BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 1 - 28 augustus 2013 
     
Bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen
(inwerkingtreding 1 september 2013)


Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand – aanpassing van de bedragen 1 september 2013

Wet houdende diverse bepalingen

Wetten Zakelijke zekerheden op roerende goederen

Nieuwe wet statuut vastgoedmakelaar

Wetboek van Economisch recht – invoeging Boek III (vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen)

Levensverzekeringsovereenkomsten

Protesten – opheffing opdracht NBB als centrale depositaris

Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en –telecommunicatie door onderzoeksrechter

Wetten en besluiten Vreemdelingenrecht
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Opvang asielzoekers en andere vreemdelingen
Dienst Vreemdelingenzaken – procedure asielaanvragen
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Procedure asielaanvragen

Decreet betreffende het Onderwijs XXIII

Milieuschade – verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure
Milieuvergunning - project-m.e.r.-screening
 
  
30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen, BS 01/08/2013, bl. 48270
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Opzegging tegen of na de pensioenleeftijd
HOOFDSTUK 3. – Binnenscheepvaart
HOOFDSTUK 4. – Adoptieverlof
HOOFDSTUK 5. – Beroepsvereningen
HOOFDSTUK 6. - Sluiting van de ondernemingen
HOOFDSTUK 7. - Collectieve ontslagen
HOOFDSTUK 8. - Zondagsrust
HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
HOOFDSTUK 10. - Wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
HOOFDSTUK 11. – Kinderbijslag
HOOFDSTUK 12. – Geneesmiddelen
HOOFDSTUK 13. - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
HOOFDSTUK 14. - Private vermogensstructuren
HOOFDSTUK 15. - Inkomstenbelastingen
HOOFDSTUK 16. - Belasting over de toegevoegde waarde
HOOFDSTUK 17. – Accijnzen
HOOFDSTUK 18. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten
HOOFDSTUK 19. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen
(Inwerkingtreding 9 augustus 2013)
PUBLIEK RECHT

Sluiting gewone parlementaire zitting
19 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2012-2013, BS 14/08/2013, bl. 54384

Verplichte neerlegging mandatenlijst jaar 2012
Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (negende toepassingsjaar). Definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in het jaar 2012 of een gedeelte van dat jaar, BS 14/08/2013, bl. 53346.

Woonkwaliteitsbewaking

29 MAART 2013. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft, BS 01/08/2013, bl. 48102

Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen
12 JULI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 01/08/2013, bl. 48138

Modellen conformatiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen
29 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen, BS 01/08/2013, bl. 48217

Decreet wonen – erratum BS 11/07/2013
31 MEI 2013. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. Erratum, BS 22/08/2013, bl. 55954

Sociaal woonaanbod gemeenten
22 JULI 2013. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve indeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2012, BS 12/08/2013, bl. 52493

Recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water
19 JULI 2013. - Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en tot wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimumlevering van water betreft en de bescherming van abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer, BS 23/08/2013, bl. 56202

Vlaams energiedecreet – gegevens verstrekken door netbeheerder
12 JULI 2013. - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen, BS 12/08/2013, bl. 52430

Bodemsanering
19 JULI 2013. - Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van cofinanciering van bodemsanering, BS 12/08/2013, bl. 52493.

Lijst gemeenten die
beschikken over een plannen- en vergunningenregister
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 14/08/2013, bl. 54575

Milieuvergunning - project-m.e.r.-screening
19 JULI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening, BS 16/08/2013, bl. 54627

Milieuschade – verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure
19 JULI 2013. - Besluit tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, bl. 54629

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
8 MEI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II, BS 22/08/2013, bl. 55776

Opvang asielzoekers en andere vreemdelingen
8 MEI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn, BS 22/08/2013, bl. 55781

Dienst Vreemdelingenzaken – procedure asielaanvragen

17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, BS 22/08/2013, bl. 55787


Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, BS 22/08/2013,  bl. 55794

Asielaanvragen
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 22/08/2013, bl. 55802

Onderwijs
19 JULI 2013. - Decreet betreffende het Onderwijs XXIII, BS 27/08/2013, bl. 56395


BURGERLIJK RECHT


Zakelijke zekerheden op roerende goederen
24 JUNI 2013. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 02/08/2013, bl. 48462
11 JULI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 02/08/2013, bl. 48463

Termijn van 48 maanden voor syndicus om basisakte en reglementen ter goedkeuring voor te leggen aan AV na inwerkingtreding nieuwe medeëigendomswet
17 AUGUSTUS 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft, BS 22/08/2013, bl. 55906

Nieuwe wet statuut vastgoedmakelaar
11 FEBRUARI 2013. - Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, BS 22/08/2013, bl. 55906


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE


Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand – aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen, BS 19/08/2013, bl. 55261
Van kracht 1 september 2013


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


Levensverzekeringsovereenkomsten
19 JULI 2013. - Wet tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 08/08/2013, bl. 49534

Wetboek van Economisch recht – invoeging Boek III
17 JULI 2013. - Wet houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14/08/2013, bl. 54348

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 19/08/2013, bl. 55256

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 22/08/2013, bl. 56059


FINANCIEEL RECHT


Toezicht financiële sector en financiële diensten
17 JULI 2013. - Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen, BS 06/08/2013, bl. 49014

Reglement Nationale Bank van België
5 JULI 2013. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement « I » van de NATIONALE BANK VAN BELGIE, BS 09/08/2013,  bl. 52232

Hypotheciare kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 16/08/2013, bl. 54707

Bestrijding witwas - vastgoedmakelaars
30 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande vastgoedmakelaars, BS 20/08/2013, bl. 55444

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/08/2013, bl. 55362
.

Protesten – opheffing opdracht NBB als centrale depositaris
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot opheffing van de opdracht van de NATIONALE BANK VAN BELGIE als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten, BS 22/08/2013, bl. 56096

Certificatie van een geregistreerd kassasysteem
30 JULI 2013. - Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 28/08/2013, bl. 56685


STRAFRECHT

Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

17 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, BS 12/08/2013, bl. 52393


Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en –telecommunicatie door onderzoeksrechter
30 JULI 2013. - Wet houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering, BS 23/07/2013, bl. 56109


VERKEERSRECHT

Inschrijving van voertuigen -
12 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, bs 12:08:2013? bl. 52388.

Registratie voertuigen - Kruispuntbank van de Voertuigen
8 JULI 2013. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, BS 22/08/2013, bl. 55913.

Inning en consignatie som bij vaststelling verkeersovertredingen
27 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen, BS 23/08/2013, bl. 56120


Overtredingen van de tweede graad.
8 JULI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer om gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad, BS 28/08/2013, bl. 56687


FISCAAL RECHT

Avenant Dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk
19 AUGUSTUS 2011. - Wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant, BS 02/08/2013, bl. 48459

Roerende voorheffing
1 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, BS 09/08/2013, bl. 52227


SOCIAAL RECHT

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden sector bewakings- en toezichtsdiensten
17 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 01/08/2013, bl. 48078


Maaltijdcheques 12 maanden geldig
14 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 01/08/2013, bl. 48031

Kinderbijslag voor loonarbeiders
18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 01/08/2013, bl. 48033

Sociale reclassering van mindervaliden
19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, BS 01/08/2013, bl. 48038

Bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet
19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijlagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 01/08/2013, bl. 48039

Aanpassing interestvoet barema’s arbeidsongevallenwet
19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de interestvoet in de barema's die worden gebruikt in toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 02/08/2013, bl. 48506

Gewaarborgde gezinsbijslag
19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, BS 06/08/2013, bl. 49072

Dienstencheques – verhoging prijs
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 26/08/2013, bl. 56289

Aanpassing buiten index op 1 juli 2013 (jaarlijkse leeftijdsbijslag) en op 1 augustus 2013 (maandelijkse leeftijdsbijslag) van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Officieel bericht, BS 26/08/2013, bl. 56372


GEZONDHEIDSRECHT EN WELZIJNSWERK

Algemeen welzijnswerk
21 JUNI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk, BS 01/08/2013, bl. 48114


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Verdrag afschaffing legalisatie akten in EG-lidstaten – Toetreding Estland
Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 25 mei 1987. Toetreding door de Republiek Estland, BS 19/08/2013, bl. 55092
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Elektriciteits- en gasmarkt – Gedeeltelijke vernietiging – Verwerping van het beroep
(onder voorbehoud van de interpretaties)
Arrestnummer: 117/2013
Arrestdatum: 7/08/2013
Rolnummer(s): 5424
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen - Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt - Wet van 8 januari 2012 "tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen"
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.25.3, B.25.5, B.44.4, B.44.8, B.45.3, B.45.5, en B.50.3 en B.50.6)
Trefwoorden: Economie - Elektriciteits- en gasmarkt - A. CREG - 1. Organen - a. Algemene raad - b. Geschillenkamer - c. Directiecomité - 2. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - 2. Motiveringsplicht - a. Beslissingen - b. Verzoeken om informatie - 3. Verplichting tot vertrouwelijkheid - 4. Bevoegdheden - 5. Tariefmethodologie - 6. Algemene beleidsrichtsnoeren - 7. Jurisdictioneel toezicht - Hof van Beroep te Brussel - B. Netbeheerders - 1. Onafhankelijkheid - 2. Verplichting tot vertrouwelijkheid - 3. Certificering - C. Toekenning van groenestroomcertificaten - D. Gesloten industriële netten. # Europees recht - Elektriciteits- en gasmarkt - A. Regulerende instantie - 1. Taken en bevoegdheden - 2. Onafhankelijkheid - B. Ontstentenis van betrekkingen van zeggenschap tussen producenten en leveranciers, enerzijds, en transmissiesysteembeheerder, anderzijds.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-117n.pdf

Collectieve schuldenregeling – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 118/2013
Arrestdatum: 7/8/2013
Rolnummer(s): 5490
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft (art. 7, 1°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - Federale bevoegdheden - Procedure van collectieve schuldenregeling - Voorwaarden voor het vervullen van de functie van schuldbemiddelaar - Bijzondere opleiding. # Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Schuldbemiddelaar - Voorwaarden - Erkenning na het volgen van een opleiding.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-118n.pdf

Wederbeleggingsvergoeding – Geen schending
Arrestnummer: 119/2013
Arrestdatum: 7/08/2013
Rolnummer(s): 5501
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 1907bis)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Overeenkomsten - Maximumbedrag van de wederbeleggingsvergoeding die de kredietnemer aan de kredietgever is verschuldigd - 1. Leningsovereenkomsten - 2. Overeenkomsten voor een kredietopening - Overeenkomsten voor de opening van een niet wederopneembaar krediet.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-119n.pdf

Private en bijzondere veiligheid – Geen schending
Arrestnummer: 120/2013
Arrestdatum: 7/08/2013
Rolnummer(s): 5510
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (art. 6, eerste lid, 1°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Publiek recht - Private veiligheid - Bewakingsondernemingen - Personeel - Vergunning om bewakingsfunctie uit te oefenen - 1. Personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeacht de duur ervan, wegens opzettelijke slagen en verwondingen - 2. Personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan zes maanden en wegens enig misdrijf met uitzondering van opzettelijke slagen en verwondingen en de andere in het geding zijnde bepaling opgesomde misdrijven.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-120n.pdf
RECHTERLIJKE ORDE

BS 01/08/2013
Bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen (inwerkingtreding 1 september 2013)

BS 02/08/2013
Pensioneringen-ontslagnemingen-benoemingen diverse magistraten
Vacante betrekking hoofdsecretaris in de vakklasse A3 parket rechtbank van eerste aanleg te Halle-Vilvoorde : 1 Nederlandstalig
Vacante betrekking hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde : 1 Nederlandstalig

BS 05/08/2013
Griffiers/parketsecretarissen/refendarissen/parketjuristen – Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen

BS 06/08/2013
Benoemingen diverse magistraten
Diverse aanwijzingen kamervoorzitters, ondervoorzitters, plaatsvervangende magistraten, plaatsvervangend rechters  in handelszaken - parket-generaal van het hof van beroep te Brussel
Adreswijziging vredegerecht van het kanton Westerlo

BS 09/08/2013
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen – benoemingen dienst HR Gerechtspersoneel
Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

BS 12/08/2013
Vredegerecht van het eerste kanton Aalst

BS 13/08/2013
Rechtbank van koophandel te Brussel

BS 19/08/2013
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Belangrijke mededeling

BS 21/08/2013
Griffie arbeidsrechtbank te Dendermonde

BS 22/08/2013
Rechterlijke Orde. Vacante betrekking
Adreswijziging strafuitvoeringsrechtbank Brussel

BS 23/08/2013
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Erratum, bl. 56249
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen