Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #19 - 14/01/2021
Online Open Week voor groep 8

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Afgelopen dinsdag 12 januari 2021 werd bekend dat de lockdown verlengd wordt met drie weken. Gevoelsmatig vinden wij dit erg jammer. Er gaat immers niets boven de lessen op school. Rationeel snappen wij de beslissing uiteraard wel. Gelukkig hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan met het geven van online lessen. We horen van u ook terug dat wij hierin stappen hebben gezet, helemaal in vergelijking met de periode van de eerste lockdown halverwege vorig schooljaar. We zijn heel dankbaar voor uw feedback. We gebruiken deze niet alleen om te verbeteren, maar ook om plannen bij te stellen.
 
Deze week staat in het teken van de toekomst. Groep 8-leerlingen en hun ouders kunnen de hele week kennis maken met onze school. We organiseren onze eerste online Open Week. Het motto van deze week is “Open jouw toekomst!” Wij vinden het erg belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven dan enkel kennis. We willen hen voorbereiden op hun toekomst en hun rol in de maatschappij. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de nieuwe brugklasleerlingen, maar ook voor de leerlingen die al voor ons hebben gekozen.
 
Het motto “Open je toekomst!” is een mooi, positief motto, dat vraagt om actie. Ik zet me graag samen met u en alle medewerkers in voor de toekomst. Die van ons én die van onze leerlingen!
 
Ik wens u een mooi jaar!
 
Anderhalve-meter-school en toetsweek bovenbouw
Eergisteren heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd in de persconferentie. De belangrijkste is natuurlijk dat de lockdown met drie weken is verlengd. Dit betekent dat de school langer gesloten blijft voor onze leerlingen, met uitzondering van de examenleerlingen en kwetsbare leerlingen.
 
Wij werden gisteren verrast door de maatregel met betrekking tot het handhaven van de anderhalve-meter-regel voor leerlingen op school. Op de website van de Rijksoverheid staat dat deze maatregel zo snel mogelijk in gaat, maar ook dat het logisch is dat scholen tijd nodig hebben om dit te organiseren.
 
Dit besluit van de overheid roept wat vragen op, want: hoe organiseren wij het anderhalve-meter-onderwijs voor een groep in twee lokalen, terwijl er ook nog een groepje leerlingen vanuit huis meedoet? Dat lijkt bijna onmogelijk. Daarnaast dient de anderhalve meter in de hele school te worden gewaarborgd en niet alleen in de lessen.
 
Examenleerlingen op school
Hoewel dit ingewikkeld is, kiezen wij ervoor om onze examenleerlingen de rest van deze week op school te ontvangen. Juist omdat volgende week de toetsweek begint, willen de docenten de leerlingen nog graag op school ontvangen voor de laatste voorbereidingen. Docenten hebben twee lokalen tot hun beschikking en zullen de leerlingen over deze beide lokalen verdelen.
 
Toetsweek voor bovenbouw havo/vwo op school
De toetsweek van volgende week gaat door. Voor bovenbouwleerlingen vinden de toetsen op school plaats. Uiteraard houden we bij de surveillance en de indeling van de groepen rekening met de nieuwe anderhalve-meter-maatregel. We zullen onder meer de gymzalen hiervoor inzetten.
 
Onderwijs ná de toetsweek
In de loop van volgende week brengen we de examenleerlingen op de hoogte van de manier waarop we ons onderwijs voor de examenleerlingen vormgeven ná de SE-week. Deze wijzigingen gaan in op 25 januari.
 
Voor de niet-examenleerlingen verandert er niets n.a.v. de nieuwe maatregelen. We gaan door met het geven van online onderwijs op de manier waarop we dat nu ook doen.
 
Toetsweek onderbouw online
Voor de onderbouw staat de eerste toetsweek van het jaar voor de deur! De onderbouw heeft toetsen van maandag 19 t/m vrijdag 23 januari.
 
Vanwege de lockdown maken de leerlingen van de onderbouw hun toetsen thuis online. Samen met de mentor bespreken zij deze week wat er nodig is om goed mee te kunnen doen en hoe het online toetsen via Classroom in zijn werk gaat.
 
In plaats van gewone lessen staan er toetsuren en (facultatieve) inlooplessen op het rooster (de examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen). Het aangepaste rooster staat op de website en zal voor de leerlingen ingelezen worden in hun agenda in Magister. De toetsstof staat voor de onderbouwklassen in de ELO en in de weekoverzichten in de gedeelde drive ‘Weektaken havo/vwo’.
 
Minkema Live gaat niet door
De uitvoering van onze jaarlijkse talentshow "Minkema Live" kan tot onze spijt ook dit jaar niet doorgaan. De situatie rondom covid-19 is daarvoor te onzeker. We verwachten niet dat er ultimo maart al publiek in groten getale een show zal kunnen bezoeken. Daarnaast is het oefenen ook praktisch onmogelijk door de huidige lockdown. We hopen dat er in 2022 echt betere tijden aanbreken zodat we onze enthousiaste en talentvolle leerlingen weer een rol kunnen geven op het podium.
 
 
 
Inzet achterstandsgelden
Onlangs kregen wij bericht dat onze subsidieaanvraag voor achterstandsgelden is goedgekeurd. Deze subsidie is inzetbaar in de tweede helft van het schooljaar. Van het te besteden bedrag willen we in de onderbouw onder andere een huiswerkklas bekostigen. We doen dit in samenwerking met instituut Lyceo. Voor de bovenbouw hebben we gekozen voor bijles door studenten van de universiteit Utrecht. Deze studenten kunnen één-op-één begeleiding geven of bijles aan een groepje leerlingen aanbieden.
 
Eerste rapport
Rapport onderbouw
In de week van 7 december is er door alle docententeams vergaderd over het welbevinden, de studiehouding en eerste resultaten van de leerlingen. Helaas is het niet alle mentoren gelukt om het rapport voor de schoolsluiting uit te reiken. Dat zal natuurlijk alsnog gebeuren als iedereen na de lockdown weer naar school mag. Voor de brugklassers gaat daar een afschrift van de Citoscores bij. Voor nu verwijzen we naar de rapportlijst in het cijferoverzicht in Magister.
 
Rapport bovenbouw
Op 9 februari maken we de balans van het eerste halfjaar op voor de bovenbouwleerlingen en leggen we hun eerste rapport vast. In de week van 15 februari, wanneer een inschuifrooster geldt, zullen de docententeams er in de middaguren over vergaderen. Voor de onderbouw is 9 februari een intern peilmoment. De mentoren bekijken samen met de coördinator leerlingzaken de ‘tussenstand’ en gaan zo nodig in gesprek met leerlingen en ouders.
 
Ruim 12.000 euro voor Friends4Owen
 
Ondanks de maatregelen rondom corona hebben we met elkaar het prachtige bedrag van €12.150 voor Friends4Owen opgehaald en daar zijn we trots op! We willen graag iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor dit mooie doel.
 

 
 
Absentie en ziekmeldingen
Voor onze afdelingsassistenten is het een hele klus om in deze crisistijd de absentenregistratie goed bij te houden. Hun telefoon staat ‘s ochtends roodgloeiend en zij proberen gewone ziekmeldingen te onderscheiden van quarantaine. In het laatste geval ziet u groen gekleurde letters AB en bij de online lessen staat covid-19. Zo kunnen we de leerplichtambtenaar uitleggen wie waarom afwezig was.
 
We doen een dringend beroep op u om uw kind elke dag van ziekte telefonisch af te melden. Als er sprake is van een coronabesmetting horen we dat natuurlijk ook graag zo snel mogelijk. En het dringende advies om uw kind thuis te houden bij corona-gerelateerde klachten, hoe mild ook, blijft van kracht.
 
Het is belangrijk om uw kind altijd af te melden als hij/zij niet naar school kan komen. De afdelingsassistenten maken daarvan een notitie in Magister. Zo voorkomen we met elkaar dat leerlingen ten onrechte absent worden gemeld. Tegelijkertijd is deze notitie in Magister voor de docent het teken dat er een online verbinding tot stand gebracht moet worden.
 
Ook nu het merendeel van de leerlingen nog een aantal weken les vanuit huis volgt, blijft het absent melden belangrijk. De docenten willen graag weten wie zij in de online lessen kunnen verwachten en zullen degenen die zonder opgaaf van reden afwezig zijn ongeoorloofd absent melden.
 
E-zine studiekeuze
De studiekeuzekrant heeft een E-zine uitgebracht voor examenleerlingen havo/vwo: "kiezen van een studie in coronatijd". Dit magazine geeft allerlei informatie over het kiezen in de maanden januari en februari 2021.
 
Online Open Week
Het zal u vast niet zijn ontgaan, maar deze week vindt de online Open Week van het Minkema College Plaats.
 
Via de Minkema MindMap of rechtstreeks op onze website kunnen groep 7&8-leerlingen met hun ouders meedoen aan quizjes, spannende opdrachten en allerlei filmpjes bekijken waarin docenten en onze leerlingen meer vertellen over onze school.
 
 
 
We hadden natuurlijk liever de deuren opgezet en alle kinderen en hun ouders op school ontvangen! Ondanks het feit dat alles online is, zijn we er toch in geslaagd de sfeer van school over te brengen en leerlingen ook dingen te laten ervaren, doen en meemaken. U bent van harte uitgenodigd om ook een kijkje te komen nemen!
 
 
 
Vacature leerling of ouder Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad die meedenkt over afspraken met betrekking tot bijv. begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het Minkema College werkt hiervoor samen met andere scholen in een samenwerkingsverband.
 
Elke school heeft een vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders of leerlingen. Deze leden worden door de medezeggenschapsraad (MR) van de school afgevaardigd.
 
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten.
 
Heeft u interesse? Bekijk de uitgebreide toelichting en/of neem contact op met de voorzitter van de MR.
 
