Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  27 juni 2021
Nieuwsbrief 2021- 2

In deze nieuwsbrief:

Armoede is nooit weggeweest
Nederland is een rijk land. Toch was en is armoede nog steeds een actueel probleem. In een overzichtsartikel laat Hub Crijns het sociale beleid en de sociale strijd van de negentiende en twintigste eeuw de revue passeren. Zijn conclusie is even helder als schandelijk: ondanks de economische vooruitgang is er nog steeds sprake van armoede in het rijke Nederland. Te vrezen valt dat deze situatie blijft voortduren in de eenentwintigste eeuw.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Energietransitie en armoede
Mogelijk gaan de nog steeds veel te hoge armoedecijfers nog verder toenemen vanwege de energie- en warmtetransitie. Nederland moet de broeikasgassen drastisch beperken. Dat vereist ingrijpende veranderingen in de wijze waarop wij energie opwekken en onze huizen verwarmen. De eerste versie van het beleid dat gemeenten hiervoor ontwikkelen zijn inmiddels gereed. Raf Janssen grijpt dat aan om het vraagstuk van de energie-armoede opnieuw aan de orde te stellen. Zijn conclusie is dat armoede in het algemeen en energie-armoede in het bijzonder alleen kan worden opgelost ons denken en doen ten aanzien van eigendom ingrijpend verandert. Basisinitiatieven zijn daarmee doende. Het zou goed zijn als de anti-armoedebeweging zich daarbij aansluit.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Leidt tegenmacht tot een sterke sociale rechtsorde?
Naar aanleiding van de bevindingen van kabinetsinformateur Tjeenk Willink stellen Nicole Estejé en Raf Janssen een vraag aan de orde die samenhang met de belofte van een eerlijker samenleving die opgeroepen wordt door de opkomst van sociale coöperaties en andere basisbewegingen. Kunnen zij een bijdrage leveren aan de vorming van de noodzakelijke tegenmacht? Of blijft ook tegenmacht een vorm van machtsdenken dat juist overwonnen moet worden voor het vormen van een samenleving zonder armoede? 
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Tijdwelvaart wordt belangrijk
Het begrip macht komt ook aan de orde in een bijdrage van Ellie Smolenaars over tijdwelvaart. Daarin worden vier fenomenen beschreven die aanleiding zijn om anders te gaan denken over tijd. De Duitse socioloog Oskar Negt schreef in de jaren tachtig van de vorige eeuw al een kritische studie over de grote hopeveelheid tijd die je in je leven wordt afgenomen om niet je eigen werk te doen, maar te werken in opdracht van anderen. Ellie Smolenaars maakt duidelijk dat macht hebben over tijd niet vanzelf gaat. Het ordent zich ook niet vanzelf, het vereist afspraken over de hoeveelheden werk en vrije tijd. De beschreven vier fenomenen - tijdarmoede, burn-on, aanwezigheidsbloeden en tijdwelvaart - roepen op tot solidariteit om jezelf en anderen ook eens 'uit' te kunnen en mogen zetten. Behalve ecologischer zou de samenleving daarmee ook socialer worden, hetgeen gunstig kan zijn voor het voorkómen en opheffen van armoede. Dat zou ook in het belang zijn van veel mensen die nu achterop gezet worden door de werking van de huidige samenlevingsorde.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Minima 2022 - Bespreking 'De achterblijvers'
Over dergelijke ‘achterblijvers’ is onlangs een boek verschenen van de Vlaamse socioloog Geert Schuermans. Het boek is een verslag van een serie gesprekken met zes mensen uit de lagere middenklasse, die merken hoe de vloer onder hun bestaan wegzakt. Raf Janssen geeft een samenvatting van dit boek en maakt daarbij een vergelijking met soortgelijke gesprekken die 33 jaar geleden gevoerd werden met 22 mensen die in een soortgelijke situatie verkeerden. 
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Het sociaal vangnet
Hub Crijns een geeft een overzicht van twee recente onderzoeken naar het sociaal vangnet.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2021 bekend
Tenslotte: een bericht over de keuze van de vijf genomineerden voor de Ab Harrewijn Prijs 2021.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.