Marika Hedemyr October News 2012
English text below
 
Hej!
Efter att ha varit på Tanzmesse i Düsseldorf i September, där Marika Hedemyr höll en workshop och framförde uppstickarkoreografin Spread the Word tillsammans med Mässprojektets medverkande, kommer nu oktober med flera aktiviteter:
 
4 oktober 2012 
Koreografiska konstnärskap – Marika Hedemyr, Danscentrum Väst, Göteborg, Sverige
8-9 oktober 2012 
Nordiskt Dansseminarium - Marika Hedemyr’s  Artistic Practice, Vasa Sommaruniversitet, Finland
12 oktober 2012 
Nytt solo av och med Hedemyr, The Bushwick Book Club Concept, Kulturnatta på Författarcentrum, Göteborg, Sverige
Koreografiska konstnärskap – Marika Hedemyr
Torsdag 4 oktober kl 18.30 – 20.00, Ärlegården/Danscentrum Väst, Göteborg
 
Välkommen till en duell och dialog om begreppet konstnärlig praktik. I fokus är Marika Hedemyr, koreograf inom dansteater. 
 
Marika Hedemyrs konstnärskap rymmer ett 20-tal verk för scen och offentliga rum, publikationer, samarbeten över konstgränser och värdskap för flera internationella lab om konstnärlig praktik. Hon är också konstnärlig ledare för Crowd Company och grundare av Dansbyrån – en plattform för koreografisk utveckling.
 
Hur beskriver man den konstnärliga praktik som omfamnar hela Hedemyrs konstnärskap? För att utmana begreppen - och sig själv - har Hedemyr bjudit in Kent Sjöström, forskare och lärare på
Teaterhögskolan i Malmö. Sjöström har de senaste åren ägnat sig åt forskning i gestaltandets ideologier och den nya utbuldningen Teaterns teori och praktik i Malmö.
 
Det bjuds på dryck och tilltugg!
Fri entré, men anmäl dig till Katarina Karlsson;katarina.karlsson@danscentrum.se.
Adress: Danscentrum Väst, Ärlegården, Ärlegatan 3, Göteborg. Närmaste spårvagnshållplats är Mariaplan, Majorna.
Nordiskt  Dansseminarium
8-9 oktober kl 10-16, Vasa Sommaruniversitet
 
Föresläsningar med temat Dans i Rörelse. Marika Hedemyr presenterar sin konstnärliga praktik, som en av tre inbjudna nordiska koreografer. Arrangeras av Vasa Sommaruniversitet och Regionala Danscentret i Österbotten.
The Bushwick Book Club Concept
– Med nytt solo  av och med Hedemyr
12 oktober kl 19-21, Författarcentrum Väst, Göteborg
 
The Bushwick Book Club i Brooklyn, New York, är en kulturell show och
 mötesplats med utgångspunkt i litteraturen. Här träffas musiker och 
konstnärer som tolkar olika författares böcker i en spännande blandning av
 färger, toner och tankar. Möten mellan olika konstnärliga uttryck öppnar för 
nya ingångar och prestigelösa samtal kring verken. 
Konceptet The Bushwick Book Club har nu kommit till Göteborg.
 Marie Hermanson läser ur ”Himmelsberget”, Karin Brygger ur sin kommande
roman ”Något stort skulle finnas framför oss”. Koreograf Marika Hedemyr framför ett nytt solo inspirerat av Karin Bryggers text. Det blir även konst av Lena Selander och musik av Mikael Bornström.
 
Fri entré. 
Servering av dryck och enklare tilltugg!
Adress:  Författarcentrum Väst, Prinsgatan 12, 6 tr, Göteborg.
Del av Kulturnatta Göteborg 2012
 
 
Välkommen!
Hoppas vi ses vi något av dessa tillfällen!

Vänliga hälsningar,
Marika Hedemyr, Choreographer
info@marikahedemyr.com
 
Marika Hedemyr October News 2012
Hi!
After having been to Tanzmesse in Düsseldorf in September, where Marika Hedemyr held a workshop and performed the pop-up piece Spread the Word together with the Fair Project participants, October arrives with a number of activities:
 
October 4, 2012
Choreographic Artistry - Marika Hedemyr, Danscentrum Väst, Gothenburg Sweden
October 8-9, 2012
Nordic Dance Seminar - Marika Hedemyr's Artistic Practice, Summer University Vaasa, Finland
October 12, 2012: New solo by and with Hedemyr, The Bushwick Book Club Concept, Culture Night at Författarcentrum, Gothenburg, Sweden
Choreographic Artistry - Marika Hedemyr
Thursday, October 4 at 6.30-8 pm, Ärlegården/Danscentrum Väst, Gothenburg
 
Welcome to a duel and dialogue on the concept of artistic practice. The focus is Marika Hedemyr, choreographer in dance theater.
 
Marika Hedemyr’s artistry holds more than 20 works for stage and public spaces, publications, collaborations across art borders and hosting of several international laboratory for artistic practice. She is also artistic director of Crowd Company and founder of Dansbyrån - a platform for choreographic development. How do you describe the artistic practice that embraces the whole of Hedemyrs activities? In order to challenge the concepts - and herself – Hedemyr has invited Kent Sjöstrom, researchers and teacher at Malmö Theatre Academy. Sjöstrom has in recent years devoted himself to research in the implicit ideologies in acting and representation, and the new education The Theatre’s Theory and Practice in Malmö.
 
Drinks and snacks are offered!
Free admission, but sign up by email to Katarina Karlsson; katarina.karlsson @ danscentrum.se.
Address: Danscentrum Väst, Ärlegården, Ärlegatan 3, Gothenburg. The nearest tram stop is Mariaplan, Majorna.
Nordic Dance Seminar
October 8-9,  Vaasa Summer University
 
Lectures and seminars on the theme Dance in Motion. Marika Hedemyr presents her artistic practice, as one of three invited Nordic choreographers. Organized by av Vasa Sommaruniversitet and Regionala Danscentret i Österbotten.
The Bushwick Book Club Concept
– With new solo by and with Hedemyr
12 October at 7-9 pm, Författarcentrum Väst, Gothenburg
 
The Bushwick Book Club in Brooklyn, New York, is a cultural show and venue based on the literature. Here you meet musicians and artists who interpret various authors books in an exciting mix of colors, tones and thoughts. Meetings between different artistic expressions opens new inputs and unpretentious conversation about the works. The concept of The Bushwick Book Club has now come to Gothenburg. Marie Hermanson reads from "Heaven Hill", Karin Brews from his upcoming novel "Something big would be ahead of us." Choreographer Marika Hedemyr performs of a new solo inspired by Karin Bryggers text. There will also be art by Lena Selander and music by Michael Bornström.
 
Free admission.
Beverages and light snacks will be served!
Address: Författarcentrum Väst, Prinsgatan 12,, 6th floor, Gothenburg.
 
Welcome!
Hope to see you at any of these occasions!

Best regards,
Marika Hedemyr, Choreographer
info@marikahedemyr.com