Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  23 december 2020
Nieuwsbrief 2020-5

In deze nieuwsbrief:

Een toekomstgerichte terugblik
Is de huidige samenlevingsorde onhoudbaar en tegelijk onveranderbaar?
 
Wij worden momenteel geconfronteerd met drie immense vraagstukken: een gezondheidscrisis vanwege het coronavirus, een klimaatcrisis en een economische crisis. Armoede en sociale ongelijkheid worden door deze crises vergroot. Het besef groeit dat de huidige samenlevingsorde onhoudbaar is. Tegelijk doen mensen en bewegingen die naar verandering streven de ervaring op dat de bestaande orde onveranderbaar is. Er zijn overeenkomsten met de situatie in de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Toen kwamen overal in de samenleving nieuwe bewegingen rond arbeid en inkomen op. Die streefden naar een samenleving zonder armoede en ongelijkheid. Ze zijn stukgelopen op de taaiheid van bestaande structuren. Zolang we er niet in slagen een nieuwe inhoud te geven aan de basisbegrippen waarop de bestaande structuren stoelen, zal de onhoudbare samenlevingsorde toch onveranderbaar blijven en zullen armoede en sociale ongelijkheid toenemen. Raf Janssen pleit voor een begrippenrevolutie. Dat is volgens hem de enige weg om deze impasse te doorbreken.
 
 

Effecten van Covid19 op sociale ongelijkheid
Een kleine cijfer-excursie en tussenstand
 
Hoe werkt de pandemie in op sociale ongelijkheid? Wie bevindt zich in kwetsbare situaties qua arbeid en inkomen? Wie benieuwd is, is van harte uitgenodigd voor een korte excursie langs actuele publicaties door sociaal-wetenschappelijk onderzoekers uit Nederland, Canada en Italië. Dan blijkt: thuis- en flexwerk zijn ongelijk verdeeld. Ouderen en mantelzorgers zijn extra kwetsbaar. Investeren in verhoging van te lage lonen en in onderwijs blijft cruciaal. En: je kunt maar beter niet in een land met grote sociale ongelijkheid wonen.
 
 

Sociaal domein op koers?
Is de decentralisatie van zorg en bijstand van Rijk naar gemeenten effectief?
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in december het onderzoek ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. Het beeld dat wordt geschetst is niet rooskleurig. Een onthullend boek. Hub Crijns bespreekt het uitvoerig.
 
 

Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties en donaties
Editie 2021
 
De jury van de Ab Harrewijn Prijs zoekt voor de editie 2021 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen. U kunt het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project per mail voordragen voor 1 maart 2021 bij secretariaat@abharrewijnprijs.nl.