Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #21 - 01/04/2021
Doe mee aan De Grote Minkema Quiz!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Nog een paar weken en dan is het meivakantie. En nog vier maanden en dan is het schooljaar alweer ten einde. Gek eigenlijk hoe dit jaar loopt. Als we dit van tevoren hadden geweten...
 
Met de meivakantie in zicht naderen ook de bevorderingsvergaderingen. Ik kan me voorstellen dat de bevordering van uw kind u bezig houdt. Dit jaar houden wij opnieuw rekening met de impact van de pandemie op de resultaten. Dat gebeurt ook bij de landelijke examens.
 
Anderhalve week geleden hebben we onze leerlingen gevraagd welke ideeën zij hebben voor verbindende activiteiten, omdat motivatie ontzettend belangrijk is! We willen hun meer bieden dan alleen schoolwerk. We krijgen op dit moment veel mailtjes binnen met goede ideeën, heel leuk! Ook zelf organiseren we activiteiten zoals De Grote Minkema Quiz op vrijdag 16 april voor alle havo/vwo-leerlingen en onlangs de motivation speech van breakdancer Redo.
 
Dit weekend vieren we Pasen. Veel mensen vieren met Pasen het begin van de lente. Christenen herdenken de dood en de opstanding van Jezus. In een opinieartikel van de Volkskrant las ik dat met Pasen hoop, waarde, zin en lef het winnen van hopeloosheid, waardeloosheid , zinloosheid en angst. Ik hoop dat de paasdagen ons perspectief op en vertrouwen in de toekomst bieden!
 
Ik wens u een fijn paasweekend!
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook onder de leerlingen uit leerjaar 3 én onder de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.
 
Eind maart ontvangen de ouders die het betreft een mail waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met dat van andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten, maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren.
 
Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.
 
Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Alternatief voor MaS: draag jouw steentje bij tegen eenzaamheid
 
Veel ‘gewone’ stageplekken zijn nu helaas niet beschikbaar voor jongeren. Denk aan de ijsbaan, de Woerdense vakantieweek, koningsdag, plekken bij evenementen als de triatlon. Maar we weten dat jongeren zich wèl betrokken voelen bij hun gemeente en iets willen betekenen voor anderen!
 
 
Met het alternatieve MaS-project (Maatschappelijk stage) ‘Draag jouw steentje bij’ richten we ons op eenzaamheid, omdat dat een groter wordend probleem is dat versterkt is door corona. Veel mensen zijn bang om de straat op te gaan en zien bijna niemand meer. Dit speelt onder ouderen, maar ook onder kinderen met een beperking of statushouders.
 
Meld je aan!
Hart voor Woerden, de gemeente Woerden, het Kalsbeek College en het Minkema College roepen leerlingen op om met ideeën te komen om hun steentje bij te dragen tegen eenzaamheid. Een kaartje sturen, een coronaproof event organiseren of ..... Bedenk iets en kom in actie!
 
Oudergespreksavonden 10 & 11 mei
Op 12 april ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om zich digitaal in te schrijven voor de tienminutengesprekken. Deze vinden plaats op 10 en 11 mei tussen 18.00 tot 21.00 uur. Dat lijkt nog ver weg, maar door de vele vakantiedagen zit het schooljaar in dit tweede halfjaar in een stroomversnelling.
 
U kunt één of twee gesprekken aanvragen met docenten van uw kind(eren). Inschrijven is mogelijk t/m 21 april. Op 22 april ontvangt u een mail met de bevestiging & tijdstippen van de gesprekken. Helaas is het voor de administratie ondoenlijk om bij het inroosteren van de ca. 500 gesprekken rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.
 
Online of telefonisch
Het is momenteel nog niet verantwoord om deze bijeenkomsten in de school te organiseren. Net als bij de ‘tafeltjesavonden’ in december zullen de gesprekken daarom telefonisch of online plaatsvinden. Op de ingeroosterde momenten zult u gebeld worden door de betrokken docent of mentor of deze wacht op u in een Google Meet, waarvoor u van tevoren een agenda-afspraak met link ontvangt. Uw kind is natuurlijk van harte welkom om deel te nemen aan het gesprek.
 
Graag wijzen we erop dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar een van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen. Als beide ouders bij het gesprek aanwezig willen zijn, regelen zij dit bij voorkeur onderling. Overige post en e-mail blijven wij aan beide ouders sturen.
 
Groepen A en B tot meivakantie
Vanwege de afgelopen toetsweek én het volgende bezoek van de schoolfotograaf werken we tot en met de meivakantie met een iets afwijkend schema voor de A- en B-groepen.
 
 
 
 
Lesvrije dag op 2 en 12 april
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op 5 lesvrije dagen. Vrijdag 2 en maandag 12 april zijn zulke dagen. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen kunnen genieten van een extra lang weekend!
 
De Grote Minkema Quiz
 
Op vrijdag 16 april om 19.00 uur organiseren we De Grote Minkema Quiz voor onze havo/vwo-leerlingen; een online pubquiz!
 
Door corona konden helaas veel bijzondere activiteiten niet doorgaan, dus vonden we het hoog tijd dat er weer eens iets leuks georganiseerd werd voor onze leerlingen. Volledig coronaproof uiteraard!
 
 
Bevorderen in tijden van crisis
Net als vorig schooljaar hebben we vanwege corona aanpassingen op de gebruikelijke bevorderingsnormen opgesteld. Deze zullen nog vóór de meivakantie met alle leerlingen en ouders worden gedeeld.
 
Nieuws uit de onderbouw
Cito-toets 1
In mei maken alle brugklassers weer toetsen van het Cito-volgsysteem. Deze nemen we bij voorkeur af op momenten van geplande of ongeplande lesuitval. De bruggers hoeven hier niet zenuwachtig voor te zijn: ze hoeven zich niet voor te bereiden en krijgen er ook geen cijfer voor. De resultaten maken de vorderingen duidelijk en het effect van eventuele ondersteuning. Ook vertraging door het onderwijs tijdens corona kan hieruit blijken. Bij het eindrapport op 16 juli krijgen de kinderen een afschrift van hun Cito-scores mee naar huis.
 
Rapport 2 onderbouw
De docententeams van klas 1 t/m 3 vergaderen op 15, 16 en 19 t/m 21 april over de vorderingen van alle leerlingen en de verwachting voor het volgende jaar. Hiervoor zijn op 1 april (klas 3) en 9 april (klas 1 & 2) de rapportcijfers vastgelegd in Magister.
 
Uiterlijk 23 april ontvangen de leerlingen hun rapport uit handen van de mentor. De docententeams van de dakpanklassen 1 havo/vwo en 2 havo/vwo brengen hierbij ook per leerling een voorlopig advies uit. Het advies is gebaseerd op de cijfers en op de afzonderlijke adviezen van de vakcollega’s, die goed gekeken hebben naar leerlingkenmerken als werkhouding, huiswerkattitude, zelfstandigheid en inzicht. Deze kenmerken zijn bepalend voor het succes in de verdere schoolloopbaan. Net als vorig schooljaar hebben we vanwege corona aanpassingen op de gebruikelijke bevorderingsnormen opgesteld. Deze zullen nog vóór de meivakantie met alle leerlingen en ouders worden gedeeld.
 
Profielkeuze klas 3
In februari hebben alle derdejaars hun voorlopige profielkeuze gemaakt. Het is tijd om deze definitief te maken! De limiet daarvoor ligt op woensdag 7 april. De cijfers van het tweede rapport (op 1 april in Magister vastgelegd) zijn richtinggevend, samen met het profieladvies dat de docenten daarbij afgeven. Bij grote twijfel is het mogelijk een gesprek op 6 of 7 april aan te vragen bij de decaan, de mentor of de docent van een ‘twijfelvak’. Daarover hebben alle ouders van de 3e klassen op 26 maart een brief met inschrijfmogelijkheid ontvangen.
 
Minkema Discovery
Het Minkema Discovery-programma van dit tweede halfjaar in klas 1 en 2 hebben we tot onze grote spijt grotendeels moeten schrappen. Dit komt vooral door de aard van deze vakoverstijgende talentmodules en de samenstelling van de groepen. Het gaat om praktische opdrachten waarvoor de leerlingen samenwerkend onderzoek doen en aan een eindproduct werken. 
 
 
Cambridge English en O&O lopen wel door, maar in een aangepast tempo vanwege de verdeling in halve groepen. Ook de ondersteuningsmodules voor rekenen en begrijpend lezen gaan in aangepaste vorm door. Als de huidige opdracht van O&O is afgerond, zal ook dit vak (vroegtijdig) stoppen.
 
Examens en examentraining
Centraal eindexamen
We hebben alle ouders en leerlingen van het examenjaar al eerder geïnformeerd over de aangepaste regelingen rondom de eindexamens. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren leerlingzaken: dhr. Joris Scholts (vwo) of dhr. Frank den Oudsten (havo).
 
Examentrainingen
Vanaf dinsdag 6 april tot en met woensdag 12 mei vervallen alle lessen voor de examenleerlingen. In deze periode kunnen leerlingen examentrainingen volgen. Deze trainingen worden verzorgd door onze examendocenten. Leerlingen volgen minimaal vier trainingen, maar kunnen zich ook voor meer trainingen aanmelden.
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 april nemen ruim 150 examenleerlingen deel aan de examentraining georganiseerd door Lyceo. In een tweedaagse training worden zij klaargestoomd voor de centrale eindexamens in de kernvakken, te weten Nederlands, Engels en wiskunde.
 
Diploma-uitreiking
Ook tijdens de diploma-uitreiking gelden er naar alle waarschijnlijkheid nog diverse corona-maatregelen. We kunnen om die reden nu nog niet met zekerheid zeggen wanneer en op welke wijze we deze kunnen organiseren.
 
Net als voorgaande jaren gaan we ons uiterste best doen om van de uitreiking een feestelijk moment voor leerlingen en ouders te maken.
 
Vanwege de verlenging van de examenperiode is nu de verwachting dat de diploma’s voor zowel havo als vwo op twee verschillende momenten zullen worden uitgereikt. Rond 23 april zullen we u hier nader over informeren.
 
 
 
 
Werkweken september 2021
Op dit moment is het nog te onzeker hoe de coronapandemie zich verder zal ontwikkelen. Om die reden hebben we moeten besluiten in september niet naar het buitenland af te reizen met onze examenleerlingen. We onderzoeken de mogelijkheden om deze reizen alsnog in het voorjaar van 2022 te kunnen laten plaatsvinden. Meer informatie hierover ontvangt u kort na de zomervakantie.
 
Google
Onlangs is door het ministerie van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education (voorheen G Suite). Deze software - die onder meer de veelgebruikte programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat - wordt ook op onze school gebruikt.
 
Uit het rapport kwam naar voren dat Google meer gegevens verwerkt dan bij ons bekend is, en dat Google deze gegevens controleert. Het gebruik van Google mag niet ten koste gaan van de privacy van onze leerlingen en medewerkers.
 
Helaas heeft een individueel schoolbestuur een beperkte invloed op de voorwaarden die Google stelt. Daarom hebben we ons aangesloten bij SIVON. Als ledencoöperatie is zij namens de schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs in gesprek met Google. SIVON trekt hierbij samen op met de PO-Raad, VO-raad, het hoger onderwijs (via SURF) en het Rijk.
 
SIVON en SURF hebben namens het onderwijs een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Persoonsgevens om advies in te winnen over de veiligheid van het gebruik van Google Workspace for Education. De verwachting is dat er afspraken met Google gemaakt kunnen worden om de privacyrisico’s weg te nemen.
 
Wij wachten de uitkomsten van dit traject af. Op dit moment is er geen reden om onze werkwijze aan te passen. Mocht hier verandering in komen, dan stellen wij u hier direct van op de hoogte.
 
Aanmeldingen 2021-2022
 
Na een wel heel unieke wervingscampagne, die grotendeels online vorm kreeg, zijn we blij om te melden dat weer een heel groot aantal groep 8’ers de keuze op het Minkema College heeft laten vallen! Het precieze aantal staat op dit moment nog niet vast; tot 15 april is er namelijk nog een tweede ronde van aanmeldingen voor leerlingen die elders zijn uitgeloot.
 
 
Agenda
02/02: Lesvrije dag
05/04: Tweede Paasdag
06/04: Start examentrainingen
07/04: Inleveren definitieve profielkeuze
 
Nieuwsbrief #21, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.