WETGEVING 9 - 22 MAART 2018
Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid:
- Strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs (inwerkingtreding retroactief vanaf 15 februari 2018)
- Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt rijbewijs (inwerkingtreding retroactief vanaf 15 februari 2018)
- Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille vanaf 1 juli 2018
- Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert rijbewijs (inwerkingtreding retroactief vanaf 15 februari 2018)
- Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen (inwerkingtreding retroactief vanaf 15 februari 2018)


Potpourri II - Uitlegging arrest GwH nr. 148/2017 van 21 december 2017
Arrestnummer: 28/2018
Arrestdatum: 9/03/2018
Rolnummer(s): 6838 • 6839
Rechtspleging: Vorderingen tot uitlegging
Getoetste norm(en): Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») - Veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden - Vernietiging - Handhaving van de gevolgen - Draagwijdte - Bevoegdheid van correctionele rechtbanken en hoven van beroep en strafmaat
Beschikkend(e) gedeelte(n): Uitlegging
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-028n.pdf
Informatieve nota:
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-028n-info.pdf

Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen (inwerkingtreding 10 maart 2018)


Nog meer belastingplichtigen krijgen ‘vereenvoudigde PB-aangifte’ vanaf aj. 2018

België werkt mee aan hervorming ‘uniform Europees asielstelsel’
 
PUBLIEK RECHT

Vereisten om lening voor zonnepanelen te krijgen
20 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 5 september 2017 tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis, BS 09/03/2018, bl. 19583

Preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude
2 MAART 2018. - Decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft, BS 16/03/2018, bl. 23453

Nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. – Addendum BS 6 maart 2018: adviezen RvS
1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. - Addendum, BS 19/03/2018, bl. 27573

Verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp
23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp, BS 22/03/2018, bl. 28292

Benoeming van negen aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
2 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende benoeming van negen aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, BS 19/03/2018, bl. 27614

België werkt mee aan hervorming ‘uniform Europees asielstelsel’
21 NOVEMBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS 12/03/2018, bl. 19712
17 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 12/03/2018, bl. 19738

Basisonderwijs – Secundair onderwijs - onderwijsdoelen
26 JANUARI 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft (opschrift gewijzigd door de commissie:... tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat onderwijsdoelen betreft, en tot wijziging van de decreten Rechtspositie onderwijspersoneel), BS 09/03/2018bl. 19538 

 
FINANCIEEL RECHT

Bevriezing tegoeden en andere financiële middelen van terroristische personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
7 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, BS 09/03/2018, bl. 19482

Uitgifte van de Staatsbon
28 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2018-2028, BS 13/03/2018, bl. 19922

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 15/03/2018, bl. 23359

Uitgifte door de Belgische staat van lineaire obligaties
1 MAART 2018. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 1,25 % - 22 april 2033", BS 20/03/2018, bl. 27803

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/03/2018, bl. 27678

 
STRAFRECHT

VERKEERSRECHT

Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid
6 MAART 2018. - Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid, BS 15/03/2018, bl. 23236
 
FISCAAL RECHT

Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen

7 FEBRUARI 2018. - Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, BS 09/03/2018, bl. 19476
Erratum BS 14/03/2018

Fiscus houdt vanaf aj. 2018 slechts gedeeltelijk rekening met ‘uitkeringen aan wezen’ om te bepalen of een kind ten laste is
6 MAART 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft, BS 15/03/2018, bl. 23232

KB/WIB 92 m.b.t. aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen
11 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen, BS 16/03/2018, bl. 23440

Nog meer belastingplichtigen krijgen ‘vereenvoudigde PB-aangifte’ vanaf aj. 2018
6 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178, § 2, 13°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het afschaffen van de voorwaarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting, BS 20/03/2018, bl. 27792

Attesten die ter beschikking dienen te worden gehouden voor de toepassing van bepaalde belastingverminderingen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
6 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de attesten die ter beschikking dienen te worden gehouden voor de toepassing van bepaalde belastingverminderingen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen, BS 20/03/2018, bl. 27794
 
SOCIAAL RECHT

Toekenning van een werkbonus via verlaging sociale zekerheidsbijdragen aan bepaalde werknemers
1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werk-nemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 09/03/2018, bl. 19528


Harmonisering en vereenvoudiging regelingen inzake verminderingen sociale zekerheidsbijdragen
1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 12/03/2018, bl. 19780

Sociale economie – maatwerk bij collectieve inschakeling
20 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 12/03/2018, bl. 19786.

Aanpassing buiten index op 1 oktober 2017van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 oktober 2017van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 15/03/2018, bl. 23379

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

9- 21 maart 2018

 
2018-032


15-03-2018

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 3 maart 2016 tot invoering van een indexsprong van de huurprijzen

Vernietiging - Handhaving van de gevolgen tot de volgende verjaardag van de huurovereenkomsten die volgt op 31 maart 2018

Rolnummer(s): 6500
Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Huurovereenkomsten - Huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats - Indexering - Waals Gewest - Indexsprong
2018-031


15-03-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III) (art. 2 en 6)

Vernietiging (art. 2, 3°) - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6614
Strafrecht - Terroristische misdrijven - Publiekelijk ter beschikking stellen van een boodschap met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf - Schrapping van het risicovereiste dat één of meer misdrijven worden gepleegd
2018-030


15-03-2018

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 6 en 53)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6568
Gemeenterecht - Vlaams Gewest - Lokale overheidsdiensten - Gemeentesecretaris, OCMW-secretaris en financieel beheerder van de gemeente of van het OCMW - Omvang van de functie
2018-029


15-03-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 13 mei 2016 tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude

Vernietiging (de woorden « in het kader van artikel 101, § 1 », respectievelijk « in artikel 101, § 1, bedoelde » in de paragrafen 2 en 3 van art. 101/1 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, zoals ingevoegd bij art. 3 van de wet van 13 mei 2016) - Verwerping van het beroep voor het overige, onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.38.2, laatste alinea

Rolnummer(s): 6552
Sociale zekerheid - Strijd tegen sociale domiciliefraude - Verbruiksgegevens van water, elektriciteit en gas - Automatische gegevensuitwisseling tussen dienstenverstrekkers en overheidsdiensten (« push »-systeem)
2018-028


09-03-2018

Vorderingen tot uitlegging
Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017

Uitlegging

Rolnummer(s): 6838 • 6839
Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») - Veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden - Vernietiging - Handhaving van de gevolgen - Draagwijdte - Bevoegdheid van correctionele rechtbanken en hoven van beroep en strafmaat

 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen