PPO Post, 3 juli 2015
Een jaar PPO Rotterdam
Precies een jaar geleden keek iedereen vol spanning uit naar de start van Passend Onderwijs. Dat het een turbulent jaar vol veranderingen zou worden was wel duidelijk. Maar welke veranderingen precies? En wat zou de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten een half jaar later brengen?
 
Inmiddels zijn we heel wat kennismakingsgesprekken, netwerkbijeenkomsten en SOP’s verder. Schoolbesturen in Rotterdam hebben een ambitie neergelegd, geheel in de geest van Passend Onderwijs, en zijn daar ook in de praktijk achter gaan staan.
 
De ervaringen van de scholen zelf laten een divers beeld zien. Sommigen zijn nog altijd zoekende in het Passend Onderwijs, anderen hebben al kenbaar gemaakt dat de nieuwe werkwijze van PPO Rotterdam hen werkelijk iets heeft opgeleverd: minder bureaucratie door de aanwezigheid van schoolcontactpersonen en snellere hulp en ondersteuning voor het kind.
 
Maar zoals altijd geldt: 'The proof of the pudding is in the eating'.
 
Schoolmaatwerkbudget
PPO Rotterdam streeft naar meer thuisnabij onderwijs en een dekkend onderwijsondersteuningsnetwerk in de wijk. Om dit mede mogelijk te maken komt er, naast het maatwerkbudget voor de individuele leerling, de mogelijkheid van een maatwerkbekostiging per school: het schoolmaatwerkbudget.
 
Dit schoolmaatwerkbudget is bedoeld voor scholen in ons samenwerkingsverband die veel ervaring en expertise hebben met onderwijs aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte die anders op speciaal onderwijs aangewezen zouden zijn.
 
Voortgang gecomprimeerde SOP's
Op 1 mei 2015 is de inleverdatum voor de gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen verstreken. Deze gecomprimeerde SOP’s zijn opgesteld om scholen meer inzicht te geven in de noodzakelijke voorwaarden en voorzieningen om te komen tot de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk.
 
Scholen kunnen door middel van de gecomprimeerde SOP’s relatief eenvoudig zien welke deskundigheid in de wijk aanwezig is op de scholen, maar ook welke deskundigheid nog ontbreekt of verder uitgewerkt moet worden. PPO Rotterdam zal de scholen hierbij verder ondersteunen door middel van het opstellen van een algehele analyse van de gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen.
 
Gezocht: ambassadeurs voor passend onderwijs (leden van de stuurgroep)
Na de goedkeuring van het implementatieplan door de ALV van PPO Rotterdam, is het moment aangebroken om in alle OAT-gebieden concreet invulling te geven aan de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Ook de integratie van de expertise vanuit het SBO en SO binnen het basisonderwijs zal nu concreet vorm moeten gaan krijgen.
 
Om dit op een doelmatige, realistische en constructieve wijze te realiseren, is een stuurgroep opgericht die vanwege een aangepaste opdracht en een breder draagvlak opnieuw ingericht zal worden. Hoewel enkele van de huidige leden vanuit het oogpunt van continuïteit zullen aanblijven, is PPO Rotterdam op zoek naar nieuwe leden voor de stuurgroep. Een evenwichtige verdeling over de OAT-gebieden en de verschillende denominaties is een belangrijk aandachtspunt voor PPO Rotterdam.
 
Themamiddagen PPO Rotterdam
Volgend schooljaar gaat PPO Rotterdam OAT-doorbrekende themamiddagen aanbieden voor leerkrachten. Er komt een aanbod van praktijkgerichte onderwerpen, die gericht zijn op leerlingen met een extra onderwijsvraag.
 
De themamiddagen hebben een maximum van 20 personen en worden aangeboden door medewerkers van PPO Rotterdam en collega’s vanuit het speciaal onderwijs. De eerste 5 themamiddagen bestaan uit clusteronderwerpen waar vanuit de OAT- netwerkbijeenkomsten is gebleken dat er veel vraag naar is, zoals het jonge kind, gedrag, ernstige rekenproblemen, ontwikkelingsperspectief en autisme.

Aan de slag met commissie onderinstroom
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we binnen PPO Rotterdam werken met een commissie onderinstroom. Deze commissie onder leiding van Margreet Clarijs wordt binnen PPO Rotterdam het aanspreekpunt voor ouders, voorschoolse opvanglocaties en collega’s met betrekking tot jonge kinderen (tot 4 jaar) met specifieke onderwijsbehoeften, waarvoor een passende onderwijsplek wordt gezocht.
 
Vanuit PPO Rotterdam willen we tijdig betrokken worden in het besluitvormingsproces rondom de keuze van een passende school. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen zoveel mogelijk direct binnen de juiste onderwijssetting starten. Het uiteindelijke doel is om thuiszitten te voorkomen.

Landelijke regeling emb leerlingen
Er is een landelijke regeling bijzondere bekostiging opgesteld voor emb (ernstig meervoudig beperkte) leerlingen.
In het schooljaar 2014-2015 heeft PPO Rotterdam ervoor gekozen om de beschikbare middelen vanuit de AWBZ-compensatiemaatregel voor het overgangsjaar te continueren. Voor schooljaar 2015-2016 zal dit niet meer mogelijk zijn en kunnen de scholen gebruik maken van de genoemde nieuwe, landelijke regeling voor emb-leerlingen.
 
Op basis van deze regeling kunnen (v)so scholen bijzondere bekostiging aanvragen voor emb leerlingen die meer zorg nodig hebben dan geboden kan worden op basis van de onderwijsbekostiging. Met de komst van de landelijke regeling, hoeven (v)so scholen niet langer bij een groot aantal samenwerkingsverbanden per leerling een verzoek in te dienen voor aanvullende bekostiging. De middelen zijn afkomstig uit de voormalige OCW regeling compensatie AWBZ.
 
Personele bezetting komend schooljaar
In het bestuursformatieplan, dat in mei 2015 door het bestuur van PPO Rotterdam is vastgesteld, is opgenomen dat alle OAT's qua formatie en personele bezetting grotendeels gelijk blijven in schooljaar 2015-2016. Dit met uitzondering van mutaties rondom ziekte en vervanging. De dienstverlening aan de scholen zal zodoende zo veel als mogelijk worden gecontinueerd. Dit geldt ook voor de dienstverlening van de voormalige LGF AB-aanbieders.
Ouderfolder
In nauwe samenwerking met de ouderfunctionarissen van PPO Rotterdam is een ouderfolder ontwikkeld.
Vacatures
PPO Rotterdam zoekt per 1 september een communicatieadviseur, gedragswetenschapper en medewerker PPO.
Nieuwe locaties
Op dit moment worden de OAT's van PPO Rotterdam decentraal gehuisvest bij de CJG’s. Doel daarvan is de teams dichter bij de scholen in de wijk te brengen.
Aankondiging vacature OPR
In het nieuwe schooljaar is er een vacature vrij voor de personeelsgeleding van de grote schoolbesturen. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste leerkracht die de OPR van PPO Rotterdam wil versterken.
Voortgangs-rapportage
Op 12 juni jl. is de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl