WETGEVING 21 juni - 4 juli 2019
 
 
OVB: Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht

Oproep kandidaten lidmaatschap Commissie voor onderhoudsbijdragen


Bijzondere reglementen Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen


Wetboek van vennootschappen en verenigingen – omzettingstabel

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor intellectuele beroepen in de bouwsector
vanaf 1 juli 2019

Geactualiseerde omzettingstabellen lijfrente en vruchtgebruik

KB eBox inzake procedure erkenning van dienstverleners

Hergebruik federale overheidsinformatie in principe zonder voorwaarden

Havens worden bevoegd voor verkeersafwikkeling, milieu en veiligheid


Oprichting Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

Wet handel in menselijke organen en het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel

Verkeersrecht: overtredingen inzake niet opnieuw rechts invoegen na inhalen

Uitkeringen: voorwaardelijke opheffing van de wachttijd voor zelfstandigen vanaf 1 juli 2019

Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen verdubbelt vanaf 1 juli 2019


Betaald mantelzorgverlof vanaf 1 oktober 2019

PUBLIEK RECHT

BESTUURSRECHT

KB eBox inzake procedure erkenning van dienstverleners
2 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via eBox, BS 21/06/2019, bl. 63978

Hergebruik federale overheidsinformatie in principe zonder voorwaarden
2 JUNI 2019. - Koninklijk besluit inzake het hergebruik van overheidsinformatie, BS 24/06/2019, bl. 64965
Inwerkingtreding 4 juli 2019

BUITENLANDSE ZAKEN

Instemming Verdrag tussen België, Luxemburge en Nederland over de Benelux Interparlementaire Assemblee
1 MAART 2018. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015, BS 21/06/2019, bl. 63959

BINNENLANDSE ZAKEN

Crisisbeheer op gemeentelijk en provinciaal niveau
22 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, BS 27/06/2019, bl. 65933

Benoemingen burgemeesters
Benoemingen burgemeesters, BS 28/06/2019, bl. 66337

AMBTENARENRECHT

Politiek verlof voor personeel overheidsdiensten
7 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, BS 21/06/2019, bl. 63976

Intern reglement beroepscommissie voor tuchtzaken lokale en provinciale ambtenaren
12 JUNI 2019. - Beroepscommissie voor tuchtzaken van het statutaire gemeente-, provincie- en OCMW-personeel Intern reglement van de beroepscommissie voor tuchtzaken, BS 04/07/2019, bl. 68171

ENERGIE

Uitrol van digitale meters
17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van digitale meters, bl. 64318

WOONBELEID

Sociaal huurstelsel – vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen
3 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wat betreft de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, BS 28/06/2019, bl. 66221

Sociale huurwoningen – berekenen geactualiseerde kostprijs
27 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 01/07/2019, bl. 66543

Verplichting conformiteitsattest indien men wil verhuren
Goedkeuringen inzake conformiteitsattesten, BS 01/07/2019, bl. 66664
Overzichtslijst gemeenten met verplicht conformiteitsattest: website Agentschap Wonen

OMGEVINGSRECHT

Waterdistributie
24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, wat betreft onder andere de hervorming van de procedure voor de afsluiting van de watertoevoer, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, en tot wijziging van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, wat betreft een procedureel aspect, BS 21/06/2019, bl. 64337

Onteigeningsvergoeding – meerwaarde van een constructie in een reservatiestrook
10 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de mate waarin bij het bepalen van een onteigeningsvergoeding rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen uitgevoerd in een reservatiestrook, BS 01/07/2019, bl. 66541
Inwerkingtreding 11 juli 2019

Vaststelling marien ruimtelijk plan periode 2020-2026 in de Belgische zeegebieden
22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden, BS 02/07/2019, bl. 66980

Vaststelling modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest
12 JUNI 2019. - Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest, BS 04/07/2019, bl. 68174

ONDERWIJS


Decreet betreffende het Onderwijs XXIX
5 APRIL 2019. - Decreet betreffende het Onderwijs XXIX, BS 24/06/2019, bl. 65014

MOBILITEIT

Mobiliteitsbeleid, openbare werken en vervoer, verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn
26 APRIL 2019. - Decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn, BS 24/06/2019, bl. 65071

Havens worden bevoegd voor verkeersafwikkeling, milieu en veiligheid
3 MEI 2019. - Decreet houdende de havenkapiteinsdienst, BS 01/07/2019, bl. 66529
Inwerkingtreding 11 juli 2019

Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart, BS 04/07/2019, bl. 67956

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Wijzigingen organisatie pleegzorg
17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg, BS 24/06/2019, bl. 65095

Organisatie buitenschoolse opvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten
3 MEI 2019. - Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, BS 27/06/2019, bl. 65986

VREEMDELINGENRECHT


Transparantie uitoefening discretionaire bevoegdheden Minister
8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitoefening van de discretionaire bevoegdheden van de minister bevoegd voor Asiel en Migratie transparant te maken, BS 21/06/2019, bl. 63963

Minimumbedrag bestaansmiddelen voor vreemdeling die wilt studeren
Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2019-2020, BS 21/06/2019, bl. 64595

RECHTEN VAN DE MENS

Oprichting Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
12 MEI 2019. - Wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens, BS 21/06/2019, bl. 63964


BURGERLIJK RECHT
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen juni 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2019, BS 28/06/2019, bl. 66366

VENNOOTSCHAPPEN

Wetboek van vennootschappen en verenigingen – omzettingstabel
6 JUNI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 24/06/2019, bl. 64915

VERZEKERINGEN

Distributie van verzekeringen
18 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5, 19° /1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 25/06/2019,  bl. 65388

Aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector
9 MEI 2019. - Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector, BS 26/06/2019, bl. 65575
Inwerkingtreding 1 juli 2019

INTELLECTUELE RECHTEN

Instemming Internationale akten inzake intellectuele eigendom
23 MAART 2019. - Wet houdende instemming met volgende Internationale akten inzake intellectuele eigendom: 1° Het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991; 2° Het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000, BS 21/06/2019, bl. 63940

VERVOER

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 24/06/2019, bl. 65191

Inning en consignatie bij vaststellen inbreuken vervoer over de weg
16 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 26/06/2019, bl. 65610


STRAFRECHT

Mensenhandel
22 MEI 2019. - Wet betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel, BS 21/06/2019, bl. 63970

Vergoeding gedetineerden die slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval
26 JUNI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval, BS 03/07/2019, bl. 67747

Vaststelling bedrag en toekenningsvoorwaarden inkomsten uit arbeid gedetineerden
26 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld, BS 03/07/2019, bl. 67757

VERKEERSRECHT

Overtredingen inzake niet opnieuw rechts invoegen na inhalen
8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na het inhalen, BS 21/06/2019, bl. 63975

Toegang tot schoolstraten
13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft, BS 01/07/2019, bl. 66450

Inschrijving van voertuigen
24 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 25/06/2019, bl. 65348


FISCAAL RECHT

Verkeersbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019 (Geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), BS 24/06/2019, bl. 65190

Vlaamse verkeersbelasting - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019
Agentschap Vlaamse belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019, BS 24/06/2019, bl. 65214

Aanpassing tarief van de Vlaamse kilometerheffing vanaf 1 juli 2019
Agentschap Vlaamse belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019, BS 24/06/2019, bl. 65216

Voorafbetalingen aanslagjaar 2020
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2020, BS 25/06/2019, bl. 65477

Toepassingsmodaliteiten sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut
13 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 04/07/2019, bl. 67952
24 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de elektronische communicatie bedoeld in artikel 46quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 04/07/2019, bl. 67956

BTW

Vaststelling tarieven btw
6 JUNI 2019. - Wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 26/06/2019, bl. 65569


SOCIAAL RECHT 

Voorwaardelijke opheffing van de wachttijd voor zelfstandigen
22 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen, BS 24/06/2019, bl. 64913

Vergoeding slachtoffers terrorisme die niet Belg zijn of in België wonen
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische nadere regels volgens dewelke de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing zijn op de slachtoffers en de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit bezitten en die niet hun gewone verblijfplaats in België hadden op het moment van het schadelijke feit, BS 24/06/2019, bl. 64914

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering arbeidsprestaties tot halftijdse betrekking
28 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 24/06/2019, bl. 64990

Decreet houdende de sociale kaart
3 MEI 2019. - Decreet houdende de sociale kaart, BS 26/06/2019, bl. 65686

Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen verdubbelt
2 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 28/06/2019, bl. 66185

Betaald mantelzorgverlof vanaf 1 oktober 2019
17 MEI 2019. - Wet tot erkenning van de mantelzorgers, BS 02/07/2019, bl. 66783

Vergoeding slachtoffer van daad van terrorisme en zijn rechthebbenden
23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, voor wat betreft het recht op een herstelpensioen en het genot van het statuut van nationale solidariteit, BS 04/07/2019, bl. 68095GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Wet goedkeuring Verdrag Gelijke Kansen Internationale Arbeidsconferentie 23 juni 1981
11 JUNI 1987. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag nr 156 betreffende gelijke kansen voor een gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers: werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, aangenomen te Genève op 23 juni 1981, door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting, BS 27/06/2019, bl. 65866

Wet instemming Overeenkomst Sociale uitkeringen Internationale Arbeidsconferentie 29 juni 1967
1 MAART 1998. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting, BS 27/06/2019, bl. 65872

Wet instemming Verdrag Veiligheid en gezondheid bouwnijverheid Internationale Arbeidsconferentie 20 juni 1988
18 DECEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Verdrag nr 167 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, aangenomen te Genève op 20 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting, BS 27/06/2019, bl. 65918

Wet instemming Verdrag Deeltijdse arbeid Internationale Arbeidsconferentie 24 juni 1994
18 DECEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 175 betreffende de deeltijdse arbeid, aangenomen te Genève op 24 juni 1994 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenentachtigste zitting, BS 27/06/2019, bl. 65928.
 GRONDWETTELIJK HOF

 
2019-108


03-07-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 1, § 2, eerste lid, 4°, b))

De prejudiciële vraag is niet ontvankelijk

Rolnummer(s): 6915
Publiek recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Beletsel - Gewichtige feiten eigen aan de persoon
2019-107


03-07-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 2244, § 1, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6848
Burgerlijk recht - Vordering tot schadevergoeding - Verjaring - Stuiting - Vergelijking met de vordering met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een vonnis
2019-106


27-06-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (art. L1124-40)

Geen schending

Rolnummer(s): 7139
Bestuursrecht - Waals Gewest - Gemeentelijke diensten - Financieel directeur - Bevoegdheid - Invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen
2019-105


27-06-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinbijslag (art. 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6965
Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - Aanrekening van roerende kapitalen om de bestaansmiddelen te bepalen
2019-104


27-06-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 319, tweede lid) en Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 63, derde lid)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6964
Fiscaal recht - Vestiging en invordering van de belastingen - Onderzoek en controle - Bewijsmiddelen en controlemaatregelen - Vrije toegang van de belastingadministratie tot de particuliere woningen en bewoonde lokalen
2019-103


27-06-2019

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (art. 26bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 6930
Milieurecht - Vlaams Gewest - Natuurbehoud - Ven-toets - Vergelijking met de aanvragen van een vergunning betreffende activiteiten in een speciale beschermingszone
2019-102


27-06-2019

Prejudiciële vraag
Sociaal Strafwetboek (art. 24)

Geen schending

Rolnummer(s): 6884
Sociaal Strafrecht - Vaststelling en vervolging van de inbreuken - Bevoegdheden van de sociaal inspecteurs - Huisvisitatie - Voorwaarden

RECHTERLIJKE ORDE

BS 21/06/2019
Griffies/parketten – Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen
Benoemingen en ontslagnemingen diverse magistraten
Hof van Cassatie – erratum BS 14/06/2019

BS 26/06/2019
Arbeidsrechtbank Brussel. – Ontslag (Erratum BS 04/07/2019)
Arbeidsrechtbank Brussel. – Ontslag
Arbeidshof Brussel. - Ontslag
Grondwettelijk Hof - Vacature Franstalige referendaris
Uitslag vergelijkende selectie vanuit de klasse A1 naar functies van de klasse A2 voor de rechtelijke orde (BFG18165)
Uitslag vergelijkende selectie vanuit de niveau B naar functies van de klasse A2 voor de rechtelijke orde (BFG18166)
Uitslag vergelijkende selectie vanuit de klasse A1 naar functies van de klasse A2 voor de rechtelijke orde (BNG18172)
Uitslag vergelijkende selectie vanuit de niveau B naar functies van de klasse A2 voor de rechtelijke orde (BNG18173)

BS 28/06/2019
12 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
Vacante betrekking verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

BS 02/07/2019
Benoeming raadsheren en rechters in sociale zaken in Brussel en Wallonië
Bijzonder Reglement van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel. - Wijziging

 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be