Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief NGK oktober  2015
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter
Beste collega's,
 
Vandaag schrijf ik jullie voor de laatste keer een voorwoord als voorzitter! Niet omdat ik dat niet meer wil, maar omdat ik het bestuur na 3 termijnen van 3 jaar zal moeten gaan verlaten.
De tijd als bestuurder van ons geliefde NGK is voorbij gevlogen en heb altijd met heel veel plezier en toewijding geprobeerd de belangen van ons als smeden, het vak, maar ook de jeugd/jongeren en dus de toekomst zo vooruitstrevend mogelijk te behartigen. Dit heeft mij persoonlijk heel veel voldoening gegeven. Het samenwerken met de bestuursleden en het secretariaat heb ik als prettig en open ervaren.
Hartelijk dank voor dit vertrouwen!
 
Nu het bestuur weer aangevuld wordt met nieuwe leden en er inmiddels een nieuwe voorzitter bereid is deze taak over te nemen, wil ik jullie allemaal uitnodigen op de algemene ledenvergadering bij de firma Breman in Genemuiden op donderdag 26 november. Niet alleen om van deze bestuurswisseling getuige te zijn, maar ook om de kans te grijpen een 'bevriende' smid mee te nemen welke nog geen banden met het NGK heeft.

Het Gilde wil een vereniging zijn zijn voor alle smeden van Nederland en het zou zo leuk zijn om die achterban zo groot en breed mogelijk te maken. Nieuwe leden, donateurs, jongeren leden, buitengewoon leden of geassocieerde leden het is om het even welke zijn hard nodig om onze steen van de maatschappij te blijven bijdragen. Dus zijn er mensen, bedrijven of instellingen in je omgeving waarvan je weet of denkt te kunnen interesseren voor het NGK, neem ze mee naar de spetterende rondleiding bij Breman, de gastspreker van AK steel over 'IJzer', de ledenvergadering en aansluitend het buffet.
 
Natuurlijk in deze uitgave van de nieuwsbrief nog veel meer informatie betreft het reilen en zeilen op de voor-, maar zeker ook de achtergrond van het NGK.
 
Heel veel leesplezier en heel erg graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Paulûs van der Jagt
Afscheid Paulûs van der Jagt op donderdag 26 november
Paulûs van der Jagt is bezig aan zijn derde en reglementair laatste termijn als bestuurslid van het NGK. De laatste 2,5 jaar daarvan was hij voorzitter en dat heeft hij met veel enthousiasme gedaan.
 
En niet alleen maar enthousiasme! In alle onderwerpen waar het NGK zich mee bezighoudt heeft hij zich aan het begin van zijn voorzitterschap ingelezen en verdiept, waarna hij over alle onderwerpen goed onderlegd mee kon praten, alle voors en tegens tegen elkaar kon afwegen en een beslissing kon nemen.
 
Niet alleen op dit technische gebied, maar ook in het persoonlijk contact waarderen wij hem zeer. Tijdens Smedendagen nam hij de tijd om te praten met bekende en kennis te maken met onbekende smeden, met buitenlandse smeden en met het uitbreiden en het onderhouden van het grote netwerk van het NGK: Paulûs staat zijn mannetje.
 
Wil je hem persoonlijk bedanken voor zijn inzet? Kom dan op donderdag 26 november naar de jaarvergadering bij Breman in Genemuiden. 
LEDENVERGADERING
op locatie bij
BREMAN MACHINERY 
26 november 2015  
 
VOORTGANG OPZET MEESTERTITEL
 
BESTUURSKANDIDATEN VOOR VERSTERKING
NGK BESTUUR


Paulûs neemt afscheid als NGK-voorzitter
Je kent vast mensen die Smidsvuur willen lezen, maar (nog) geen lid zijn van het NGK.
 
NGK Jaarvergadering bij Breman Machinery 26 november 2015
Het NGK is wederom te gast bij dit fantastische bedrijf. Ben je niet in de gelegenheid geweest om  in 2009 Breman met eigen ogen van binnen te bekijken, dan heb je een nieuwe kans op donderdagmiddag 26 november. En ben je er wel al geweest in 2009, dan biedt deze hernieuwde kennismaking je genoeg nieuws: Breman Machinery heeft zeker niet stilgezeten de afgelopen jaren. Zo is in 2012 een nieuw pand in gebruik genomen en hun orderportefeuille in de offshore, scheeps- en ruimtevaart en defensietak is ook tijdens de crisis altijd goed gevuld geweest.
 
smeedmachine van 600 tonAls het gaat om werkstukken van extreme afmetingen en hoge toleranties, dan is Breman je partner.
Van werkstukken die tientallen of zelfs honderden tonnen wegen en tot op de honderdste millimeter nauwkeurig gemaakt zijn.
 
Zo maakt Breman bijvoorbeeld onderdelen voor de Ariane raket, maar ook smeedmachines van 600 ton.
Ook de walserij is indrukwekkend met een wals die 140 mm dik, 4 meter breed plaatmateriaal S355J2+N koud kan walsen.
 
Setback drum voor aanvoer van pijpen voor booreilandAls gastspreker is Sjoerd van Ast uitgenodigd, van AK Steel. Hij zal een presentatie houden over zuiver ijzer, met een zuiverheid van meer dan 99,85% Fe (lees meer).
 
Het programma voor donderdagmiddag ziet er als volgt uit:
13:30 uur: Rondleiding Breman Machinery
15:30 uur: Aanvang NGK-ledenbijeenkomst
18:30 uur: Borrel
19:00 uur: Buffet
 
Neem collega-smeden mee!
We doen er alles aan om jongeren te interesseren voor het smeedvak, maar op dit moment is het zo dat de gemiddelde leeftijd van een professionele smid in Nederland aardig hoog ligt. En de bij ons aangesloten leden vandaar natuurlijk ook. Dat betekent dat er elk jaar wel een of twee smeden stoppen met hun bedrijf vanwege hun leeftijd. Gevolg is dat het NGK elk jaar wat kleiner wordt!
Die trend willen we stoppen! Vrijwel iedereen zal wel een smid kennen die wel het vak professioneel uitoefent, maar nog geen lid is van het NGK.
 
Aanbod 
Iedereen die aanwezig wil zijn bij Breman kan vrijblijvend een collega-smid meenemen. Om een keer zelf mee te kunnen maken wie lid zijn van het NGK en hoe het NGK zich inzet voor de toekomst van het vak, voor de kwaliteitsverbetering en voor interessante bedrijfsbezoeken als bij Breman.
  
Guiding tool gemaakt voor het plaatsen van windmolenfundatiesOns verzoek
Laat van te voren even weten wie je meeneemt, dan kunnen we rekening houden met de catering bijvoorbeeld.
 
 
Tot ziens op 26 november!
Meestertitel: voortgang
Op donderdag 10 september heeft de eerste vergadering van de stuurgroep Meestertitel plaatsgevonden. Deze stuurgroep bestaat uit Rein Tupker, Paulûs van der Jagt, Leon van Hoorne, John Tijhuis, Michel Mouton (Belgische smid en meer, van www.ijzerenvuur.be en www.kunstsmeden.be), Paul de Vries (goudsmid), Barbara Marcelis (ondersteuning vanuit CINOP en deskundige op het gebied van de invoering van meestertitels, www.cinop.nl) en ondergetekende.
 
De taak van de stuurgroep is het voorbereiden van een sessie waarin 15 smeden bij elkaar komen om antwoord te geven op de door de stuurgroep geformuleerde vragen. Denk aan vragen als:
 • Waaraan herken je als collega een 'meester' in het vak, in termen van kennis, vaardigheden en houding?
 • Het geheel bekijkend, wat zou een goede vorm van examineren zijn voor de meestersmid?
 • Uit welke vakinhoudelijke onderdelen dient de standaard te bestaan? (bijvoorbeeld ondernemerschap, werknemersschap, innovatievermogen, verkooptechnieken, ambassadeurschap, etc.)
Uiteindelijk zullen zo’n 25 van deze vragen tijdens deze sessie beantwoord moeten worden. We zijn nog op zoek naar een paar smeden die aan deze sessie willen meedoen (centrum van Den Bosch, op 5 november van 16:30-21:00 uur). Heb je interesse, neem contact op met het NGK-secretariaat via info@smeden.nl

Het bureau CINOP heeft de invoering ondersteund van de Meesterpatissier. Er is een mooie en interessante film van gemaakt.
 
Miko Wijnands
 
Bank van het Woudagemaal krijgt een plaats bij de Metaalunie
De Metaalunie geeft maar weer eens aan erg betrokken te zijn bij het NGK. Tijdens de Smedendagen bij het Woudagemaal in mei van dit jaar zijn de voorzitter Fried Kaanen (en vrouw Ella) en directeur Bert Jaarsma (en vrouw Anna) aanwezig geweest en zij waren erg onder de indruk van de sfeer en het vakmanschap. Dit vakmanschap kwam prachtig tot uiting in de bank die door de Evenementen-commissie is voorbereid en door de smeden is aangevuld op de smedendagen. De Metaalunie heeft aangeboden de bank te willen kopen en te willen plaatsen bij het Metaalunie-gebouw in Nieuwegein.
Hiermee onze hartelijke dank richting Metaalunie! 
RCE en Stichting ERM: begeleidingscommissie 'Historisch Metaal'
 
 
 
 
 
 
 
Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en onder leiding van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit voor Monumenten www.stichtingerm.nl zijn een twintigtal branches, werkzaam in de restauratie, aan het werk om de kwaliteit in de restauratiewereld te verhogen. Zo is een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld waar bedrijven werkzaam in de restauratie aan moeten voldoen. Die geldt voor alle branches.  Daarnaast wordt specifiek voor elke branche een uitvoeringsrichtlijn (URL) opgesteld.
De URL voor historisch metaal geeft werkbeschrijvingen metaal gerestaureerd moet worden. Dat is een hele klus en om te borgen dat elke betrokken discipline aan bod komt is een grote Begeleidingscommissie samengesteld, zie hieronder.

De commissie is vlak voor de zomer begonnen, heeft inmiddels haar tweede bijeenkomst gehad en voor oktober en november staan weer vergaderingen gepland. De vaart zit er goed in. Het doel is om voor het einde van het jaar de URL ‘Historisch Metaal’  klaar te hebben.
 
De begeleidingscommissie bestaat uit de volgende personen/organisaties: 
 • Walter de Koning, Stichting ERM en voorzitter
 • Miko Wijnands, Metaalunie en rapporteur
 • Wout Hammer, Hammer Smeed en Lastechniek
 • Frits Kramer, Smederij Frits Kramer
 • Jurgen Nijhof, Smederij Jurgen Nijhof
 • Pascal Tupker, Siersmederij Tupker
 • Teus Waaijenberg, Smederij Waaijenberg
 • Paul Klaassen, Smederij Klein Project
 • Paul Vos, IFGS
 • Michiel van Hunen,  RCE
 • B. van Bommel, Rijksvastgoedbedrijf
 • Leendert van der Gouwe, Gemeente Borsele
 • Henk Ruissen,  Rothuizen Architecten
 • Syquin van den Berg, Heijmans
 • M. de Boer, Vakgroep Restauratie
 • E. Bos, BOEi
Voor een overzicht van branches die al een URL klaar hebben, zie www.stichtingerm.nl/richtlijnen

Miko Wijnands
  
Keuzedeel Smeden vanaf 1 september 2016
Enige jaren geleden is, in samenwerking met ROC Flevoland en met grote inzet van een aantal smeden, voor de  opleiding Metaalbewerken een differentiatie (minor) Smeden opgezet. Vanaf volgend studiejaar vindt een onderwijsvernieuwing plaats in het MBO-onderwijs. Dat biedt kansen voor ons!
  
Onze huidige ‘minor’ past moeilijk in de grote systemen van de ROC’s. De nieuwe opzet wordt dat een opleiding bestaat uit een basisdeel en vervolgens moet (verplicht) een student kiezen uit een aantal keuzedelen.

Het NGK is van plan om de minor om te bouwen tot een keuzedeel (kenniscentrum Kenteq heeft vlak voor de zomer daar toestemming voor gegeven).  Het keuzedeel  geldt dan meteen voor heel Nederland. We hopen dat dat meer leerlingen oplevert voor de opleiding Smeden.

Binnenkort gaan we beginnen met het opzetten van het projectteam.
Heb je interesse hierin of hier vragen over, neem dan contact op met het NGK-secretariaat info@smeden.nl.
Bestuurskandidaten: Leon van Hoorne en Jan Willem Kaaijk
Op onze verzoeken voor versterking van het bestuur zijn twee reacties gekomen: van Leon van Hoorne uit Noordeloos (Smederij Gebr. Van Hoorne) en van Jan Willem Kaaijk uit Zaandam (Nico Kaaijk Metaalbewerking). Het NGK bestuur van het NGK heeft inmiddels uitgebreid kennisgemaakt met beide kandidaten en is vol vertrouwen dat zij de belangen van het NGK goed kunnen vertegenwoordigen. Het bestuur zal hen voordragen tijdens de ledenvergadering op 26 november a.s.
Smeedwerk in de restauratie voor ervaren smeden
In deze driedaagse cursus, die het NRC in samenwerking met het Nederlands Gilde van Kunst- en Siersmeden (NGK) en de Stichting Zink ontwikkelde, wordt de vaktechnische vaardige smid uitgebreid geïnformeerd over de wereld van de monumentenzorg en over specifieke aspecten van restauratiesmeedwerk.
 
Uitgangspunt bij restauratie is bestaand werk; dit vergt een andere insteek voor de ervaren smid, die doorgaans nieuw werk maakt. In de cursus worden handvatten aangereikt om bestaand werk te kunnen beoordelen, zodat de smid kan bepalen hoe hiermee om te gaan.

Er wordt gewerkt aan de hand van theoretische informatie, praktijkvoorbeelden en oefenopdrachten. Tevens komen kwaliteitsnormen op het gebied van restauratiesmeedwerk aan bod, zodat het volgen van de cursus een opstap is naar aansluiting bij de erkenningsregel van het NGK.
 
Onderwerpen:
 • Bestek, tekeningen, calculeren en offertes maken voor restauratieprojecten
 • Organisatie van de monumentenzorg en stijlkunde (incl. een excursie)
 • Omgang met monumenten voor smeden; technieken voor restaureren en conserveren
Docenten:
Addy Kon - Daan Holtzer - Michiel van Hunen - Hendrik Tolboom - Joop Jansen - Guus Schmittmann
 
Datum: donderdag 12 november, herziene datum woensdag 18 november (en niet 19 november zoals in brochure staat vermeld) en donderdag 26 november 2015
Plaats: Nieuwegein, Amersfoort en Nieuwegein (en niet Amsterdam zoals in brochure staat vermeld)
Kosten: € 660 (excl. btw) voor NGK leden en € 880 (excl. btw) voor niet-NGK-leden; prijs is incl. lunch en syllabus
Doelgroep:Ervaren smeden, die de gevorderde gildeproef hebben behaald (vergelijkbaar met niveau 3 uit het reguliere onderwijs).
 
Smeden bij de Metaalunie!
Smeden door afdeling BranchesTijdens de smedendagen vorig jaar is een fantastisch schaakspel gesmeed, wat uiteindelijk door de Koninklijke Metaalunie is gekocht en als afscheidscadeau aan de afgetreden voorzitter Michael van Straalen is gegeven. Collega’s op de afdeling Branches, waar Hendrika en Miko werken, hebben een aantal van de schaakstukken gezien die Jan Mostert kwam brengen en zij waren (terecht...) onder de indruk. En zo is het idee ontstaan om een afdelingsuitje te organiseren: een workshop smeden! En die is pas geleden gegeven door Annelied van Dijk en Jan Mostert.
 
Alle dames en heren van de afdeling hebben zich prima vermaakt, hebben hun eigengemaakte pook vol trots mee naar huis genomen, maar bovenal waren zij onder de indruk van het vakmanschap wat komt kijken bij het maken van serieus smeedwerk. Leuke bijkomstigheid: het heeft ook wat extra aanmeldingen voor de workshops opgeleverd en we hebben een aantal handgesmede voorzittershamers verkocht.
Klaprozen smeden Ieper (B) - 1 tot 6 september 2016
In 2014 was het 100 jaar geleden dat WO I uitbrak. Tussen 2014 en 2018 zijn veel herdenkingen in verband met de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal was en zich tijdens deze oorlog redelijk afzijdig heeft weten te houden, is België er veel slechter af gekomen. Vele bloedige veldslagen zijn uitgevochten in de loopgraven. De stad Ieper heeft vreselijk te lijden gehad. Rondom de stad hebben in verschillende veldslagen zo’n half miljoen soldaten het leven verloren.

Om deze verschrikkingen te herdenken en nooit meer te laten gebeuren is in 2016 een smeedfestival in Ieper. Het doel is om klaprozen te smeden. De klaproos werd aan het einde van WO I gekozen als symbool omdat deze bloemen op de meest bloederige zones van de velden in Vlaanderen groeiden tijdens deze oorlog. De kleur rood symboliseert het vergoten bloed. Het is de bedoeling  dat er 3.000 klaprozen gesmeed gaan worden. Onder andere Engeland, Duitsland en België werken samen om een kunstwerk te smeden.  Ook Nederlandse smeden zijn meer dan welkom.
 
Meer informatie: Ypres 2016 en BABA
Agenda
2015
 oktober
 
 10-11 oktober
 BesteBuren smeden banden! Smeed- en publieksmoment
 30 oktober
 NGK cursus Basisvaardigheden smeden *loopt tot 12 december 2015*
 
 
 november
 
 7 november
 12 november
 Cursus Smeedwerk in de restauratie voor ervaren smeden - diverse locaties 
 *loopt tot 26  november 2015*
 26 november
 NGK algemene ledenvergadering - Breman Machinery, Genemuiden
 
 
 2016
 
 januari
 
 29 januari
 NGK cursus Basisvaardigheden smeden *loopt tot 26 maart 2016*
 
 
 april
 
 22 april
 NGK cursus Gevorderd smeden *loopt tot 11 juni 2016*
 
 
 mei
 
 10 mei
 Expositie Gemeentehuis Nieuwkoop *loopt tot 23 juni 2016*
 
 
 juli
 
 23-24 juli
 20-jaar Hephaistos (website binnenkort bereikbaar) - Beaufort, Luxemburg
 
 
 september
 
 01-06  september
 Poppies smeden (Poppy Cenotaph) - Ieper, België
 
Aan- en afmeldingen
Afmeldingen
Leden:
- Smederij Tienhoven, Tienhoven
 
Aanmeldingen
Donateurs: 
 - P. Jansen, Bilthoven
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep
van de Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands,
branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Secretariaat NGK p/a Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein
Bezoekadres Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein
Telefoon 030-6053344    Fax 030-6053208
E-mail info@smeden.nl     Webadres www.smeden.nl