PPO Post, 5 juni 2015
Implementatieplan passend onderwijs aangenomen door schoolbesturen
De intentieverklaring passend onderwijs is inmiddels verder uitgewerkt in een implementatieplan, dat de ALV op 27 mei 2015 heeft aangenomen. In twee pilotwijken, Ommoord en Hoogvliet, zijn ervaringen opgedaan met het in samenwerking realiseren van een dekkend aanbod in de wijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die ervaringen hebben geresulteerd in succesfactoren en knelpunten waar de scholen hun voordeel mee kunnen doen.
 
Afgesproken is dat de komende twee jaar in alle negen OAT-gebieden een plan van aanpak wordt opgesteld waarin de scholen in de wijk samen uitwerken hoe ze de intentieverklaring in de praktijk gaan brengen. PPO Rotterdam zal de scholen daarbij ondersteunen. Het voornemen is dat de in de intentieverklaring geformuleerde doelstellingen op 1 augustus 2019 zijn verwezenlijkt.
 
Van tussenvoorziening naar AB Plus
Op 1 augustus 2015 eindigen de BOS-projecten en het HEI-project. Deze tussenvoorzieningen zijn buiten de eigen school van de leerling gesitueerd en dat maakt terugkeer naar de basisschool van herkomst vaak moeilijk. Daarom willen we de ondersteuning voor deze leerlingen voortaan op de eigen school van de leerling organiseren, of zo nodig op een school in de buurt. We willen leerkrachten vaardiger maken in de omgang met leerlingen met ernstige gedragsproblemen. De insteek is dat de ondersteuning naar de leerling wordt gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning.
 
We hebben dit arrangement AB Plus genoemd om aan te geven dat in een aantal situaties extra of andere begeleiding nodig is dan het reguliere AB-arrangement van PPO Rotterdam, omdat het om een complexe ondersteuningsvraag gaat. Met AB Plus willen we nog één keer alles op alles zetten om het systeem om het kind heen zó te ondersteunen en zó te optimaliseren dat het kind zich kan ontplooien en de leerkracht en de school minder handelingsverlegen zijn.
 
Nieuwe ontwikkelingen voorschools maatschappelijk werk
Het voorschools maatschappelijk werk (vsmw) wordt in Rotterdam al jaren vormgegeven door het samenwerkingsverband. Het vsmw wordt betaald vanuit de impulsregeling schoolmaatschappelijk werk. Belangrijkste doelstelling van het vsmw is zorgen voor een goede overdracht van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs.

De gemeente Rotterdam gaat van juni tot en met december 2015 proefdraaien met schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse voorzieningen. PPO Rotterdam is erg blij met deze ontwikkeling en trekt hierin samen met de gemeente op.
 
Constructieve bijeenkomst met inspecteur
 Afgelopen vrijdag  organiseerde PPO Rotterdam  een bijeenkomst met  inspecteur Joustra. Hij is  inspecteur primair onderwijs  en ziet toe op zeven  samenwerkingsverbanden,  waaronder PPO Rotterdam.  Voor de bijeenkomst waren  directeuren, IB’ers en leerkrachten uit alle negen OAT’s van PPO Rotterdam uitgenodigd om het gesprek met de inspecteur aan te gaan.
 
Groeiregelingen SO en SBO
Het bestuur heeft besloten de adviezen van de PO-Raad voor de groeiregelingen SO en SBO over te nemen, met enkele aanvullingen.

PPO Rotterdam is aan het berekenen wat de schoolbesturen als gevolg van deze regelingen volgend schooljaar uitbetaald krijgen. Binnenkort ontvangen zij hiervan de beschikkingen.
 
Bestuursformatieplan vastgesteld
Het bestuursformatieplan van PPO Rotterdam voor komend schooljaar is – na instemming door de MR – vastgesteld door het bestuur. Er vinden enkele interne verschuivingen plaats, maar de bestaande formatie wordt grotendeels gehandhaafd.

Wel wordt ter vervanging van de tussenvoorzieningen extra formatie gecreëerd voor het AB Plus-arrangement. Daarnaast wordt met de AB-aanbieders onderzocht of de 12 fte LGF AB in dienst van PPO Rotterdam zou kunnen worden genomen.
Personeels-
bijeenkomst
Op donderdag 28 mei was er weer een bijeenkomst voor het personeel van PPO Rotterdam in het Novotel. Het thema van deze middag was ouderparticipatie.
 
Informatieblad
dyslexiezorg
FOKOR heeft namens de afdeling J&O van de gemeente Rotterdam een informatieblad over vergoede dyslexiezorg verstuurd naar schooldirecteuren en -besturen.

Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl