Driemaandelijkse nieuwsbrief Oostrem vzw | juli - augustus - september 2016 |www.oostrem.be
 
Beste vrienden van Oostrem,
 
Op het ogenblik dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen, zit onze buitenlandse sponsoractie in het Harzgebergte in Duitsland er weer op. We komen hier in het volgende Oostremnieuws uitgebreid op terug. Gelukkig kunnen jullie de Oostrem-Facebookpagina al raad-plegen om een aantal indrukken op te doen!
 
Tijdens de vakantiemaanden was het alle hens aan dek. Door de transitie van de bestaande regelgeving naar de persoons-volgende financiering moesten alle 158 gebruikers van Oostrem ingeschaald worden aan de hand van een Zorg Zwaarte Instrument. Dit instrument bepaalt de Perma-nentie- en Begeleidingswaarden. Nu volgen er controle-inschalingen, want de overheid wil het risico uitsluiten dat wij ons cliënteel te hoog zouden ingeschaald hebben. Nadien worden alle gebruikers (cliënten of klanten) op de hoogte gebracht van de budgetcategorie waarop zij aanspraak maken en kunnen zij met hun eigen budget ondersteuning inkopen. Voor nieuwe klanten betekent dit overigens dat zij geen vastgelegde dagbijdrage zullen betalen, maar dat zij een factuur ontvangen met opgave van de reële woon- en leefkosten. Voor de bestaande gebruikers is er een transitie-periode van vier jaar voorzien. Veel werk aan de winkel dus!
 
Gelukkig kunnen wij blijven rekenen op de ondersteuning van zovele organisaties. In dit nummer lichten wij het initiatief van De Regenboog en van Rotaract toe. Het is door zulke initiatieven dat wij ons, als organisatie, gedragen weten.
 
De werken aan Wilsele 2, een nieuwe thuis voor 7 à 8 nieuwe bewoners, zijn gestart. Dergelijke uitbreidingsplannen kunnen maar gerealiseerd worden door jullie niet aflatende steun. Jullie verdienen daarvoor ons grootste respect en dankbaarheid.
 
Tot slot willen wij jullie van harte uitnodigen op de Kaas- en Wijnavonden die plaatsvinden op 14 en 15 oktober 2016.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen.
 
 
Mario Vanhaeren
 
  
In memoriam
  
 
Op 2 juli 2016 overleed Sylvie Lemberechts, echtgenote van August Carpentier, op 73-jarige leeftijd. We kennen Sylvie vooral als zeer sympathieke deelnemer aan de sponsoracties van Oostrem. August is eveneens een zeer gewaardeerde vrijwilliger.
 
René Baudemprez, vader van Marijke (bewoner Wilsele), overleed op 14 juli 2016 op 80-jarige leeftijd.
 
Lieve Michiels, moeder van Christine Potemans (lid Raad van Bestuur Oostrem) overleed op 20 juli 2016 op 83-jarige leeftijd.
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte.
 
 

 De Zorgpoort: een nieuw Alezi-initiatief
  
De organisaties van Alezi hebben de handen in elkaar geslagen en samen een nieuw initiatief opgestart: De Zorgpoort. Met de Zorgpoort zoeken we mee naar antwoorden voor personen die een vraag naar ondersteuning hebben en proberen wij deze vraag om te zetten naar het juiste ondersteuningsaanbod. In de vori-ge edities van het Oostremnieuws werd al dieper ingegaan op de gevolgen van het nieuwe beleid van de overheid, en de transitie naar Persoonsvolgende financiering. Personen met een beperking krijgen in de toekomst zelf een budget waarmee zij zorg kunnen inkopen. De zoektocht naar de juiste onder-steuning is daardoor niet altijd gemakkelijk. Met De Zorgpoort willen we iedereen binnen de regio Leuven ondersteunen die met of zonder budget een ondersteu-ningsvraag heeft. We informeren, oriënteren en zoeken ook mee naar alternatieven of bekijken op welke manier personen het juiste budget kunnen verkrijgen. Een oplossing kan bij één van de Alezi-partners (Oostrem, Heijmen en Begeleid Wonen Leuven) liggen, bij andere VAPH-organisaties of door het inzetten van reguliere diensten of versterking van het netwerk. Het team, waar je met alle vragen terecht kan, bestaat uit personeels-leden van de verschillende Alezi-partners die al heel wat ervaring hebben met intake en opname.
 
Je vindt De Zorgpoort op het Prins Regentplein 36 in Kessel-Lo, dage-lijks bereikbaar van 13u tot 16u. Telefonisch via 0492 155 455 of per mail zorgpoort@alezi.org.

Meer informatie kan je vinden op www.alezi.org.
  
De Gebruikersraad
 
Oostrem heeft een zeer goed werkende gebruikersraad. Deze raad bestaat uit 4 gebruikers en 10 wettelijke vertegenwoordigers. De gebruikers, lees personen met een beperking, bereidden op voorhand de agendapunten voor met Agnes, die de vorming van gebruikers ter harte neemt. Op de gebruikersraad laten zij zich bijstaan door Marcel, die als coach optreedt.

Vorig jaar was de gebruikersraad heel actief betrokken bij de opmaak van een nieuw charter collectieve rechten en plichten, en bij de opmaak van protocols van verblijf, behandeling of begeleiding. Daarnaast buigen de leden zich elk jaar over de begroting en jaarreken-ing. Daarnaast volgen zij de uitbreidingsplannen van Oostrem mee op de voet.
Momenteel gaat de meeste aan-dacht naar de overgang van klassieke dagprijsfinanciering naar FAM (Flexibel Aanbod Meerder-jarigen) en naar de PVF (Persoons-volgende Financiering – het Rugzakmodel). De gebruikersraad deelt dezelfde bezorgdheden als de voorziening: kan Oostrem hetzelfde aanbod bieden wanneer de middelen bestaan uit de verschil-lende inidividueel toegekende rugzakjes? Komt de collectieve zorg niet onder druk te staan indien één of meerdere bewoners overlijden en er geen nieuwe kandidaten met een rugzakje komen aankloppen? Zal de factuur niet aanzienlijk stijgen als de gebruikers zelf moeten instaan voor de reële woon- en leefkosten? Zullen de facturen niet ongelooflijk hoog oplopen als de vergelijking gemaakt wordt met de kosten van ouderen in woon- en zorgcentra?’
Door de werking van zowel directie en Raad van Bestuur als gebruikers-raad goed op elkaar af te stemmen, moet ongerustheid kunnen verme-den worden en moeten er oplos-singen gevonden worden waar iedereen kan achter staan.

Op de gebruikersraad komen ook andere, meer acute problemen en vraagstukken aan bod. Zo werd er al herhaaldelijk gesproken over de veiligheid op onze bussen. Recent werden er afspraken gemaakt rond de procedure bij het overlijden van een dierbare in het leven van een gebruiker van Oostrem. Dit thema wordt later nog verder toegelicht.
 
De gebruikersraad wordt geleid door Erwin Vandezande (erwin.vandezande@belgacom.net).
De gebruikersraad is een autonoom overlegorgaan, waarop de directie uitgenodigd wordt. 
 

Agenda
 
Vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2016
Kaas- en Wijnavonden - Parochiezaal Winksele-Delle

Inschrijven kan via dit formulier of info@oostrem.be
 
 

Op vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober bent u welkom om de jaarlijkse Kaas- en Wijnavonden, ten voordele van Oostrem. U kan er genieten van lekkere kazen en proeven van aangepaste wijnen.
Inschrijven kan via dit formulier, via de website of info@oostrem.be !
 
Hartverwarmend!
Op 16 juni kwamen 10 medewerkers van Fluxys de handen uit de mouwen steken in Oostrem. Zij schuurden de hele livingvloer op in de werking aan de Bijlokstraat, slepen oude voegen uit, metselden terug in en zetten een nieuwe afsluiting. Daar bovenop mochten wij nog aankopen ter waarde van € 700 factureren aan Fluxys. Dit alles gebeurde in het kader van een teambuilding: voor Oostrem en onze technische ploeg was dit een absolute meevaller.
 
Diezelfde dag mocht Mario een reuzecheque van € 3.307 in ontvangst nemen van de Gemeentelijke Basisschool De Regenboog Kortenberg. Eén van de leerlingen, Victor, had zo enthousiast over Oostrem verteld dat wij als goed doel weerhouden werden. De leerlingen van deze school zorgden voor de fenomenale opbrengst.
 

Op zondag 26 juni organiseerde Rotaract Leuven voor de negende keer een Smulfietstocht door het prachtige Dijleland. Herman, Mario en Eddie smeerden hun kuiten in en genoten van een prachtige rit. Jeanine, één van de Oostrem bewoners, werd door Eddie meegetroond. Tijdens de fietstocht werden we verrast met smaakvolle stops waar Brabantse streekproducten geproefd konden worden. Nadien schoven we mee aan bij de BBQ en genoten we van enkele streekbieren. De avond eindigde met het EK voetbal op groot scherm. Oostrem was één van de goede doelen en werd een bedrag van € 3.100 geschonken.
 

Aandachtige lezers weten dat al deze centen zeer goed gebruikt worden. Naast de verbouwing van Wilsele 2 zijn er de aankopen van twee professionele blixers, het overtrekken van de zetels in Wilsele 1, de vernieuwing van de keuken in de Bijlok, de plaatsing van een evacuatieplatform in de Benedictushoeve (met dank aan Lions Club Leuven), het voorzien van zachte beschermstroken in de gangen van De Wilg, ... . Het stop nooit, maar het is erg leuk om alle opbrengsten direct aan concrete doelen te koppelen. We danken iedereen voor hun hartverwarmende inzet!

De gemeente Herent eert zijn atleten
 
Op vrijdag 13 juni 2016 werden maar liefst 360 Herentse Kampioenen gehuldigd in CC De Wildeman. De grootste sterren van de avond waren de atleten van Oostrem, die een staande ovatie kregen. Terecht! Want de Oostrem-atleten behaalden maar liefst 18 medailles op de Special Olympics in La Louvière: 6 gouden, 4 zilveren en 8 bronzen medailles!
 
 

Kroniek van 50 jaar Oostrem
Naar aanleiding van deze rubriek ontvingen wij enkele zeer oude fotoboeken van de eerste medewerkers van ‘vzw Home voor Gehandikapten – dagcentrum’. Wij willen Irène en Myriam daar enorm voor bedanken. Het is een pracht van een fotoarchief dat zeker nog gebruikt zal worden. Voorlopig helpt het ons verder om niet te veel foute informatie door te geven.
 
Een eerste pittig detail: onder het super kleine opschrift aan de deur van het dagcentrum in de Schapenstraat hing een heel klein briefje met ‘Binnen zonder Bellen a.u.b.’. We spreken van een periode dat er nog geen sprake was van ‘Samson en Gert’. ‘Binnen zonder bellen, want de bel doet het niet’ was nog niet aan de orde. De reden was -en is nog steeds- dat personen met spasticiteit letterlijk omhoog springen wanneer er onverwachte geluiden zijn. De tassen koffie en glazen die daarbij een deel van hun vloeistof verloren, zijn doorheen de jaren niet te tellen.
 
De fotoboeken geven ook enorm goed weer wie de prehistorie, voor de opening van de nieuwbouw Bijlok, meemaakten. Als eerste gebruikers, toen nog steevast "de gasten" genoemd, zien wij Guy DC, Christiane Z, Marc VE, Nadine V, Jeanine G, Paula O, Erwin VK, Germaine L, Marie-Jeanne VH, Rita V en Liliane VK.
De allereerste directeur werd Wim Vermost, nadien gevolgd door Eddie Gijbels. De eerste medewerkers die op de foto’s opduiken zijn Myriam Smets (begeleiding en chauffeur), Rita Vervliet (kinesiste), Vera Vermeulen (secretaresse). Nadien volgt de lichting van Hilde Peeters, Hilde De Rop, Luc Kockaerts, Frieda Vanderheyden, Denise Ginis, Lut Slangen, Christine Berben, Els
 
Els Janssen, Jo Adriaens, Jeanine Verbeek, Mario Vanhaeren,…
 
Stagiairs zoals Koen Dries, Mieke Nachtergaele, Daniëlle Mauriën en Leen Trippas werden nadien in dienst genomen. En dan waren er nog de (andere) gewetensbezwaarden die gedurende 15 maanden kwamen meewerken.
 
Met de uitbreiding in de Schapenstraat duiken ‘nieuwe’ gasten op, zoals Eric P, Francis O, Martine A, Myriam V, Ludo H, Irène A, Serge V, Ingrid C,  …

Er zijn foto’s van de eerste gezamenlijke vakanties die gerust memorabel mogen genoemd worden. Er duiken foto’s op van het huwelijk van Mario en Mylène, van de kaas- en wijnavonden in zaal PAVO Heverlee, van bezoekjes bij de familie Declercq (stichter) thuis en vooral veel foto’s van kermissen en feesten. Feesten en nog eens feesten.

De fotoboeken leren ook dat de eerste steenlegging van de Bijlokstraat 90, Herent, gebeurde op 12 november 1983 in het bijzijn van minister Gaston Geens. Het dagcentrum opende hier zijn deuren op 29 september 1986. De eerste bewoners namen hun intrek op 26 maart 1987.

Het gebouw werd plechtig geopend, in het bijzijn van minister Rika Steyaert  op zaterdag 21 november 1987.

De plannen om naast een dagcentrum ook huisvesting aan te bieden, waren voltooid. Toch duurde het niet lang of er werd een bijkomend dagcentrum in Wijgmaal geopend.


Oostrem op Facebook!
 
De verbouwing van ons tweede woonhuis in Wilsele (Aarschotsesteenweg 532) startte in de loop van de maand mei. Dit huis wordt omgetoverd tot een thuis voor een achttal bewoners. Momenteel evolueren de werken volgens schema. Als alles volgens de planning verloopt, zijn de ruwbouwwerken klaar tegen eind september, gevolgd door de dakwerken die half oktober worden opgeleverd. Tegelijkertijd wordt het buitenschrijnwerk opgenomen, zodat het gebouw winddicht is voor de winter. Het verloop van de werken kan gevolgd worden via de Oostrem-Facebookpagina, waar je ook heel wat andere, toffe berichten en sfeerbeelden terugvindt!
 
 

Giften blijven absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig, is welkom. 
Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent.
Rekeningnummer: BE18 7430 2825 1565 (KREDBEBB), met vermelding 'Een Hart voor Oostrem'.