WETGEVING 5 - 18 mei 2017
Wet betreffende het Europees beschermingsbevel

Goedkeuring van de deontologische code inzake notariële bemiddeling

Adoptie - verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde


Wet overheidsopdrachten klassieke sectoren van 17 juni 2016 – uitvoerings- en inwerkingtredingsbepalingen

Vreemdelingen - bevel om het grondgebied te verlaten vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel

Gedeeltelijke omzetting Europese richtlijn betreffende erkenning beroepskwalificaties

Verplichting verstrekken informatie verleners van verzekerings- en bemiddelingsdiensten 

PUBLIEK RECHT

Wet overheidsopdrachten klassieke sectoren van 17 juni 2016 – uitvoerings- en inwerkingtredingsbepalingen
18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017, bl. 55345

Vreemdelingen - bevel om het grondgebied te verlaten vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel
30 MAART 2017. - Wet tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel, BS 10/05/2017, bl. 55767

Bewapening politie
9 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de diensten enquêtes bij de vaste comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, BS 05/05/2017, bl. 54967

BURGERLIJK RECHT

Adoptie - verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde
23 APRIL 2017. - Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde, BS 18/05/2017, bl. 57558

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Gedeeltelijke omzetting Europese richtlijn betreffende erkenning beroepskwalificaties
24 FEBRUARI 2017. - Decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, BS 10/05/2017, bl. 55808

Verplichting verstrekken informatie verleners van verzekerings- en bemiddelingsdiensten
2 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied, BS 11/05/2017, bl. 55983

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 11/05/2017, bl. 56234
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), 11/05/2017, bl. 56234

STRAFRECHT

Wet oprichting DNA-gegevensdatabank ‘Vermiste Personen’ – Erratum datum titel wet
9 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste Personen" . - Erratum, BS 10/05/2017, bl. 55768


Modaliteiten aflevering  uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting
21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting, BS 10/05/2017, bl. 55768

Het forensisch psychiatrisch centrum te Antwerpen wordt aangewezen als forensisch psychiatrisch centrum georganiseerd door de federale overheid
25 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum, BS 10/05/2017, bl. 55773

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemming Akkoord tussen België en Bioversity International
23 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012 (2)(3),BS 08/05/2017,  bl. 55163

Instemming Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning
3 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning en met de Slotakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006, BS 11/05/2017, bl. 55959

Instemming Verdrag tussen België en Montenegro betreffende politiesamenwerking
24 FEBRUARI 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Brussel op 9 december 2010, BS 11/05/2017, bl. 55968

Instemming Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht
27 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013. - Addendum, BS 11/05/2017, bl. 55976

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
 
2017-064


18-05-2017

Vordering tot schorsing
Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen (art. 12, dat een art. 114/1 invoegt in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen)

Schorsing (art. 114/1, eerste lid, 3° et 4°, van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd bij art. 12 van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen)

Rolnummer(s): 6558
NMBS - Vakbondsprerogatieven - Inbreuk op de prerogatieven van de aangenomen syndicale organisaties
2017-063


18-05-2017

Beroep tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming (art. 18, § 1)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6481
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Fiscaliteit - Eenmalige premie aan kwetsbare eigenaars van woningen gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Retroactieve intrekking van de bestreden bepaling - Beroep zonder voorwerp
2017-062


18-05-2017

Prejudiciële vraag
Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 94)

Geen schending

Rolnummer(s): 6441
Vlaams Gemeentedecreet - Gemeentelijke diensten - Financieel beheerder - Bevoegdheid - Invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen - Ontstentenis van rechterlijke controle
2017-061


18-05-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 57sexies, ingevoegd bij art. 20 van de programmawet van 28 juni 2013)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6435
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Dringende medische hulp - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart - Uitsluiting. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht om een menswaardig leven te leiden - b. Recht op sociale bijstand - Standstillverplichting
2017-060


18-05-2017

Prejudiciële vraag
Decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (art. 81, § 1, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 23 juni 2016)

Schending (in zoverre de bepaling de gemengde projecten met betrekking tot onroerende goederen opgenomen in een Natura 2000-gebied dat is voor- of vastgesteld overeenkomstig de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, uitsluit van het toepassingsgebied van de regeling van de unieke vergunning)

Rolnummer(s): 6388
Waals Gewest - Milieuvergunning - Unieke vergunning - Uitsluiting van het stelsel van de unieke vergunning (en bijgevolg van de door dat stelsel geboden procedurele en materiële waarborgen) van de vergunningsaanvragen met betrekking tot onroerende goederen ingeschreven in een Natura 2000-gebied
2017-059


18-05-2017

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

Vernietiging - Handhaving van de gevolgen (tot de aanneming, door de Vlaamse decreetgever, van een nieuw decreet en uiterlijk tot het einde van het begrotingsjaar 2018)

Rolnummer(s): 6343
Vlaams Gewest - Subsidiëring van de lokale besturen via het Vlaams Gemeentefonds - Wijzigingen - Nieuwe wijze van verdeling van de gemeentesubsidies via een algemene aanvullende dotatie ten laste van het Vlaams Gemeentefonds - Uitsluiting van de randgemeenten van de toepassing van de nieuwe bepalingen en van het voordeel van een percentage van de aanvullende dotatie
2017-058


18-05-2017

Beroepen tot vernietiging
Vlaams decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 (art. 39 en 40)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6332 • 6333 • 6334
Fiscale bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten - Leefmilieu - Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - Aanvaardingsplicht - Heffing op het eigen vermogen van beheersorganismen - Territoriale bevoegdheid van het Vlaamse Gewest
2017-057


18-05-2017

Prejudiciële vragen
Decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten (art. 107, tweede lid) en wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universiteiten instellingen (art. 29, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6269
Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Financiering van de universiteiten - Systeem van financiering in een gesloten enveloppe - Fusie van universiteiten binnen een voorheen opgerichte universitaire academie - Gevolgen op het vlak van de financiering - Afschaffing van het plafond van de subsidiëring van de studenten van de gefusioneerde universiteiten met als gevolg een daarmee samenhangende vermindering van de financiering van de afzonderlijk overgebleven universiteit binnen de academie
2017-056


11-05-2017

Beroep tot vernietiging
Vonnissen van de Vrederechter van Lommel en de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6626
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2017-055


11-05-2017

Prejudiciële vragen
Decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (art. 3.2.5)

Geen schending

Rolnummer(s): 6505 • 6506
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Grond- en pandenbeleid - Machtiging van gemeenten tot vaststelling van een jaarlijkse heffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels - Impliciete bevoegdheden
2017-054


11-05-2017

Prejudiciële vragen
Strafwetboek (art. 246, § 2, en 504bis, § 2) en voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (art. 20, tweede lid)

Geen schending (art. 246, § 2, en 504bis, § 2, van het Strafwetboek) - Geen schending (art. 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het een verschil in behandeling instelt tussen, enerzijds, de rechtspersonen die vóór hun invereffeningstelling, hun gerechtelijke ontbinding of hun ontbinding zonder vereffening in verdenking zijn gesteld door een onderzoeksrechter en, anderzijds, de rechtspersonen die vóór hun invereffeningstelling, hun gerechtelijke ontbinding of hun ontbinding zonder vereffening het voorwerp hebben uitgemaakt van een nominatieve vordering tot gerechtelijk onderzoek of van een nominatieve klacht met burgerlijke partijstelling) - Schending (art. 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het een verschil in behandeling instelt tussen, enerzijds, de rechtspersonen die vóór hun invereffeningstelling, hun gerechtelijke ontbinding of hun ontbinding zonder vereffening in verdenking zijn gesteld door een onderzoeksrechter en, anderzijds, de rechtspersonen die vóór hun invereffeningstelling, hun gerechtelijke ontbinding of hun ontbinding zonder vereffening door de raadkamer zijn verwezen naar de correctionele rechtbank of rechtstreeks voor de strafrechter ten gronde zijn gedagvaard)

Rolnummer(s): 6473
Strafrecht - 1. Misdrijven - Actieve corruptie, publiek en privaat - Interpretatieve wet - 2. Strafrechtspleging - Verval van de strafvordering - Rechtspersoon - Gevolgen van het verlies van de rechtspersoonlijkheid
2017-053


11-05-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (art. 97)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.17.4)

Rolnummer(s): 6431
Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Uitoefening van gerechtelijke ambten - Verhinderingen en vervangingen - Vervanging van de verhinderde assessor in de strafuitvoeringsrechtbank - Mogelijke aanwijzing van een advocaat, in laatste instantie, wanneer de behandeling van de zaak niet kan worden uitgesteld
2017-052


11-05-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 152)

Geen schending

Rolnummer(s): 6425
Strafrecht - Strafrechtspleging - Onderzoeksgerechten - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Onmogelijkheid om conclusietermijnen te bepalen
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/05/2017
Familie-en jeugdrechtbank   rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - advocaat-generaal  hof van beroep te Brussel - federaal magistraat bij het federaal parket -
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Turnhout - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel. - Rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent

BS 08/05/2017
Arbeidsrechtbank te Gent - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Tongeren  

BS 10/05/2017
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer/assistent administratieve ondersteuning. – Erratum BS 27/04/2017

BS 11/05/2017
Griffiers/parketsecretarissen – benoemingen/ontslag/pensionering

BS 15/05/2017
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen. – Erratum BS 02/05/2017

BS 16/05/2017
Ontslag en benoeming advocaat bij het Hof van Cassatie – ontslag plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen – aanwijzingen familie- en jeugdrechters in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel  - aanwijzing advocaat-generaal  Arbeidshof Gent
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent - Hof van beroep te Brussel
Erratum BS 03/05/2017 Hof van beroep te Antwerpen

BS 17/05/2017
Hof van beroep te Brussel
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Vacante betrekking adjunct-directeur bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Vacante betrekking verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring