ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Newyddion CGA

Cofrestru gweithwyr cymorth dysgu

O 1 Ebrill 2016, rhaid i bob gweithiwr cymorth dysgu ysgol ac addysg bellach fod wedi'i gofrestru â CGA. Ymfalchïwn yn y ffaith mai ni yw'r corff rheoleiddio cyntaf yn y DU i gwmpasu pob sector o fewn y gweithu addysg briff ffrwd. 

EWC News

Registration of learning support workers

From 1 April 2016, school and further education learning support workers must be registered with the EWC. We are proud to be the first regulatory body in the UK to encompass all sectors of the mainstream education workforce.

Siarad yn broffesiynol 2016

Os ydych wedi cofrestru i fynychu ein digwyddiad cenedlaethol ar nos Lun 6 Mehefin, dylech fod wedi cael e-bost wrthym yn ddiweddar yn eich gwahodd i gyflwyno cwestiwn i'n panelwyr, Yr Athro Graham Donaldson a'r Athro John Furlong. E-bostiwch digwyddiadau@cga.cymru â'ch cwestiwn.
Professionally speaking 2016

If you've registered to attend our national event on Monday 6 June, you will have recently received an email from us inviting you to submit a question to our panellists, Professor Graham Donaldson and Professor Joh Furlong. E-mail events@ewc.wales with your question.
Sôn

Darllenwch y diweddaraf yn ein blog, Sôn. Ynddo, mae Gareth Newton, Cadeirydd Safonau Hyfforddi Cymru (ETS) yn trafod cyfraniad gwaith ieuenctid i ddysgu yn yr unfed ganrif ar hugain.  

Mae'r cyfranwyr sydd gennym ar y gweill yn cynnwys HMCI, Meilywr Rowlands a Louisa Gregory, Ymarferwr Dysgu Seiliedig ar Waith y flwyddyn 2015.

Os oes gennych unrhyw adborth am y blog neu awgrymiadau ar gyfer pynciau neu awduron, cysylltwch â ni drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru
Sôn

Read the latest from Sôn, our blog. Gareth Newton, Chair of Education Training Standards (ETS) Wales writes about the contribution of youth work to 21st century learning.

Contributors coming up include, HMCI, Meilyr Rowlands and Louisa Gregory, Work-Based Learning Practitioner of the Year 2015.

If you have any feedback about the Blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch, email media@ewc.wales
Beth sy'n newydd ar ein gwefan?

Mae gennym gipolwg ar 'ddiwrnod ym mywyd gweithiwr cymoeth dysgu' gan Annette Sallis o Ysgol Crownbridge.

Os hoffech gyfrannu darn o waith at 'Ystafell Athrawon', e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru

Rydym hefyd wedi cyhoeddi ein cynllun strategol ar gyfer 2016-19
What's new on our website?

We have a fascinating 'day in the life of a learning support worker' feature from Annette Sallis of Crownbridge school.

If you'd like to contribute a piece to 'Staff Room', please email media@ewc.wales

We've also published our strategic plan 2016-19.
Datganiadau i'r Wasg

Mae ein datganiad i'r wasg diweddaraf yn rhoi sylw i weithwyr cymorth dysgu ysgol ac addysg bellach yn cofrestru â CGA am y tro cyntaf. 
Press releases
 
Our latest press release, highlights school and further education learning support workers registering with the EWC for the first time. 
 
Cofrestru

Gwiriwch eich manylion

Yn sgil cofrestru gweithwyr cymorth dysgu am y tro cyntaf, hoffwn atgoffa pob cofrestrai i wirio bod eich manylion ar y gofrestr ar y Gofrestr yn gywir. Cliciwch yma i wirio. 
 
Registration

Check your details

Now that learning support workers have registered for the first time, we’d like to remind all registrants to check your details on the Register are correct. Click here to check.
Cyflwyniadau mewn Prifysgolion a Cholegau

Bydd aelodau o'r tîm cofrestru yn ymweld â Phrifysgolion a Cholegau AB dros y ddau fis nesaf i siarad â myfyrwyr sydd ar fin cwblhau eu cymhwyster addysgu eleni. Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
Presentations at Universities and Colleges

Members of the registration team will be visiting Universities and FE Colleges over the next two months speaking with students who are due to complete their teaching qualification this year. Click here for more details.
Arweiniad i Gyflogwyr
               
Yn dilyn ehangu rheoleiddio i weithwyr cymorth dysgu o 1 Ebrill, mae arweiniad ar gofrestru i gyflogwyr diwygiedig ar gael o'n gwefan. Gallwch ddarllen neu lawrlwytho copi yma. 
Employer Guidance
               
Following the extension of regulation to learning support workers this month, revised employer guidance on registration is available on our website.  You can read or download a copy here.  
Ffeithiau a ffigyrau

Ar 31 Mawrth 2016, roedd yna 36,658 o athrawon ysgol, 5,981 o athrawon AB, a 360 wedi'u cofrestru yn y ddau gategori. 

Rydym eisoes wedi cofrestru dros 27,500 o weithwyr cymorth dysgu ysgol ac addysg bellach gyda mwy i'w cofrestru wrth i ni ateb ymholiadau a chwblhau ceisiadau newydd ar gyfer cofrestru. 
Facts and figures
 
At 31 March 2016, there were 36,658 school teachers, 5,981 FE teachers, 360 registered in both categories.

We have already registered over 27,500 school and further education learning support workers with more to be registered as queries are resolved and new applications for registration are completed.  
Priodoldeb i ymarfer

Mae CGA yn amddiffyn y cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Golyga hyn mai'r Cyngor sy'n gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn addas i ymarfer; rydym hefyd yn ystyried ymddygiad neu allu cofrestreion yn ôl yr angen. O 1 Ebrill, mae ein gwaith rheoleiddio hefyd yn cynnwys gweithwyr cymorth dysgu.

Dylai cofrestreion newydd a'r rhai sy'n adnewyddu gymryd yr amser i ymgyfarwyddo â Chod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA.
 
Rydym hefyd wrthi'n llunio cyfres o ganllawiau ymarfer da, a gallwch ddarllen neu lawrlwytho ein harweiniad ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol o'n gwefan.

Dim ond nifer fechan iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau uchel a ddisgwylir gan y cyhoedd – tua 0.5%

Cliciwch yma ar gyfer dyddiadau gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben. Gallwch hefyd wirio'r Gofrestr ar gyfer unrhyw orchmynion disgyblu 'byw'. 
 
Fitness to Practise
 
EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means the Council is responsible for ensuring practitioners are suitable to practise; we also consider the conduct or ability of registrants when necessary. From 1 April, our regulatory work also includes learning support staff.
 
New and renewing registrants should take time to familiarise themselves with the EWC Code of Professional Conduct and Practice.
 
We are also producing a series of good practice guides, you can read or download our first on responsible social media use from our website.
 
Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.
 
Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings. You can also check the Register for any 'live' disciplinary orders. 
 
Recriwtio ar gyfer paneli

Gan fod gennym bellach y gallu i gofrestru a rheoleiddio gweithwyr cymorth dysgu, mae angen i ni sicrhau bod cofrestreion o'r grwpiau hynny yn cael eu cynrychioli ar ein paneli priodoldeb i ymarfer. Llwyddom i recriwtio 7 gweithwyr cymorth dysgu ysgol ym mis Mawrth ond mae angen i ni recriwtio o'r sector AB o hyd, a byddwn yn hysbysu ar gyfer y cyfleoedd hyn ar ein gwefan cyn bo hir.

Rydym hefyd yn cynnig cyflwyniadau am y Cod, ein gwaith priodoldeb i ymarfer a'r peryglon cyffredin wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech drefnu cyflwyniad neu ganfod mwy, cysylltwch â'r tim cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
 
Panel recruitment

Now that we are able to register and regulate learning support workers, we need to make sure that registrants from these groups are represented on our fitness to practise panels. We successfully recruited 7 school Learning Support Workers in March but we still need to recruit from the FE sector, and we’ll be advertising via our website soon.
 
We also offer presentations about the Code, our Fitness to Practise work and the common pitfalls when using social media. If you would like a presentation or to find out more, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales
 
Datblygu proffesiynol a chyllid
 
Cyfnewid dysgu ar gyfer STEM, cyfrifiadureg a TGCh

Rydym yn gweithio i ddatblygu Cyfnewidfa Dysgu a fydd yn gyfeiriadur chwiliadwy ar-lein o gyfleoedd dysgu proffesiynol rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer pynciau STEM, cyfrifadureg a TGCh. Caiff y Gyfnewidfa Dysgu ei chynnal drwy wefan CGA ac mi fydd yn barod ar gyfer Medi 2016.

Os oes gennych ragor o wybodaeth yr hoffech ei rhannu, neu os hoffech wybod rhagor, e-bostiwch datblygiadproffesiynol@cga.cymru
 
Professional Development and Funding
 
Learning Exchange for STEM, Computing and ICT

We are working to develop a Learning Exchange which will be a searchable, online directory of regional, national and international professional learning opportunities for the STEM, Computing and ICT subject areas. The Learning Exchange will be hosted via the EWC website and will be ready for September 2016.
 
If you have any information you’d like to share, or you’d like to know more, please email professionaldevelopment@ewc.wales
 
Digwyddiadau CGA

Bu tymor y gwanwyn yn brysur iawn wrth inni gyflwyno mewn ysgolion, colegau, cyfarfodydd cangen undebau a mwy. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sydd gennym ar y gweill ar dudalen 'Digwyddiadau i ddod' ein gwefan.
Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu nifer o bynciau, megis:
 • Gwybodaeth am CGA, ei rôl a'i gylch gwaith
 • Sut a pham rydym yn cofrestru a rheoleiddio athrawon ysgol ac AB
 • Sut fyddwn yn cofrestru a rheoleiddio staff cymorth dysgu ysgol ac AB
 • Sut fyddwn yn cofrestru gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr addysg seiliedig ar waith.
 • Y Cod Ymddygiad ac Arfer Proffesiynol a'n gwaith Priodoldeb i Ymarfer – e.e. ffocws ar beryglon cyffredin yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, asesu dysgwyr a diogelwch.
 • Data ar y gweithlu
Os hoffech drefnu cyflwyniad neu siaradwr i drafod yr uchod neu os hoffech gyflwyniad wedi ei baratoi o flaen llaw, cysylltwch y tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru 
EWC events

We have had a busy spring term; presenting at schools, colleges, union branch meetings and more. You can find out what we have got coming up on the 'Forthcoming Events' page of our website.

We offer presentations covering a range of topics, such as:
 • Information about the EWC, its role and remit
 • How and why we register  and regulate school and FE teachers and learning support workers
 • How we will register youth workers and work based learning practitioners
 • The Code of Professional Conduct and Practice and our Fitness to Practise work – eg. with a focus on common pitfalls with social media,  learner assessment and safeguarding
 • Workforce data

If you are interested in a presentation or speaker to talk about any of the above, or if you’d like a bespoke presentation,  please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales
Ein gwasanaethau iaith Gymraeg

 A wyddoch chi y gallech:
 • Ddefnyddio'r Gymraeg wrth gysylltu â ni'n bersonol, drwy e-bost, drwy lythyr ac ar y ffôn
 • Defnyddio'r Gymraeg i gyrchu'ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr a'i diweddaru?
 • Canfod ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y gweithlu addysg yng Nghymru yn Gymraeg?
Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth ar ein darpariaeth iaith Gymraeg. Rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio'r ffurflen hon. 
Our Welsh language services
 
Did you know that you can:
 • Use Welsh when contacting us in person, by email, by letter and by telephone
 • Use Welsh to access and update your record on the Register of Practitioners
 • Find statistics and statistical reports about the education workforce in Wales available in Welsh
For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know, using this form.
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga