PPO Post, Speciale editie 16 juni 2014
Voorwoord
In deze speciale editie van onze nieuwsbrief aandacht voor het beleidsstuk ‘Uitwerking ondersteuningsplan’ wat 12 juni jl. door het bestuur van PPO Rotterdam is vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn veel onderwerpen verder uitgewerkt.
Ik ben er trots op en blij met al het harde werk dat de medewerkers van PPO Rotterdam hebben verricht om dit beleidsstuk gereed te krijgen. Ondanks de korte voorbereidingstijd is het gelukt om een goed uitgewerkt stuk op te stellen. Hopelijk geeft dit veel duidelijkheid aan de scholen over een aantal zaken aangaande de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Ik wil nog wel benadrukken dat schooljaar 2014-2015 een transformatiejaar is waarbij een aantal huidige regelingen nog wordt voortgezet en andere op een nieuwe wijze zullen worden uitgevoerd. Gedurende het eerste jaar worden de verschillende maatregelingen gemonitord en wordt nagegaan wat de effecten zijn. Vervolgens wordt besloten of en hoe bepaalde regelingen worden bijgesteld. Vanzelfsprekend houden we jullie hiervan op de hoogte. Uiteraard kunt u ons zelf ook gevraagd en ongevraagd feedback geven.
Onderstaand leest u meer over verschillende onderwerpen uit het beleidsstuk. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@pporotterdam.nl of 010-2150126.
 
Nicole Teeuwen, Directeur PPO Rotterdam
Niveaus van ondersteuning
In het ondersteuningsplan zijn de niveaus van opschaling uitgewerkt en vastgesteld. In deze uitwerkingsfase zijn de wijze van het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring en de werkwijze van de toelaatbaarheidscommissie verder uitgewerkt. De toelaatbaarheidscommissie is een nieuw orgaan wat de huidige PCL gaat vervangen. De commissie komt wekelijks samen om de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen te beoordelen. Binnenkort wordt de samenstelling van de commissie bekend gemaakt. U kunt hier de volledige werkwijze van de commissie downloaden.
Onderwijsarrangeerteams
In de vorige nieuwsbrief stond de verdeling van scholen naar onderwijsarrangeerteam en de schoolcontactpersoon vermeld. Deze indeling wordt voorlopig gehandhaafd. We beseffen dat er wellicht enkele knelpunten en problemen zijn met betrekking tot de huidige indeling, deze worden in de eerste twee weken van september geïnventariseerd. Dan vindt ook de overdracht plaats naar de onderwijsarrangeerteams en zullen oplossingen worden gezocht. Hier kunt u een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de onderwijsarrangeerteams en schoolcontactpersonen downloaden.
Dossieroverdracht
In het nieuwe schooljaar gaat PPO Rotterdam van start en zullen de onderwijsarrangeerteams gaan starten. De huidige zorgteams, begeleiders leerlingenzorg en ambulant begeleiders zullen hun werkzaamheden en casuïstiek overdragen aan de collega’s van de onderwijsarrangeerteams.
 
Om deze overdracht zorgvuldig en zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen we jullie medewerking en begrip bij nieuwe aanmeldingen. We zullen dossiers de komende weken nog zo goed mogelijk proberen te verwerken, maar we zullen niet alle dossiers voor de zomervakantie kunnen verwerken. Spoeddossiers krijgen daarom voorrang. Onder een spoeddossier verstaan wij een dossier waarbij een leerling na de zomervakantie niet meer terecht kan op zijn huidige school, dus waar een schoolwisseling gewenst is (bijvoorbeeld naar sbo of so) of plaatsing in een opvangvoorziening gewenst is (BOS of HEI). Het zou fijn zijn als u eventuele spoeddossiers met uw huidige begeleider leerlingenzorg bespreekt. De begeleider leerlingenzorg kan dan bij uw aanmelding een kort briefje doen waarom het dossier een spoeddossier moet worden.
 
In het kader van overdracht en kennis maken zullen de laatste twee weken voor de zomervakantie en de eerste twee weken na de zomervakantie nagenoeg geen nieuwe interventies opgestart worden door onze collega’s. Lopende AB-trajecten of lopende leesbehandelingen zullen gecontinueerd worden. Een onderzoek kan mogelijk ook nog in de genoemde weken ingepland worden. Maar er zullen in de weken vlak voor en vlak na de zomervakantie bijvoorbeeld geen nieuwe AB-trajecten starten.
De onderwijsarrangeerteams gaan de overdracht van de dossiers zo efficiënt en zo snel mogelijk met elkaar regelen. Aanmeldingen waar we nu niet meer aan toekomen, zullen daarbij overgedragen worden aan de nieuwe teamleider van het onderwijsarrangeerteam. Deze zal in september de dossiers bekijken en hierover contact met u opnemen. Voor vragen kunt u tot de zomervakantie uiteraard terecht bij de huidige coördinatoren leerlingenzorg en de huidige begeleiders leerlingenzorg. Na de zomervakantie kunt u uw vragen het best stellen aan de nieuwe teamleider en uw nieuwe schoolcontactpersoon.
 
Wij realiseren ons dat leerlingenzorg niet stil mag staan en doen ons uiterste best om al uw ondersteuningsvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar we hopen dat u begrijpt dat door de overgang van WSNS naar PPO Rotterdam er een aantal zaken overgedragen moet worden naar andere personen.
Directeuren gezocht voor werkgroep gegevensoverdacht
In het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam wordt omschreven dat zowel scholen als PPO Rotterdam en de jeugdhulpverlening daar waar het wettelijk mogelijk is met hetzelfde dossier werken. Het dossier wordt in principe beheerd door de school. Bekeken moet worden hoe dossiergegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden en hoe arrangementen aangevraagd kunnen worden bij het onderwijsarrangeerteam. Met deze onderwerpen houdt de werkgroep gegevensoverdracht zich bezig. De werkgroep heeft zich tot nu toe verdiept in Kindkans en de 1 loket module van Onderwijs Transparant. Beide zijn digitale systemen ter ondersteuning van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit medewerkers van het (toekomstige) stafbureau van PPO Rotterdam. We willen deze werkgroep aanvullen met vijf schooldirecteuren, die hun schoolbestuur vertegenwoordigen. Op deze manier hebben we ook input vanuit het werkveld. Het streven is om in het najaar van 2014 een goed gefundeerd advies te kunnen geven aan het bestuur van PPO Rotterdam.
 
Schooldirecteuren die belangstelling hebben voor deelname aan de werkgroep kunnen zich vóór 1 juli 2014 aanmelden bij Laura Simonse, via l.simonse@pporotterdam.nl. De eerste bijeenkomst staat vooralsnog gepland op dinsdag 8 juli 2014 van 11.00 tot 12.30 uur op de Hillevliet 126-A.
Schoolondersteuningsprofielen
Uit de pilots van de wijken Hoogvliet en Delfshaven is gebleken dat de scholen de behoefte hebben om hun door Sardes geleverde schoolondersteuningsprofielen aan te passen op basis van nieuwe inzichten.
Op 27 juni komen de scholen van de wijk Hoogvliet bij elkaar voor een vervolggesprek over de analyse van de schoolondersteuningsprofielen. De heer Wolfgram maakt voor deze bijeenkomst weer een analyse op wijkniveau. Indien u als school in Hoogvliet uw schoolondersteuningsprofiel heeft aangepast/aangevuld en deze nog niet naar ons heeft verzonden, dan kunt u dit tot 17 juni doen en dan wordt deze nog meegenomen in de nieuwe analyse.
 
Op 8 juli komen de scholen van de wijk Delfshaven voor het vervolggesprek bij elkaar. Deze scholen hebben tot uiterlijk 27 juni de tijd om hun aangepaste schoolondersteuningsprofiel aan te leveren.
 
De scholen uit de overige wijken worden na de zomervakantie benaderd om ook deel te nemen aan gesprekken over de schoolondersteuningsprofielen. Ook voor deze wijken zullen analyses op wijkniveau worden gemaakt. Indien u uw schoolondersteuningsprofiel al heeft aangepast of deze nog wenst aan te passen dan kunt u dit tot 27 juni aanleveren.
 
Indien u geen wijzigingen aan het oorspronkelijke schoolondersteuningsprofiel van Sardes heeft aangebracht dan hoeft u geen actie te ondernemen en zullen wij die versie handhaven voor uw school.
In deze nieuwsbrief:
Speciale editie met aandacht voor punten uit het beleidsstuk 'Uitwerking ondersteuningsplan'.
Ouderfunctionaris
De ouderfunctionaris is een nieuwe dienst die per schooljaar 2014-2015 wordt ingevoerd bij PPO Rotterdam. De ouderfunctionaris is een eigen ingang bij PPO Rotterdam voor ouders waar ze informatie, advies en bemiddeling kunnen krijgen. De ouderfunctionaris is telefonisch en via mail bereikbaar. Daarnaast wordt er een digitaal platform op de website ontwikkeld waar rechtsreeks informatie te vinden is. Meer informatie over de dienst ouderfunctionaris vindt u hier.
Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt voor medewerkers van PPO Rotterdam bij signalering (en vermoeden) van kindermishandeling. Ook kan de aandachtsfunctionaris van PPO Rotterdam op het moment dat een school in Rotterdam handelingsverlegen is worden ingeschakeld. Wanneer er van signalering of vermoeden van mishandeling op een school sprake is, dan zijn in eerste instantie de verantwoordelijke gesprekspartners de leerkracht, intern begeleider, directie, de eventueel aanwezige schoolaandachtsfunctionaris, de schoolmaatschappelijk werker en de betrokken ouders/verzorgers. Binnen PPO Rotterdam is dit in eerste instantie de teamleider van het onderwijsarrangeerteam. Meer informatie over de aandachtsfunctionaris vindt u hier.
Wijkgericht werken
In het kader van de schoolondersteuningsprofielen zijn in de wijken Delfshaven en Hoogvliet op directieniveau reeds gesprekken gevoerd. Ook in de overige wijken worden na de zomervakantie gesprekken gepland. Zie hierover ook het artikel over schoolondersteuningsprofielen. In navolging hiervan krijgen ook de IB-netwerken een vervolg op wijkniveau. Meer informatie over de bijeenkomsten en de frequentie ervan volgt zo spoedig mogelijk.
Financiële regelingen
De adviezen betreffende de arrangementen en financiële regelingen die zijn genoemd in deel 2 van het beleidsstuk zijn allen positief besloten door het bestuur. U kunt hier uitwerkingen downloaden van de AWBZ compensatieregeling en de zorgplicht.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl