Vrienden van Amelisweerd
Nieuwsbrief 23

Kracht van Utrecht-initiatief
Nieuwsbrief 7

4 april 2011


Nieuws:
- Nieuwe coalitie Gedeputeerde Staten na Provinciale Statenverkiezingen?
- Verbeterd filmpje 80=pr8ig
- Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt 
- Genoeg ruimte in bak Amelisweerd voor oplossing knelpunt
- Excursie Leesbaar Landschap voor docenten middelbare scholen

Voor je agenda:
Kijk naar de dagtekening van uw WOZ-brief: Je kunt tot 6 weken na dato je WOZ-bezwaar indien
13 april, 20 u, Milieucentrum, Overleg bewoners-, milieuorganisaties, Vrienden van Amelisweerd/KvU
15 april, 13 - 15.30 u Excursie Leesbaar Landschap; verzamelen bij het Bezoekerscentrum Oud-Amelisweerd
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nieuwe coalitie Gedeputeerde Staten? 
De verkiezingen voor de provinciale Statenverkiezingen op 2 maart hebben geleid tot onderhandelingen voor een nieuw College van Gedeputeerde Staten. 
Na de installatie van de 47 nieuwe Statenleden hebben wij voor alle fracties informatiebijeenkomsten georganiseerd over de stand van de zaken met de planstudie Ring Utrecht, de Kracht van ons Alternatief. Met name hebben we met hen besproken wat er in de Milieu-Effect-Rapportage (MER) en de Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) nog inzichtelijk gemaakt zou moeten worden. Het wordt de hoogste tijd dat de effecten van de giga-toename van het autoverkeer op de bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid van de stad en haar bewoners nu eens helder in kaart worden gebracht. Ook de positieve effecten van 80 km op de Ring (A27/A12) dienen hierbij te worden meegenomen. ((Meer weten? Kijk hier waar de 80=pr8ig-infostickers kunnen worden afgehaald, waar de posters kunnen worden gedownload, en waar je het verbeterde filmpje 80=pr8ig kunt bekijken en linken!))

Inmiddels zijn VVD, de grootste partij, CDA, D'66 en Groenlinks met elkaar in onderhandeling om een nieuw college van Gedeputeerde Staten te vormen. We gaan we er van uit dat dit akkoord extra druk zet op het heikele mobiliteitsdossier in stad en provincie. Temeer omdat nu blijkt dat in 2015 de luchtkwaliteitsnormen op en langs heel veel gemeentelijke, provinciale en rijkswegen worden overschreden. Volg de media! 
 
Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt
Een gedegen rapport van het adviesbureau Movares toont aan dat oplossingen gebaseerd op ‘De Kracht van Utrecht’ een heel goed antwoord kunnen bieden op de bereikbaarheidsproblemen rond Utrecht. Sturen via ruimtelijke ordening, beprijzing en mobiliteitsmanagement en een hoge ambitie op het gebied van OV en fietsgebruik bieden wellicht een veel betere oplossing voor de problemen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid dan het aanleggen van steeds meer asfalt. In de gesprekken met Statenleden hebben we dit rapport dan ook toegelicht. 
 
Een belangrijke uitkomst is dat het aantal voertuigverliesuren sterk afneemt tegenover het referentiescenario. Het aantal autoverplaatsingen naar de stad neemt af, maar het totaal aantal verplaatsingen, en dus de bereikbaarheid met fiets en OV neemt toe. Die toename is goed voor de Utrechtse economie. Het Movares rapport laat verder zien dat voortzetting van de huidige aanpak zeer grote problemen zal opleveren op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad zelf. Dit is enkel te voorkomen door een stevige keuze voor fiets en openbaar vervoer.

Genoeg ruimte in bak Amelisweerd voor oplossing knelpunt
Omdat het Movaresrapport aantoonde dat de doorstromingsproblematiek in de bak bij Amelisweerd in het ‘Kracht van Utrecht’ model nog niet geheel worden opgelost hebben de Vrienden van Amelisweerd daarop in beeld gebracht dat een uitbreiding van het huidige wegprofiel (2x4) tot 2x5 of eventueel zelfs 2x6 stroken zeer goed mogelijk is binnen de breedte van de huidige bakconstructie. Let wel: als er al tot weguitbreidingen zou worden besloten!

Binnenkort start de 2e fase van Milieu Effectrapportage van de planstudie Ring Utrecht. Wij vinden dan ook als Vrienden en initiatiefnemers van de KvU dat de uitkomsten van het Movares onderzoek en de onderzochte opties ‘binnen de bak’ mee dienen te worden genomen in de 2e fase MER en de bijbehorende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Deze maand wordt de reikwijdte en diepgang van dit onderzoek vastgesteld. 
 
Meer weten? Lees het persbericht in de bijlage bij deze nieuwsbrief en het nieuwe onderzoek via onze website hier. ((Het Movaresrapport (25Mb) via http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/downloads/KvU2p0Movares.pdf en de opties binnen de bak via http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/downloads/OptiesBinnenDeBak.pdf ))


WOZ-bezwaar maken!
Tijdens het vorige bewonersoverleg is besloten dat het het waard was de WOZ-bezwaaractie voor het indienen van een bezwaar tegen de hoogte van de Onroerend Zaakbelasting uit te voeren. Kijk dan ook naar de dagtekening van je aanslag omdat de bezwaartermijn slechts 6 weken bedraagt. Zowel eigenaren als huurders kunnen bezwaar maken. Meer achtergrondinformatie over de voor en tegens vindt u op Info over WOZ-bezwaar maken.


Excursie Leesbaar Landschap: voor docenten middelbare scholen
Op vrijdag 15 april a.s. van 13 - 15.30 uur organiseren de Vrienden van Amelisweerd een landschapsexcursie: "Leesbaar Landschap". Verzamelen bij het Bezoekerscentrum Oud-Amelisweerd. 

Afgelopen jaar hielden we met het IVN de Bilt al een aantal boeiende Seizoenswandelingen. Onder leiding van Kees de Heer (Landschapsgids in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland) gaan we nu met vier verschillende brillen Amelisweerd in! 

We zien steeds hetzelfde landschap, maar vanuit een ander perspectief. Hierdoor ontstaat een completer en rijker beeld van delen van het landschap, maar ook van het geheel. Hoe beter deze samenhangen zichtbaar zijn, hoe sterker de identiteit van het landschap. De vier "brillen" zijn: de verticale en horizontale samenhang, de seizoenssamenhang en de historische samenhang. Omdat deze methode erg geschikt kan zijn voor een project op een middelbare school nodigen we tevens docenten aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en maatschappijleer uit. Om met mensen met een verschillende achtergrond gestructureerd naar het landschap te kijken, over de kwaliteiten in gesprek te komen en zoeken naar het bijzondere / eigene van Amelisweerd. Als je de methode al tevoren zou willen verkennen, verwijzen we je hier naar de website.

Bovendien biedt het de gelegenheid te horen wat de verbreding van de A27 (met de bizarre 2x rijstroken) voor consequenties heeft voor het bos en de stad en welke alternatieven uit de Kracht van Utrecht die aantasting kunnen voorkomen. 

Handig is als je je van tevoren bij ons opgeeft, mede om voorbereidingen bij het Bezoekerscentrum/De Veldkeuken te treffen. En neem een (collega-) docent mee.... 

15 april om 13 uur zien we elkaar op de (nieuwe) brug bij Oud Amelisweerd? 
   

Informeer vrienden/vriendinnen, attendeer hen op deze Nieuwsbrief, denk en doe mee!

Namens de Vrienden en het Kracht van Utrecht-team
Jan Korff de Gidts
06 3363 0344
info@vriendenvanamelisweerd.nl
info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Ps 1: Hoort zegt het voort! Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend
Ps 2: Wil je zelf uw gegevens voor toezending van de Nieuwsbrief wijzigen of van de lijst af, gebruik de aanwijzing "gegevens wijzigen" of "uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief.

Website-tips:
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl  met achtergrondinformatie en documenten over onze visie en aanpak
www.utrechtanders.nl met kort utrechts nieuws over luchtkwaliteit en geluid
www.vriendenvanamelisweerd.nl  met nieuws over onze landgoederen en de actualiteit 


U aanmelden voor de Nieuwsbrief of eigen bijdrage?
Ieder kan zich via internet aanmelden om onze Nieuwsbrieven Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweeerd te ontvangen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige donatie stellen wij op prijs op Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. De door de Vrienden opgerichte Stichting Soesa is een ANBI-erkende instelling, waardoor giften van uw belasting aftrekbaar zijn. 
 
U kunt u aanmelden via https://ymlp.com/signup.php?id=gesbmqhgmgb Vink daarna Nieuwsbrief ontvangen en in geval van een donatie/vrijwillige bijdrage ook op donateur, Geef aan wat jouw eigen bijdrage / inbreng kan zijn. In natura je dienst aanbieden is net zoveel waard als een bijdrage in geld.