Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, april 2023
ENGLISH VERSION IN SECOND HALF OF THIS NEWSLETTER
Nederlands Mathematisch Congres 2023
Op 11 en 12 april vindt het Nederlands Mathematisch Congres, NMC 2023, plaats in het Van der Valk hotel in Utrecht. Dit jaar zijn er meer dan 230 deelnemers, een toename van 40% in vergelijking met 2022. Er is een zeer gevarieerd en dynamisch programma, met keynote lectures door gerenommeerde wiskundigen, vele prijzen, een speed dating sessie met 9 bedrijven, sessies door de wiskundeclusters, 4TU.AMI en zwaartekrachtprojecten, een postercompetitie en ’s avonds een diner. Voor meer informatie, zie https://mathematischcongres.nl/.
OPROEP
Regelmatig krijgt Bureau PWN documenten toegestuurd van amateur-wiskundigen die het leuk vinden om met een bepaald onderwerp bezig te zijn, en dan ook proberen een bijdrage te leveren. Bekend zijn de korte ‘’bewijzen’’ van de stelling van Fermat, of vraagstellingen zoals driedeling van een hoek. Nu willen we deze mensen enerzijds liever niet ontmoedigen, tenslotte vinden ze ons vak ook leuk en zijn er voortdurend mee bezig. Anderzijds maken ze vaak denk- of redeneerfouten, en dan zou het goed zijn hen daarop te wijzen. En wellicht ook op een aardige manier vertellen dat ze wellicht beter aan een ander leuk wiskundig probleem kunnen gaan werken.
 
Ook zijn er collega-onderzoekers uit andere wetenschappelijke disciplines die met een bepaald wiskundig probleem zitten, en daar graag een professionele wiskundige blik op zouden willen laten werpen.
 
Bureau PWN is op zoek naar een aantal enthousiaste wiskundigen die bereid zijn om zulke documenten te bekijken en van commentaar te voorzien richting de indiener. Aanmelden kan via bureau@platformwiskunde.nl. Er is een aantal documenten momenteel welke bekeken kunnen worden.
Toepassingen van wiskunde in het klaslokaal - naast video's nu ook lesmateriaal beschikbaar!
Er zijn ontzettend veel interessante verhalen over de toepassingen van wiskunde in het bedrijfsleven en de maatschappij. Maar hoe krijg je die levendig in het klaslokaal?
 
Eerder publiceerde PWN al zes video's (voor vmbo, havo en vwo) die aansluiten bij de examenprogramma's. Deze video's zijn opgenomen bij KLM, HEMA, ING, Eneco, Kompas en het St. Antonius Ziekenhuis. 
Inmiddels is ook bijpassend lesmateriaal beschikbaar gesteld, welke zowel in PDF als Word te downloaden zijn en daarmee naar eigen inzicht, klas en lessituatie aan te passen. 
Hoe kan bijvoorbeeld een wiskundeles over de exponentiële formule levendiger worden gemaakt? De leraar speelt de video (van 4 minuten) klassikaal af, waarna leerlingen aan de slag kunnen met enkele opgaven die aansluiten bij de video en als vervanging dienen voor enkele opgaven uit de methode.
De video's en het lesmateriaal zijn hier te vinden.
 

SIAM CSE 2023: Video playlist op You Tube
Van 26 februari tot en met 3 maart werd in de RAI te Amsterdam de SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics )  CSE 2023 conferentie georganiseerd, de grootste wiskunde-conferentie ooit in Nederland met zo’n 2200 deelnemers. Doel van deze conferentie was om de kracht van wiskunde te tonen en de vele toepassingen, en dan met name op het gebied van klimaatverandering en energietransitie.
Er is een aantal videos’ gemaakt van voordrachten. Deze kunt u bekijken op You Tube via deze link.
 
VAKANTIECURSUS WISKUNDELERAREN 2023!!!
Kom naar de vakantiecursus voor wiskundeleraren (VC 2023)
                                       “Priemgetallen”

(Antwerpen, 25-26 augustus, Amsterdam 1-2 september)

De Vakantiecursus voor wiskundeleraren zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden, naast Amsterdam, in Antwerpen (wellicht een ideetje voor een weekendje weg).
De cursus biedt naast het inhoudelijk interessante onderwerp ook de kans om even ‘’bij te tanken’’ en met collega’s uit het hele land gezellig te lunchen en dineren. Dit jaar is de hoofddocent Frits Beukers (gepensioneerd hoogleraar getaltheorie, UU) . Gastdocenten zijn Roland van der Veen (universitair docent aan de RUG) en Benne de Weger (universitair hoofddocent aan de TUE) .
 
U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/.  Binnenkort is de brochure, met daarin alle inhoudelijke en praktische informatie gereed, en deze zal dan ook te downloaden zijn op de pagina ‘Vakantiecursus’ op de website.
 
Vanzelfsprekend zijn uw collega’s, alsmede leerlingen uit de bovenbouw met interesse in wiskunde, en andere belangstellenden, ook van harte welkom!
 
 
Bèta in Bestuur & Beleid
In september 2022 besteedden we in de PWN Nieuwsbrief al aandacht aan het initiatief van onze natuurkundige collega’s omtrent meer beta’s in bestuur en beleid, zie https://ymlp.com/z8o6yNNNNNNNNNNNNNNNNNbbbbbbbbbbw. Het initiatief 'Bèta in Bestuur & Beleid' (BiBB) ontwikkelt verschillende soorten acties om de beleids- en de wetenschapswereld dichter bij elkaar te brengen. Hun langetermijndoel is het aantal bèta/technisch opgeleide politici en ambtenaren te verhogen. Op korte termijn willen ze politici en overheidsbestuurders overtuigen van de winstgevende effecten van samenwerking met jonge bèta/technische wetenschappers. Lees meer op de website (in Engels): https://dutchphysicscouncil.nl/beta-in-bestuur-beleid/.
 
Inmiddels is dit initiatief flink aan de slag gegaan. Ook in 2023 zullen er weer initiatieven ontplooid worden, waarvoor we verwijzen naar de website. In dit kader is ook interessant het nieuwe boek van Arnout Jaspers, wetenschapsjournalist en voormalig schrijver van artikelen over wiskundige onderwerpen voor PWN bij Kennislink. In zijn boek ‘’De stikstoffuik’’ fileert Arnout gedetailleerd en genadeloos hoe het unieke Nederlandse stikstofprobleem ontstond, waarom Nederland als enige land ter wereld een fulltime ‘stik- stofminister’ heeft en hoe de hele ‘crisis’ gebaseerd is op onwetendheid, misbruik van wetenschap en schimmige deals in achterkamertjes. ‘De enkeling die in de alfahel het betahoofd koel hield en vanaf het begin nuchter en kritisch is geweest, is de fysicus en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers,’ zegt bioloog en oud-minister Ronald Plasterk. ‘In dit verstandige boek vol nuttige feiten toont hij de absurditeit van het beleid aan. Iedereen zou het moeten lezen, zeker elke politicus of politiek geïnteresseerde.’ Het is een voorbeeld van hoe anders beta’s omgaan met bestuur en beleid.
Imaginary tentoonstelling
Inmiddels heeft de Imaginary tentoonstelling Eindhoven aangedaan van 14 februari t/m 2 maart, en is nu te zien in Groningen: https://www.rug.nl/sciencelinx/exhibits/tijdelijke-expo/imaginary. Men is daar zeer succesvol geweest in het genereren van belangstelling onder middelbare scholieren, er zullen maar liefst meer dan 1000 leerlingen onder begeleiding naar de tentoonstelling komen kijken!
 
In mei zal Imaginary dan nog te zien zijn in Amsterdam, en tenslotte in juni/juli nog in Maastricht. Daarnaast wordt gesproken met diverse musea om wellicht een deel van de tentoonstelling permanent te kunnen tonen.
AI and Mathematics
Het initiatief AI and Mathematics, ofwel AIM, heeft in 2022 een aantal evenementen georganiseerd, en zal ook in 2023 weer diverse activiteiten ondernemen. Op 1 en 2 juni vindt in Twente een bijeenkomst plaats van de wiskundeclusters en AIM, met mooie voordrachten en een paneldiscussie. Voor meer informatie over deze bijeenkomst en AIM in het algemeen, zie de website https://aimath.nl/.
April is de ‘’Mathematics and Statistics Awareness Month’’
April markeert een tijd om het begrip en de waardering voor wiskunde en statistiek te vergroten. De maand van de wiskundige en statistische bewustwording werd in 1986 door president Ronald Reagan ingesteld als Math Awareness Month als een manier om het bewustzijn van en de waardering voor wiskunde te bevorderen. Wiskundig begaafde kinderen en hun ouders hoeven zich niet bewust te zijn van wiskunde of het te waarderen! Maar ze kunnen zeker genieten van deze maand en hopen dat anderen zich meer bewust worden, niet alleen van wiskunde, maar ook van wiskundig begaafde kinderen.
 
Mathematics and Statistics Awareness Month is een programma van de Joint Policy Board for Mathematics (JPBM) - een samenwerkingsverband van de American Mathematical Society, de American Statistical Association, de Mathematical Association of America en de Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). SIAM zet de hele maand wiskundigen in de schijnwerpers, en de eerste is de Nederlandse wiskundige Wil Schilders (TU/e), zie
Newsletter Dutch Platform for Mathematics, april 2023
Dutch Mathematical Congress 2023
April 11 and 12, the Dutch Mathematical Congress, NMC 2023, will take place at the Van der Valk hotel in Utrecht. This year there are more than 230 participants, an increase of 40% compared to 2022. There is a very varied and dynamic programme, with keynote lectures by renowned mathematicians, many awards, a speed dating session with 9 companies, sessions by the mathematics clusters, 4TU.AMI and gravity projects, a poster competition and dinner in the evening. For more information, see https://mathematischcongres.nl/.
CALL
Bureau PWN regularly receives papers from amateur mathematicians who enjoy working on a particular subject, and then try to contribute. Well-known are the short ''proofs'' of Fermat's theorem, or questions such as the tripartition of an angle. Now on the one hand, we would rather not discourage these people, after all, they also like our subject and are constantly working on it. On the other hand, they often make thinking or reasoning errors, and it would be good to point them out. And perhaps also tell them in a nice way that they might be better off working on another fun mathematical problem.
 
