Infobrief Diaconie Brugge  Januari 2012, 4de jaargang nr. 16


Thuis
 
Het hoeft geen muur te zijn
met ruit en dak.
Het mag van hout
of rots
of klei
of blad
of ijs.
 
Een boot op het water
ja, een wagen op reis.
Een hutje mag,
een hol
of een paleis.
Een schelp van slak,
een nest op tak.
In Paramaribo
of Praag
of in Parijs.
 
Als er maar iemand is
die roept: "Kom thuis!"

Ik zal het wel verstaan.
Want elke taal
bedoelt hetzelfde huis...
(Ted van Lieshout)
 
Onze nieuwjaarswens geschreven vanuit het startmoment van het Betlehemproject.
Dat elke mens nu eindelijk thuis mag komen in het nieuwe jaar 2012!
Vanwege de Dienst Diaconie en KMS West - Vlaanderen

Filip Carpentier, Geert Dedecker, Caroline De Meester 
 
Inhoud:
 
 

1. Bij wijze van bezinning

Met Kerstmis wordt een kind geboren.
De afkomst is niet helemaal duidelijk.
De omstandigheden zijn erg gebrekkig.
Een vluchteling die asiel zoekt.
Het leven zelf, dat zijn liefde te vondeling legt.
Zou je niet eens willen kijken of het niet op jouw drempel is achter gelaten?
Vind je het, laat je dan wekken door je eigen lichtglans.
Neem het op en koester het.
Voed het met je solidariteit.
Laat het groeien.
Maar… vertel het niet aan de machtigen,
ook niet aan die in jezelf.
Ze zullen het kind doden…
Als je wilt dat het groeit, zul je risico’s moeten nemen,
overtolligheid afleggen, vertrouwde wegen verlaten, langs een
andere weg naar huis gaan.
Misschien kom je wel in de woestijn terecht.
Vrees dan niet, je bent er niet alleen.
Twee of drie, of twaalf, of zeventig…
en een menigte, die niet te tellen is, gaat met jou mee.
Het kind zal volwassen worden in jou
en onweerstaanbaar
zal je een mens van gemeenschap worden,
een asielplaats, misschien wel een stuk brood
dat gebroken en gedeeld wordt...
 
uit de kerststal van de Begijnhofkerk – pastoor Daniël Alliët - Brussel 2011
 

 
2. Profetische Stem op 13 februari: dr. Egbert Rooze

 
 

 
Doctor Egbert Rooze is een protestantse theoloog uit Antwerpen. Hij behaalde zijn doctoraat rond het Oud Testament en gebruikt zijn expertise onder andere in het geven van bijbelcursussen. Zijn werk situeert zich niet enkel in België, maar ook over de landsgrenzen heen.
Binnen die bijbelcursussen heeft dr. Egbert Rooze veel aandacht voor ecospiritualiteit. In 2009 verscheen zijn boek "Schepping is bevrijding, verrassende ecologie in de Bijbel".
 


"In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en ledig." Zo beginnen de Bijbel en het zogenoemde 'Scheppingsverhaal'. Over deze passage is al veel inkt gevloeid. Een interview met de protestantse theoloog Egbert Rooze.
Velen zien in dit 'scheppingsverhaal' een grond om religie en christendom af te wijzen, omdat het in strijd zou zijn met de wetenschappelijke bevindingen van de evolutieleer.Het verhaal, de Bijbel en de religie worden dan verworpen als 'onwaar', maar ook als 'schadelijk'. Lezen we in Genesis hoofdstuk 1, vers 26, immers niet: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee  en over de gehele aarde...”Ligt dat dan niet aan de oorsprong van een destructief antropocentrisme en ecologische rampspoed? Bijbelexegeten brengen daartegen in dat dit scheppingsverhaal niet als een wetenschappelijk en geschiedkundig statement over het begin van de aarde gelezen moet worden. Want dan heb je geen oog voor het literaire genre en ruk je het uit zijn context. Maar ook gelovigen hebben vaak moeite met het Scheppingsverhaal uit het Bijbelse boek Genesis. Er verschijnen tegenwoordig nogal wat boeken over ecospiritualiteit, over hoe christenen moeten omgaan met de schepping. 'Schepping' wordt dan meestal als synoniem gezien voor 'natuur'. Maar de protestantse theoloog Egbert Rooze laat een heel ander geluid horen. Hij schreef:Schepping is bevrijding. Verrassende ecologie in de Bijbel, een boek waarin op bevattelijke wijze een antwoord geboden wordt op creationistische en naturalistische en 'bovennatuurlijke' interpretaties. 
Als je het volledige interview met Egbert Rooze wil lezen, klik dan hier.
En als je Egbert Rooze aan het woord wil horen, kom op 13 februari naar De Bremstruik / De Kerit in Roeselare.
   
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning.
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch: 
 

 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: einde

  Zoals u kunt zien, voorzien we vanaf 2012 enkel nog een voormiddagprogramma!

 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
 3. Fotoverslag van de start van het Betlehemproject op 14 december
 
Geert Dedecker opent het startmoment met een "bijbelse" toespraak
 
 

De gouverneur onderstreept het belang van de samenwerking tussen overheid en Kerk
 
 
Meer dan 150 aanwezigen ondersteunden het project 
 
Getuigenissen vanuit noodsituaties (van links naar rechts):
 
Zuster Carina Aerts (Mensa Brugge)
Rita Vandenberghe (Ascovi Izegem)
Chris Denijs (moderator)
Jonny Detollenaere
 

Getuigenissen vanuit mogelijke antwoorden (van links naar rechts):

Maria Seurinck (De Kerit uit Roeselare)
Rik Desmet (CVBA Ethimmo Kortrijk)
Raf Willaert, Luc Stroobant en Charles Lommens (De Mokker Koekelare)
 
Filip Carpentier geeft wat uitleg bij de "visietekst"

 
4. Toespraak van de bisschop bij de start van het Betlehemproject
 
Klik op onderstaande foto om het eerste deel van de oproep van de bisschop te zien en te beluisteren:
 

 
Klik op onderstaande foto om het tweede deel van de oproep van de bisschop te zien en te beluisteren:
 
 

 
5. Visietekst van het Betlehemproject Brugge

Van bij de start heeft de Dienst Diaconie van de Bisschop uitdrukkelijk de opdracht gekregen om vanuit de Kerk in het bisdom Brugge de zwaksten in onze hedendaagse samenleving mee te helpen opsporen, hen te beluisteren en bij te staan in het zoeken naar meer kansen op een menswaardig bestaan en een volwaardige participatie in de maatschappij. Om deze opdracht concreet te maken wordt nu het Betlehemproject gelanceerd, als een bijkomende hefboom om het dienstwerk van de ‘diaconie’ verder gestalte te geven in ons bisdom.
Het Bethlehemproject vertrekt uitdrukkelijk vanuit een evangelische inspiratie, met een voorkeuroptie voor de zwaksten in de samenleving. Vanuit die inspiratie wil het project de hele christengemeenschap oproepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van de zwaksten in hun zoeken naar recht op een degelijke en betaalbare huisvesting. Via het Betlehemproject willen we er werk van maken om hun vraag op het publieke forum te brengen, dit recht kracht bij zetten, en te zoeken naar mogelijke antwoorden en oplossingen. Het Betlehemproject wil zodoende een instrument zijn om een wezenlijk aspect van ons christen zijn te realiseren. 
Meer concreet beoogt het Betlehemproject een forum en een netwerk te creëren waarbij individuen en organisaties die zich vanuit de sociale sector bezighouden met huisvesting, in contact worden gebracht met personen en instanties die eigenaar zijn van huizen, panden, vastgoed of andere mogelijke woongelegenheid.
Het Bethlehemproject wil een forum bieden aan op zijn minst vier partners, namelijk:  
 
 • diegene die de nood aan huisvesting concreet ervaart en er geen passend antwoord op vindt.
 • mogelijke verwijzers of zij die een noodsituatie opmerken - bv. sociale diensten van scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, mensen uit een plaatselijke kerkgemeenschap enz…
 • zij die een mogelijk patrimonium ter beschikking willen stellen. We denken daarbij niet enkel aan parochies, kerkfabrieken, en religieuze congregaties, maar in het bijzonder ook aan de individuele personen die een stuk van hun eigendom in het project willen laten opnemen.
 • actoren die nu reeds op het terrein van de sociale huisvesting actief zijn, zoals bv. de Sociale Verhuurkantoren.
Het is niet de bedoeling dat het Betlehemproject bepaalde taken van bestaande maatschappelijke organisaties en diensten overneemt. Het wil wel vraag en aanbod omtrent sociale huisvesting voor de zwaksten in de samenleving zo goed mogelijk samenbrengen door:
 
 • een 'antennefunctie' te vervullen.

  Het komt er in de eerste plaats op aan signalen op te vangen, zowel van wie de nood persoonlijk ervaart, van wie verborgen noden signaleert alsook van wie huisvesting in eigendom heeft en die ter beschikking wil stellen. Dit kan door vraag en aanbod te registreren, reeds langer bestaande vragen weer aan te kaarten, nieuwe noden op te sporen, en actief op zoek te gaan naar mogelijke herbestemming van leegstaande panden. 

 • te sensibiliseren.

  Wij blijven het recht van iedereen op huisvesting altijd centraal stellen. Met een zekere regelmaat stuurt het Betlehemproject daarom informatie rond naar alle betrokken partijen omtrent vraag en aanbod in verband met sociale huisvestingsprojecten in alle verscheidenheid. Daarnaast worden ook een paar keer per jaar netwerkmomenten georganiseerd om het thema ook daadwerkelijk levendig en actueel te houden.

 • Zelf opgebouwde expertise door te geven

  De expertise die het Betlehemproject verwerft over allerhande sociale huisvestingsprojecten maakt het mogelijk om aan de verschillende actoren in de sector advies te geven en zo nieuwe projecten tot een goed einde te brengen.

 • door te verwijzen

  Wanneer van vraag- of aanbodzijde contact wordt opgenomen met het Betlehemproject, kan van daar uit ook worden doorverwezen naar een mogelijke partner die beter geschikt lijkt om een concreet project qua sociale huisvesting mee te helpen realiseren. Zo kan het Betlehemproject contactpunt zijn voor en bruggen slaan tussen mogelijke partners.
Aangezien bij de realisatie van heel wat sociale huisvestingsprojecten de financiering vaak een groot probleem is, wil het Betlehemproject in de toekomst werken aan een Betlehemfonds dat eventueel tussenbeide kan komen om deze problemen volledig of gedeeltelijk te helpen ondervangen. 
 
6. Schatten van doeners
 
Een heel jaar lang verzamelde "Kerk & Leven" getuigenissen over Schatten van doeners, vrijwilligers uit de duizend, en wat hun inzet voor mensen betekent. De actie van de "Kerk & Leven"-redactie bereikt stilaan haar hoogtepunt. Daarvoor hebben ze onze hulp nodig!
In de Week van de Vrijwilliger (3 tot 11 maart 2012) laten ze twee bisschoppen voor een dag dienstdoen als helper van evenveel Schatten van doeners. Aan u om uit te maken met welke vrijwilliger mgr. Luc Van Looy (Gent), mgr. Johan Bonny (Antwerpen), mgr. Jozef De Kesel (Brugge) of mgr. Patrick Hoogmartens (Hasselt) straks op pad gaan.
Wat moet u daarvoor doen? Klik op onderstaande foto en volg de instructies op de bijpassende website. 
 


 

 
 
 
7. Energiearmen beleefden koude feestdagen
 
Een kwart miljoen medeburgers beleefde koude feestdagen en de stijgende energieprijzen maken dat alleen maar erger. Hoog tijd voor maatregelen tegen energiearmoede.
Een gemiddeld Belgisch gezin betaalt voor energie dertig procent meer dan drie jaar geleden. Dat heeft beurshuis Petercam berekend. In 2009 betaalde de gemiddelde Belgische consument meer dan 2.900 euro voor verwarming, elektriciteit en brandstof voor de wagen. Dit jaar zal dat bijna 3.800 euro zijn. Dat is onder meer een gevolg van de olieprijs, die sinds 2009 meer dan verdubbelde.
De stijgende energiefactuur heeft rampzalige sociale gevolgen: er komen steeds meer energiearmen in onze samenleving (waar een toplaag steeds rijker wordt). Maar er zijn mogelijkheden om mensen uit de (energie)armoede te halen. En het is veel goedkoper dan banken redden.
 
Vervolg artikel : 
 
 

 
8.Na jaren tegen armoede, 2012 het jaar van de armoedecreatie?
 
 
1 op 5 Belgen loopt het risico om in de armoede te verzeilen. Lees, om van een inkomen te moeten leven onder de Europese armoedegrens (973 euro per maand voor een alleenstaande). 14,6 % van de Belgen leeft effectief in armoede, dat is 1 op 7. Armoede groeit. In België, maar ook in Vlaanderen. De kinderarmoede in Vlaanderen is de voorbije 10 jaar bijna verdubbeld. Hallucinante cijfers in deze krant (DM 02/01) en ze komen eens te meer van Europa, met name van de Europese Commissie.  Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen hoopt dat  deze alarmbel tot evenveel daadkracht  leidt  als de ‘Europese aanbevelingen’ om de  financiële  crisis te lijf te gaan. Onze federale onderhandelaars waren er toen als de kippen bij om zware saneringen door te voeren, verwijzend naar het Europese sixpack.
Het resultaat kennen we.  Leefloners  worden (nog) meer geactiveerd. Werkloosheidsvergoedingen gaan sneller naar beneden (tot op het niveau van het leefloon!). Wachtuitkeringen worden beperkt. Gepensioneerden mogen de redding van banken mee afbetalen. Allemaal maatregelen die de armoede net organiseren. En de groeiende armoede, dat is voor het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen de échte maat van de crisis. Deze crisis bestrijden staat voor ons gelijk aan de armoede bestrijden.
Anderzijds, en dit is nog crucialer, zien we heel weinig ambitie in het regeerakkoord rond armoedebestrijding; dat de laagste inkomens echt boven de armoedegrens  zullen gebracht worden, dat het OMNIO-statuut eindelijk automatisch zal toegekend worden, dat er een veralgemeende derdebetalersregeling komt in de gezondheidszorg (voor iedereen dus),... zijn structurele maatregelen die armoede kunnen indijken, maar die men niet durft nemen ondanks het feit dat de maatschappij hier enkel bij wint op langere termijn.
Ook de Vlaamse regering heeft nog een  lange weg te gaan in armoedebestrijding. Nochtans had deze regering bij haar aantreden de strijd tegen armoede tot absolute topprioriteit uitgeroepen. Dat leidde tot het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, met maar liefst 194 maatregelen. In april van vorig jaar bleken er amper 14 (!) afgerond. “Veel te weinig”, erkende minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten toen. De regering wilde een inhaalbeweging inzetten en stelde 15 prioriteiten vast die tegen eind 2011 in uitvoering moesten zijn.
Die moesten tegen eind 2011 volledig uitgeklaard zijn op vlak van budget, stappenplan van uitvoering en opvolgingsindicator. We zien eind 2011 dat dit slechts voor 2 van de 15 prioriteiten echt gebeurd is en of de toets van een echte topprioriteit kan doorstaan: men regelde de totstandkoming van de vrijetijdskaart en er komt een wetenschappelijk steunpunt voor armoedeonderzoek. Andere heel belangrijke zaken als toegankelijke  schuldhulpverlening, huursubsidies voor mensen die lang wachten, het stimuleren van wijkgezondheidscentra, integrale trajectbegeleiding naar werk,... wachten in de meeste gevallen op een budget dat een topprioriteit waardig is...
De armoede groeit, maar de sense of urgency ontbreekt bij onze beleidsmakers, in Vlaanderen en in België. Het contrast met de haast waarmee gepensioneerden aangepakt worden, kon niet groter zijn. Het nieuwe jaar staat nog maar aan zijn prille begin. Het is dus nog niet te laat om goede voornemens te maken. Laat armoedebestrijding eindelijk een topprioriteit worden, in woorden en in (beleids)daden.

Peter Heirman
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
 
 

 
 
 
 
9. Armoededictee in Torhout
 
 

 
 
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178