Nieuw logo Magister
 
In de release van 11 januari 2021 wordt het nieuwe Magister-logo uitgeleverd en sindsdien is het nieuwe logo zichtbaar in al onze applicaties en marketingcommunicatie-uitingen. Hiernaast ziet u het logo dat vanaf januari 2021 in de app zichtbaar zal zijn.
 
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Jonge mensen toerusten voor hun verdere leven is een prachtige taak. Een taak die dagelijks vorm krijgt in kleine stapjes naar bescheiden tussendoelen. De schoolomgeving waarin dit plaatsvindt is dynamisch; er gebeuren op een schooldag allerlei betekenisvolle, interessante, mooie en soms ook minder fijne dingen. Hoe houden we met elkaar in die drukte van alledag onze doelen voor de langere termijn voor ogen? 
 
 
 
Ons nieuwe strategische beleidsplan bevat vijf ambitieuze doelstellingen. Hieronder zetten we ze op een rijtje. De komende vier jaar gaan we met elkaar aan de slag om deze doelstellingen te realiseren.
 
  • Een fijne school waar je wordt gezien en kunt groeien 
  • Leren over en in de echte wereld 
  • Uitstekend onderwijs 
  • Regie over de eigen leerroute/professionalisering 
  • Een professionele organisatie

 
Profielwerkstuk
Op het moment van schrijven zijn de leerlingen uit de examenklassen druk bezig aan hun profielwerkstuk (pws). Vanwege corona zijn we hier dit jaar pas na de zomervakantie aan begonnen. Dat neemt niet weg dat de onderwerpen dit jaar weer enorm divers zijn.
 
Het lijkt wel alsof het pws ook elk jaar persoonlijker wordt - leuk om te zien! Leerlingen doen dit jaar o.a. onderzoek naar faalangst, het duurzamer maken van Woerden, babyvoeding, Sherlock Holmes, Frans toerisme en dyslexie.
 
De deadline voor het inleveren van het pws is 3 maart. De presentatie-avonden staan gepland voor woensdag 10 maart (vwo) en maandag 15 maart (havo), maar het is momenteel nog onduidelijk of en in welke vorm dit door kan gaan. We houden u op de hoogte.
 
Op www.minkema.nl/pws staat meer informatie over het pws.
 
Nieuws uit de onderbouw
 
Ouderavonden klas 1 en 3
Op 3 februari vindt er voor ouders van klas 3 een ouderavond plaats over de profielkeuze, verzorgd door de decanen. Deze kan helaas niet fysiek op school plaatsvinden. Binnenkort wordt u per mail nader geïnformeerd en uitgenodigd.
 
Dit geldt ook voor de brugklasouderavond op woensdag 17 maart, waarvan het op dit moment ook nog niet duidelijk is hoe we die het beste kunnen organiseren.
 
 
Verlof leerlingcoördinator havo 2 & 3
Op 1 februari begint mevr. Ilse Pijnacker aan haar zwangerschapsverlof. Zij is coördinator leerlingzaken klas 2 & 3 havo. Gedurende haar verlof zal zij vervangen worden mevr. Marije van Schadewijk, LO-docent en mentor havo bovenbouw (m.vanschadewijk@minkema.nl).
 
Voor vragen over het onderwijs of de dagelijkse gang van zaken in de havo onderbouw is afdelingsleider mevr. Heleen van Esch de aangewezen persoon.
 
Beroepsorientatiedag & bedrijvendag klas 3 
Helaas hebben we moeten besluiten de beroepsoriëntatiedag en bedrijvendag van klas 3 af te blazen. Vanwege corona zijn veel minder bedrijven geopend en/of in staat onze leerlingen te ontvangen en begeleiden. Ook vinden we het op grond van de gezondheidsrichtlijnen niet verstandig om onze leerlingen eropuit te sturen.
 
Knip schooljaar
Op maandag 1 februari begint het tweede halfjaar. Er gaat die dag een nieuw basisrooster in; voor sommige jaarlagen staan daar nieuwe vakken op. De eerste week van februari is de lockdown nog van kracht en zal het inschuifrooster gelden met lessen van 40 (klas 3 en hoger) en 60 (klas 1 & 2) minuten.
 
De HALL nieuwe cateraar
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar is de HALL de nieuwe cateraar van het Minkema College in Woerden. De HALL is geen onbekende in de regio. Al jaren verzorgen zij de catering in het Intechnium gebouw en ontvangen zij dagelijks meer dan 600 gasten.
 
Door in gesprek te gaan met leerlingen en met een klankbordgroep binnen de school wordt het aanbod vernieuwd en zorgt de HALL ervoor dat de catering verantwoord én gezond blijft.
 
 
 
 
Agenda
18/01: Start toetsweek
03/02: Online ouderavond klas 3 profielkeuze
03/03: Deadline inleveren PWS
10/03 en 15/03: Presentatie PWS (o.v.b.) 
 
Nieuwsbrief #19, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.