There are also fellow researchers from other scientific disciplines who have a particular mathematical problem, and would like to have a professional mathematical perspective on it.
 
Bureau PWN is looking for some enthusiastic mathematicians willing to review such papers and provide comments towards the submitter. Application can be made at bureau@platformwiskunde.nl. There are a number of documents currently which can be viewed.
Applications of mathematics in the classroom - teaching materials now available in addition to videos!
Due to the fact that the language in the video’s is Dutch, we refer to the description above, in the Dutch version of this newsletter.
SIAM CSE 2023: Video playlist on You Tube
From 26 February to 3 March, the SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics ) CSE 2023 conference was organised at the RAI in Amsterdam, the largest mathematics conference ever held in the Netherlands with some 2,200 participants. The aim of this conference was to show the power of mathematics and its many applications, especially in the field of climate change and energy transition.
 
A number of videos' were made of lectures. You can watch these on You Tube via this link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnhN7EbOlxIpa-nSzok3GTiYS_EEadDOw
 
 
Holiday course for math teachers 2023
Since this event wil be held entirely in Dutch, we refer to the description above, in the Dutch version of this newsletter.
Beta in Governance & Policy
Back in September 2022, we covered the initiative of our physics colleagues regarding more betas in governance and policy in the PWN Newsletter, see https://ymlp.com/z8o6yNNNNNNNNNNNNNNNNNbbbbbbbbw. The 'Beta in Governance & Policy' (BiBB) initiative is developing different types of actions to bring the policy and science worlds closer together. Their long-term goal is to increase the number of STEM-trained politicians and civil servants. In the short term, they want to convince politicians and public administrators of the profitable effects of collaborating with young STEM scientists. Read more on the website (in English): https://dutchphysicscouncil.nl/beta-in-bestuur-beleid/.
 
In the meantime, this initiative has taken off in a big way. In 2023, there will again be initiatives, for which we refer to the website. Also interesting in this context is the new book by Arnout Jaspers, science journalist and former writer of articles on mathematical topics for PWN at Kennislink. In his book ''De stikstoffuik'', Arnout dissects in detail and mercilessly how the unique Dutch nitrogen problem arose, why the Netherlands is the only country in the world to have a full-time 'nitrogen minister' and how the whole 'crisis' is based on ignorance, misuse of science and shadowy deals in back rooms. 'The one person who kept his beta head cool in alpha hell and has been level-headed and critical from the start is physicist and science journalist Arnout Jaspers,' says biologist and former minister Ronald Plasterk. 'In this sensible book full of useful facts, he demonstrates the absurdity of the policy. Everyone should read it, certainly any politician or politically interested person.' It is an example of how different betas deal with governance and policy.
Imaginary exhibition
The Imaginary exhibition visited Eindhoven from 14 February to 2 March, and is now on display in Groningen: https://www.rug.nl/sciencelinx/exhibits/tijdelijke-expo/imaginary. One has been very successful there in generating interest among high school students, no less than 1,000 students will come to see the exhibition under supervision!
 
Imaginary will then be shown in Amsterdam in May, and finally in Maastricht in June/July. In addition, talks are being held with various museums to perhaps show part of the exhibition permanently.
AI and Mathematics
The AI and Mathematics initiative, or AIM, organised a number of events in 2022, and will again undertake various activities in 2023. A meeting of the mathematics clusters and AIM will take place in Twente on 1 and 2 June, with great talks and a panel discussion. For more information about this meeting and AIM in general, see the website https://aimath.nl/.
April is Mathematics and Statistics Awareness Month
April marks a time to increase the understanding and appreciation of mathematics and statistics. Mathematical and Statistical Awareness month was established in 1986 by President Ronald Reagan as Math Awareness Month as a way to promote an awareness and appreciation of mathematics. Mathematically gifted kids and their parents don't need to be aware of math or appreciate it! But they can certainly enjoy the month and hope that others will become more aware, not just of math, but of mathematically gifted kids.
 
Mathematics and Statistics Awareness Month is a program of the Joint Policy Board for Mathematics (JPBM)—a collaborative effort of the American Mathematical Society, American Statistical Association, Mathematical Association of America, and Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). SIAM is spotlighting mathematicians throughout the month, and the first one is Dutch mathematician Wil Schilders (TU/e), see https://sinews.siam.org/Details-Page/honoring-mathematicians-and-statisticians-in-our-community
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam