NVP Nieuwsbrief 131 
Januari 2017 
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
De eerste NVP nieuwsbrief van 2017. Een jaar dat turbulent begon met de naweeën van de AI uitbraken eind 2016. Als NVP hebben we veelvuldig overleg met EZ voor de aanpak van bestrijding van AI en beperken van de gevolgschade voor de sector en keten. De samenwerking verloopt prima, soms worden successen geboekt en soms bereik je niet wat je met elkaar voor ogen had.
 
HPAI - H5N8
De Nederlandse toezichtsgebieden zijn per 26 januari opgeheven. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake meer is van dreiging. Gezien de ontwikkelingen in omringende landen is de verhoogde staat van bio security en alertheid nog noodzakelijk. We vragen iedereen in de sector om alle preventiemaatregelen op te volgen en besmettingen op commerciële bedrijven te voorkomen. 
 
Alleen uiterste hygiëne is momenteel de beste mogelijkheid om vrij te blijven van een AI-uitbraak onder pluimvee. 
 
De vrije natuur is besmet met uitwerpselen van besmette vogels, waarschijnlijk ook op uw erf. Zorg dat u goed wisselt van schoeisel bij het naar binnen gaan van de stallen. Wist u dat 1 gram besmette (wilde) vogelmest 1 miljoen dieren kan besmetten? Bij alle bewegingen van buiten naar in de stal loopt u risico. Check uw maatregelen en bespreek ook eens maatregelen met collega's in bijvoorbeeld studieclubverband. 
 
 
Broedeiregeling voor vermeerderaars in BT-gebied
Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat vanaf 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat voor afvoer en inleg van broedeieren, met PCR-test, uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt zo niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt. 
 
Ophokplicht blijft van kracht 
Op 23 januari jl. heeft de Deskundigengroep Dierziekten een risico-inschatting gegeven van de actuele vogelgriepdreiging in Nederland. De deskundigen geven aan dat ten opzichte van januari 2015 (de maand na de uitbraken in 2014 toen de ophokplicht werd opgeheven) het insleeprisico van het HPAI H5N8 vanuit de wilde watervogelpopulatie naar pluimveebedrijven nu hoger is. Deskundigen in binnen- en buitenland zijn van mening dat de ophokplicht een effectieve maatregel is in de strijd tegen vogelgriep. Daarom heeft staatssecretaris van Dam besloten vooralsnog de ophokplicht in stand te houden.
 
Status vrije-uitloopeieren
Voor vrije-uitloopbedrijven heeft de ophokplicht, indien die langer dan 12 weken achtereen wordt opgelegd, consequenties voor de status van de eieren. De Europese Uitvoeringsverordening voor handelsnormen voor eieren bepaalt dat bij veterinaire beperkingen de eieren van hennen met vrije-uitloop toch als zodanig in de handel mogen worden gebracht als de beperking (het ophokken) niet langer dan 12 weken duurt. Voor een groot aantal vrije-uitloopbedrijven duurt deze 12-wekentermijn tot en met 1 februari 2017. Dat betekent dat de eieren van deze pluimveebedrijven vanaf 2 februari as. niet meer kunnen worden verkocht als vrije-uitloopei. Ze kunnen wel worden verkocht als scharrelei.
Ondanks het lobbyen van verschillende partijen is het niet mogelijk om op korte termijn de Europese handelsnormen aan te passen. Dat bleek tijdens de Landbouw- en Visserijraad op 23 januari jl. in Brussel. Wel wordt naar een structurele oplossing gezocht voor de langere termijn.

 
BCP wordt VCN
De BCP in zijn huidige vorm heeft zijn langste tijd gehad. 
Door ontwikkelingen op de markt gedurende de laatste jaren en de omschakeling naar concepten zoals de Kip van Morgen-varianten is de verhouding tussen de BCP en toeslagen veranderd. Hierdoor is een notering die dichter bij de werkelijke uitbetalingsprijs wenselijk. De eerste verkennende gesprekken hierover dateren van ruim een half jaar terug. 
 
Wat gaat er veranderen?
Gedurende een jaar wordt een VCN 'vernieuwde basiscontract notering' naast de huidige BCP-notering gepubliceerd. 
 
De VCN ligt veel dichter bij de werkelijke uitbetalingsprijs van de slachterijen en wordt gebaseerd op het wekelijkse gemiddelde van de eigen noteringen van de slachterijen van de afgelopen 2 weken en afgerond op 0,25 cent (i.p.v. 0,5 cent).

Mutaties in de slachterijprijs moeten elke week op woensdag voor 11.30 uur door de deelnemende slachterijen worden doorgegeven aan een aangewezen notaris. 
 
Een onafhankelijk accountantskantoor berekent en publiceert daarna het gemiddelde. De 7 slachterijen die hun prijzen inbrachten voor berekening van de BCP blijven dat ook voor de VCN doen, maar staan andere slachterijen toe om ook deel te nemen.
 
Voorwaarde is dat elke slachterij ongeacht de grootte 1 stem heeft. De VCN is juridisch getoetst door een advocaat gespecialiseerd in mededingingsrecht. 
 
Wat betekent dat voor een pluimveehouder?
Gedurende het jaar dat beide noteringen naast elkaar zullen worden gepubliceerd, kan iedereen wennen aan de VCN en bij contractonderhandelingen overstappen op de VCN. Na 12 maanden stopt de BCP. 
 
Hoeveel de VCN naar verwachting gemiddeld hoger zal zijn dan de BCP de laatste maanden was, is nog niet bekend. Dat wordt pas duidelijk als beide noteringen worden gepubliceerd. 
 
De gemiddelde erosie/inflatie als gevolg van de toeslagen was in het verleden gemiddeld 1 cent per jaar. Afhankelijk van markteffecten zal blijken hoe lang de VCN de werkelijke uitbetalingsprijs van slachterijen blijft benaderen. Wellicht is over een paar jaar weer een herijking gewenst, of kiezen pluimveehouders er grootschalig(er) voor, om uitsluitend op basis van de eigen noteringen van hun slachterij met een eventuele toeslag te worden uitbetaald. De tijd zal het leren. 
 
TTIP update 
Het manifest 'Keep the Farm TTIP- and CETA-free' is onlangs aan Europarlementariërs aangeboden. De anti TTIP coalitie, waarin NVP participeert, heeft het in 2016 opgestelde manifest laten vertalen en nu gedeeld met Europese partners. 
 
Op verzoek van Canada zijn binnen CETA goede afspraken gemaakt over kip, ei en eiproducten. Daarvan hebben we als pluimveesector niets te vrezen, vanuit TTIP wel. De NVP zou voor TTIP en andere vrijhandelsakkoorden ook graag dergelijke afspraken maken. 
 
Als de nieuwe president Trump woord houdt, komt er geen TTIP. NVP blijft het TTIP dossier nauwgezet volgen. Lees hier het nieuwsbericht op de site. 
 
Food Valley en fijnstofemissiereductie
Regio FoodValley zet een unieke samenwerking op om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor mensen en dieren, met behoud van een innovatieve veehouderijsector. Dit staat in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij dat 12 december is gepresenteerd door agrarische belangenorganisaties, kennisinstellingen, de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel. 
Door goede samenwerking en het uitvoeren van pilots willen de partijen dat de keuze wordt vergroot in haalbare en betaalbare emissie verlagende technieken voor zowel nieuwe als bestaande stallen. 
 
Aanpak bij de bron en daarmee ook verbetering van het stalklimaat hebben de voorkeur. De kennisinstellingen ondersteunen bij verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe technieken. Daadwerkelijke toepassing in de bedrijfsvoering is het doel. 
 
NVP is blij met dit initiatief en ondersteunt het manifest. Kijk op de site voor het uitgebreide bericht
 
Concentraties ammoniak in de lucht dalen al twintig jaar niet 
Het rapport van Jaap Hanegraaf, Marcel Crok en Matt Briggs bestrijdt de wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Dinsdag 24 januari werd het rapport aan de Tweede Kamer overhandigd - maar enkel Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) waren aanwezig om het in ontvangst te nemen. 
 
Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen dat door landbouwtijdschrift V-focus is uitgebracht. De ammoniakemissies in Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. 
 
Het rapport constateert een opeenstapeling van rekenkundige, modelmatige en argumentatieve tekortkomingen in de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Men kan dus niet stellen dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk goed onderbouwd is. 
 
NVP vindt het belangrijk dat een dergelijk onderzoek plaatsvindt en dat in dit geval mee ondersteunt middels crowdfunding. NVP is van mening dat kritisch gekeken moet worden naar onderzoek dat de basis is voor het huidig en toekomst beleid dat hoge investeringskosten voor pluimveehouders met zich meebrengt. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat voor verificatieonderzoek eerdere gegevens niet meer beschikbar zijn. Wetenschappelijke onderzoekers controleren in essentie elkaar, voor de beste fundamentele inzichten en meest effectieve praktijktoepassingen. 
 
Lees hier het uitgebreide bericht en het rapport. 
 
AVV nog niet geregeld 
NVP betreurt het feit dat we twee jaar na de opheffing van het Productschap nog geen AVV, algemeen verbindend verklaring, is gerealiseerd door de politiek. Dit betekent dat er nu nog geen mogelijkheden zijn om collectief geld te innen. De financiering van een aantal onderzoeken stagneert hierdoor wat innovatie en de concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveeketen in de weg staat. We hopen voor deze zomer hierover meer duidelijkheid, alsook heffingsmogelijkheden te hebben. 
 
ALV
De NVP houdt in 2017 haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op maandagavond 24 april in Zaal de Bongerd te Heteren. Na het besloten gedeelte (aanvang 19.30) zijn ook niet NVP-leden welkom. We zijn in gesprek met een interessante spreker en tijdens deze avond zal tevens afscheid worden genomen van Jan Brok als secretaris van de NVP. Jan heeft vanaf de oprichting, 13 jaar geleden, deze functie vervult. Iedereen die Jan persoonlijk wil bedanken is daarvoor uitgenodigd deze avond naar Heteren te komen. 
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg - PRECIA Molen te Breda