Sports Media

Sports Media's Nieuwsbrief- februari 2011

op zoek naar geschikt sportmateriaal

 

Verdien 5 € … per goedgekeurde lesdocument!

Ieder lid van Sports Media wordt uitgenodigd om lesvoorbereidingen in te dienen en kans te maken op 5€ per goedgekeurde lesvoorbereiding.

Hoe meer goedgekeurde lesvoorbereidingen U indient … hoe meer U kunt verdienen! .

 


Om te waken over de kwaliteit van deze lesvoorbereidingen is  bijgaand wedstrijdreglement van toepassing.


WEDSTRIJDREGLEMENT 2011

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Sports Media (maatschappelijke zetel: Jagerslaan 9, B 3120 Tremelo)

2. De wedstrijd loopt van 01 maart 2011 tot en met 31 maart 2011

3. Iedereen – die geregistreerd is - kan deelnemen.

4. Elke kandidaat mag een onbeperkt aantal lesvoorbereidingen indienen ( rekening houdend met punt 15 - zie verder hieronder ).

5. Voorrang wordt vooral verleend aan lessen met:

  • beeldmateriaal ( eigen materiaal – links naar – schema’s – tekeningen)
  • werkvormen waarbij in de kolommen ethisch gedrag expliciet vermeld wordt (hoe pedagogische doelen bereiken, het verantwoorden van moreel gedrag en zelfbeeld en sociale relaties nastreven )

6. De volgende criteria worden bijgevolg door de commissie alsook gehanteerd ( van vormelijk tot inhoudelijk):

  • Volledigheid, overzichtelijkheid van de bladspiegel, aantrekkelijkheid van figuren en schema's, van alle doorgezonden onderdelen van de les.
  • Helderheid in de beschrijving van het lesonderwerp, gesitueerd in een aktiviteitsgebied; van de doelgroep en het beginniveau van deze leerlingen. Helderheid in de verwijzing naar de eindtermen/ ontwikkelingsdoelen van Vlaanderen of de kerndoelen in Nederland; naar netgebonden leerplannen, naar bronnen met volledige bronnenvermelding, naar muziek ( CD's), figuren, enz…Deze verwijzingen gebeuren meestal in de kop of de inleiding tot de les. Ze worden ook hernomen in de eerste kolom of in de onderdelen van andere kolommen.
  • Verstaanbaarheid van de taal, minimum aan afkortingen of SMS-taal. Liefst leesbare, korte, uitspreekbare zinnen, bruikbaar in de communicatie met leerlingen.
  • Inhoudelijk is het belangrijk dat de logica tussen de kolommen, of de tekstonderdelen duidelijk wordt gemaakt: nl. doelen vs. aktiviteit, vs. werkvormen, vs. organisatie, enz… of gekozen aktiviteit(en) vs. gekozen werkvormen, vs. doelen, enz…

7. Iedere deelnemer vermeldt zijn/haar volledige naam op het lesdocument. En hij bevestigt hiermee dat hij/zij de auteur is.

8. U bent als auteur volledig in orde met de copyrights van uw ingediende lesdocument(en) d.w.z. dat U de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de toepassing van de copyrights op uw ingediende lesdocument(en).

9. De lesdocumenten – Word-documenten en/of PDF-documenten - worden verstuurd naar volgend emailadres:  wedstrijd@sports-media.be

10. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en /of de uitslag van de wedstrijd wordt op géén enkele wijze correspondentie gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

11. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

12. Elke deelnemer geeft Sports Media vzw de toestemming tot de publicatie van deze lesdocumenten in tijdschriften, handboeken, op de website van Sports Media en/of als bijdragen op workshops/ lezingen.

13. Per goedgekeurde lesvoorbereiding wordt er 5€ uitgereikt.

14. Om het geld te ontvangen, dienen de winnaars hun volledige naam, adres, email en rekeningnummer op te geven.

15. Er worden maximum 80 lesvoorbereidingen - elk twv 5€ - goedgekeurd, zijnde een limiet van 400€.

16. De prijs wordt enkel uitgereikt indien aan de punten 5, 6, 7, 8 en 9 van het wedstrijdreglement volledig gevolg is gegeven .

17. De beslissing van de jury is zonder verhaal.

18. De winnaars worden tijdens de laatste week van april via email op de hoogte gebracht door Sports Media.

19. De uitbetaling van de gewonnen geldsommen zal tijdens de 2de helft van mei uitgevoerd worden.

20. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Sports Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan deze en andere wedstrijden van Sports Media.

21. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname aan de wedstrijd, automatisch en onvoorwaardelijk aan Sports Media de toestemming tot publicatie, op gelijk welke wijze en in gelijk welke vorm, van zijn naam en foto indien Sports Media daartoe zou beslissen.

22. De persoonsgegevens die Sports Media verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Iedere deelnemer heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan er de verbetering of doorhaling van vragen. Deze gegevens zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden.

23. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement.