'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest
 3 januari 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Openbaring van de Heer - C-jaar 2018.
"Zich laten leiden"
 
Jes. 60,1-6  -  Ef. 3,2-3a.5-6  -  Mt. 2,1-12
"De juiste weg"
Geef me de wijsheid
om de juiste ster te volgen, God,
en met heel mijn persoon
te kiezen voor het Kind Jezus.

Laat mij Hem ontmoeten
in al wie klein en kwetsbaar is.
Ik weet dat ik daarmee
niet de gemakkelijkste weg kies,
maar ik geloof dat ik alleen op die manier
echt gelukkig kan worden.

 
Wil mij helpen
die keuze waar te maken,
elke dag opnieuw.
Erwin Roosen
 
Jes. 60,1-6 — "Sta op, laat het licht u beschijnen"
 
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.
Ef. 3,2-3a.5-6 — "Geopenbaard door Gods Geest"
Broeders en zusters,
gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.
 
Mt. 2,1-12 — "Hij zal herder zijn van mijn volk"
Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
"Zich laten leiden"
Wie ooit de dom van Keulen heeft bezocht en daar in de indrukwekkende gotische gewelven werd rondgeleid, heeft waarschijnlijk ook het prachtige gouden schrijn van de Heilige Driekoningen gezien. Het verhaal is alom gekend en toch blijft het geheimzinnig en omweven met allerlei legenden. In boeken over Middeleeuwse schilderkunst vinden we dat de drie wijzen dikwijls werden voorgesteld als de belichaming van de drie levensfasen: jeugd, volwassenheid en ouderdom. Beter bekend bij ons is de weergave met drie verschillende huidskleuren: zwart voor een vertegenwoordiger van Afrika, geel huid voor een Aziaat en een blanke als vertegenwoordiger van Europa.
 
In het evangelie wordt echter niet van koningen, ook niet van hun aantal en zeker niet over de leeftijd van de wijzen gesproken. Wat wil zeggen dat al die verhalen en legenden rond de drie koningen niet als soort een reportage of documentaire moeten worden gezien, maar eerder als een poging de diepere betekenis en de zin van het evangelieverhaal duidelijk te maken.
 
Het gaat hier ook niet om historische personages, maar om mensen van alle leeftijden uit al de toen gekende delen van de aarde. Met andere woorden: het gaat om ons. Daarom is de sleutelzin van dit evangelie voor mij de uitspraak: “Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.” Diepe vreugde en verering worden in deze zin weerspiegeld.
 
Misschien kunnen we ons door die drie wijzen laten inspireren. Trouwens, alleen op basis van een zeer vage informatie gaan ze op weg en worden ze actief. Ze blijven niet, zoals kamergeleerden, diep gebogen over hun kleitabletten zitten; ze discussiëren ook niet eindeloos over berekeningen of interpretaties. Ze raken niet verstrikt in hun twijfels, om het geheel dan als onwaarschijnlijk opzij te leggen en te vergeten. Neen, deze wijzen zijn openhartige, mededeelzame en enthousiaste mensen; mensen die in staat zijn om grote kosmische verbanden waar te nemen en te herkennen. God, de schepper van het heelal, heeft de constellaties van de sterren en de geschiedenis in de hand; Hij werkt in de diepten van het heelal op dezelfde wijze als op dat kleine plekje aarde dat Judea heet.
 
Die enorme tegenstelling met de joodse geleerden aan het hof van Herodes en met de van de genade van Rome afhankelijke heerser zelf, brengt nog iets anders aan het licht: het feit dat heidenen, die de joodse voorstellingen en tradities niet kennen, meer ontvankelijk zijn voor Gods plannen dan de vertegenwoordigers van het joodse volk, die denken dat ze de waarheid in pacht hebben.
 
Maar is dat bij ons, christenen, ook niet vaak zo? Het onbuigzaam vasthouden aan tradities bijvoorbeeld, die nog slechts door weinig mensen worden begrepen en die gewoon niet meer zinvol zijn. Het nog vaak koppig volhouden de waarheid in pacht te hebben. Of de geestelijke onbeweeglijkheid tegenover de vele problemen van onze tijd. Of die vaak voorkomende ambtenarenmentaliteit die de nood van de mensen niet ziet of waardoor de mensen gewoon worden gebruuskeerd.
 
De wijzen worden actief – ondanks de onzekerheid. Ze gaan het risico aan; tenslotte is de reis niet ongevaarlijk en zou ze uiteindelijk ook tevergeefs kunnen zijn.
Handelen wij niet vaak juist omgekeerd? We nemen liever geen risico. Als ik niets doe, kan ik ook niets verkeerd doen. Als ik mijn talenten begraaf, kan ik ze ook niet verliezen.
 
De wijzen laten zich leiden. Eerst door de ster en dan door de aanwijzingen die ze in hun slaap hebben gekregen. Wij daarentegen geloven dat we altijd alles zelf in de hand kunnen en moeten nemen. Hoewel ik dan toch altijd weer moet vaststellen dat mijn gebrek aan overzicht, mijn onvoldoende kennis mij al dikwijls hebben laten struikelen. En toch denk ik nog altijd dat ik het best weet waar ik naartoe moet; dat ik mijn weg naar een gelukkig en tevreden leven zelf moet uitstippelen; in plaats van me zo aan God’ boodschap toe te vertrouwen dat deze het ware kompas in mijn leven mag en kan zijn.
 
Ook de wijzen hadden aan het einde van hun reis zeker iets anders verwacht dan wat ze hebben gevonden. Misschien dachten ze wel aan een prins, een koningszoon in passende omgeving, met een grote hofhouding en prachtige gewaden. Maar de drie laten zich gewoon door de werkelijkheid overtuigen: verrassend, onvoorspelbaar en onvermoed openbaart de verlosser zich als een eenvoudige baby van een eenvoudige moeder. Ze vinden Hem in een lemen hut met gestampte lemen vloer. En toch zijn ze niet ontgoocheld. Ze verheugen zich ‘bovenmatig’, erkennen het kind als de verlosser, en vereren hem door zich plat op de buik op de vloer neer te werpen, zoals dat voor oosterse koningen gebruikelijk was.
 
Laten we eerlijk zijn. Ook wij hebben zo onze vaste voorstelling van God en van wat hij met ons voorheeft. Hoe snel zijn we toch ontgoocheld als er iets niet loopt zoals we het hebben verwacht. Hoewel we Hem uit Jezus’ verhalen en parabels, toch eigenlijk wel zouden moeten en kunnen kennen.
 
De wijzen uit het Oosten: als we het verhaal lezen zoals men een sprookje leest, heeft Matteüs het vergeefs opgeschreven. Als ik daarentegen naar zijn betekenis voor mij persoonlijk zoek, dan stel ik vast dat de evangelist het aan ieder van ons persoonlijk heeft gericht.
@preekvdw
"Een ster voor elke tocht"
 
Voor elke tocht is er een ster,
een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet.
 
Voor elke tocht is er een ster,
een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.
 
Voor elke tocht is er een ster,
voor ieder mens,
voor oud en jong
die wijs wil heten,
voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.
 
Voor elke tocht is er een ster,
die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven
in eenvoud wordt getoond,
waar Gods liefdevol geven
in kinderogen woont.
 
Voor elke tocht is er een ster.
Zoek niet te ver!…

Frans Weerts
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.
 
Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.
 
 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.