April 2020
Nieuwsbrief 132
Ouderen bellen
Het idee is ontstaan om niet alleen telefoontjes af te wachten, maar ook pro-actief te werken.
We hebben gehoord dat ouderen het erg op prijs stellen, wanneer iemand hen -zeker in deze periode- even belt.
Dat lijkt ons voor onze parochie een goed idee.
Daarom:

Wilt u misschien een oudere 'onder uw hoede' nemen en deze met enige regelmaat bellen?
 
Inmiddels beschikken we over een lijst met 90+ mensen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we dan op een later tijdstip deze lijst uitbrei als u dit initiatief een warm hart toedraagt, dan kunt u zich opgeven via e-mail titus.rhenen@gmail.com, of via het telefoonnummer van de contactpersoon 06-30719681
 
Wellicht kunt u bij hen onder de aandacht brengen dat er de gelegenheid bestaat tot het opgeven van misintenties
De intenties zullen door pastoor Henri ten Have meegenomen worden in de zondagsviering, welke te bekijken is op onze parochiewebsite.
Hiervoor is het volgende gerealiseerd:
* Stuur uw gebedsintenties naar titus.rhenen@gmail.com
* Geef duidelijk aan of de gebedsintentie een overledene of een zieke, jubileum of anderszins betreft.
* Gevraagd wordt of u voor uw gebedsintentie een financiële bijdrage wil overmaken naar NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z 
   Titus Brandsma.
Vieringen in de R.K. Gedachteniskerk
Zondag 12 april -Eerste Paasdag-: 
De kerk zal open zijn van 10.15 uur tot 11.15 uur voor stil gebed.
Uiteraard zal er gelegenheid zijn om een kaarsje te branden.    
 
Zondag 19 april -Beloken Pasen-:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.     
 
Zondag 26 april:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.     
 
Zondag 3 mei: 
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.    
 
Zondag 10 mei:  
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.    
 
Zondag 17 mei:  
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.    
 
Zondag 24 mei:   
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.  
 
Zondag 31 mei:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.
TITUS BRANDSMA TV: ONLINE UITZENDINGEN VAN DE H. MIS
Vieringen voortaan live te bekijken
Onze Titus Brandsmaparochie gaat tijdens de coronacrisis voortaan de missen rechtstreeks (live) uitzenden vanuit de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Tot dusver waren de vieringen van tevoren opgenomen. Dat geeft weliswaar een mooie beeldkwaliteit, maar het kost ook heel veel tijd en werk. 
Via de live-uitzendingen zijn wij als één parochie gelijktijdig getuige van de eucharistie. 
Overigens zijn de live-uitzendingen ook op een later tijdstip terug te zien. 
Het is voor ons even wennen en uitproberen. We hopen dat u ons de technische en liturgische onvolkomenheden wilt vergeven!

Aanvangstijden van de vieringen
Nu live-uitzendingen mogelijk zijn, kunnen we de vieringen zoveel mogelijk houden op de normale tijden. Voor het komende Paastriduüm betekent dit dat de viering start om:
  • Paaswake: 21.00 uur
  • Paaszondag: 10.00 uur
  • Paaszondag Internationale mis: 12.00 uur

Kijk via Facebook, aanmelden is niet nodig
De vieringen worden uitgezonden via Facebook. U kunt de vieringen op bovengenoemde tijden rechtstreeks meekijken via www.facebook.com/rkpztb. Dit is de facebookpagina van onze parochie, die gewoon voor iedereen toegankelijk is. Ook het terugkijken van de vieringen kan via deze facebookpagina.

Terugkijken via de parochiewebsite
Via de website van onze parochie kunt u de vieringen niet live bekijken, maar u kunt hier de uitzending wel later terugzien: www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv.

Bent u geen lid van Facebook? 
Dat is geen probleem. U hoeft zich namelijk niet aan te melden om de uitzending te kunnen volgen.
Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen
Broeders en zusters
 
Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn. De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen; er was veel volk bijeen en de leerlingen verheugden zich over het leven dat hun toelachte. De leerlingen hadden op Palmzondag nog geen idee van wat die dagen in Jeruzalem zou gebeuren. Zoals ook wij enkele weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.
 
Aan het begin van de veertigdagentijd hoorden wij traditiegetrouw het evangelie dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn. Wij hebben in deze veertigdagentijd – totaal onverwacht – gemerkt dat ook wij in een wereld zijn terechtgekomen die trekken vertoont van een woestijn. Onze opvattingen over onkwetsbaarheid en zelfbeschikking blijken ineens weg te vallen. De vrijheden die we verworven dachten te hebben en de mogelijkheden die we als rechten zagen, ze worden in korte tijd drastisch ingeperkt. We worden op ongekende wijze geconfronteerd met de kracht van de natuur die onze lichamelijke gezondheid bedreigt. Mensen die ons dierbaar zijn, in wier nabijheid we graag verkeren, moeten we op afstand houden: de fysieke menselijke nabijheid verschraalt. Nog veel schraler is de wereld van onze ouderen geworden; door de noodzakelijke beschermende maatregelen zullen zij zeker woestijnmomenten van eenzaamheid ervaren. En er is onzekerheid, omdat het voortbestaan van banen en bedrijven op de tocht staat.
 
Het leven lijkt tot stilstand te komen. Met alles wat wordt afgelast, met iedere bijeenkomst die niet doorgaat, met elke maatregel die wordt afgekondigd, wordt onze bloeiende wereld weer wat meer tot woestijn.
 
Positief is dat we ons ineens realiseren dat we op elkaar aangewezen zijn en we ons voor elkaar verantwoordelijk weten. Het besef van onze kwetsbaarheid opent onze ogen voor elkaar, omdat dat van levensbelang blijkt. Het doet goed om te ervaren dat op allerlei wijzen mensen zich geroepen weten om er voor elkaar te zijn: ex-zorgmedewerkers melden zich om te helpen de zorg voor de zieken aan te blijven kunnen; mensen blijken ineens burenhulp voor elkaar te kunnen opbrengen, vele mensen garanderen met toewijding zorg en allerlei vitale diensten. We zijn op elkaar aangewezen, zoals op Goede Vrijdag Johannes en Maria op elkaar aangewezen werden: “Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder.” Onder het kruis ontdekken we dat Christus ons aan elkaar schenkt als moeder en zoon, als broeders en zusters; dat Hij ons aan elkaars zorg toevertrouwt. We zijn als mensen op elkaar aangewezen.
 
De leerlingen die Zijn lijden en sterven op Goede Vrijdag hebben meegemaakt, weten niet hoe ze verder moeten. Uit angst voor de buitenwereld, uit angst dat hun hetzelfde als Jezus zou overkomen, hebben zij zich opgesloten. Achter dichte deuren komen ze terecht in de stilte van Paaszaterdag: de dag waarop de blije levensverwachting van Palmzondag wordt overschaduwd door de ervaring van de broosheid van het bestaan en de onontkoombare dood. Ook wij gingen, uit welbegrepen eigenbelang, de laatste weken achter dichte deuren, in terechte voorzichtigheid en wellicht met bange gevoelens.
 
In die situatie, waarin de toekomstverwachting van de leerlingen in een paar dagen tijd totaal veranderd was, wordt het Pasen. Heel vroeg – het was nog donker – gaan de vrouwen naar het graf, om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar het graf is leeg. Ook Johannes en Petrus komen tot die ontdekking: Het lichaam van Christus is er niet. De leerlingen hebben op dat allereerste moment nog geen weet van de verrijzenis; ze kunnen alleen maar de leegte constateren. Jezus’ lichaam ontbreekt. Ook voor velen van u zal het een leegte, een gemis zijn dat u – uitgerekend met Pasen – de gave van Jezus’ Lichaam in de Eucharistie niet kunt ontvangen. Jezus’ lichaam ontbreekt. Voor priesters is het evenzeer een offer: de gemeenschap van gelovigen, de kerkgemeenschap, ervaren we immers ook als lichaam van Christus. Om Eucharistie vrijwel alléén te vieren, betekent een vergelijkbaar gemis. We constateren allen die leegte en vinden er moeilijk woorden voor.
 
De leerlingen weten nog niet wat er gebeurd is; op paasmorgen is het nog donker om hen heen, is hun geest nog niet verlicht. Pas als ze de Verrezen Christus zien, zal hun duidelijk worden dat door lijden en sterven heen Christus de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig leven voor ons allen.
 
Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste woord Leven is, eeuwig leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.
 
De R.-K. bisschoppen van Nederland
Paasprogrammering KRO - NCRV 
Nu er geen publieke vieringen zijn tot en met Pinksteren, is voor de wekelijkse uitzending van de eucharistie op zondag een belangrijke rol weggelegd om mensen thuis mee te kunnen laten vieren.
KRO-NCRV zet in overleg met de bisschoppen hierbij ook een gebarentolk in.
De programmering tot en met Pasen, 12 april, ziet er als volgt uit: 
 
Paaswake, zaterdag 11 april: 23.15 uur / NPO2
De rechtstreekse uitzending van de Paaswake komt vanuit de Munsterkerk in Roermond.
Celebrant is mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond.
 
Pasen 12 april: 11.00 – 12.00 uur / NPO2
Een rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond.
Hoofdcelebrant is mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond.
 
Pasen 12 april: 12.00 – 13.00 uur / NPO2
Rechtstreeks vanuit Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et Orbi voor de stad Rome en de wereld.
 
Daarna ontmoeten Antoine Bodar en Leo Fijen elkaar voor Pasen in Rome. Vanwege de coronacrisis zit Leo Fijen in Hilversum en staat Antoine Bodar in Rome. Met elkaar spreken ze over de situatie van voorafgaande weken. Over de angsten en de zorgen, maar ook over Christus, die hoop geeft op licht en leven door alle dood heen.
 
Elke zondag om 09.45 uur / NPO2: Het geloofsgesprek met Leo Fijen.

Internet: 
Dagelijks verzorgt KRO-NCRV een livestream van de eucharistieviering (09.30 uur) en een dagsluiting (19.00 uur) vanuit de Mariakapel in de Hilversumse St. Vituskerk.
Gebeden voor de dagsluiting kunnen ingezonden worden via dagintentie@kro-ncrv.nl. De dagelijkse vieringen worden online uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden