Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #20 - 18/02/2021
Bijzondere post voor onze leerlingen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Vorige week was het ineens winter in Nederland. Prachtige beelden van witte straten, mensen op het ijs, sneeuwpoppen en sleeën. Ik zag zelfs mensen met hun snowboard in de weer. Corona leek ver weg. En ik moet eerlijk zeggen, dat was best fijn!

Maar helaas, we hebben nog elke dag met corona te maken. Gelukkig vallen de besmettingen onder leerlingen en medewerkers op dit moment mee. De gevolgen van de schoolsluiting voelen we echter dagelijks. Leerlingen en docenten maken zich zorgen over de haalbaarheid van toetsen en examens en het sociale isolement waarin we beland zijn. De periode dat we elkaar niet echt zien wordt steeds langer en dat heeft impact op het welbevinden van ons allemaal.

We kijken dan ook uit naar de versoepeling van de maatregelen. In onze voorbereidingen gaan we ervan uit dat de school na de voorjaarsvakantie weer open mag.
 
Ik wens u een fijne voorjaarsvakantie!
 
Onderwijs na de voorjaarsvakantie
We kijken uit naar versoepeling van de maatregelen voor het voortgezet onderwijs. In onze voorbereidingen gaan we er nu van uit dat de school na de voorjaarsvakantie weer open mag. We horen dit waarschijnlijk pas op 23 februari als er weer een persconferentie heeft plaatsgevonden.
 
We hebben besloten om daarom de huidige manier van onderwijs tot en met 2 maart te verlengen. Op de eerste twee dagen na de vakantie is de school dus - net als nu - alleen geopend voor examenleerlingen en leerlingen met wie individuele afspraken zijn gemaakt. Alle overige lessen vinden die twee dagen online plaats. 
 
Als de lockdown voor het VO wordt opgeheven, dan beginnen wij op 3 maart met onderwijs volgens de nieuwe richtlijnen. Direct na de vakantie (dus per 1 maart) keren we wel al terug naar onze ‘normale leseenheden’ van 50 minuten.
 
U ontvangt na de vakantie uitgebreidere informatie over het vervolg van het onderwijs in het geval de lockdown wordt opgegeven en de school weer open mag.
 
Online ouderavond op 3 maart: Opvoeden is topsport!
 
Zowel binnen als buiten corona-tijd is opvoeden een aardige klus. Theatergroep De Nieuwe Lichting (DNL) laat ouders tijdens deze online ouderavond door de ogen van de sport naar onze opvoeding kijken. Een inspirerende voorstelling over de verschillende rollen die je als ouder speelt in de opvoeding: de scheidsrechter, coach en supporter.
 
Welke tactieken heb je als ouder? Hoe kun je die het beste inzetten, en op welk moment?
Een online interactieve avond met
 • Live gespeelde (herkenbare) situaties door acteurs; 
 • Interactie via je mobiel: Anoniem, leuk en eenvoudig;
 • Heldere analyses en prikkelende filmpjes!
Deze avond wordt aangeboden door de Ouderraad van het Minkema College.
 
Datum: 3 maart 2021
Digitale inloop: vanaf 19.45
Start online voorstelling: 20.00 uur via een livestream
 
Kijken: Kan het beste via een laptop.
Meedoen: Kan eenvoudig via je mobiel. Je hoeft niets te downloaden en geen gegevens achter te laten. In de live-stream leggen we uit hoe het werkt.
 
 
Mocht u de voorstelling graag willen zien maar deze avond niet kunnen, u kunt 'm nog een week lang terugkijken.
 
Herkansingen SE-week
In de week van 18 t/m 21 januari 2021 hebben leerlingen van klas 4 (b/k/m) hun tweede SE-week gehad. Rond 10 februari 2021 heeft u het PTA overzicht met de behaalde SE-cijfers ontvangen. Daarnaast heeft u ook een brief ontvangen met daarin vermeld de wijze waarop uw zoon/dochter zich digitaal kan opgeven voor een herkansing.
 
De herkansingen zijn gepland op donderdag 4 maart 2021.
 • Voor Basis is dit op donderdag 4 maart 2021: 1e en/of 2e uur. 
 • Voor Kader is dit op donderdag 4 maart 2021: 4e en/of 5e uur. 
 • Voor Mavo is dit op donderdag 4 maart 2021: 7e en/of 8e uur. 
Alle herkansingen vinden in de gymzaal plaats. Bij deze herkansingen geldt het hoogst behaalde cijfer, dit cijfer wordt vervolgens in Magister ingevoerd.
 
Vanuit het decanaat
Na een succesvolle alternatieve stageweek voor de kaderleerlingen en het maken van het profielwerkstuk voor onze mavo-leerlingen in leerjaar 4 in december zijn onze examenkandidaten voor het merendeel ingeschreven bij het vervolgonderwijs.
 
Door COVID-19 is het dit jaar moeilijker om een passende vervolgopleiding te kiezen; sfeer proeven op locatie, docenten en studenten ontmoeten van het mbo is dit jaar alleen online mogelijk.
 
 
 
Aanmelding vervolonderwijs vóór 1 april
Voor 1 april moeten de leerlingen zijn aangemeld bij het vervolgonderwijs. Dit jaar zit daar wel iets meer speling in, leerplicht kijkt vanaf 1 mei mee. Mentoren volgen de vorderingen en als het nodig is, kan een leerling altijd naar de decaan voor een gesprek.
 
Op 11 februari vond een online voorlichting plaats voor de leerlingen van de mavo die interesse hebben om door te stromen naar onze havo. Een behoorlijk aantal leerlingen heeft dit gedaan.
 
Jammer genoeg gaat het sollicitatieproject voor de kader 4 leerlingen dit jaar niet door. Ook hier is COVID-19 de oorzaak. Volgend jaar hopen wij dat de samenwerking met de Rotary weer gewoon kan doorgaan.
 
Tenslotte gaan ook de mavo 3 leerlingen binnenkort aan de slag met een oriëntatie op hun loopbaan door de alternatieve stage leerjaar 3, die begeleid zal worden door de mentoren. Het is een mooie voorbereiding op het maken van het profielwerkstuk in leerjaar 4.
 
Steindagen gaan niet door
In verband met de onzekerheden rondom Covid-19 en wel of geen versoepelingen voor het voortgezet onderwijs na de voorjaarsvakantie, heeft de schoolleiding besloten de Steindagen, die op 15 en 17 maart gehouden zouden worden, niet door te laten gaan. Mogelijk worden er tijdens deze dagen wel enkele online KUVO-lessen gegeven.
 
Bezoek keuzevakken gaat wél door
Het bezoek van de leerlingen van klas 2 bk en km aan de keuzevakken die in klas 3 basis en kader gegeven worden, gaat voorlopig nog WEL door. Dit om het keuzeproces in deze zo min mogelijk te verstoren. Betrokken ouders worden hierover uiteraard nader geïnformeerd.
 
Alternatieve opdracht voor snuffelstage mavo-3
Gedurende het schooljaar wordt er in mavo-3 door de mentor veel aandacht besteed aan het keuzeproces in aanloop naar leerjaar 4, met normaliter als hoogtepunt de snuffelstage. Helaas kunnen we vanwege de Covid-19 problematiek geen fysieke stage voor de leerlingen organiseren.
 
Om leerlingen toch de mogelijkheid te bieden zich te oriënteren op de beroepenmarkt en op beroepen waarin zij geïnteresseerd zijn, krijgen de leerlingen een alternatieve opdracht. Een opdracht waarbij ze zich onder andere door het afnemen van een interview, toch kunnen inbeelden hoe het is om in een bepaalde sector te werken. Deze opdracht wordt begeleid door de mentoren.
 
De leerlingen krijgen tijdens de mentorlessen tijd om aan deze opdracht te werken, het grootste gedeelte voeren zij echter zelfstandig thuis uit. Wij wensen onze leerlingen veel succes met de opdracht.
 
Bijzondere post
 
Bijna 8 weken van afstandsonderwijs zitten erop. Het èchte contact wordt gemist en we verlangen ernaar om elkaar weer op school te zien, om ‘in real life’ samen te kunnen werken.
 
Als hart onder de riem ontwierp docente mevr. Marije van Schadewijk een kaartje dat de mentoren aan hun leerlingen konden sturen.
 
Deze week valt het kaartje bij alle leerlingen die al zo lang thuisonderwijs krijgen op de mat!
 
Examens
Inmiddels heeft de minister van Onderwijs een beslissing genomen over de eindexamens. Deze eindexamens gaan door. Wel geldt er een aantal versoepelingen.
 
De examenleerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s)) worden via een apart schrijven van deze veranderingen op de hoogte gebracht. Op www.examenblad.nl kunt hierover meer informatie terugvinden.
 
Examentraining
Ter voorbereiding op de eindexamens bieden we de examenleerlingen de mogelijkheid om een examentraining van Lyceo te volgen op school. Deze training vindt plaats op 10 en 11 april 2021. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma.
 
De afdelingsleiders van het vmbo benaderen zelf de leerlingen waarvan zij denken dat het volgen van een examentraining een goede aanvulling kan zijn op de voorbereiding op het examen. Mocht uw kind niet benaderd worden door de afdelingsleider, maar wel interesse hebben, neem dan even contact op met school. 
 
Proefwerkweek
In de week van 8 tot en met 12 maart is er voor de klassen 1 en 2 k/m - m/h en voor mavo-3 een toetsweek. Omdat de update rondom de Covid-19 maatregelen midden in de voorjaarsvakantie wordt verwacht, is nu nog niet duidelijk of de leerlingen in het VO weer (deels) in school mogen zijn.
 
In de onderbouw toetsen we alleen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde in de toetsweek. Voor de overige vakken regelen de docenten dit naar eigen inzicht buiten de toetsweek om. De toetsvrije week in week 9 (direct na de voorjaarsvakantie) komt voor de onderbouwklassen te vervallen. Wel is maandag 1 maart huiswerkvrij.
 
In voorexamenklassen mavo-3 worden alle vakken getoetst. Zij hebben voorafgaand aan de toetsweek wel een toetsvrije week. Wanneer de richtlijnen van de overheid dat toelaat zullen de toetsen worden afgenomen in school, waar mogelijk in de gymzaal of in halve groepen i.v.m. de 1,5 meter richtlijn. Anders zullen deze online worden afgenomen.
 
Ouders van leerjaar 1-3 km-mh-m3 zijn hierover inmiddels per mail geïnformeerd. 
 
Personele wijzigingen
De lessen biologie van onze collega Eva Blaas, die om gezondheidsredenen haar werkzaamheden niet kan vervullen, zijn met ingang van 8 februari a.s. vervangen door de heer Jan-Jaap Knorr, ervaren docent biologie. Hij verzorgt de (online)lessen aan klas 1a, 1b, 1f, 1g, 1h, 1l, 1m, 1n en klas 1p. De lessen aan klas 2g zijn eerder overgenomen door mw. Teterissa, ervaren collega uit de sectie. Wij wensen de heer Knorr veel werkplezier toe en Eva een voorspoedig herstel. Ouders van de betrokken klassen zijn eerder per mail geïnformeerd.
 
Schoolfotograaf
Het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf is in oktober wegens de pandemie uitgesteld naar woensdag 3 maart. Hoewel op dit moment nog veel onzekerheid heerst, is het plan om op die dag klassenfoto’s van de brugklassen te maken en pasfoto’s & klassenfoto’s van de overige leerlingen. We laten die week via de mail weten of de fotoshoot door kan gaan.
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Gedurende het traject om te komen tot een strategisch plan zijn we enthousiast geworden van het idee om als school onze leerlingen beloftes te doen.
 
We willen ons laten aanspreken op waar we als Minkema College voor staan en we hebben gemeend dat te doen door het formuleren van concrete beloftes.
 
En aan wie kunnen we nou beter beloven waar we voor staan dan aan onze doelgroep: de leerlingen? 
 
 
 
De beloftes aan onze leerlingen zijn:
 • jou in de gelegenheid stellen om een diploma te halen op jouw niveau; 
 • jou helpen om je talenten te ontdekken en je ruimte geven om je verder te ontwikkelen; 
 • jou helpen om zelfvertrouwen, empathisch vermogen en een betrokken houding te ontwikkelen, zodat jij goed wordt voorbereid op het actief meedoen aan de samenleving; 
 • ons inspannen om jou een fijne schooltijd in een veilige leeromgeving te bezorgen. 
Belofte aan onze medewerkers
Een school kan niet bestaan zonder leerlingen, maar ook zeker niet zonder medewerkers. Als medewerkers beloven wij aan elkaar: dat we samenwerken als een betrokken werkgever en een gemotiveerde werknemer. Wij verwachten van onszelf en onze collega’s dat wij de kansen benutten om onszelf te ontwikkelen en dat we betrokkenheid tonen bij de school en onze leerlingen.

 
Keuzeproces klas 2
Medio april staat het bekrachtigen van het keuzeproces in de tweede klas op de rol. De Steindagen vinden geen doorgang, maar leerlingen bezoeken op 15 en 17 maart vooralsnog wel de keuzevakken t.b.v. instroom in basis- of kader 3, of de mavo-tech en mavo-Ondernemen richting ter voorbereiding op de keuze voor een mavo stroom.
 
Op donderdag 18 maart staat er een (online)ouderinfo moment gepland voor zowel de bk-2, km-2 als de mh-2 klassen. Deze zal begin van de avond plaatsvinden, ouders van onze tweede klas leerlingen worden hiervoor met een brief uitgenodigd.
 
Tijdens de oriëntatielessen (OL) zijn alle 2e klassen inmiddels meegenomen in de keuzes die gemaakt moeten worden. De leerlingen zijn dus voorbereid.
 
bk-km leerlingen:
 • kiezen voor wiskunde of Duits en daarnaast voor 4 van de 11 keuzevakken (in de OL kozen zij er eerder al 6 om die te gaan bezoeken) 
mh-leerlingen:
 • kiezen voor mavo/ havo, Mavo Ondernemen (GL*) of Mavo-Tech 
 • kiezen voor een breed vakkenpakket in klas 3 
Na de voorjaarsvakantie volgt nadere info.
 
Op de ouderavonden in week 14 (6 en 8 april) wordt de keuze vervolgens bekrachtigd tijdens het online mentorgesprek en daarna verwerkt in aanloop naar leerjaar 3.
 
Lyceo Bijspijkertraject
 
Op het Minkema College is het Lyceo Bijspijkertraject van start gegaan. Er is begonnen met de leerlingen van vmbo 4. In maart zal het Bijspijkertraject beginnen voor de overige leerjaren van het vmbo en de onderbouw van het havo/vwo.
 
Het Lyceo Bijspijkertraject is een traject van 6 weken waarbij leerlingen twee middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door een ervaren team van studentbegeleiders. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. De voortgang van de leerlingen wordt uitgebreid gerapporteerd en omdat we deze begeleiding in school zullen geven, worden er korte lijntjes gehouden met mentoren en vakdocenten.
 
Online informatieavond voor ouders op 2 maart
Voor de leerlingen die deelnemen en hun ouder(s)/verzorger(s) organiseren we een online informatieavond. Tijdens deze avond maakt u kennis met Lyceo en stellen we de leerlingen en hun ouders/verzorgers op de hoogte van hoe de begeleiding verloopt. Deze online informatieavond vindt plaats op dinsdag 2 maart van 19.00 - 19.45 uur. U ontvangt hierover nog een mail.

 
Oudergesprekken klas 1-3
Vanwege Covid-19 is besloten dat de oudergesprekken n.a.v. rapport 2 online plaatsvinden op 6 en 8 april a.s. met de mentor(en). De mentor nodigt u hiervoor tijdig uit.
 
Open Week en aanmelddeadline
We kijken terug op een geslaagde Open Week! Bijna 1.100 gezinnen hebben de speciale Minkema MindMap besteld om online op ontdekkingsreis te gaan door onze school. De website is ontzettend veel bezocht door geïnteresseerde groep 8-leerlingen en hun ouders om deel te nemen aan de online activiteiten die de vakgroepen speciaal voor de Open Week hadden gemaakt.
 
Op 3, 4 en 5 februari deden ruim 20 basisscholen mee aan Chatten met Bruggers waarin groep 8’ers vragen konden stellen aan onze brugklassers.
 
Aanmelddeadline VO verlengd tot 15 maart
Omdat de groep 8’ers pas op 8 februari weer naar school mochten, hebben de basisscholen twee weken langer de tijd gekregen om het definitieve advies op te stellen en daarover het gesprek te voeren met de leerlingen en hun ouders.
 
Voor ons betekent dit dat we niet op 4 maart, maar op 15 maart weten hoeveel groep 8’ers hun keuze op het Minkema College hebben laten vallen. Dat blijft dus nog even spannend!
 
Agenda
22/02: Start voorjaarsvakantie
01/03: Huiswerkvrij
03/03: Mogelijke start onderwijs op school (o.v.b.)
03/03: Online ouderavond 'Opvoeden is topsport' 
 
Nieuwsbrief #20, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.