Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Aan het begin van dit nieuwe jaar wens en bid ik je Gods rijke zegen toe voor een zegenrijk, vreugdevol. vruchtbaar, waardevol en zinvol 2019.
Lieve geliefd kind van God, ik wil je bedanken voor je betrokkenheid bij mijn bediening en voor elke inbreng en bijdrage in 2018 op welke wijze dan ook
 
Ik wil je graag twee teksten meegeven uit de Bijbel die voor jou mogen gelden als belofte en leidraad voor 2019
 
2 Petrus 1:3  Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
Efeziërs 2:10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
 
Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar kan ik getuigen van Gods liefde en trouw dwars door alle uitdagingen en moeilijkheden heen waar we allemaal door heen gaan.
Ik ben God diep dankbaar voor Zijn goedheid, liefde en trouw die ik afgelopen jaar heb mogen ontvangen waardoor ik velen ook weer heb mogen bemoedigen en een schakeltje heb mogen zijn in levens van velen om dichter tot God te komen en heling te ontvangen vanuit Gods liefde.
Ik bid en hoop en vertrouw erop dat ik ook het komende jaar voor velen weer tot zegen mag zijn en God mij zal leiden om uit de onuitputtelijke Bron van Zijn liefde en genade te mogen uitdelen op vele creatieve wijze.
.
 
Persoonlijke zegengebed voor jou geliefd kind van God
 
Vanuit een hart vol liefde bid ik ook jou een zegenrijk 2019 toe
 
Heer Jezus,
 
Met een hart vol liefde en dankbaarheid kom ik voor Uw troon van genade met geliefd kind van God.
Ik bid dat U Zichzelf aan geliefd kind van God wilt openbaren komend jaar op een wijze zoals nog niet eerder ervaren is.
Wilt U Uw hemelsluizen openen opdat er zegen op zegen zal doorbreken en geliefd kind van God Uw liefde mag uitdragen en velen tot zegen mag zijn.
Wilt U de handen van geliefd kind van God zegenen opdat alles wat geliefd kind van God onderneemt gezegend zal zijn en tot zegen zal zijn voor anderen.
Wilt U een weg banen daar waar geen uitweg lijkt te zijn.
Wilt U wijsheid geven daar waar wijsheid ontbreekt.
Gezondheid waar nu zwakte is.
Vreugde waar somberheid is.
Troost waar verdriet is.
Hoop waar wanhoop is.
Geloof waar twijfel is.
Vergeving waar schuld is.
Liefde en verbinding waar eenzaamheid is.
Wilt U geliefd kind van God verwarmen met Uw goddelijke Liefde opdat geliefd kind van God Uw Liefde mag uitstralen als een straalkachel en de omgeving mag verwarmen met Uw Liefde.
geliefd kind van God, in Jezus naam zegen ik je met Zijn goddelijke kracht en met alles wat nodig is om tot volle bloei en vruchtdragen te komen in je leven tot eer van God en zegen voor je omgeving.

Amen

 
Dikke knuffel, warme groet, Gods rijke zegen en ik hoop je spoedig te ontmoeten,
 
Robert van Mierlo
 
https://agapecoach.nl/