien. Je ouders hebben een eigen account.
 
AVG-module in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals de diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
Toestemming kenbaar maken
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen aan je ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Ben jij nieuw op het Minkema College, dan kregen je ouder(s)/verzorger(s) eind augustus de inloggegevens toegestuurd voor Magister. Het verzoek is om zo spoedig mogelijk de AVG-toestemming kenbaar te maken.
 
Leermiddelen
Het is niet iedere uitgeverij gelukt om de bestelde materialen tijdig beschikbaar te hebben. Met name Noordhoff heeft aangegeven last te hebben van flinke verstoringen in de logistieke keten. Om het jaar toch goed te kunnen starten, helpt uitgeverij Noordhoff bij de aanlevering van startmateriaal. Het digitale materiaal is beschikbaar via Magister. De nog te ontvangen boeken worden spoedig op school verwacht.
 
Post van het Minkema
Berichten sturen we meestal per e-mail. We vragen jou en je ouders/verzorgers dan ook vriendelijk om geregeld in de mail-(en spam)box te kijken. Het is hiervoor natuurlijk ook belangrijk dat we over de juiste mailadressen beschikken.
Als leerling gebruik je je hele Minkema-loopbaan hetzelfde adres: leerlingnummer@minkemacollege.nl.

Je ouders kunnen hun persoonlijke gegevens bij een wijziging zelf aanpassen door in het ouderaccount van Magister in te loggen. Als van je beide ouders het mailadres bekend is, belandt de post ook in beide mailboxen.
 
Vinkje aan in Magister!
Ook mentoren sturen steeds vaker via Magister een bericht aan de ouders van hun mentorklas. Om op het persoonlijke mailadres een notificatie te ontvangen dat er via Magister post is verstuurd, is het belangrijk dat ouders deze optie in hun persoonlijke Magister-account hebben aangevinkt.

 
 
Nieuw: Cambridge English Masterclass
Vanaf dit schooljaar bieden wij voor het eerst de Cambridge English Masterclass (CEM) aan op onze vmbo-locatie. De lessen CEM zijn bedoeld voor enthousiaste leerlingen die goed kunnen samenwerken en die bereid zijn om hard te werken tijdens de CEM-lessen. In eerste instantie beginnen we met CEM in klas 3 mavo. Toelating tot het eerste CEM-cursusjaar heeft inmiddels plaatsgevonden en is gebaseerd op voldoende capaciteiten en motivatie. De beslissing daarover wordt onder andere genomen naar aanleiding van de resultaten van de toelatingstoetsen en op informatie van de vakdocenten Engels en de mentoren.
 
Wat houdt CEM in?
Vanaf de tweede helft van het schooljaar bereiden de leerlingen uit verschillende derde klassen die zijn toegelaten zich gedurende twee schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English (FCE). Dit diploma is gebaseerd op examens die afgenomen en beoordeeld worden door de Universiteit van Cambridge. Het is een bewijs van een goede vaardigheid in lezen, schrijven, luisteren, spreken en Use of English (idioom en grammatica). Dit diploma wordt wereldwijd erkend en geeft meerwaarde aan het middelbareschooldiploma en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Je volgt in de derde en vierde klas, naast de reguliere lessen Engels, 1 uur per week de CEM-lessen. Deze lessen komen bovenop het normale lesrooster.
 
Schoolfotograaf
In het voorjaar van 2023 komt de schoolfotograaf jullie allemaal individueel op de foto zetten. Ook de klassenfoto's worden dan gemaakt. Zit je in de brugklas of ben je in een hoger leerjaar van een andere school naar het Minkema overgestapt, dan is er in de eerste schoolweek al een foto van je gemaakt, zodat we je ook in Magister kunnen zien. Als in het voorjaar ook de andere foto's zijn gemaakt, dan biedt de fotograaf de (totale) fotopakketten via een webshop aan aan alle ouders/verzorgers.
 
Gezocht: leerlingen voor de MR
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel. 
 
Voor de MR zoeken we vier leerlingen (twee van het havo/vwo en twee van het vmbo) die hun bijdrage willen leveren! Elke leerling mag zich kandidaat stellen voor deze vacatures. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen.
 
Interesse?
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 september a.s. 16.00 uur aanmelden door een e-mail te sturen naar Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), de voorzitter van de MR.
 
 
Brugklasfeest: 13 oktober
Donderdagavond 13 oktober is er weer een brugklasfeest met als thema “Halloween” gepland op onze vmbo-locatie.
 
Leerlingen wordt gevraagd om zich in een passende Halloween-outfit zo eng en griezelig mogelijk te verkleden. Ook de mentoren en docenten zijn onherkenbaar tijdens dit feest.
 
Griezelen alom dus in een fijne sfeer met alleen onze eerstejaars leerlingen. Noteer deze datum dus alvast in jouw agenda. Binnenkort ontvang je meer informatie.
 
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik gemaakt van WIS Collect. Als je in 6 vwo zit, hebben je ouder(s)/verzorger(s) hierover op 22 augustus jl. een mail gehad; voor alle andere leerlingen is deze mail op 29 augustus naar de ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.
 
De ouderbijdrage is niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om het gehele bedrag te betalen maar ook om de ouderbijdrage gedeeltelijk of niet te betalen. Mocht blijken dat voor bepaalde activiteiten te weinig bijdragen zijn ontvangen, dan kan het Minkema College besluiten om de activiteiten vanuit kostenoverweging niet door te laten gaan. Ouders die al betaald hebben, krijgen dan uiteraard voor de geannuleerde activiteiten hun geld terug.
 
MBO-avond voor examenklassen
Op het Minkema College willen we niet alleen dat je de school verlaat met een passend diploma, maar ook met een inschrijving voor de geschikte passende vervolgopleiding.
 
Eindexamenkandidaten van het vmbo krijgen in periode één al de nodige informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van doorstromen naar mbo of havo. Inschrijven voor een mbo-opleiding die start in augustus 2023 kan vaak al vanaf 1 oktober 2022.
 
Direct na de herfstvakantie, op dinsdagavond 1 november, organiseren we Minkema College een mbo-avond waar alle mbo’s uit de regio vertegenwoordigd zullen zijn. Een mooie kans om kennis te maken met de diverse mogelijkheden die het mbo-onderwijs te bieden heeft. Voor onze mavoleerlingen is er ook een vertegenwoordiging vanuit onze havo aanwezig.
 
De mbo-avond is een verplicht onderdeel van het PTA-LOB (loopbaanoriëntatie) voor de leerlingen. Op deze avond, zal de decaan van het vmbo, mevrouw Van der Heijden, voorlichting geven aan jou en je ouders over het keuzeproces en de inschrijving op het mbo. Je wordt via de mail binnenkort verder geïnformeerd over deze avond.
 
On Stage voor klas 3
 
Vorig jaar is On Stage voor het eerst in de regio Woerden georganiseerd voor leerlingen van het vmbo. We kunnen de ervaring van het pilotjaar in dit jaar goed gebruiken bij de nieuwe organisatie. Dit schooljaar gaan leerlingen uit de derde klassen meedoen aan On Stage.
 
On Stage is bedacht om jou op een positieve manier te laten kennismaken met het bedrijfsleven uit de regio. Deze positieve ervaring kan je motivatie geven om jou op de juiste vervolgopleiding, werkplek of organisatie te krijgen. 
 
On Stage is speciaal gericht op leerlingen van het vmbo. Na voorbereidende lessen in de klas met de mentoren/of gastdocenten word je met de rode loper onthaald op het beroepenfeest (23 maart ‘23) om daarna de mogelijkheid te krijgen om bij een bedrijf (bedrijven) te zien hoe het daar echt aan toe gaat. Beroepsbeoefenaren uit de regio zetten de deuren open op de Doedag van donderdag 13 april.
 
Gezocht: bedrijven in regio Woerden voor stage
Hebben je ouders een bedrijf in onze regio? Dan worden zij van harte uitgenodigd mee te werken aan On Stage. We hebben stageaanbieders nodig uit de sectoren: handel & economie techniek zorg, welzijn & maatschappij groen & natuur. Mochten je ouders geïnteresseerd zijn, of vragen hebben dan kunnen zij contact opnemen met de decaan, José van der Heijden (j.vanderheijden@minkema.nl). 
 
Cito-0 voor brugklassen
In de week van 26 t/m 30 september zal bij de brugklassen de Cito Volgtoets 0 worden afgenomen. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in jouw didactische vaardigheden. In april van dit schooljaar zal Cito Volgtoets 1 worden afgenomen, we kunnen op deze manier de vorderingen goed monitoren.
 
De toets bestaat uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden. De onderdelen Nederlands woordenschat/leesvaardigheid, Engels woordenschat/leesvaardigheid en rekenen/wiskunde worden getoetst. De toetsen worden zoveel mogelijk tijdens de vaklessen (Ne, Eng, Wis/rek) afgenomen, alle leerlingen zitten dus gewoon in hun eigen klas, bij hun eigen vakdocent of mentor.
 
De ingeplande lesuren staan in die week in magister, in het leerlingrooster. De lesduur waarin de toets wordt afgenomen is 70 minuten; dit geeft leerlingen met een Steinpas, die langer over de toetsen mogen doen, de gelegenheid de toets gewoon in dezelfde les af te ronden.
 
In de mentorlessen zal de toets worden voorbereid, belangrijk punt dat hierbij besproken zal worden is dat je je geen zorgen hoef te maken: er kan immers niet voor geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’.
 
We nemen de toets digitaal af. Leerlingen maken de toetsen op hun Chromebook. Belangrijk is dus dat je deze geladen en wel meeneemt! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken moeten ‘oortjes’ meenemen.
 
Examennieuws
Voor onze vierdeklassers is dit een belangrijk jaar. Het is hun eindexamenjaar, waarin ze hun schoolexamens en centrale examen zullen gaan afleggen. De eerste schoolexamenweek voor alle vierde klas leerlingen (B/K/M) vindt plaats in de week voor de herfstvakantie. Voor een aantal vakken zijn er de komende weken ook al schoolexamens. Jullie ontvangen hierover binnenkort bericht.
 
Alle schoolexamens worden altijd conform het examenreglement afgenomen. Vanaf 1 oktober zijn de PTA’s (programma van toetsing en afsluiting) en het examenreglement op Magister te vinden onder studiewijzers.
 
Ouderinformatieavond 8 september
Op 8 september is er een ouderinformatieavond van leerjaar 4 gepland. Tijdens deze avond geven we jouw ouders informatie over dit belangrijke examenjaar; over de indeling van het jaar en we benoemen een aantal belangrijke punten uit het examenreglement. Daarnaast vertelt onze decaan iets over de oriëntatie op vervolgopleidingen.
 
Nieuwe verkeerssituatie
 
In de startbrief van de schooljaar hebben we je al gewezen op de gewijzigde verkeerssituatie rond onze vmbo-locatie. De Steinhagenseweg is verlegd en tegelijkertijd is er een rechtstreeks fietspad tussen het station, langs onze locatie Minkemalaan naar de locatie Steinhagenseweg gerealiseerd.
 
Bij locatie Steinhagenseweg steken fietsers tussen het sportveld en de sporthal Snellerpoort door naar de Steinhagenseweg.
 
Bij deze oversteek van de Steinhagenseweg kom je een verkeerslicht tegen. 
 
In de eerste week hebben we helaas gezien dat nog niet alle leerlingen gebruik maken van dat stoplicht, maar de weg op andere plekken oversteken. Dit betreft met name leerlingen die lopend komen vanaf de bushalte en dan niet kiezen voor de oversteek bij het stoplicht als veilig alternatief. Ook leerlingen die met de fiets oversteken wachten niet altijd op groen. Het is een fietspad met twee stroken, voor zowel heen als terug. Geef elkaar de ruimte bij het oversteken. Zo voorkomen we gevaarlijke situaties.
 
Verbouwingen
In de zomervakantie heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden aan de Steinhagenseweg op de tweede etage. Hier hebben we nieuwe lokalen en werkruimtes gecreëerd met een nieuwe look en feel. Ook zijn er aan de Steinhagenseweg bij het lokaal van muziek (4e verdieping) twee muziekstudio’s gecreëerd. Het decanaat is verhuisd naar de tweede etage.
 
Kennismaking voor groep 8
Terwijl de nieuwe bruggers pas net gestart zijn op onze school, zijn we alweer in voorbereiding voor de nieuwe kennismakingsactiviteiten voor groep 8. De Woerdense scholen hebben namelijk besloten om de Open Dagen te vervroegen van januari naar november. Daarmee kunnen we eventuele coronabeperkingen vóór zijn.
 
 
 
Basisschoolleerlingen van groep 8 & 7 en hun ouders kunnen op de volgende momenten kennismaken met het Minkema College (vmbo-locatie):
  • Week 41: Chatten met bruggers: leerlingen van groep 8 gaan onder leiding van hun leerkracht in gesprek met brugklassers van onze beide locaties 
  • vrijdagavond 11 november en zaterdagochtend 12 november: Open Dagen
  • dinsdag 24 januari: Open Lesmiddag groep 8 
  • diinsdag 24 januari: Informatieavond ouders groep 8 
  • woensdag 15 februari: Kennismakingsmiddag groep 7
Op www.minkema.nl/komkijken kondigen we alle activiteiten steeds ruim van tevoren aan.
 
Gezocht: leden voor de Ouderraad
De ouderraad fungeert als een klankbord en brug tussen ouders, leerlingen en de school. In de ouderraad zitten ouders met kinderen op één van of beide locaties van ons college en namens beide locaties is er regelmatig overleg met vaste contactpersonen van de school.
 
Het nieuwe schooljaar is nog maar net gestart en de ouderraad is vastbesloten om op een pro-actieve wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van een mooi schooljaar voor alle leerlingen.
 
Net als voorgaande jaren organiseren we onder andere een thema-avond voor ouders en doen we iets tijdens de diploma-uitreikingen. In samenwerking met de school zullen we de komende periode met elkaar een activiteitenplanning maken. Over de geplande activiteiten zullen we in de volgende nieuwsbrief meer delen.
 
Gezocht: twee nieuwe leden!
Vanwege het vertrek van 2 leden zijn we op zoek naar twee ouders die actief lid willen worden van de ouderraad en een bijdrage willen leveren aan de activiteiten. We vergaderen 6 keer per schooljaar waarvan 3 keer online. Daarnaast willen we ouders graag oproepen om ideeën, suggesties en verbeterpunten met ons te delen. Dat kan via het contactformulier op de website van het Minkema College. Namens de ouderraad alvast bedankt voor het meedenken!
 
Agenda
 
08/09: Informatieavond ouders leerjaar 4
20 & 22/09: Oudergesprekken SteinSuccesPlan
26/09 - 30/09: Cito-) voor brugklassen
 
Nieuwsbrief, september 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.