'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

4 mei 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
3de zondag van Pasen - C-jaar 2019.
"Heb je genoeg liefde?"
 
Hand. 5, 27b-32.40b-41  -  Apok. 5, 11-14  -  Joh. 21, 1-19
"Zijn liefde... tastbaar, voelbaar"
God, hemelse Vader,
steeds opnieuw hoor ik
hoe Jezus ook aan mij vraagt:
“Hou je van Mij?”

En als ik denk met heel mijn leven
een antwoord klaar te hebben,
dan vraagt Hij het opnieuw
en moet ik mijn antwoord vaak inslikken,
omdat ik er toch niet helemaal zeker van ben.

Open daarom mijn hart.
Leer mij van U en van Jezus te houden
en mij door U te laten beminnen.

En geef mij ook de durf om uw liefde voor mij
en mijn liefde voor U
een concreet gelaat te geven
in de zorg voor armen en kleinen.

Erwin Roosen
 
Hand. 5, 27b-32.40b-41 — "Van dit alles zijn wij getuigen"
  In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: "Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen." Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen." Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus en stelde hen in vrijheid. Zij verlieten de Hoge Raad, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van Jezus' Naam.
Apok. 5, 11-14 — "Amen!"
Ik, Johannes zag toe en hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon en de stem van levende wezens en van de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: "Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.” En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!” En de vier levende wezens zeiden. “Amen.” En de oudsten vielen in aanbidding neer.  
Joh. 21, 1-19 — "Hebt ge Mij lief?"
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Neen," zeiden ze. Toen beval Hij hun: "Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg slechts een onderkleed - en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist ontvangen hebt." Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen Hem vragen: "wie zijt Gij?" Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan. Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: "Simon, Zoon van Johannes, hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?" Hij antwoordde: "Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin." Jezus zei hem:" "Weid mijn lammeren." Nog een tweede maal zei Hij tot hem: "Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief?" En deze antwoordde: "Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin." Jezus hernam: "Hoed mijn schapen." Voor de derde maal vroeg Hij: "Simon, zoon van Johannes, bemint gij Mij?" Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij Mij lief? en hij zegde Hem: "Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin." Daarop zei Jezus hem: "Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen ge jong waart deed ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt." Hiermee zinspeelde Hij op de dood waardoor Hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei Hij hem: "Volg Mij."
"Heb je genoeg liefde?"
Iemand je liefde verklaren, kun je in verschillen­de bewoordingen. Het Nederlands is wat dit betreft een rijke taal. Ik hou van je, ik zie je graag, ik heb je lief, ik bemin je, ik heb een boontje voor jou, je bent mijn liefste vriend of vriendin. Geleerden, die het kunnen weten, zeggen dat er twee basiswoorden zijn waarin alles wat liefde tussen mensen kan betekenen zich laat samenvatten. Het eerste is ‘eros’, oorspronkelijk een Grieks woord, het tweede ‘filia’, vriendschap in het Nederlands. ‘Eros’ is het verlangen van twee mensen naar elkaar en belichaamt zich in de lichamelijkheid en seksualiteit, in een diepe vriendschap, de gelijkgezindheid van mensen die op dezelfde golflengte zitten, die elkaar ook zonder woorden verstaan, die allerlei dingen samen doen en elkaar door dik en dun blijven steunen.

Men zegt nu dat met het christendom een nieuwe soort liefde zijn intrede heeft gedaan. De liefde waarvan het evangelie zegt dat ze een nieuw gebod is, en het hoogste: God beminnen bovenal en je medemens als jezelf. Daarvoor dient een nieuw woord, een typisch christelijk woord: ‘agapè’, in het Latijn ‘caritas’. Die nieuwe liefde, de band van de volmaaktheid, zegt Paulus, doet christenen niet alleen hun vrienden liefhebben, diegenen met wie ze het goed kunnen stellen, maar ook die vele anderen met wie ze het niet goed of helemaal niet kunnen stellen.
 
In het evangelie van vandaag komen we - in het gesprek van de verrezen Christus met Petrus na de wondere visvangst - twee van die woorden voor 'liefde' tegen. Ze zijn moeilijk in het Nederlands te vertalen. 'Heb je me lief?' vraagt Christus tweemaal na elkaar: ‘agapè’. En Petrus ant­woordt telkens: 'U weet toch dat ik uw vriend ben': ‘Filia’, u bemin. In de oorspronkelijke vertaling (!!!) gebruikt Christus de derde keer hetzelfde woord als Petrus (Simon Ioannis, amas me?). Bijbelver­klaarders leggen dit zo uit: kennelijk legt Christus er zich bij neer dat Petrus niet in staat is te voldoen aan de hoge eis van de liefde die ‘agapè’ heet. Hij heeft Jezus in moeilijke omstandigheden drie keer verloo­chend.
 
Merkwaardig is dat de test van Petrus niet de vraag is of hij wel de nodige capaciteiten heeft om als leider van de groep op te treden. De test zit in de vraag of zijn liefde groot genoeg is om herder te zijn van een kudde die niet die van hem is.
 
Het verhaal over de wondere visvangst is een later aan het evangelie toegevoegd aanhangsel, zoals je soms helemaal achteraan in een boek nog een epiloog vindt. Misschien vond de auteur na herlezing van zijn hele verhaal dat er toch nog iets aan mankeerde en heeft hij het er daarom aangeplakt. Het weerspiegelt de situatie van de kerk in zijn dagen en speelt erop in. Ze waren al met velen, tot ver weg in Rome. Maar het succes van de beginjaren scheen stilgevallen te zijn. Het vuur was eruit. Er rezen twijfels en er groeiden tegenstellingen, onder meer tussen de gemeenschappen onder leiding van Petrus en de kleinere Johannesgemeente, die eigen wegen volgde en nieuwere opvattingen huldigde. Velen lieten de moed zinken. Voor die gemeenschap heeft Johannes zijn verhaal geschreven.
 
Na Jezus' dood zijn volgelingen van hem vanuit Jeruzalem teruggekeerd naar huis en naar hun vroeger beroep. Met zeven gingen ze weer vissen. Maar al hun inspanningen liepen op niets uit. Als ze 's morgens teleurgesteld aan wal kwamen, zei de man op de oever die ze niet herkenden dat ze weer moesten uitvaren en hun net aan de andere kant, rechts van de boot, moesten uitwerpen. Merkwaardig is dat ze direct gehoorzaamden. Het doet denken aan die andere mislukte vangst, toen Petrus tot Jezus zei: "Als u het zegt, zal ik de netten weer uitwerpen". Na de wondere vangst die de netten deed scheuren gaf Jezus hem de taak van mensenvisser: de boodschap verkondigen en mensen er warm voor maken (Lucas 5,5-10).
 
Nu weer stroomde het net vol vissen, dit keer zonder dat ze het deden scheuren. Met al haar verscheidenheid en verschillen die haar grote omvang meebrengt, blijft de gemeenschap toch haar eenheid behouden.
 
Dit evangelie werpt zijn licht ook op onze eigen kerk situatie. Er wordt veel over geschreven en gesproken. Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat er metterdaad wordt verkondigd, en natuurlijk niet alleen 's zondags in de kerken. En dat lijkt niet echt te lukken. Wie durft nog voor zijn geloof uit te komen? Sommigen zeggen: het haalt toch niets uit. In veel kringen is ontmoediging troef.
 
We moeten durven hopen dat we eruit kunnen geraken als we het wagen de aanwijzingen te volgen van de man op de oever die Johannes als de verrezen Heer herkende. Hij is met ons, al zien we hem niet. Als we alert genoeg zijn, kunnen we de inspiratie van zijn Geest aan het werk zien. We mogen ons niet laten tegenhouden om verder, naar dieper water te varen. Geen angst hebben voor tegenstellingen en banbliksems. Veel van het verleden achter ons durven laten en het over een andere boeg gooien. Het net uitwerpen aan de goede kant van de boot.
@preekvdw
"Gooi het over een andere boeg"
Een hele nacht gezwoegd, niets gevangen.
Om moedeloos van te worden.
Alles voor niets.
Dat was de ervaring van Petrus en de zijnen.
Ook ons komt dat niet onbekend voor.
Het bevel van Jezus
moet voor hen geklonken hebben als een vloek.
’s Morgens gaan vissen, op een ongewone manier,
het over een andere boeg gooien:
dat is hetzelfde als het onmogelijke vragen.
En dan blijkt de vangst overweldigend.
Hun leven neemt opnieuw een andere wending,
want ze hebben de Heer, de Verrezene, herkend.
Hij die de wereld omgekeerd wil,
Hij wijst hen een nieuwe richting.
Hij geeft leven en vrucht in overvloed.
 
Ook in ons leven vangen we vaak bot.
Alles waar we op hadden gehoopt,
komt anders uit dan verwacht.
Gezondheid verandert in ziekte.
Ons werk moeten we verruilen voor thuiszitten.
Soms lijkt ons leven een donkere nacht.
Ook voor ons klinkt dan de Boodschap:
“Gooi het over een andere boeg,
ga niet bij de pakken neerzitten.
Want wie je ook bent: je mag rechtop gaan.
Je mag gaan Jezus van Nazareth achterna:
van dood naar leven,
van angst en pijn
naar een nieuwe toekomst.”

Wim Holterman
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.