ADDYSG CYMRU

 

EDUCATION WALES

 

Newyddion CGA
 
A fo ben bid bont - ein hail ddigwyddiad briffio polisi

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal ein hail sesiwn friffio polisi ar 14 Rhagfyr. Hoffem ddiolch i Darren Millar, AC am noddi'r digwyddiad, a'r holl benaethiaid ac uwch arweinwyr sydd wedi ein helpu ni drwy gymryd rhan yn ein hymchwil. Os na allwch fynychu, bydd y cyflwyniad a'r adroddiad ar gael ar ein gwefan yn ddiweddarach ym mis Rhagfyr. Gallwch hefyd ddilyn y digwyddiad yn fyw ar Twitter.

Beth sy'n newydd ar ein gwefan?

Daw ein blog diweddaraf gan y pennaeth, Tegwen Ellis, sy'n ysgrifennu am arweinyddiaeth mewn addysg.
EWC News
 
Leadership matters - our second policy briefing event
 
We are looking forward to hosting our second policy briefing on 14 December. We’d like to thank Darren Millar, AM for sponsoring the event, and all the headteachers and senior leaders who have helped us by taking part in our research. If you can’t make it, the presentation and report will be available on our website later this month. You can also follow the event live on Twitter.
 
New on our website
 
Our latest blog comes from headteacher, Tegwen Ellis, writing about leadership in education.
 
 
Cofrestru

Cefnogaeth i gyflogwyr

Rydym yn anfon e-bost at bob cyflogwr gyda manylion am y trefniadau cofrestru ac adnewyddu ffioedd ar gyfer 2018-19. Fel rhan o'r broses adnewyddu, rydym hefyd yn annog cyflogwyr i wirio a diweddaru eu rhestr o weithwyr ar-lein trwy e-wasanaethau erbyn 29 Ionawr 2018.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at cofrestru@cga.cymru

Cyflwyniadau mewn Prifysgolion a Cholegau

Byddwn yn ymweld â Phrifysgolion a Cholegau AB dros y misoedd nesaf i siarad â myfyrwyr fydd yn cwblhau eu cyrsiau eleni i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r gofyniad cyfreithiol i gofrestru â'r Cyngor cyn iddynt ddechrau gweithio yng Nghymru.
Registration
 
Support for employers
 
We are e-mailing all employers with details about the 2018-19 registration and fee renewals procedures. As part of the renewal process, we also encourage employers to check and update their employee list online via e-services by 29 January 2018.
 
If you have any queries, please contact us on 029 2046 0099 or e-mail registration@ewc.wales
 
Presentations at Universities and Colleges
 
We will be visiting Universities and FE Colleges over the coming months to speak with students who are due to complete their courses this year to ensure they are aware of the legal requirement to register with the Council before they begin working in Wales.  
Achrediad Addysg Gychwynnol Athrawon

1 Rhagfyr 2017 oedd y dyddiad cau ar gyfer Partneriaethau sy'n ceisio rhedeg rhaglen AGA sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) yng Nghymru o fis Medi 2019 i gyflwyno ceisiadau atom i gael eu hachredu.

Bydd y Bwrdd Achredu AGA bellach yn dechrau ei waith i asesu rhaglenni, fydd yn arwain at 30 Mehefin 2018, pan fydd partneriaethau'n cael eu hysbysu o benderfyniad y Bwrdd.
Initial Teacher Education Accreditation
 
1 December 2017 was the deadline for Partnerships seeking to run an ITE programme that leads to Qualified Teacher Status (QTS) in Wales from September 2019 to submit applications to us for accreditation.   
 
The ITE Accreditation Board will now begin its work to assess programmes, leading up to 30 June 2018, when partnerships will be notified of the Board’s decision.
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

Bellach, mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) fwy na 9,000 o ddefnyddwyr. I sefydlu cyfrif neu am ragor o wybodaeth am y PDP ewch i dudalen PDP CGA. 

Mae'r gwelliannau diweddaraf i'r PDP yn cynnwys y gallu i gofrestreion addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith i fapio eu dysgu i'w safonau proffesiynol newydd.

Rydym bob amser yn awyddus i gael adborth gan ddefnyddwyr y Pasbort. Os oes gennych unrhyw beth i'w rannu gyda ni, e-bostiwch PDP@cga.cymru

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y PDP, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, beth am ymweld â'n tudalen Facebook newydd?

EBSCO

A wyddoch chi bod gan bob un o'n cofrestreion fynediad am ddim i becyn Ffynhonnell Addysg EBSCO trwy eu Pasbort Dysgu Proffesiynol? Mae EBSCO yn darparu mynediad i ymchwil a chyhoeddiadau y gellir eu defnyddio i wella a llywio dysgu ac ymarfer proffesiynol.
Professional Development and Funding
 
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport (PLP) now has more than 9,000 users.  To set up an account or for more information about the PLP visit the EWC’s PLP webpage.
 
The latest enhancements to the PLP include the facility for registrants in further education and work-based learning to map their learning to their new professional standards.
 
We are always keen to get feedback from Passport users. If you've got anything to share with us, please e-mail PLP@ewc.wales
 
If you want to know more about the PLP, or if you have any questions or comments why not visit our new Facebook page?
 
EBSCO
 
Did you know that all our registrants have free access to the EBSCO Education Source package via their Professional Learning Passport? EBSCO provides access to research and publications which can be used to enhance and inform professional learning and practice.
Priodoldeb i Ymarfer

Os ydych chi'n unigolyn cofrestredig newydd, mae ein Cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol ar gael ar ein gwefan.

Cliciwch yma am ddyddiadau gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer sydd i ddod a chanlyniadau'r gwrandawiadau a ddaeth i ben.
Fitness to Practise

If you are a new registrant, our Code of professional conduct and practice is available on our website.
 
Click here for dates of upcoming fitness to practise hearings and outcomes of concluded hearings.
Ymchwil ac ystadegau
 
Cynllun peilot bwrsariaethau ymchwil cofrestredig
 
Mae'r cynllun bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau. Byddwn yn ysgrifennu at bob ymgeisydd yn y flwyddyn newydd i roi gwybod iddynt os ydynt wedi bod yn llwyddiannus.
 
Ffeithiau a ffigurau
 
Ar 5 Rhagfyr 2017 ein niferoedd cofrestredig oedd:

Athrawon ysgol                                 35,328
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol           31,588
Athrawon AB                                       5,664
Gweithwyr cymorth dysgu AB                2,506
Ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith       2,432
Gweithwyr ieuenctid                                351
Gweithwyr cymorth ieuenctid                     627
Pob cofrestrai =                                78,496
Research and statistics
 
Registrant research bursary pilot scheme
 
The scheme has now closed for applications. We’ll be writing out to all applicants in the new year to let them know if they’ve been successful.
 
Facts and figures
 
As at 5 December 2017 our registrant numbers were:
 
School teachers                               35,328
School learning support workers         31,588
FE teachers                                      5,664
FE learning support workers               2,506
Work-based learning practitioners       2,432
Youth workers                                     351     
Youth support workers                           627
All registrants =                           78,496
CGA yn eich cefnogi chi

Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu priodoldeb i ymarfer, y PDP, Cod CGA, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol, data'r gweithlu a mwy, yn ogystal â chyflwyniadau pwrpasol.

Ar hyn o bryd rydym yn cymryd archebion am gyflwyniadau ar gyfer tymor y gwanwyn. Os hoffech drefnu cyflwyniad ar gyfer eich gweithle, cysylltwch â chyfathrebu ar 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at cyfryngau@cga.cymru 
EWC supporting you
 
We offer presentations covering, fitness to practise, the PLP, the EWC Code, responsible use of social media, workforce data, and more, as well as bespoke presentations.
 
We are currently taking bookings for presentations for the spring term. If you are interested in a presentation, please contact communications on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga