ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur: 'Siarad yn broffesiynol a'r Athro Graham Donaldson a'r Athro John Furlong', 6 Mehefin 2016 yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Bydd CGA yn cynnal ei ddigwyddiad 2016 mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Dyma eich cyfle i glywed gan ddau o'r bobl fwyaf dylanwadol ym myd addysg Cymru. Cadwch lygad allan am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion at sut i fwcio'ch lle, ar ein gwefan a Twitter yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Sôn

Darllenwch y diweddaraf o'n blog, Sôn. Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru yn ysgrifennu am ei blaenoriaethau, y CCUHP ac addysg.

Os oes gennych unrhyw adborth am y blog neu awgrymiadau ar gyfer pynciau neu gyfranwyr yn y dyfodol, cysylltwch â ni drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru  neu ffonio 029 2046 0099.

Newyddion ar gyfer staff cymorth dysgu

Bydd staff cymorth dysgu mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach yn cofrestru â CGA yn Ebrill 2016. Mae tudalen benodol ar gyfer staff cymorth ar wefan CGA yma i'ch diweddaru ar beth sy'n digwydd. 

Beth sy'n newydd ar ein gwefan?

Rydym newydd lansio adran newydd o'r enw 'Ystafell Athrawon'. Yma, gallwch ddarllen am brofiadau Comisiynwyr Cymru ar yr iaith Gymraeg, pobl hŷn a phlant yn yr ysgol ac am yr athrawon sydd wedi eu hysbrydoli. 

Rydym yn paratoi pigion newydd ar staff cymorth dysgu ac astudiaethau achos o addysg bellach i ymddangos ar y wefan cyn bo hir.  

Hoffwn glywed wrthych chi os oes gennych unrhyw weithgareddau ar gyfer wythnos STEM yr hoffech eu rhannu. E-bostiwch cyfryngau@cga.cymru 

Datganiadau i'r wasg

Mae ein datganiad i'r wasg ddiweddaraf yn edrych ar y data cenedlaethol cyntaf ar athrawon addysg bellach. Darllenwch fwy yma.

Cau dros wyliau'r Nadolig

Er gwybodaeth, bydd swyddfeydd CFA ynghau o Ddydd Gwener 25 Rhagfyr i Ddydd Llun 4 Ionawr 2016. Ni fydd hyn yn effeithio ar ein gwasanaethau ar-lein. 

A date for your diary:  'Professionally Speaking with Professors Graham Donaldson and John Furlong', 6 June 2016 at the National Museum, Cardiff. 

 
EWC will be holding its 2016 event in partnership with the Open University in Wales.

This is your chance to hear from two of the most influential people in Welsh education.  Look out for more information, including details on how to book your place, on our website and Twitter early in the new year.

Sôn

Read the latest from Sôn, our blog. Sally Holland the Children's Commissioner writes about her priorities and the UNCRC and education.

If you've got any feedback about the Blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch, email media@ewc.wales, 029 2046 0099.


News for learning support staff

Support staff in schools and further education colleges will be registering with the EWC in April 2016. There's a page specifically for support staff on the EWC website here to keep you up to date with what's happening.

What's new on our website?

We've just launched a new section called 'Staff Room'. You can read what Wales' commissioners for Welsh Language, Older People, and Children think about their experiences at school and of the teachers who inspired them. 

We're planning new features on support staff and case studies from further education. 


We also want to hear from you if you have any interesting STEM week activities you'd like to share. E-mail media@ewc.wales

Press releases

Our latest press release is looking at the very first national data on Further Education teachers. Read more here.

Christmas holiday closing

For information, the EWC offices will be closed from Friday 25 December to Monday 4 January 2016. Our online services will not be affected.


Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

Ers ei lansio ym mis Medi 2015, mae dros 700 o gofrestreion wedi creu eu Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP). Er mwyn darganfod beth all y fersiwn hon o'r PDP ei gynnig, logiwch i mewn i borthladd 'fyCGA' ar wefan CGA cyn dewis y botwm PDP o fewn eich cyfrif. 

 
Unwaith i chi gael mynediad at y PDP, mae rhwydd hynt i chi ddefnyddio'r botwm adborth (yng nghornel chwith uchaf eich tudalen) i ddweud wrthym ba fath o nodweddion a chyfleusterau fydd yn eich annog chi i ddefnyddio'r PDP yn rheolaidd.

Gallwch hefyd gyfrannu at ddatblygiad y PDP drwy gwblhau ein holiadur

PWYSIG – caiff athrawon newydd gymhwyso (ANG) sy'n ymgymryd â'r cyfnod sefydlu statudol fynediad i'w proffil drwy eu PDP ar ddechrau'r flwyddyn newydd.

Professional Learning Passport (PLP)

Since its launch in September 2015, over 700 registrants have created their own Professional Learning Passport (PLP).  To discover what this initial version of the PLP can offer log in to the 'myEWC' portal on the EWC’s website then select the PLP button from within your account.

Once you've accessed your PLP feel free to use the feedback button (at the top left of the page) to tell us what sorts of features and functionality would encourage you to use the PLP on a regular basis.

 
You can also contribute to the development of the PLP by completing our questionnaire.

IMPORTANT - newly qualified school teachers (NQTs) undertaking statutory induction will access their Induction Profile via their PLP from the new year.

Cofrestru

Yn ddiweddar, fy gysylltom ag athrawon Addysg Bellach yn gofyn am eu help i ddatblygu darlun mwy cywir o'r gweithlu drwy ychwanegu mwy o fanylion i'w cofnod ar y gofrestr. Rydym wedi cael bron i 1,000 o ymatebion hyd yma.

Hefyd, rydym wedi cyhoeddi'r dadansoddiadau cyntaf o'r data am athrawon AB. Darllenwch fwy yma

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, gwiriwch eich cofnod ar y gofrestr yma

E-wasanaethau ar eu newydd wedd

Efallai'ch bod wedi sylwi bod gwedd newydd i'n gwasanaethau ar-lein a mynediad i'r gofrestr. Rydym hefyd wedi ychwanegu nodweddion newydd i ddarparu gwybodaeth 'amser real'. Edrychwch yma a rhowch wybod i ni beth rydych yn ei feddwl drwy e-bostio gwybodaeth@cga.cymru 

Ffeithiau a ffigyrau

Ar 30 Tachwedd 2015 nifer ein cofrestreion oedd: 42,657 (36,472 o athrawon ysgol, 5,837 athrawon AB, 348 wedi eu cofrestru yn y ddau gategori)
Registration

We recently contacted Further Education teachers asking for their help in developing a more accurate picture of the workforce by adding more details to their record on the Register. We've had nearly 1,000 responses so far.

We've also released the first analysis of data about FE teachers, you can read more here.

If you haven't already done so please check your record on the register here.

New-look e-services

You may have noticed a new look to our online services and access to the Register. We've also added new functionality to provide 'real-time' information.  Have a look here and tell us what you think, e-mail information@ewc.wales

 
Facts and figures

As of 30 November, 2015 our registration numbers were: 42,657 (36,472 school teachers, 5,837 FE teachers, 348 registered in both categories)

Priodoldeb i ymarfer

Mae CGA yn amddiffyn y cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Golyga hyn fod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn addas i ymarfer ac yn edrych ar fanylion ymddygiad person cofrestredig neu allu os caiff ei gwestiynu.

Dim ond nifer fechan iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau uchel a ddisgwylir gan y cyhoedd – tua 0.5%

Cliciwch yma ar gyfer dyddiadau o wrandawiadau priodoldeb i ymarfer a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi eu cwblhau. 

Yn dod yn fuan: y cyntaf mewn cyfres o 'ganllawiau ymarfer da'.
 
Bydd y canllaw cyntaf yn canolbwyntio ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol. Byddwn yn ei gyhoeddi ar ein gwefan yn y flwyddyn newydd. 

Rydym hefyd yn cynnig cyflwyniadau ar ein gwaith priodoldeb i ymarfer a'r camgymeriadau mwyaf cyffredin wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech gyflwyniad neu i ddarganfod mwy, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
Fitness to Practise

EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means the Council is responsible for ensuring practitioners are suitable to practice and looks at details of a registered person's conduct or ability where it comes into question.

Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.

Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings.


Coming soon: the first in a series of 'good practice guides'

This first guide will focus on using social media responsibly. We’ll be publishing it on our website in the new year.

We also offer presentations about our Fitness to Practise work and the common pitfalls when using social media. If you would like a presentation or to find out more, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales

Datblygu Proffesiynol a Chyllid

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud 25 o gyflwyniadau i ANGau mewn ysgolion, mentoriaid ysgol a mentoriaid allanol ar leoliadau ledled Cymru? 

Eich gwybodaeth ar y cyfnod sefydlu a'ch proffil

Os ydych yn ymgymryd â'r cyfnod sefydlu, cofiwch sicrhau eich bod yn defnyddio'ch cyfrif 'fyCGA' i gael mynediad at eich proffil cyfnod sefydlu. Mae hyn yn galluogi'ch mentor ysgol, mentor allanol a'r corff priodol i ddarllen a chyfrannu at eich proffil cyfnod sefydlu. 

Gallwch hefyd weld manylion eich mentor allanol a fydd yn eich cefnogi. Os na chofnodir mentor allanol, yna cysylltwch â ni drwy e-bostio datblygiadproffesiynol@cga.cymru neu ffoniwch 029 2046 0099.

Fel arfer, mae diwedd tymor yn golygu ei bod hi'n amser cyflwyno nifer o'n ffurflenni i ryddhau cyllid. Mae'r ffurflenni i gyd ar gael yma
Professional Development and Funding

Did you know that since September we have made over 25 presentations to NQTs, school based mentors and external mentors at venues throughout Wales?

Your induction information and profile

If you are undertaking induction remember to make sure that you use your 'myEWC' account to access your induction profile.  This enables your school based mentor, external mentor and appropriate body to view and contribute to your induction profile. 

You will also find details of the external mentor who will be supporting you. If no external mentor is recorded then please contact us, e-mail professionaldevelopment@ewc.wales or phone 029 2046 0099.

As usual, the end of term means it's the deadline for receipt of a lot of our forms to release funding. All the forms are available here.

Digwyddiadau CGA

Mae hi wedi bod yn dymor hydref prysur i CGA wrth i ni gyflwyno mewn ysgolion, colegau, cyfarfodydd canghennau undebau a mwy. Gallwch ddarganfod beth sydd gennym ar y gorwel ar dudalen 'Digwyddiadau'r Cyngor sydd i ddod' ein gwefan. 

Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu ystod o bynciau, megis:
  • Gwybodaeth am y CGA, ei rôl a'i gylch gorchwyl

  • Sut a pham rydym yn cofrestru ac yn rheoleiddio ysgolion ac athrawon AB

  • Sut y byddwn yn cofrestru a rheoleiddio gweithwyr cymorth dysgu ysgolion ac AB

  • Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol a'n gwaith Priodoldeb i Ymarfer – e.e. gyda ffocws ar gamgymeriadau cyffredin wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, asesu dysgwyr a diogelu

  • Data ar y gweithlu 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyniad neu siaradwr i fanylu ar un o'r uchod, neu os hoffech gyflwyniad wedi ei baratoi o flaen llawn, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru  

EWC events

We have had a busy autumn term; presenting at schools, colleges, union branch meetings and more. You can find out what we have got coming up on the 'Forthcoming Events' page of our website.


We offer presentations covering a range of topics, such as:
  • Information about the EWC, its role and remit

  • How and why we register and regulate school and FE teachers

  • How we will register and regulate school and FE learning support staff

  • The Code of Professional Conduct and Practice and our Fitness to Practise work – eg. with a focus on common pitfalls with social media, learner assessment and safeguarding

  • Workforce data
 
If you are interested in a presentation or speaker to talk about any of the above, or if you'd like a bespoke presentation,  please contact the Communications team on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales
Ein gwasanaethau iaith Gymraeg

A wyddoch chi y gallwch:

Ddefnyddio'r Gymraeg wrth gysylltu â ni yn bersonol, drwy e-bost, drwy lythyr ac ar y ffôn? 

Defnyddio'r Gymraeg wrth gyrchu'ch cofnod a'i ddiweddaru ar y gofrestr ymarferwyr. 

Canfod ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y gweithlu addysg yng Nghymru yn Gymraeg

Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth ar ein darpariaeth iaith Gymraeg. Gadewch i ni wybod drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.
 
Our Welsh language services

Did you know that you can:

Use Welsh when contacting us in person, by e-mail, by letter and by telephone

Use Welsh to access and update your record on the Register of Practitioners

Find statistics and statistical reports about the education workforce in Wales available in Welsh

For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know using this form.
Ydych chi'n ein dilyn ni ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga