'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest 
 
7 maart 2019
  
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
1ste zondag van de 40-dagentijd - C-jaar 2019
"Woestijnbelevenissen"
 
Deut. 26, 4-10  -  Rom. 10, 8-13  -  Lc. 4, 1-13
"Veertigdagentijd"
Schenk mij uw Geest, God,
om als christen stand te houden
in de woestijn van deze wereld
en om niet ten onder te gaan
aan de verlokkingen van bezit en macht.
 
Help mij mijn roeping als christen
te ontdekken én te beleven:
U aanbidden, Heer, en U alleen dienen.
 
Op papier is dat eenvoudig,
maar in het concrete leven
dreigt het vaak anders te verlopen.
 
Laat me daarom in deze veertigdagentijd
groeien in liefde en geloof.
 
Erwin Roosen
     
Deut. 26, 4-10 — "God heeft ons dit land geschonken"
      In die dagen sprak Mozes tot het volk: “De priester zal de korf met de eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, zeggen: Mijn vader was een zwervende Arameër. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, is hij een groot, machtig en talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, een land van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond, die Gij, de Heer, mij heeft geschonken.” En Mozes voegde eraan toe: “Dan moet ge die voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem neerbuigen.”
Rom. 10, 8-13 — "Het Woord is vlak bij... in uw mond, in uw hart"
Broeders en zusters,
dit zegt de Schrift: “Het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart,” het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt het heil. Zo zegt de Schrift: “Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.” Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered worden.
 
   
Lc. 4, 1-13 — "Als Gij de Zoon van God zijt..."
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei tot Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert." Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen." Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: "Ik zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn." Toen antwoordde Jezus hem: "Er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen." Maar Jezus gaf hem ten antwoord: "Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen." Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd.
"Woestijnbelevenissen"
Je moet niet in de duivel geloven om te weten dat je gevoelig bent voor de bekoorlijkheid van het ‘kwaad’. Je ondervindt het iedere dag, en we geven er allemaal wel eens aan toe. Misschien is dit laatste wel het grote verschil met Jezus. Ook hij, mens zoals wij, heeft het ondervonden. Maar hij gaf er niet aan toe. Hij heeft ertegen gevochten en het overwonnen. De duivel moest het opgeven.
 
Wat Jezus in de woestijn precies heeft gedaan en ondervonden, kan niemand weten. Hij was er helemaal alleen. Lucas heeft er een stichtend verhaal van gemaakt, om de lezers van zijn evangelie iets te leren. Hoe aantrekkelijk de bekoring ‑ van de macht, van de hoogmoed en de eigendunk ‑ ook mag zijn, laat je niet vangen!
 
Dat Jezus uitgerekend veertig dagen in de woestijn is gebleven, verwijst natuurlijk naar de woestijntocht van het joodse volk die veertig jaar heeft geduurd. Er staan in de bijbel nog andere verhalen over ingrijpende woestijnervaringen. Het zijn de zogenaamde ‘stichtingsverhalen’. Over de aartsvader Jakob bijvoorbeeld, eenzaam op de vlucht als iemand die geen thuis meer heeft, met slechts een steen als hoofdkussen om op te slapen. Als hij uit zijn droom ontwaakt, wéét hij het met een volstrekte zekerheid: ik ben niet alleen, hier is God, maar ik wist het niet. Of over Mozes die is moeten wegvluchten. De verschroeiende woestijnhitte zette een braamstruik in brand, maar die brandt niet op. Mozes komt tot het besef: dit is een heilige plaats, hier kan men God ontmoeten. En Jahwe, de God van zijn vaderen, roept hem. Hij wordt belast met een ongelooflijk zware opdracht. Maar hij krijgt een belofte: de naam zelf van God. 'Ik zal er zijn'.
 
Dit zijn fundamentele voorbeelden van hoe het mensen kan vergaan met God. Aan het begin van de 40-dagentijd, of de Vasten, krijgen ze een bijzondere betekenis. Hun boodschap is: wij kunnen God meer beleven dan we dagelijks menen te ervaren.
 
Wie of wat God voor ons werkelijk betekent, kan tot ons doordringen telkens wanneer we tot het besef komen dat de wereld waarin we ons bewegen niet plat is. Ik bedoel hiermee, wanneer we iets ondervinden of vermoeden van de hoogtes en de dieptes van het leven die we meestal niet zien omdat we er niet op letten. Dat is de Jakob‑ervaring: hier is God, en ik wist het niet. Nu weet ik het, God is op mij toegetreden.
 
Hoogtes of dieptes kunnen voor ons opengaan als we tegen de grenzen van onze beperktheid stuiten. Zulke hoogtes of dieptes kunnen we alleen gewaarworden als de wereld van alles wat ons omringt en ons leven vult, leeg wordt, als we alle bijkomstigheden wegruimen. Als we ze achter ons laten, of als ze worden weggerukt. Als we ons welbewust keren of als we gedwongen worden, tegen wil en dank, ons te keren tot het weinige dat werkelijk essentieel is.
 
Hoogtes kunnen we ervaren als ons iets kostbaars te beurt valt dat we zelf niet kunnen maken of kopen; iets dat we niet verdienen.
Maar ieder van ons zal het al wel ervaren hebben dat de woestijn van leegte en stilte ons ook kan overvallen. Tegenslagen, ontgoocheling en teleurstelling, ernstige ziekte en lijden drijven ons vaker dan ons lief is naar de woestijn. Da staan we voor de diepte van een gapende afgrond of voor de hoogte van een steile blinde muur. Dan schiet er niets anders over dan te vechten. We moeten vechten, zoals Jezus tegen de duivelse bekoringen, vechten voor ons geloof, misschien in hevige woede tegen God omdat we ons verraden en losgelaten voelen. We moeten durven schreeuwen om hulp van medemensen en hopen dat we het kunnen uithouden.
 
Alle Bijbelse verhalen over woestijnbelevenissen zijn roepingsverhalen. Dat is ook ons eigen levensverhaal. Laten we het elkaar toewensen en ervoor bidden dat niemand van ons zijn of haar roeping ontvlucht. Elk jaar opnieuw is de vasten een tijd die een oproep inhoudt om ons te bekeren. Daarvoor moeten we ons niet noodzakelijk onderdompelen in boetedoening. We moeten niet in zak en as lopen. Het voornaamste is dat we ons durven keren naar de hoogte en de diepte van ons bestaan. Daar vinden we een antwoord op de vraag van het lied dat we soms zingen: "Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien." Dat kan ons de vreugde te beurt vallen die ons blij doet zeggen en zingen: ik heb iets van de genadige God mogen beleven.
 
@preekvdw
"Verborgen verleiders"
        
Ons leven zit vol verborgen verleiders.
De welvaart lacht ons toe
en neemt ons gemakkelijk in de houtgreep.
Via reclame, maar ook door de mening van de massa,
worden we in een keurslijf gedrongen.
Mode, muziek, meubels:
we doen, bijna noodgedwongen, mee met de meute.
We willen niet uit de toon vallen.
 
Toch leeft er ook iets in ons, dat vraagt:
Wat is nu echt belangrijk?
Wat maakt ons leven waardevol en wat niet?
 
Om een eerlijk antwoord te vinden hierop,
moeten we midden in de woestijn van het leven gaan staan.
Als we ons losmaken van onze drukdoenerij,
van alles wat ons in zijn greep houdt,
dan mogen we even onszelf zijn.
 
In de stilte mogen we luisteren naar de stem in ons,
die ons de goede richting wijst.
Die stem zegt ons, dat wat we hebben,
niet van levensbelang is en gelukkig maakt.
 
Belangrijk is wie we zijn
en of we ons thuis voelen  bij onszelf.
En ook: of we mensen zijn,
die leven van en voor liefde en vriendschap.
Want dan zijn we trouw aan onszelf:
als we zinvol leven.
 
We zijn trouw aan God,
als we onze levenswoestijn
veranderen in een paradijs voor iedereen.
 
Wim Holterman
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.