Infobrief Diaconie Brugge  Mei 2011, 3de jaargang nr. 10


Gerechtigheid voor allen...
 
"Hij zal gerechtigheid dragen
als een gordel om zijn lenden"
 
Zo zag Jesaja de Messias:
helemaal omkleed met gerechtigheid.
Een mooi beeld...
 
Bijbelse gerechtigheid is zeker niet:
de weegschaal hanteren,
het recht van de sterkste handhaven,
voorschriften naar de letter toepassen...
 
Ze is evenmin
oordelen naar verdienste,
verzachtende omstandigheden negeren,
voorrang geven aan wetten...
 
Bijbelse gerechtigheid is veel meer:
levenskansen gunnen aan élke mens,
aan al wie verdrukt wordt,
aan wie dichtbij of veraf woont,
aan wie het noodzakelijke mist
om te kunnen leven...
 
Bijbelse gerechtigheid
beloont volgens behoefte,
heeft aandacht voor geringen
en deelt van haar bezittingen...
ze verdedigt de zwakken,
wijst de weg aan armen
en doet méér dan haar plicht...
 
uit: "Kinderen van de aarde", Mia Kwanten
 
 
 2. Gezocht: Kinderbegeleiders bij bezinningsdagen voor gezinnen met kinderen

 
21-24 juli 2011      (nog 1 persoon nodig voor baby’s en peuters)
28-31 juli 2011      (nog 6-tal begeleiders nodig)
 
In juli 2011 vinden in de abdij van Ermeton, in de buurt van Maredsous en Dinant, drie initiatieven voor jonge gezinnen plaats.
 
Tijdens het inhoudelijke luik voor de volwassenen (in de voormiddag en kort in de vooravond), is er opvang en een apart programma in leeftijdsgroepjes voor de kinderen. De ouders zorgen zelf voor hun kinderen tijdens de maaltijden, bij het opstaan en slapengaan,… Daarnaast zijn de kinderbegeleiders beurtelings beschikbaar om voor kinderen te zorgen die in de namiddag niet mee gaan wandelen met de volwassenen. Ook ’s avonds doen we een beroep op kinderbegeleiders om een oogje in het zeil te houden bij de slapende kinderen terwijl de ouders hun avondprogramma hebben. De kinderbegeleiders zijn welkom om ook volop te genieten van deze dagen en ook onder elkaar en met de gezinnen groep te vormen. 


 
De leeftijdsgroep van de kinderen: er is een groep baby’s-peuters, een groep kleuters en een groep lagere school-kinderen. Afhankelijk van de inschrijvingen worden er groepjes opgesplitst. De kinderbegeleiders kunnen hun voorkeur voor een bepaalde leeftijdsgroep uitdrukken en daar houden we dan in onderling overleg rekening mee. De begeleiders staan doorgaans per twee bij een leeftijdsgroepje. 
Voor de concrete voorbereiding van de activiteiten: we verwachten geen grootse voorbereidingen. Wij doen de knutselkoffers en speelgoed mee, zodat er spontaan geknutseld en gespeeld kan worden. Het is wel leuk als je eens een knutselactiviteit hebt voorbereid of liedjes mee hebt of bepaalde spelletjes die ze niet elke dag spelen enz. 
Kostprijs: Je hebt zelf geen kosten aan deze dagen. Wij betalen het verblijf (met maaltijden), de reisonkosten, drank ter plaatse en eventuele andere kosten van bvb knutselmateriaal. Een vergoeding kunnen we helaas niet geven, wel een overvloed aan kindervreugde. 
Andere verwachtingen: Graag met kinderen actief bezig zijn, bereid zijn om in te stappen in de gezindheid van het initiatief. 
Wie interesse heeft neemt best contact op met:
 
Tine De Leeuw
vzw Gezinspastoraal bisdom Brugge
Bosdreef 5, 8820 Torhout
Tel. 050 74 56 30 (gsm 0472 98 01 42)
 
 
  3. Diocesane Startavond: "De Aarde op Vakantie"
 

 

Met enige trots stelt Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede haar eerste Ecokerk-campagne voor. Het uitgangspunt van deze campagne is dat wij, mensen, zorg kunnen dragen voor de Schepping, door haar rust te gunnen. Net zoals wij op tijd en stond vakantie nodig hebben om tot rust te komen, heeft de aarde daar ook nood aan. 
Tijdens de zomer van 2011 wordt die eerste campagne gelanceerd in samenwerking met de verschillende Vlaamse bisdommen. Met het thema "De Aarde op Vakantie" willen we iedereen een hele zomer lang inspireren om niet enkel zelf een heerlijke vakantie te beleven, maar ook onze planeet de broodnodige rust te gunnen.
Voor het bisdom Brugge werken wij, de diocesane Dienst Diaconie, van harte aan deze campagne mee. Wij hebben dan ook de eer en het genoegen u uit te nodigen voor de diocesane startavond.
Deze gaat door in Vakantiehoeve Open Huis, Ieperstraat 157,  8840 Staden, op maandagavond 23 mei 2011Het programma start om 19u30 stipt. 
U wordt er, in naam van het Ecokerk-team, verwelkomd door Caroline De Meester, medewerkster van de Dienst Diaconie Brugge. Daarna volgt een duiding van de keuze voor en een voorstelling van de vakantiehoeve Open Huis.
De theologische achtergrond bij de campagne wordt u gebracht door Egbert Rooze, predikant in de protestantse gemeenschap te Antwerpen.
Nadien brengen Thomas Holvoet en Sophie Vanonckelen van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede samen met vzw Motief, een inhoudelijke duiding bij de campagne. 
Wij willen u vragen in te schrijven vóór 20 mei 2011, graag via onderstaande gegevens.
 
Caroline De Meester
Dienst Diaconie Brugge
Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
0484 42 52 02

 
4. Oproep: Sint-Maartensbeurs in Loppem zoekt verenigingen
 
In het weekend van 12 en 13 november 2011 organiseert ACW-Loppem een weekend omtrent (kans)armoede en vrijwilligheid. Daarin past ook de tweejaarlijkse Sint-Maartensbeurs. Ze zijn nog naarstig op zoek naar verenigingen die passen in dit kader.
 
Het is de bedoeling van de plaatselijke ACW-kern zoveel mogelijk organisaties en verenigingen de kans te bieden bekendheid te verwerven in de regio. De beurs wordt overigens mee georganiseerd door het West-Vlaamse provinciebestuur, meer bepaald het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Alle deelnemers zetten zich - hoofdzakelijk op vrijwillige basis! - in voor mensen die het op een bepaald moment in hun leven moeilijk hebben. Elke organisatie geeft op de beurs informatie over haar werking en haar doelstellingen. De meeste deelnemers bieden ook eigen producten aan. Het ACW wil hulde brengen aan die vele enthousiaste mensen én bovendien alle bezoekers een beeld geven van wat er zoal leeft op het vlak van vrijwilligerswerk.
Wenst u met uw vereniging ook deel te nemen aan de Sint-Maartensbeurs neem dan contact op met:
Johan Verstraete
050/82 62 21


 
5. Marcel Cloet, nieuwe voorzitter van NRV
 
 
De Vlaamse bisschoppen hebben de benoeming bekrachtigd van Marcel Cloet tot nieuwe voorzitter van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede vzw. Marcel Cloet, priester van het bisdom Brugge, maar werkzaam in het vicariaat Brussel, volgt Jef Felix op, die voorzitter was van 2005 tot 2011.
Marcel Cloet werd in 1943 geboren in het West-Vlaamse Pittem. Hij werd tot priester gewijd in 1968 en behaalde een doctoraat in de theologie en een kandidaatsdiploma in de pedagogie.
Marcel Cloet heeft een lange staat van dienst in de katholieke arbeidersbeweging. Van 1971 tot 1978 was hij proost van het ACW van het arrondissement Ieper. Van 1978 tot 1984 was hij nationale proost van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ). Na 8 jaar pastoor te zijn geweest van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in De Panne, werd hij in 1992 nationale proost van de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB). Van 2000 tot 2005 kreeg die taak een internationaal verlengstuk door zijn aanstelling tot internationale proost van de Wereldbeweging van Christelijke Arbeiders (WBCA). En van 2000 tot 2008 was hij voorzitter van Welzijnszorg.
Sinds 2005 is Marcel Cloet lid van de dienst vorming & begeleiding van het vicariaat Brussel. Hij is sinds 2006 verantwoordelijk voor de Nederlandstalige pastoraal in de pastorale eenheid Sint-Gillis, waar hij ook woont. Hij is bovendien voorzitter van Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) voor het vicariaat Brussel (sinds 2008) en sinds 2010 vicariaal afgevaardigde voor de solidariteitsinitiatieven.


 
6. "Kansen voor onze kinderen"
 
7. Jongeren in armoede zeggen waar het op staat
 

Voor één keer mochten de jongeren van Betonne Jeugd, Recht-Op-Jeugd en JES Antwerpen drie dagen weg blijven van school. Van 4 tot 6 april trokken ze namelijk op missie naar Brussel en vervolgens naar Straatsburg. Doel? Zich laten horen aan beleidsmakers.

Met een op voorhand opgesteld document klopte het jong geweld aan bij onder anderen Vlaams viceminister-president, Ingrid Lieten (SP.A), Antwerps schepen van Jeugd, Leen Verbist (SP.A), en Europarlementslid Dirk Sterckx (Open VLD). Deze kans dankten ze aan Kathleen Van Brempt (SP.A), die zelf tijd vrijmaakte voor een apero-moment.

 

Vurige discussie

 

De eerste stop vond plaats in het Brussels VDAB-gebouw, waar gedelegeerd bestuurder Fons Leroy de gasten verwelkomde. Daar drukten de toen nog wat onzekere jongeren hem met de neus op de feiten.

Het bleek confronterend te zijn om te horen welke tekorten de VDAB en zijn medewerkers werden aangewreven. Leroy liet zich niet doen, maar ook de jonge mannen beten van zich af.

Eens in Straatsburg stond een visite aan het European Youth Centre (EYC) op het programma. De jongeren kregen er uitleg over wat zich daar afspeelt. Aangezien de drie jongerengroepen uit Antwerpen afkomstig zijn, ontstond er commotie toen Muriel Julien van het EYC toegaf dat ze niet eens wist dat Antwerpen dit jaar de titel draagt van Europese Jongerenhoofdstad.

Gelukkig kwamen Karel De Gucht (Open VLD), Leen Verbist en Dirk Sterckx aandachtig luisteren naar de situatie waarin kansarmen zich  bevinden.

 

Aangename kennismaking met Europa

 

Nadat Europa wat kennis verwierf over de thema’s wonen, werkgelegenheid en vrije tijd bij kansarmen, was het de beurt aan de jongeren om wat te leren over Europa.

Waar kan dat beter dan in het Europarlement in Straatsburg? Grote ogen werden getrokken toen de plenaire zaal zijn geheimen onthulde. Bovendien kregen de jongeren de mogelijkheid in het hoofdkwartier een spannend debat bij te wonen.

Nadat ze een heleboel foto’s hadden genomen, bracht buschauffeur Walter allen veilig terug naar Antwerpen. Voldaan dat ze hun zegje konden doen, hopen de jongelui nu dat er effectieve maatregelen worden getroffen tegen kansarmoede.

Ze waren unaniem: "Het is makkelijk kansarmen te kraken, maar het is moeilijk ze weer op te trekken."


   
   
   
  © 2011 - VER-kijker - Alexandra Gjurova
   

  Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178