WETGEVING 9 - 22 november 2018
 
 
Arrest Grondwettelijk hof - samenstelling rechterlijke macht - schending
GwH 2018/162 van 22 november 2018
Rechtbank van eerste aanleg - Samenstelling - Kamer met drie rechters - Hoger beroep tegen een vonnis van een politierechtbank over sommige overtredingen inzake aangelegenheden behorende tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten - Ontstentenis van vereiste van het voorafgaand volgen van een gespecialiseerde vorming of dat één van de rechters rechter is in de arbeidsrechtbank - Vergelijking met de vereisten voor de samenstelling van andere rechtscolleges

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Verblijfsaanvragen - indexering bedragen van de retributie tot dekking administratieve kosten

Herbenoeming bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Opsporing – gebruik van informaticasystemen
 

Verplicht terugkommoment binnen Vlaamse rijopleiding B vanaf 1 januari 2019

Aanpassing loonbedragen op 1 januari 2019

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof
 
PUBLIEK RECHT

Erkenning stad Hasselt als toeristisch centrum
7 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS 16/11/2018, bl. 88118

GEZONDHEIDSRECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
30 OKTOBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 16/11/2018, bl. 87955

VREEMDELINGENRECHT

Verblijfsaanvragen - indexering bedragen van de retributie tot dekking administratieve kosten
22 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 16/11/2018, bl. 87979
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Erratum BS 29/10/2018 - genormaliseerd model van dagboek voor verenigingen en stichtingen
21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht. - Erratum, BS 22/11/2018, bl. 89106

  
FINANCIEEL RECHT

Opheffing van een KB inzake witwas
30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 13/11/2018, bl. 86945


Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN  DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/11/2018, bl. 88390

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 21/11/2018, bl. 89018

CAP (centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten) machtiging toegang tot Rijksregister
7 NOVEMBER 2018. - Wet houdende wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 22/11/2018, bl. 89080
 
STRAFRECHT

Herbenoeming bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen
25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit houdende herbenoeming bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen, BS 09/11/2018, bl. 86605

Wijziging lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 16/11/2018, bl. 88212

Opsporing – gebruik van informaticasystemen  
17 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46sexies, § 1, tweede lid van het Wetboek van strafvordering, BS 19/11/2018, bl. 88269
17 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90quater, § 3, eerste en tweede lid van het Wetboek van strafvordering, BS 19/11/2018, bl. 88270

VERKEERSRECHT

Verplicht terugkommoment binnen Vlaamse rijopleiding B vanaf 1 januari 2019
28 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 14/11/2018, bl. 87107
Erratum BS 14/11/2018
 
SOCIAAL RECHT

Wijzigingen economische relance en versterking van de sociale cohesie
30 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12/11/2018, bl. 86669

Aanpassing loonbedragen op 1 januari 2019
Aanpassing op 1 januari 2019 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 12/11/2018, bl. 86811

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof
12 OKTOBER 2018. - Decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 13/11/2018, bl. 86952

Regels voor het toekennen van een sociale toeslag
21 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag, BS 13/11/2018, bl. 86962

Verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
19 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, BS 22/11/2018, bl. 89107

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2018-162


22-11-2018

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 78, zesde lid, 92 § 1, eerste lid, en 101, § 2, derde lid)

Schending (art. 78, in zoverre het niet erin voorziet dat, wanneer de in art. 76, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde correctionele kamer uit drie rechters bestaat, één van de rechters een bijzondere opleiding heeft gevolgd of dat één van hen rechter is in de arbeidsrechtbank) - Handhaving van de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling ten aanzien van alle vonnissen die tot de bekendmaking van het onderhavige arrest in het Belgisch Staatsblad zijn gewezen in omstandigheden als vermeld in de prejudiciële vragen

Rolnummer(s): 6860 • 6861 • 6863 • 6951
Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Organen van de rechterlijke macht - Rechtbank van eerste aanleg - Samenstelling - Kamer met drie rechters - Hoger beroep tegen een vonnis van een politierechtbank over sommige overtredingen inzake aangelegenheden behorende tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten - Ontstentenis van vereiste van het voorafgaand volgen van een gespecialiseerde vorming of dat één van de rechters rechter is in de arbeidsrechtbank - Vergelijking met de vereisten voor de samenstelling van andere rechtscolleges
2018-161


22-11-2018

Beroepen tot vernietiging
Wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (art. 2.12.8)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6958 • 6972 • 6974
Openbare financiën - Fonds van de Kansspelcommissie - Onttrekking van beschikbare middelen en toewijzing aan de algemene middelen van de Schatkist - Beroepen zonder voorwerp ingevolge het arrest nr. 42/2018
2018-160


22-11-2018

Prejudiciële vragen
Wetboek van economisch recht (art. III.26)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6797 • 6800
Wetboek van economisch recht - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van ondernemingen - Toekenning en gebruik van het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer - Verplichting om het ondernemingsnummer te vermelden - Sanctie van niet-ontvankelijkheid - Beperking tot bij deurwaardersexploot ingeleide rechtsvorderingen
2018-159


22-11-2018

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 128, tweede lid)

Geen schending (art. 128) - Schending (ontstentenis van een wetsbepaling die de kamer van inbeschuldigingstelling toelaat een rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de burgerlijke partij die, zonder daarin te worden voorafgegaan of gevolgd door het openbaar ministerie, hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling die is gewezen op een strafvordering ingesteld door het openbaar ministerie en die daarbij in het ongelijk wordt gesteld)

Rolnummer(s): 6796
Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de inverdenkinggestelde die een buitenvervolgingstelling geniet ten laste van de burgerlijke partij - Hoger beroep ingesteld door uitsluitend de burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling die is gewezen op een strafvordering ingesteld door het openbaar ministerie - Uitsluiting
2018-158


22-11-2018

Prejudiciële vragen
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (art. 1, 45, 49, 52, 56, 57 en 74, § 3), Burgerlijk Wetboek (art. 2), decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (art. 191, § 1, zevende lid, en 192, § 2) en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.2.14, § 2, 4.6.4, § 1, tweede lid, 2°, en 7.5.6, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6700
Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Vlaams Gewest - Vergunningenbeleid - Verkavelingsvergunning - Verval - Voorwaarden - Vermoeden van niet-verval van de vergunningen die vanaf 1962 maar vóór 1 januari 1966 zijn verleend in geval van geheelverkoop van de kavel
2018-157


22-11-2018

Prejudiciële vragen
Vlaams Codex Hoger Onderwijs, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (art. II.285, tweede lid, en I.3, 69°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6689 • 6692 • 6694 • 6695
Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen - Bevoegdheid - Beslissing om geen aanvaardingsattest af te geven, dat vereist is om de opleiding tot geneesheer-specialist te mogen aanvatten - Uitsluiting
2018-156


22-11-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 11, § 2, eerste lid, 4°, in de versie ervan die dateert van vóór de wet van 4 mei 2016)

Geen schending (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.11.1)

Rolnummer(s): 6625
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Beslissing om het verblijfsrecht in te trekken - Termijn - Ontstentenis van beperking in de tijd voor het nemen van de beslissing om het verblijfsrecht in te trekken wanneer er fraude is gepleegd om de verblijfstitel te verkrijgen, zelfs indien de betrokken vreemdeling niet de dader van de fraude is
RECHTERLIJKE ORDE

BS 09/11/2018
Parket Antwerpen - Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent - ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Brussel -  Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel -
Ondernemingsrechtbank te Leuven - Ondernemingsrechtbank te Gent


BS 12/11/2018
Arbeidshof te Brussel - arbeidsrechtbank te Gent - familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

BS 14/11/2018
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen (ontslag)
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs
Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering vanuit de klasse A1 naar functies van de klasse A2 voor de rechterlijke orde
Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering vanuit het niveau B naar functies van de klasse A2 bij de rechterlijke orde
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen (openstaande plaats)

BS 16/11/2018
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en te Gent
Erratum vacante betrekkingen griffies en parketsecretariaten

BS 19/11/2018
Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris (het niveau B) voor het parket bij het Hof van Cassatie (Nederlandstalig)
Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van data analisten voor de gemeenschappelijke steundienst van het college van hoven en rechtbanken en de gemeenschappelijke steundienst van het openbaar ministerie
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be