Driemaandelijkse nieuwsbrief Oostrem vzw | juli - augustus - september 2017|www.oostrem.be
 
Een woordje van de directeur ...
Beste vrienden en sympathisanten,
 
De kogel is door de spreekwoordelijke kerk: de Oostrem Sponsoractie zal in 2018 in de regio Mannheim – Speyer – Heidelberg (Duitsland) doorgaan. Via deze sponsoractie wil Oostrem de nodige middelen verzamelen om ingrijpende verbeteringswerken uit te voeren aan het Nursinghome in de Bijlokstraat 90, Herent. Dit gebouw opende zijn deuren in 1986 en is na meer dan 30 jaar aan een grondige renovatie toe. Zo moet het dak volledig vernieuwd worden, alle bewonerskamers moeten uitgerust worden met brandwerende deuren en de isolatie in de kelder moet volledig afgeschermd worden met brandvertragende platen.
 
Er wordt ook nagedacht over bijkomende energiebesparende maatregelen. De dakisolatie kan veel beter en er wordt gedacht aan de plaatsing van  zonnepanelen. De kostprijs van de werken zal al snel enkele honderdduizenden euro’s bedragen.
 
De formule van de Oostrem sponsoractie is stilaan bekend: gedurende vier dagen bieden we een aangepast programma met wandelingen, fietstochten en recreatieve bezoeken aan in een prachtige omgeving.
In de jeugdherberg van Mannheim beschikken we over 73 kamers met eigen sanitair. Mannheim ligt op slechts 400 km van Oostrem: een korting wordt voorzien 
voor deelnemers die met eigen vervoer of autodelen zullen reizen.
 
Alle info vind je in bijgevoegde folder of contacteer ons via info@oostrem.be.
 
Mario Vanhaeren
 
Kroniek van 50 jaar Oostrem
 
In de jaren 90 van de vorige eeuw maakte Mario Vanhaeren deel uit van de ‘Cel Arbeid’ van de TAU groep (overkoepelde vereniging van zorginstellingen binnen de congregatie Franciscanessen).  Hoewel Oostrem niet tot deze congregatie behoorde, zocht men Mario aan om mee na te denken over, onder andere, arbeidszorg. Arbeidszorg wil personen, die niet – nog niet – of nooit in staat zijn om betaalde arbeid uit te voeren, de kans bieden om de latente functies van arbeid te ervaren. Naast een loon biedt arbeid immers ook regelmaat, sociaal contact met andere werknemers en maatschappelijke waardering.

In Oostrem lagen vier vragen voor: ‘Ik was al jaren de busjes van Oostrem en ik zou dat ook graag in een gewone garage doen?’, ‘Ik wil graag bij een vrije radio werken’, ‘Ik wil graag bureauwerk doen in een gewoon bedrijf’, ‘Ik ben verzot op katten en wil graag katten verzorgen’. Begeleid Werken werd geboren.
Wij poolden middelen met Ons Tehuis-Brabant Kampenhout en namen in 2001 Jan Damen aan. Oostrem zette 15,20 uur in; Ons Tehuis Brabant 7,6 uur. Binnen de kortste tijd zorgde Jan er voor dat Claude aan de slag kon op de steltplaats van De Lijn om bussen te kuisen. Alain ging aan de slag bij de bibliotheek van Herent om muziekcd’s te onderhouden; Peter startte op de verzendingsdienst van de dienst Welzijn in het Provinciehuis Leuven; Guy ging aan het werk in een poezenasiel in Werchter.

Peter, één van de gebruikers, en Mario bezochten samen met andere leden van de TAU groep, gefinancierd met Europese middelen, gelijkaardige projecten in Ierland. Christie Lynch was de man die Supported Employment in Ierland vorm gaf en die ons ongelooflijk inspireerde.

Onze dienst groeide uit tot MAGDA Leuven, een netwerkorganisatie met MAGDA Halle-Vilvoorde.  Zoveel jaren later zijn wij, samen met Het Werkbureau Pegode, uitgegroeid tot het grootste arbeidszorgproject van Vlaanderen. MAGDA Leuven is een samenwerkingsverband van Oostrem, Ons Tehuis Brabant, Huize Eigen Haard, Huis in de Stad en Hejmen. Samen stellen wij nu 16 jobcoaches te werk die meer dan 350 cliënten begeleiden naar een onbezoldigde activiteit in het reguliere economische circuit.

We mogen er fier op zijn dat MAGDA gekend staat als een richting-gevende organisatie, die mee de regelgeving kleurt, een prominente plaats inneemt in het Platform en de Beleidscel Begeleid Werken, de Ronde Tafel Arbeidszorg, verschillende publicaties verzorgt en opleidingen ‘Start to Coach’ organiseert.

Door de nauwe samenwerking met andere voorzieningen en organisaties wil MAGDA haar expertise als norm zetten voor Vlaanderen. Dat is weliswaar een zeer ambitieuze, maar tegelijk ook een zeer realistische opdracht. Houd ons maar gerust in het oog!
 
 
 
Alle info en weetjes over Oostrem kunnen gevolgd worden via onze Facebookpagina (www.facebook.com/oostrem) of via de website (www.oostrem.be).
Hier vind je wekelijks toffe foto’s van Oostrem activiteiten, beleidsberichten en aankondigingen. Zo blijf je optimaal op de hoogte van alles wat in Oostrem gebeurt!

Giften blijven echter absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig, is welkom: Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent op rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’. 
 
IN MEMORIAM
 
Mil Luyten, vader van Erwin Luyten, bewoner De Wilg, overleed op 91 jarige leeftijd op 4 april 2017.

Annie Wollaert, echtgenote van Jos Sannen en bewoner van De Wilg overleed op 22 mei 2017. Ze was 56 jaar oud.

We wensen de families en nabestaanden heel veel sterkte.
 
AGENDA
   
13 en 14 oktober 2017
Kaas- en Wijnavonden 
Don Bosco Kessel-Lo (Nieuwe Locatie!)

24 augustus tem 27 augustus 2018
Buitenlandse sponsoractie Mannheim

 

Op vrijdag 13 oktober en zaterdag 14 oktober bent u welkom op de jaarlijkse Kaas- en Wijnavonden, ten voordele van Oostrem. U kan er genieten van lekkere kazen en proeven van aangepaste wijnen.

Inschrijven kan via dit formulier, via de website of info@oostrem.be !
 
Het Bruto Nationaal Geluk van Oostrem
Op zondag 28 mei werd Wilsele 2, een thuis voor acht volwassenen met diep verstandelijke beperkingen, officieel geopend. We waren fier dat de oprichter van onze vzw, Raymond Declercq (96 jaar!), het lint doorknipte. Piet Cockx (voorzitter van de Raad van Bestuur) en Monique Swinnen namen het woord waarbij het ene compliment het andere volgde. Dit alles gebeurde onder het goedkeurend oog van Mia Hamels, gewezen voorzitter van de Raad van Bestuur van Oostrem.

Nadien volgde de opendeurdag. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van Okra, Femma, KWB en CM werd het weer een groot succes. Bij de afrekening reageerden sommige vrijwilligers teleurgesteld. De opendeur le-verde slechts een ‘matig’ saldo van 1.200 € à 1.500 € op. Dit bedrag wordt echter gespaard om één van de vele projecten van Oostrem te helpen realiseren. Het succes van een activiteit uitdrukken in euro’s is een klassieke en economische maatstaf. Koken kost immers geld maar wat het leven echt de moeite waard maakt, is niet in euro’s te vertalen.

 
De opendeurdag wil op een zeer laagdrempelige manier Oostrem bekend maken als zorginstelling, en de voorziening een plaats geven in de Herentse gemeenschap. Personen met beperkingen, hun familie en de professionele hulpverleners ervaren dat zij er niet alleen voor staan, maar kunnen rekenen op de waardering en de hulp van een bredere gemeenschap.  Wij noemen dat verbondenheid, verbinding maken met de lokale ge-meenschap, elkaar ontmoeten op basis van zorgzaam-heid.  

De vele vrijwilligers van organisaties die vallen onder beweging.net, én het personeel, maken om de twee jaar van de opendeurdag een succes. Zij doorbreken hun eigen kringetje en zetten zich samen in voor een gemeenschappelijk doel. Deze gezamenlijke inzet maakt echt het verschil en valt niet enkel in euro’s uit te drukken. Vermaatschappelijking van Zorg, zo u wil. We leggen bij deze ook al de volgende editie vast: zondag 26 mei 2019!
- Tuur Vanempten (KWB Herent) en Mario Vanhaeren

 
Project Intersectoraal samenwerkingsverband rond zorgondersteuning

Al van de beginjaren 2000 wordt in de welzijnssector over intersectoraal samenwerken gesproken, maar er werd maar zeer beperkt werk van gemaakt. Met de omschakeling naar Persoonsvolgende Financiering krijgt de wenselijkheid om dit concreet te maken een iets dwingender karakter.  Als men als organisatie dezelfde kwaliteit van zorg aan zijn gebruikers willen blijven bieden, moet men creatief gaan zoeken naar andere organisatiemodellen.

Dat is wat Oostrem en de andere Alezi partners bezielde om een samenwerkingsverband aan te gaan met de groep Ons.  Ons is een netwerk van verschillende organisaties die zorg geven aan een variatie van doelgroepen : Landelijke Thuiszorg biedt gezinszorg en kraamzorg, ook  klus- en groendienst aan huis en een dienst woningaanpassing. Ons Zorgnetwerk is een mantelzorgorganisatie, Steunpunt Groene Zorg werkt met zorgboerderijen, Landelijke Kinderopvang, Stekel-bees en Oziki  zijn zeker gekend bij wie kinderen heeft, Puuur is een dienstencheque bedrijf voor o.a. poetshulp, Zorg-Saam is onze vormingsorganisatie en tenslotte KVLV, Vrouwen met Vaart als sterke partner in het verenigingsleven.  Ons is actief in gans Vlaanderen, maar het hoofdkantoor is op de Remysite in Wijgmaal, op een boogscheut van Oostrem.

Wilsele 1 en Landelijke Thuiszorg

Sinds vorig jaar zijn Alezi en Ons in het kader van dit samenwerkingsproject de mogelijkheden voor duur-zame samenwerking op verschillende vlakken grondig aan het exploreren.  Hiervoor kende de Provincie Vlaams-Brabant een projectsubsidie voor twee jaar toe. Een eerste concreet resultaat is de inschakeling van een ploeg verzorgenden van Landelijke Thuiszorg in de woonhuizen van Oostrem in Wilsele. De start viel samen met de opening van Wilsele 2, op 29 mei 2017.

Het team van begeleiders van Oostrem wordt aangevuld met een vaste ploeg van 5 verzorgenden van Landelijke Thuiszorg.  Waar de mensen van Oostrem de experten zijn in het agogisch werken met de bewoners, kan men zeggen dat die van Landelijke Thuiszorg experten zijn in alle domeinen van het huishouden en verzorging.   De verzorgenden hebben een specifieke opleiding in de algemene organisatie van het huishouden, koken, was en strijk en onderhoud, maar ook in personenverzorging en ondersteuning.   Zowel in de week als in het weekend is er steeds een verzorgende aanwezig die op die manier een echte ondersteuning betekent voor de werking.  Het team wordt aangestuurd door het diensthoofd van Wilsele en dit in nauw overleg met de regioverantwoordelijke van Landelijke Thuiszorg. Beide organisaties delen hun kennis optimaal.

Deze vernieuwde werking vraagt ongetwijfeld van alle partijen een niet geringe aanpassing.  Niet alleen voor de verzorgenden van Landelijke Thuiszorg, die hiervoor gekozen hebben en geselecteerd werden, is het spannend.  Ook voor het begeleidend team van Oostrem betekent dit een aanzienlijke verandering in hun manier van werken en uit te voeren taken.  We merken inmiddels al dat de positieve meerwaarde van deze samenwerking voor alle partijen, waaronder de bewoners, snel tot uiting komt.

Philippe Bouillon
Project medewerker voor Ons
 
Actie rond tien jaar Borginsole
 
Op 29 juli vierde bedrijf Borginsole, geleid door Gratienne Sioncke (lid van de Raad van Bestuur Oostrem) en Paul Borgions, haar tienjarig bestaan. Op hun site in Rotselaar werden vijfhonderd genodigden feestelijk onthaald.
 
Alle opbrengsten van dit feest gaan naar het project Watersnoezelen van Oostrem. Op die manier werd er al meer dan € 8.000 verzameld. Meer informatie over dit project in ons volgende nummer. We willen Gratienne en Paul, ondernemers met een bijzonder groot hart, van harte bedanken voor deze mooie actie!

 

'Vandeurzen dwingt ouders om Anita te "detineren"'

Anita Vandorpe is 45 jaar en zorgbehoevend. Ten gevolge van de vernieuwde Persoonsvolgende Financiering kan zij sinds kort niet langer naar huis tijdens het weekend. Haar ouders zijn immers erg bezorgd dat Anita haar recht op voltijdse zorg zou verliezen, indien zij niet voltijds in de zorgvoorziening verblijft. 

Naar aanleiding van dit schrijnende verhaal van Anita schreef Mario Vanhaeren (Algemeen Directeur Oostrem) als lid van het Vlaams Ondernemersplatform Kwaito een kritische reactie in De Standaard. Dit standpunt werd bijgetreden door het Netwerk van Kritische Ouders en SOM.

Kwaito beargumenteert immers dat ouders, die jarenlang voor een zorgbehoevend kind hebben ingestaan, recht hebben op 7 dagen ondersteuning. "Het voorstel van minister Vandeurzen voor de persoonsvolgende financiering voor zorgbehoevenden is ronduit inhumaan", klinkt het bij Kwaito.

Het volledige artikel leest u in De Standaard.