Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs
 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 15       Nummer 44
Maart 2016
Beste lezer
 
De lente staat alweer voor de deur en met de nieuwe lente komt een nieuw geluid, om de dichter te parafraseren.
Dit nieuw geluid is de Eigen-Wijs die voortaan in een ander jasje zit en gekoppeld is aan de website van VOOP.
 
Het is de bedoeling meer informatie te delen, meer terugkoppeling te geven van activiteiten van VOOP en VONAC en tevens informatie door te spelen van studiedagen, opleidingen, trainingen,...
Daarnaast willen we deze informatie ook sneller doorgeven.
Eigen-Wijs wordt niet langer eens per trimester verstuurd maar afhankelijk van het aanbod aan informatie zal de digitale nieuwsbrief op geregelder tijdstippen in de digitale brievenbus vallen.
Alle artikelen staan tevens op de website waar ze steeds per thema terug te vinden zijn.

Qua structuur omvat Eigen-Wijs voortaan per artikel een korte inleiding met daaronder een link naar het volledige artikel, dat zelf op de website staat. Op die manier kan er snel en gericht doorheen de artikelen genavigeerd worden.
 
We hopen op deze manier vlotter te kunnen communiceren en meer informatie door te geven. En we zijn sowieso benieuwd naar jullie reacties. Vanzelfsprekend blijven we ook graag bijdragen vanuit scholen en centra opnemen: die kunnen bezorgd worden aan de redactie.
 
We wensen jullie veel leesplezier met het uitgebreide aanbod in deze editie van Eigen-Wijs.
 
Veerle Wauters
Handelingsgericht werken: wat is dat?
Onder handelingsgericht werken verstaan we: “een systematische manier van werken in de school, gebaseerd op handelingsgerichte diagnostiek. HGW is van toepassing als een leerkracht, ouder of kind een zorgmedewerker benadert met een hulpvraag betreffende een leerling: er is een probleem, iets gaat niet goed, hoe komt dat en hoe kunnen we dat aanpakken?

De Wegwijzer: een handige ‘handleiding’ voor kinderen met extra zorgvragen
Participate is een vereniging die zich richt tot ouders en begeleiders van kinderen met autisme. De vereniging beoogt meer inzicht in en begrip van deze kinderen te bereiken bij al wie met deze kinderen werkt. In het kader daarvan ontwikkelde ze ‘De Wegwijzer’, een online instrument waarmee je makkelijk alle belangrijke informatie over een kind kan verzamelen en delen met al wie op dit kind betrokken is.
 
“Het gat in de haag”
Werken rond sociale, persoonlijke en cognitieve vaardigheden met kleuters of kinderen van BLO Type 2
VZW De Sleutel ontwierp prachtig materiaal om samen met kleuters of kinderen van het BLO Type 2 te werken rond sociale vaardigheden (ruzies oplossen, iemand troosten, empathie tonen,…), persoonlijke vaardigheden (zelfbeheersing, omgaan met gevoelens, inzicht in eigen sterktes en zwaktes,…) en cognitieve vaardigheden (kritisch denken, oplossingen zoeken,…).
 
 STEM: techniek in het basisonderwijs
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een letterwoord om de domeinen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde samen te vatten in één herkenbaar begrip.  STEM staat voor een waaier aan technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.
Als je aan techniek werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar ‘STEM’.
 
 
Heb jij een genderbewuste school?
Wat maakt dat jongens vaker blijven zitten dan meisjes? Wat maakt dat jongens eerder uitvallen op school dan meisjes? Om welke jongens gaat het dan precies? En welke meisjes doen het toch niet zo goed als algemeen van meisjes wordt beweerd? Wat is het verschil in beleving van de school door meisjes en jongens? En hoe werken we daar zelf bewust en vooral onbewust op in? Wat is er nodig om deze verschillen weg te werken?
 
 
TOPspel:
een leuke én haalbare methodiek om te werken rond een aangenamer klasklimaat waarin de klasregels en afspraken beter gevolgd worden
Bedoeling van het TOPspel is kinderen te leren om hun eigen gedrag te sturen, hetgeen resulteert in een aangenamer klasklimaat. Deze gedragswijziging is het gevolg van een verbetering van de relaties tussen de leerlingen en een verbeterd gedragsmanagement die beide veroorzaakt worden door het TOPspel.
Concreet komt het erop neer dat je tijdens verschillende momenten van de dag het TOPspel integreert in je les. Op die manier vraagt TOPspel geen extra tijd en werk...
 
 
 
De menselijke kant van kwaliteitszorg op school
Op 3 juni 2016 ontmoet je op het SOK-congres inspirerende topsprekers die zich afvragen: kwaliteitszorg als mensenwerk. Hoe brengen we dit voor elkaar? Niet alleen resultaten zijn van belang, maar ook de mens, met zijn mogelijkheden en grenzen.
Wat betekent de menselijke kant voor leidinggevenden? En wat kunnen leraren doen om hun kracht te bewaken en te bewaren? Wat doet prestatiedruk met onze leerlingen? En met het welbevinden van iedereen op school?
 
 
VONAC: wie is wie
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
 
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be
  • Werkten mee aan deze editie: Ann Servranckx, Lies Pycke, Veerle Wauters, Johan Royeaerd
  • Bijdragen voor volgend nummer: graag tegen 29-04-2016 bezorgen aan Veerle Wauters
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd, johan.royeaerd@voop.be
  • Abonnement: U ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.

Meer informatie (o.a. vorige nieuwsbrieven) vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel