ADDYSG CYMRU

 

EDUCATION WALES

 

Newyddion CGA
 
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 
Mae'r Pasbort Dysgu Proffesiynol bellach ar gael i gofrestreion Cyngor y Gweithlu Addysg yn unig.
 
Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae'r PDP yn defnyddio meddalwedd e-bortffolio pwerus i gynorthwyo unigolion cofrestredig yng Nghymru i gofnodi ac adfyfyrio ar eu dysgu proffesiynol.
 
Rydym yn awyddus i gefnogi aelodau cofrestredig i ddefnyddio'r PDP ac yn rhannu rhai o'i nodweddion a manteision allweddol. Os hoffech chi arddangosiad o'r PDP neu gefnogaeth e-bostiwch datblygiadproffesiynol@cga.cymru.
 
Yn lansio ym mis Hydref - yr arolwg gweithlu addysg genedlaethol gyntaf - cofrestryddion CGA yn cael dweud eu dweud
 
Ar ran yr Ysgrifennydd y Cabinet newydd dros Addysg, Kirsty Williams, byddwn yn gwahodd pawb sydd wedi cofrestru i ymateb i'r arolwg gweithlu addysg cenedlaethol cyntaf ar gyfer Cymru. Mae arolygon ar-lein ar wahân wedi'u datblygu ar gyfer athrawon ysgol ac AB, a gweithwyr cymorth. Mae yna hefyd arolwg ar wahân ar gyfer athrawon cyflenwi a staff cymorth. Byddwn yn holi am farn ar ystod o faterion, gan gynnwys; datblygiad proffesiynol, rheoli perfformiad a llwyth gwaith.
EWC News
 
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport is now available exclusively to Education Workforce Council registrants.
 
Funded by Welsh Government, the PLP uses powerful e-portfolio software to aid registrants in Wales with recording and reflecting on their professional learning.
 
We are keen to support registrants to use the PLP and share some of its key features and benefits. If you'd like a demonstration or support please email professionaldevelopment@ewc.wales.
 
Launching in October-  the first ever national education workforce survey - EWC registrants have their say
 
On behalf of the new Cabinet Secretary for Education, Kirsty Williams, we'll be inviting all registrants to respond to the first national education workforce survey for Wales.   Separate online surveys have been developed for school and FE teachers and support workers. There is also a separate survey for supply teachers and support staff. We'll be seeking views on a range of issues, including; professional development, performance management and workload.
Sôn
 
Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein blog, Sôn. Tim Opie, o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, sy'n trafod hyrwyddo gwaith ieuenctid fel proffesiwn.
Os oes gennych unrhyw adborth am y blog neu unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau neu awduron y dyfodol, cysylltwch â ni drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru.
Sôn
 
Read the latest from Sôn, our blog. Tim Opie, from the Welsh Local Government Association, writes about promoting youth work as a profession.
If you've got any feedback about the blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch by e-mailing us media@ewc.wales.
Beth sy'n newydd ar ein gwefan?
 
Rydym wedi gweddnewid ein gwefan - gadewch i ni wybod eich barn drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru.
 
Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai tudalennau newydd ar gyfer gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith gyda gwybodaeth a chwestiynau cyffredin am gofrestru a rheoleiddio.
 
Mae'r Gyfnewidfa Ddysgu ar gael nawr, sy'n darparu cronfa ddata gynhwysfawr o gyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer ymarferwyr mewn STEM, cyfrifiadureg a TGCh.
New on our website
 
We've given our website a new look – let us know what you think by e-mailing media@ewc.wales.
 
We've also added some new pages for Youth workers and work-based learning practitioners with information and frequently asked questions about registration and regulation.
 
The Learning Exchange is now available, providing a comprehensive database of professional development opportunities for practitioners in STEM, computing and ICT.
Cofrestru
 
Mae wedi bod yn ddechrau prysur iawn i'r flwyddyn academaidd; rydym yn derbyn dros 70 o geisiadau i gofrestru bob dydd.
 
Cofiwch - mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gweithio fel athro neu staff cymorth dysgu mewn ysgol neu goleg AB yng Nghymru fod wedi eu cofrestru â CGA cyn iddynt ddechrau gweithio. Ceir rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru yma.
 
Bydd gan bob cyflogwr a'r cyhoedd fynediad i'r Gofrestr i wirio statws cofrestru unrhyw ymarferydd - cynhaliwyd dros 17,000 o wiriadau ym mis Awst a mis Medi yn unig.
 
Ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw adeiladu darlun llawnach o AB a gweithwyr cymorth dysgu ysgolion cyn gynted ag y bo modd. Felly, rydym yn annog pob unigolyn cofrestredig newydd i wirio a diweddaru eu manylion ar y Gofrestr.
 
 
Registration
 
It's been a really busy start to the academic year; we're receiving over 70 applications for registration a day.
 
Remember – anyone wishing to work as a teacher or learning support staff in a school or FE college in Wales must be registered with the EWC before they start work.  More information on how to register can be found here.
 
All employers and members of the public have access to the Register to check the registration status of any practitioner – over 17,000 checks have been undertaken in August and September alone.
 
Our top priority at the moment is to build up a fuller picture of FE and school learning support workers as soon as possible. So we're encouraging all new registrants to check and update their details on the Register.
Dyfarniadau statws athro cymwysedig (SAC)
 
Rydym wedi cyhoeddi 1,049 o dystysgrifau SAC i fyfyrwyr a gwblhaodd eu rhaglenni addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn llwyddiannus. Ers mis Ebrill, rydym hefyd wedi dyfarnu SAC i 38 o bobl sydd wedi cwblhau'r rhaglen athrawon graddedig ynghyd â 26 o bobl o Teach First Cymru.
 
 
Qualified teacher status (QTS) awards
 
We've issued 1,049 QTS certificates to students who successfully completed their programmes of initial teacher education and training. Since April, we've also awarded QTS to 38 people completing the Graduate teacher programme and 26 people from Teach First Cymru.
Gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymestyn cofrestru a rheoleiddio i ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid o fis Ebrill 2017. Felly, wrth baratoi, rydym yn brysur yn ymgysylltu â'r grwpiau hyn i godi ymwybyddiaeth a hwyluso'r broses gofrestru.
Work-based learning practitioners and youth workers
 
It's the Welsh Government's intention to extend registration and regulation to work-based learning practitioners and youth workers and youth support workers from April 2017. So, in preparation, we are busy engaging with these groups to raise awareness and facilitate the registration process.
Priodoldeb i Ymarfer
 
Mae CGA yn diogelu'r cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn addas i ymarfer; rydym hefyd yn ystyried ymddygiad neu allu unigolion cofrestredig pan fo angen.
 
Dim ond nifer fach iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau uchel a ddisgwylir gan y cyhoedd - tua 0.5%.
 
Cliciwch yma am ddyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben.
Fitness to Practise
 
The EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means we are responsible for ensuring practitioners are suitable to practise; we also consider the conduct or ability of registrants when necessary.
 
Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.
 
Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings.
Canllawiau ymarfer da
 
Mae ein Canllaw Ymarfer Da cyntaf - Canllaw ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol, wedi ei groesawu'n gadarnhaol gan ysgolion, awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach. Mae ein canllaw nesaf, sy'n anelu at gefnogi ymarferwyr wrth ymwneud ag asesiad, arholiadau a goruchwylio, yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir. Dylai ein holl gyfarwyddiadau gael eu darllen ar y cyd â'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol gan fod y cod yn nodi'r egwyddorion allweddol o ran ymddygiad ac ymarfer da ar gyfer cofrestreion.
 
Recriwtio ar gyfer paneli
 
Rydym yn dal i chwilio am ragor o aelodau panel o'r sector Addysg Bellach. Byddwn yn hysbysebu eto ar ein gwefan yn fuan.
Good practice guides
 
Our first Good Practice Guide – Guide to using social media responsibly, has been very well received by schools, local authorities and FE institutions. Our next guide, which aims to support practitioners when involved with assessment, examinations and invigilation, will be published shortly. All our guides should be read in conjunction with the Code of Professional Conduct and Practice as the code sets out the key principles of good conduct and practice for registrants.
 
Panel recruitment
 
We are still looking for more panel members from the FE sector.  We will be advertising again on our website soon.
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Sefydlu
 
O fis Medi 2016, bydd consortia rhanbarthol yn gyfrifol am gyflwyno'r rhaglen Sefydlu gan gynnwys rheoli mentoriaid allanol.
 
Bydd y mwyafrif helaeth o'r trefniadau gweinyddol a gynhaliwyd gan CGA ar gyfer Sefydlu a sicrhau cyllid cynefino yn aros yr un fath. I gael manylion pellach am ein rôl o ran Sefydlu ewch i adran datblygu a chyllid proffesiynol y wefan.
 
Trwy gydol misoedd Medi a Hydref, mae ein tîm yn teithio ledled Cymru, yn rhoi cefnogaeth a gwybodaeth i athrawon sydd newydd gymhwyso a mentoriaid allanol a mentoriaid yn yr ysgol. Chwiliwch amdanom ni yn nigwyddiadau gwybodaeth Sefydlu'r consortia ac awdurdodau lleol.
Professional Development and Funding
 
Induction
 
From September 2016, regional consortia will be responsible for the delivery of the induction programme including the management of external mentors.
 
The vast majority of the administrative arrangements undertaken by the EWC for induction and accessing induction funding will remain the same.  For further details about the our role in induction visit the professional development and funding section of the website.
 
Through September and October, our team is out and about all over Wales providing support and information to newly qualified teachers and external and school based mentors. Look out for us at consortia and local authority Induction information events.
Ymchwil ac ystadegau
 
Rydym wedi lansio ein gr┼Áp ymgysylltu Ymchwil sy'n anelu at ddod ag ymchwilwyr academaidd ac ymarferwyr at ei gilydd ar gyfer amrywiaeth o brosiectau gyda'r nod o hybu gweithgarwch ymchwil yn y gymuned addysg. Gallwch ddarllen mwy ar ein tudalennau ymchwil.
 
Os oes gennych chi neu gydweithiwr ddiddordeb neu os ydych cymryd rhan mewn ymchwil carwn glywed wrthych, anfonwch e-bost at ymchwil@cga.cymru.
 
Ffeithiau a ffigurau
 
Ar 31 Awst 2016, roedd 71,824 o ymarferwyr wedi eu cofrestru â'r Cyngor. Mae 35,450 o athrawon ysgol, 5257 o athrawon AB, 28,839 o weithwyr cymorth dysgu ysgol, a 2,278 o weithwyr cymorth dysgu AB.
Research and statistics
 
We've recently launched our Research engagement group which aims to bring together academic researchers and practitioners for a variety of projects with the aim of promoting research activity in the education community. You can read more on our research pages.
 
If you or a colleague are interested or involved  in research we'd love to hear from you, e-mail research@ewc.wales.
 
Facts and figures
 
As of 31 August 2016, there were 71,824 practitioners registered with the Council. There are 35,450 school teachers, 5,257 FE teachers, 28,839 school learning support workers, and 2,278 FE learning support workers.
Digwyddiadau CGA

Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu pynciau megis data am y gweithlu, priodoldeb i ymarfer, y PDP, Cod CGA, defnydd cyfrifol o gyfryngau cymdeithasol a mwy, yn ogystal â chyflwyniadau pwrpasol.

 
Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau am gyflwyniadau ar gyfer tymor yr hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyniad, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru.
EWC events
 
We offer presentations covering topics, such as, workforce data, fitness to practise, the PLP, the EWC Code, responsible use of social media and more, as well as bespoke presentations.
 
We are currently taking bookings for presentations for the autumn term. If you are interested in a presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales.
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga