WETGEVING 1 - 25 NOVEMBER 2019
 
 
Starters-bvba van advocaat uitsluiten van vrijstelling vennootschapsbijdrage strijdig met Grondwet
GwH 184/2019 van 20 november 2019

Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

Gebrek aan grief over de schuld verhindert niet dat appelrechter ambtshalve de onschuld van de beklaagde kan vaststellen
GwH 185/2019, 20 november 2019
GwH 189/2019, 20 november 2019
Persbericht over de arresten 185/2019 en 189/2019

FOD Justitie: machtiging Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie om gebruiksovereenkomsten te sluiten in naam van de minister

Migratierecht: Vernietiging door RvS van KB’s 16/02/2015 en 14/02/2017
PUBLIEK RECHT

Tarieven vergoedingen ten laste van gemeenten voor uitreiking elektronische identiteitskaarten, identiteitsdocumenten en verblijfsdocumenten
28 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen, BS 08/11/2019, bl. 104313

GEGEVENSBESCHERMING

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten - bewaring en vernietiging gegevens
2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 04/11/2019, bl. 103355

Vacante betrekking rechtskundig adviseur Gegevensbeschermingsautoriteit
Vacante betrekking, BS 08/11/2019, bl. 104550

MIGRATIERECHT

Vernietiging door RvS van KB’s 16/02/2015 en 14/02/2017
16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Vernietiging door de Raad van State, BS 06/11/2019, bl. 103938
14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Vernietiging door de Raad van State, BS 06/11/2019, bl. 103938GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Starters-bvba van advocaat uitsluiten van vrijstelling vennootschapsbijdrage strijdig met Grondwet
GwH 184/2019 van 20 november 2019

Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen
Reglement tot wijziging van Afdeling V.1.2. `Eenpersoonsvennootschappen van advocaten' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 06/11/2019, bl. 103976
Inwerkingtreding 6 februari 2020

JUSTITIE

FOD Justitie: machtiging Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie om gebruiksovereenkomsten te sluiten in naam van de minister
12 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14/11/2019, bl. 105967

NOTARIAAT

Aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
11 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, BS 25/11/2019, bl. 108095FINANCIEEL RECHT

Financiering terrorisme - twee nieuwe personen toegevoegd aan lijst beperkende maatregelen
3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 07/11/2019, bl. 104090
Een tweede keer gepubliceerd:
3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 08/11/2019, bl. 104316

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/11/2019, bl. 106751

STRAFRECHT

Gebrek aan grief over de schuld verhindert niet dat appelrechter ambtshalve de onschuld van de beklaagde kan vaststellen
GwH 185/2019, 20 november 2019
GwH 189/2019, 20 november 2019
Persbericht over de arresten 185/2019 en 189/2019

FISCAAL RECHT

VLABEL

Indexatie tarieven takeling en stalling van voertuigen vanaf 1 januari 2020
Bericht over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2020, BS 22/11/2019, bl. 107982

Indexering heffing op de afnamepunten van elektriciteit. - Heffingsjaar 2020
6 NOVEMBER 2019. - AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST. - Bericht in verband met de indexering van rechtswege van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit. - Heffingsjaar 2020, BS 22/11/2019, bl. 107985

BTW

Wijzigingen douanegebied van de Unie en wijzigingen belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
3 NOVEMBER 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 en richtlijn (EU) 2018/1910, BS 13/11/2019, bl. 104872

BTW-vrijstelling - drempelbedrag persoonlijke bagage aan niet in de EU gevestigde reizigers
7 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers, BS 20/11/2019, bl. 106945

BTW – Wijzigingen diverse KB’s – o.a. deeleconomie – verplichtingen curator - regeling van de passieve veredeling - zelfstandige groeperingen van personen - telecommunicatiediensten, radio- en televisie-omroepdiensten of de langs elektronische weg verrichte diensten voor niet-belastingplichtige personen - belastingheffing inzake de verhuur van onroerende goederen uit hun aard - winstmarge van reisbureaus - aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen – btw voor handelingen  door een niet in België gevestigde belastingplichtige
7 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 25/11/2019, bl. 108072


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2019-189


20-11-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 204 en 210)

1. Geen schending  (art. 204, geïnterpreteerd in die zin dat het de beklaagde niet toestaat zijn gebrek aan schuld aan te tonen wanneer hij die grief niet in zijn verzoekschrift in hoger beroep of in het grievenformulier heeft beoogd met betrekking tot een geïdentificeerde tenlastelegging) 2.  - Schending (art. 210, geïnterpreteerd in die zin dat het de mogelijkheid beperkt, voor het rechtscollege in hoger beroep, om ambtshalve de feiten te kwalificeren die bij dat rechtscollege aanhangig zijn gemaakt en om te zeggen of die feiten al dan niet vaststaan wanneer de schuldvraag niet werd beoogd in het verzoekschrift of in het grievenformulier) -  Geen schending (art. 210, geïnterpreteerd in die zin dat zij niet de mogelijkheid beperkt, voor het rechtscollege in hoger beroep, om ambtshalve de feiten te kwalificeren die bij dat rechtscollege aanhangig zijn gemaakt en om te zeggen of die feiten al dan niet vaststaan wanneer de schuldvraag niet werd beoogd in het verzoekschrift in hoger beroep of in het grievenformulier)

Rolnummer(s): 7079
Strafrecht - Strafrechtspleging - Hoger beroep tegen correctionele vonnissen - Vermelding van de grieven in het verzoekschrift - Beperking van de saisine van de appelrechter - Niet-vermelding van de grief in verband met de schuld - 1) Onmogelijkheid voor de beklaagde om zijn gebrek aan schuld aan te tonen - 2) Middelen van openbare orde - Beperking tot de grieven die in het verzoekschrift zijn vermeld - Onmogelijkheid om vast te stellen dat de beklaagde niet schuldig is
2019-188


20-11-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 53, 15°)

Geen schending

Rolnummer(s): 7031
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Aftrek - Beroepskosten - Kosten om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden - Beperking - Behoud van bedrijfsleidersbezoldigingen
2019-187


20-11-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek der successierechten (art. 52-3, zoals van toepassing in het Waalse Gewest)

Geen schending

Rolnummer(s): 7011
Successierechten - Waals Gewest - Tarief van de successierechten - Gelijkstelling van een relatie in de rechte lijn - Stiefouder / Stiefkind - Uitsluiting - Stiefgrootouder / Stiefkleinkind
2019-186


20-11-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » (art. 39/2, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6950
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij
2019-185


20-11-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 204 en 210)

1. Geen schending (art. 204, geïnterpreteerd in die zin dat het de beklaagde niet toestaat zijn gebrek aan schuld aan te tonen wanneer hij die grief niet in zijn verzoekschrift in hoger beroep of in het grievenformulier heeft beoogd met betrekking tot een geïdentificeerde tenlastelegging) 2. - Schending (art. 210, in die zin dat het de mogelijkheid beperkt, voor het rechtscollege in hoger beroep, om ambtshalve de feiten te kwalificeren die bij dat rechtscollege aanhangig zijn gemaakt en om te zeggen of die feiten al dan niet vaststaan wanneer de schuldvraag niet werd beoogd in het verzoekschrift in hoger beroep of in het grievenformulier) - Geen schending (art. 210, geïnterpreteerd in die zin dat zij niet de mogelijkheid beperkt, voor het rechtscollege in hoger beroep, om ambtshalve de feiten te kwalificeren die bij dat rechtscollege aanhangig zijn gemaakt en om te zeggen of die feiten al dan niet vaststaan wanneer de schuldvraag niet werd beoogd in het verzoekschrift in hoger beroep of in het grievenformulier)

Rolnummer(s): 6940 • 6948
Strafrecht - Strafrechtspleging - Hoger beroep tegen correctionele vonnissen - Vermelding van de grieven in het verzoekschrift - Beperking van de saisine van de appelrechter - Niet-vermelding van de grief in verband met de schuld - 1) Onmogelijkheid voor de beklaagde om zijn gebrek aan schuld aan te tonen - 2) Middelen van openbare orde - Beperking tot de grieven die in het verzoekschrift zijn vermeld - Onmogelijkheid om vast te stellen dat de beklaagde niet schuldig is
2019-184


20-11-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 30 december 1992 « houdende sociale en diverse bepalingen » (art. 94, 9°, zoals gewijzigd bij artikel 24 van de wet van 29 maart 2012 « houdende diverse bepalingen (I) »)

Schending (art. 94, 9°, van de wet van 30 december 1992, in zoverre het het in B.5 en B.7 beschreven verschil in behandeling doet ontstaan)

Rolnummer(s): 6857
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid starter - Handelsonderneming / Uitoefening van het beroep van advocaat - Bijdragen - Jaarlijkse forfaitaire bijdrage - Vrijstelling
2019-183


20-11-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 19 januari 2017 « betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders » (art. 20)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6712
Publiek recht - Waals Gewest - Gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders / Leveranciers - Openbaredienstverplichting - Unieke factuur - Niet-ingevorderde bedragen
2019-182


14-11-2019

Vordering tot schorsing
Wet van 22 april 2019 « tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering » (art. 8, § 2)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 7241
Rechtsbijstandsverzekering - Waarborg voor de kosten en erelonen van de advocaten - Omvang van de waarborg
2019-181


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9 maart 2018 « betreffende het deeltijds kunstonderwijs »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7037
Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Deeltijds kunstonderwijs - Beeldende kunsten / Podiumkunsten - Lestijden / In- en doorstroom van de leerlingen / Berekening van de omkadering en van de werkingsmiddelen van de onderwijsinstellingen
2019-180


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaamse decreet van 27 april 2018 « betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen »

Verwerping van het beroep (rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.8 en B.9)

Rolnummer(s): 7022
Vlaams overheidsdiensten en lokale besturen - Uitzendarbeid - Regeling en modaliteiten - 1. Ontstentenis van betrokkenheid van representatieve vakorganisaties bij toepassing van en controle op de regeling - 2. Staking of lock-out
2019-179


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 « houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving » (art. 77 en 79)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6952
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Vergunningenbeleid - Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften - Planologische attesten - Tuincentrum in agrarisch gebied
2019-178


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 november 2017 « houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » (art. 12)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6944
Fiscal recht - Onroerende voorheffing - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vrijstelling onroerend goed dat uitsluitend voor de openbare uitoefening van de eredienst bestemd is - Erkende eredienst - Getuigen van Jehovah
2019-177


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 12 oktober 2017 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2017 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de organisatie van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 op het grondgebied van het Duitse taalgebied »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6871
Grondwettelijk recht - Verkiezingen - Waals Gewest - Lokale en provinciale verkiezingen - Afschaffing van het geautomatiseerde stemsysteem - Situatie van de gemeenten van het Franse en het Duitse taalgebied
2019-176


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
Gerechtelijk Wetboek (259bis-9, § 1, vierde lid, en § 1/1, vierde lid, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 244 van de wet van 6 juli 2017 « houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie »)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6822
Gerechtelijk recht - Toegang tot de magistratuur - Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage - Examen inzake beroepsbekwaamheid - Voorwaarden voor de benoeming van de magistraten van de rechterlijke orde - Parketjurist
2019-175


14-11-2019

Beroep tot vernietiging
wet van 19 maart 2017 « tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzake de toekenning door Belgocontrol van disponibiliteit met wachtgeld en van verlof met wachtgeld voorafgaand aan het pensioen »

-  Vernietiging (wet van 19 maart 2017) -  Definitieve handhaving van de gevolgen die de vernietigde wet heeft teweeggebracht vóór de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad

Rolnummer(s): 6726
Autonome overheidsbedrijven - Belgocontrol / Skeyes - Regelingen van disponibiliteit met wachtgeld en van verlof met wachtgeld voorafgaand aan het pensioen - Vaststelling door de Koning - Afwezigheid van voorafgaande collectieve onderhandelingen
2019-174


13-11-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 22 april 2019 « tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen » (art. 6)

-  Vernietiging (art. 146, § 2, 4°, c), van de « wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 », zoals het werd vervangen bij artikel 6 van de wet van 22 april 2019, maar enkel in zoverre het onmiddellijk van toepassing is op de artsen die afkomstig zijn uit derde landen die geen lid zijn van de Europese Unie, die, na een selectieprocedure, een aanvraag voor een bijzondere vrijstelling hebben ingediend om in het academiejaar 2019-2020 in België een beperkte klinische opleiding te volgen, overeenkomstig artikel 146 van de « wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 », zoals het van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 22 april 2019, en van wie het dossier door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu volledig en ontvankelijk is verklaard vóór 24 mei 2019, namelijk de datum van inwerkingtreding van de voormelde wet van 22 april 2019) -  Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 7227
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Toegang voor artsen afkomstig van een land dat geen lid is van de Europese Unie tot een klinische opleiding in België - Stage - Beperkingen
2019-173


07-11-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek » (art. 114)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7204
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang
2019-172


07-11-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (art. 39, § 1) en herstelwet van 22 januari 1985 « houdende sociale bepalingen » (art. 105, § 3)

Geen schending (art. 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978, in samenhang gelezen met artikel 105, § 3, van de herstelwet van 22 januari 1985, in de interpretatie dat, in geval van ontslag van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, bij de vaststelling van het bedrag van de opzeggingsvergoeding moet worden uitgegaan van het lopende loon dat overeenstemt met de verminderde activiteiten)

Rolnummer(s): 7177
Arbeidsovereenkomsten - Ontslag - Werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar - Compensatievergoeding - Grondslag
2019-171


07-11-2019

Prejudiciële vragen
Decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 « tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten » (art. 4)

Geen schending (art. 4 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004, vóór de wijziging ervan bij het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009)

Rolnummer(s): 7033
Fiscaal recht - Waals Gewest - Milieu - Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten - 1. Draagkracht van de belastingplichtige - 2. Bebouwd onroerend goed en onbebouwd onroerend goed
2019-170


07-11-2019

Prejudiciële vraag
Decreet van de Franse Gemeenschap van 6 juni 1994 « tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs » (art. 25, § 1, eerste lid, 2°)

Geen schending (art. 25, § 1, eerste lid, 2°, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 juni 1994, in zoverre het bepaalt dat het advies van de raad van beroep bindend is voor de inrichtende macht wanneer het betrekking heeft op het ontslag van een prioritaire tijdelijke leerkracht in de zin van artikel 24, § 1, van hetzelfde decreet)

Rolnummer(s): 7026
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Officieel gesubsidieerd onderwijs - Rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden - Prioritaire tijdelijke leerkracht - Ontslag - Advies van de raad van beroep - Intrekking van de beslissing
2019-169


07-11-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 22 december 2017 « over het lokaal bestuur » (deel 4)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6998
Bestuursrecht - Lokaal bestuur - Vlaams Gewest - Gemeenten en OCMW's - Politiek-bestuurlijke integratie - Randgemeenten en de gemeente Voeren - 1. Samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking - 2. Mogelijkheid om een bijzonder comité voor de sociale dienst op te richten
2019-168


07-11-2019

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1385undecies)

Geen schending

Rolnummer(s): 6991
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Bijzondere rechtsplegingen - Geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet - Toelating van de vordering - Voorwaarden - Vervaltermijn - Verlenging - Onmogelijkheid
2019-167


07-11-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 29 augustus 1988 « op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit » (art. 1, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij artikel 2 van de wet van 23 augustus 2015)

Schending (art. 1 van de wet van 29 augustus 1988, in de interpretatie volgens welke het die wet enkel van toepassing maakt op de nalatenschappen die zijn opengevallen terwijl de overledene nog steeds landbouwer was op de dag van zijn overlijden en de nalatenschappen die goederen bevatten die behoren tot een landbouwbedrijf dat niet meer door de overledene werd geëxploiteerd op de dag van zijn overlijden, maar dat op dat ogenblik door een of meerdere van zijn erfgenamen in de rechte nederdalende lijn werd geëxploiteerd, van het toepassingsgebied ervan uitsluit)

Rolnummer(s): 6984
Nalatenschappen - Erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit - Overnamerecht van de erfgenamen in de rechte nederdalende lijn - 1. Erflater (eigenaar) - landbouwer - 2. Erflater (eigenaar) - landbouwer die met pensioen is gegaan
2019-166


07-11-2019

Prejudiciële vraag
Decreet van het Waalse Gewest van 21 december 1989 « betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest » (art. 36quater, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6966
Openbaar vervoer in het Waalse Gewest - Gebrek aan vervoersbewijs - Geldboete - Minderjarige - Rechtsmiddelen
2019-165


07-11-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6962 • 6969 • 6970
Gerechtelijk Recht - Gerechtelijk Wetboek - Bijvoegsel - Gebiedsomschrijving en zetel van de hoven en rechtbanken - Hervorming van de gerechtelijke kantons - 1. Vaststelling van de zetel van het vredegerecht te Westerlo - 2. Opheffing van de zetel van het vredegerecht te Kraainem
2019-164


07-11-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (162bis, tweede lid, ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 « betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat » )

Geen schending (art. 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre de persoon die zich burgerlijke partij heeft gesteld in handen van een onderzoeksrechter, niet wordt veroordeeld tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken beklaagde, wanneer het onderzoeksgerecht heeft beslist tot verwijzing naar het vonnisgerecht)

Rolnummer(s): 6896 • 7121
Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding - Vrijgesproken beklaagde na een verwijzing naar het vonnisgerecht waartoe door het onderzoeksgerecht is beslist
2019-163


07-11-2019

Prejudiciële vraag
Decreet van 6 fructidor jaar II (23 augustus 1794) (art. 1) en Burgerlijk Wetboek (art. 335)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6787
Burgerlijk recht - Naam - Familienaam - Vordering tot verbetering van een geboorteakte - Schrijffout in de familienaam
2019-162


07-11-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 17 juni 2016 « inzake overheidsopdrachten » (art. 28, § 1, 3° en 4°, en § 2, en art. 108, eerste lid, 2°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6595
Bestuursrecht - Overheidsopdrachten - Opdrachten voor diensten - Klassieke sectoren / Speciale sectoren - Specifieke uitsluitingen - Arbitrage- en bemiddelingsdiensten en bepaalde juridische diensten
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 06/11/2019
23 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Ganshoren en van de zetel van het vredegerecht van het kanton Elsene naar Brussel
Vergelijkende Nederlandstalige selectie griffiers voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vergelijkende Nederlandstalige selectie griffiers voor de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen
Erratum vacature BS 15/10/2019

BS 08/11/2019
Diverse benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen magistraten
Aanwijzingen voorzitters verschillende rechtbanken
Hof van Cassatie - Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Leuven
Vacature rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent
Aanwijzing assessor in tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

BS 14/11/2019
Griffier/parketjuristen/parketsecretarissen –benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Vacante betrekking leidinggevende griffier rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Vacante betrekkingen assistenten bij het taxatiebureau van het arrondissementeel bureau gerechtskosten bij diverse rechtbanken
Vacante betrekkingen voor assistenten dossierbeheer diverse griffies en parketsecretariaten
Vacante betrekking griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel
Vacante betrekkingen leidinggevende secretarissen bij het parket Brussel (Fr)
Vacante betrekking secretaris systeembeheerder bij het arbeidsauditoraat Leuven
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder bij het parket Antwerpen en arbeidsauditoraat Antwerpen

BS 18/11/2019
Benoemingen en ontslagnemingen diverse magistraten, o.a. benoeming twee raadsheren in het Hof van Cassatie
Politierechtbank Oost-Vlaanderen
Aanwijzing assessor in tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep  in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent
Samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, mandaat 2019-2024
Lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek

BS 20/11/2019
Pensioneringen griffiers en parketsecretarissen – benoeming attaché gemeenschappelijke steundienst van het College van de procureurs-generaal en bij het College van het openbaar ministerie
Voordracht door de Kamer van volksvertegenwoordigers van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

BS 22/11/2019
Derde lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep
Onderscheidingen: lijst benoemingen van magistraten in de Nationale Orden
Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Gent
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij het parket Brussel : 1 (Nederlandstalig)

BS 25/11/2019
Benoemingen in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen
Vierde oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be