WETGEVING 5 juli - 2 augustus 2019
 
 
TOEGANKELIJKHEID RECHTSBIJSTAND

Toegankelijkheid rechtsbijstandverzekering -  vaststelling maximumbedragen per prestatie verricht door advocaat
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12/07/2019, bl. 70597
Inwerkingtreding 1 september 2019

Bijlage: overzichtstabel maximumbedragen

Rechtsbijstandsverzekering: attest 281.63 voor belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering vanaf aanslagjaar 2020
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237
Inwerkingtreding 1 september 2019

Circulaire 2019/C/74 over de belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering
Eerste commentaar op de wet van 22.04.2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (BS 08.05.2019)
Circulaire 2019/C/74 dd.24.07.2019

Nieuwe benoemingsregels voor rechters in ondernemingszaken: standaardformulieren adviezen kandidaturen

Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in administratieve akten

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2019: 8 %

Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek


Omzendbrief indexering bedragen – gerechtskosten in strafzaken

Detentie minderjarigen

Sociaal strafwetboek – e-PV bij vier inspectiediensten FOD Economie

PUBLIEK RECHT

‘L’union fait la force’ – ‘Eendracht maakt macht’ – ‘Einigkeit macht stark’
De nationale wapenspreuk nu drietalig: Frans, Nederlands en Duits
12 JULI 2019. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden, BS 19/07/2019, bl. 72666
Bijlagen: afbeeldingen

Oproep tot kandidaten voor ambt federaal ombudsman/-vrouw
Oproep tot kandidaten voor het ambt van federaal ombudsman/-vrouw, BS 29/07/2019, bl. 74316

BURGERLIJKE STAND

Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in de administratieve akten
2 MEI 2019. - Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in de administratieve akten, BS 11/07/2019, bl. 70007

OMGEVINGSRECHT

Integraal waterbeleid
26 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van diverse uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van de coördinatie en codificatie van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, BS 19/07/2019, bl. 72949

ENERGIERECHT

Invoering premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit
28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit, BS 01/08/2019, bl. 75744

Organisatie van een call voor ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming
23 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming, BS 01/08/2019, bl. 75749

AMBTENARENRECHT

Wijziging diverse bepalingen thematische verloven in de publieke sector
18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector, BS 22/07/2019, bl. 73260

Wijziging sommige kb’s betreffende onderbreking van beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen
18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen, BS 22/07/2019, bl. 73275

VREEMDELINGEN

Vreemdelingen
8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 09/07/2019, bl. 69181

Vreemdelingen – delegatie bepaalde bevoegdheden
2 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 09/07/2019, bl. 69198

WOONBELEID

Reglementering verhuring bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen
10 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Financieringsbesluit, het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening, BS 22/07/2019, bl. 73305

Sociaal beheer van woningen
17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sociaal beheer van woningen, BS 24/07/2019, bl. 73609

MOBILITEIT EN VERVOER

Vervoer ontoelaatbare passagiers en te verwijderende personen in de burgerlijke luchtvaart
20 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2000 houdende regeling van de voorwaarden inzake het vervoer aan boord van burgerlijke luchtvaartuigen, van passagiers met bijzondere veiligheidsrisico's, BS 12/07/2019, bl. 70402

OPENBARE VEILIGHEID

Uitvoerings-KB  wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang
12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, BS 18/07/2019, bl. 72187

ONDERWIJS

Wijzigingen inschrijvingsrecht basisonderwijs en secundair onderwijs
17 MEI 2019. - Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft, BS 26/07/2019, bl. 74048

Duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs
26 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen, BS 02/08/2019, bl. 75844


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Toegankelijkheid rechtsbijstandverzekering -  vaststelling maximumbedragen per prestatie verricht door advocaat
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12/07/2019, bl. 70597
Inwerkingtreding 1 september 2019

Bijlage: overzichtstabel maximumbedragen

Verzekeringsattesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering vanaf aanslagjaar 2020
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237
Inwerkingtreding 1 september 2019

Circulaire 2019/C/74 over de belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering
Eerste commentaar op de wet van 22.04.2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (BS 08.05.2019)
Circulaire 2019/C/74 dd.24.07.2019

Nieuwe benoemingsregels voor rechters in ondernemingszaken
6 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken
Bijlage: vier adviesformulieren


ONDERNEMINGSRECHT

Sociaal strafwetboek – elektronisch proces-verbaal inspectiediensten FOD Economie
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, BS 16/07/2019bl. 71335

Invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars
7 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars,BS 17/07/2019, bl. 71574

Sociale maximumprijs levering aardgas 01/08/2019 – 31/01/2020
29 JULI 2019. - Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 31/07/2019,  bl. 75148

Sociale maximumprijs levering elektriciteit  01/08/2019 – 31/01/2020
29 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 31/07/2019, bl. 74548

Indexcijfer consumptieprijzen juli 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2019, BS 31/07/2019, bl. 75128

VENNOOTSCHAPPEN

Wetboek van vennootschappen en verenigingen - inwerkingtreding bepaalde bepalingen
3 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3:1, § 3, 5°, 3:4, eerste lid, 4°, 3:8, § 1, tweede lid, 2°, 3:21, 4°, 3:72, 3°, 3:76, 3°, 6:1, § 3, 8:2, 8:3 en 8:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 31, eerste lid, en 42, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 09/07/2019, bl. 69541

Landbouwonderneming en sociale onderneming
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, BS 11/07/2019, bl. 70056
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, BS 11/07/2019, bl. 70076

Nieuwe versie model enkelvoudige jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
Nieuwe versie van het model van de enkelvoudige jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 30/07/2019, bl. 74518

VERZEKERINGEN

Toegankelijkheid rechtsbijstandverzekering -  vaststelling maximumbedragen per prestatie verricht door advocaat

28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12/07/2019, bl. 70597
Inwerkingtreding 1 september 2019

Bijlage: overzichtstabel maximumbedragen

Rechtsbijstandsverzekering: attest 281.63 voor belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering vanaf aanslagjaar 2020
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237
Inwerkingtreding 1 september 2019

Circulaire 2019/C/74 over de belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering
Eerste commentaar op de wet van 22.04.2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (BS 08.05.2019)
Circulaire 2019/C/74 dd.24.07.2019

VERVOER


Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek
8 MEI 2019. - Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek, BS 01/08/2019, bl. 75432
Inwerkingtreding 1 september 2020 (voor iedere bepaling kan bij KB een vroegere inwerkingtreding worden bepaald) (art. 141)

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 15/07/2019, bl. 71237FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/07/2019, bl. 71705

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2019: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 18/07/2019, bl. 72557


Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 19/07/2019, bl. 72598
FISCAAL RECHT

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 05/07/2019, bl. 68283
23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 08/07/2019, bl. 68742

Versterking van de economische groei en de sociale cohesie - belastingverminderingen
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 145/26/1 en 145/27, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën, BS 08/07/2019,  bl. 68763

Aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12/07/2019, bl. 70383

Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, BS 12/07/2019, bl. 70385
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, BS 12/07/2019, bl. 70386

Inkomsten uit de deeleconomie
3 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie, BS 12/07/2019, bl. 70387

Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)
12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019, BS 30/07/2019, bl. 74362

BTW

BTW – indiening langs elektronische weg
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek, BS 12/07/2019, bl. 70370

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Instemming multilaterale overeenkomst Parijs 24 november 2016
7 APRIL 2019. - Wet houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016, BS 18/07/2019, bl. 71768SOCIAAL RECHT 

Sociaal strafwetboek – e-PV bij vier inspectiediensten FOD Economie
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, BS 16/07/2019bl. 71335

Werkloosheidsreglementering
23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 130ter en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 05/07/2019, bl. 68324
23 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 05/07/2019, bl. 68331

Pensioenen zelfstandigen
28 JUNI 2019. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen, BS 08/07/2019, bl. 68943

Vaststelling uniform begrip ‘gemiddeld dagloon’
11 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip " gemiddeld dagloon " wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht, BS 12/07/2019, bl. 70404

Cumulatie overlevingspensioen en sociale uitkering werknemers – aanpassing grensbedrag
12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers, BS 17/07/2019, bl. 71573

Samenwerkingsakkoord Staat en Gewesten inzake verblijfsvergunningen en tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten
6 DECEMBER 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 18/07/2019, bl. 72198
28 MEI 2019. - Samenwerkingskoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 18/07/2019, bl. 72225

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties
18 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties, BS 22/07/2019, bl. 73278

Werkgevers moeten contracten 5 jaar bijhouden wat betreft mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget
17 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 29/07/2019, bl. 74242

Pensioenstelsel zelfstandigen -  cumulatie gezinspensioen met pensioen in hoofde van de andere echtgenoot
26 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft, BS 30/07/2019,  bl. 74359GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

BUITENLANDSE ZAKEN

Instemming Protocol toetreding Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
17 MEI 2019. - Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 6 februari 2019, bl. 75666

Instemming Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart
23 MEI 2019. - Wet houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, gedaan te Londen op 14 oktober 2005, BS 01/08/2019, bl. 75668

Instemming Protocol bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentaal plat
22 MEI 2019. - Wet houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentaal plat, gedaan te Londen op 14 oktober 2005, BS 02/08/2019, bl. 75818GRONDWETTELIJK HOF2019-116


18-07-2019

Vorderingen tot schorsing
Wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft

Schorsing (art. 3, 2°, van de wet van 7 april 2019)

Rolnummer(s): 7178 • 7182 • 7183 • 7184 • 7185 • 7186 • 7187 • 7192
Volksgezondheid - Geneesmiddelen - Groothandel in geneesmiddelen - Vergunning - Voorwaarden - Beperkingen voor de groothandelaar-verdelers
2019-115


18-07-2019

Vorderingen tot schorsing
Decreet van het Waalse Gewest van 4 oktober 2018 betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek

Verwerping van de vorderingen tot schorsing - Opschorting van het onderzoek van de beroepen tot vernietiging totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-336/19 een arrest heeft gewezen als antwoord op de vragen die het Hof bij zijn arrest nr. 53/2019 van 4 april 2019 heeft gesteld

Rolnummer(s): 7154 • 7155
Bescherming en welzijn van dieren - Waals Gewest - Toegelaten methodes voor het slachten van dieren - Slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst
2019-114


18-07-2019

Beroep tot vernietiging en vordering tot schorsing
«Recueil des règles professionnelles 2019» van de Franse Orde van advocaten bij balie te Brussel

Het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing behoren niet tot de bevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 7153
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2019-113


18-07-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2018 houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7019
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Linkerscheldeoevergebied - Havengebied
2019-112


18-07-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (in afwachting van het antwoord van het Hof van Justitie, opschorting van het onderzoek van het zevenveertigste, achtenveertigste en eenenvijftigste middel en het derde onderdeel van het vijftigste middel in de zaak nr. 6755) - Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de in B.24.10, B.55.2, B.70.4 en B.79.3 vermelde interpretaties en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.8.1, B.26.3.4 en B.69.4)

Rolnummer(s): 6749 • 6755
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Hervormingen
2019-111


18-07-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 15 maart 2017 tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Verwerping van de beroepen (rekening houdend met wat is vermeld in B.14.2)

Rolnummer(s): 6733 • 6750 • 6753
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Opschortend beroep
2019-110


10-07-2019

Prejudiciële vragen
Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (art. 28)

Geen schending

Rolnummer(s): 6986 • 6987
Gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid - Vlaams Gewest - Schadevergoeding van het slachtoffer van een discriminatie
2019-109


10-07-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken (art. 15 en 32, eerste lid)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6947
Fiscaliteit - Vlaams Gewest - Successierechten - Passief van de nalatenschap - Schulden die voortkomen uit de toepassing van een beding in een huwelijksovereenkomst dat door de erflater en zijn partner is overeengekomen en dat betrekking heeft op de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel

RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/07/2019
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Aanwijzing eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State
Pensionering eerste auditeur bij de Raad van State
Eervol ontslag Arbeidshof van Antwerpen
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M (2019)
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Arbeidshof te Brussel – vernietiging door RvS vacante betrekking eerste voorzitter
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Gent - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Leuven - Ondernemingsrechtbank Waals-Brabant - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

BS 09/07/2019
Vacante betrekking griffier-hoofd bij griffie Hof van Cassatie

BS 10/07/2019
Bijzonder reglement arbeidsrechtbank Antwerpen

BS 11/07/2019
Lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep
Openstaande plaats werkend rechter, als zelfstandige bij de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank van Brussel
Vacante betrekkingen parketjuristen
Vacante betrekking attaché jurist bij het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring: 2 (1 Franstalig en 1 Nederlandstalig).

BS 12/07/2019
Beschikking Benelux Comité van Ministers tot benoeming rechter en plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M (2019) 4
Hernieuwing functie eerste substituut-procureur des Konings parket West-Vlaanderen
Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 15/07/2019
Benoemingen/ontslagnemingen griffies en parketten
Hoge Raad voor de Justitie: Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. -  oproep kandidaat voor mandaat vast lid, magistraat van het openbaar ministerie, die geen lid is van de HRJ

BS 19/07/2019
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
Vredegerecht van het kanton Arendonk
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Vacature arbeidsauditeur arbeidsauditoraat te Halle-Vilvoorde en vacature voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg
Rechtbank van eerste aanleg Limburg - Arbeidsrechtbank te Gent

BS 23/07/2019
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder parket Leuven
Vacante betrekking leidinggevend secretaris parket West-Vlaanderen
Vacante betrekking deskundige parket hof van beroep Antwerpen
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij diverse griffies en parketten
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerders
Vacante betrekkingen secretaris dossierbeheerders

BS 26/07/2019
Machtiging eerste substituut-procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde om Belgische strijdkrachten te begeleiden bij buitenlandse militaire operaties
Vacante betrekking voorzitter van de kansspelcommissie

BS 29/07/2019
Arbeidshof Gent. - Ontslag
Vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel - wijziging

BS 30/07/2019
6 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken
Uitslag vergelijkende selectie werving attachés budget (Nederlandstalig) voor de steundienst bij het college van de hoven en rechtbanken

BS 31/08/2019
Grondwettelijk Hof: Vacature van een ambt van Nederlandstalig rechter

BS 02/08/2019
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen griffiers, secretarissen, refendarissen en juristen op arbeidsovereenkomst
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Gent
Hof van beroep te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Leuven - Ondernemingsrechtbank te Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be