PPO Post, 30 september 2014
Beleidsadviesgroepen
Afgelopen periode hebben de twee beleidsadviesgroepen, te weten BAG Directeuren en BAG IB, weer vergaderd. Belangrijkste agendapunten tijdens beide vergaderingen waren de schoolondersteuningsprofielen en de wijkbijeenkomsten die in het kader van de implementatie daarvan worden gehouden. De wijkbijeenkomsten zijn tot nu toe bijzonder nuttig en succesvol gebleken. Er is een grote behoefte uitgesproken aan een dekkend netwerk van ondersteuningsmogelijkheden in de wijk. Dit is ook geheel in lijn met de koers die door PPO Rotterdam is uitgezet. Ook het professionaliseringstraject van de scholen sluit aan op de behoefte op maat in de wijk.
Kennismaking met OAT
De schoolcontactpersonen van PPO Rotterdam zijn druk bezig met de kennismakingsgesprekken met hun (nieuwe) scholen. De schoolcontactpersonen zijn voor de scholen het eerste aanspreekpunt als het gaat om informatie over bijvoorbeeld de zorgplicht en het OPP/groeidocument. Deze onderwerpen worden dan ook uitvoerig besproken tijdens de kennismaking. Ook de teamleiders van de onderwijsarrangeerteams komen binnenkort kennismaken met de scholen uit hun wijk.
Bezoek onderwijsinspectie
Op 9 oktober brengt de onderwijsinspectie opnieuw een bezoek aan ons samenwerkingsverband. Alle samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs worden de komende periode door de inspectie bezocht. PPO Rotterdam behoort tot de eerste lichting van vijf samenwerkingsverbanden die bezocht worden. Verschillende betrokkenen vanuit het samenwerkingsverband zullen bij het bezoek aanwezig zijn om hun expertise te delen. De agenda voor het bezoek is opgesteld naar aanleiding van de meest relevante thema’s. Zo worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
  • De aansluiting tussen Jeugdzorg en passend onderwijs
  • De organisatie inrichting van PPO Rotterdam
  • De maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband om met de ketenpartners passend onderwijs in Rotterdam te realiseren
  • De voorbereiding van de scholen op de invoering van passend onderwijs
In deze nieuwsbrief:
Beleidsadviesgroepen
Kennismaking met OAT
Bezoek onderwijsinspectie
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl