Klik hier om deze email in uw browser te lezen   

  

              VALNIeuwsbrief                  december 2017 

 
  Woordje van de voorzitter
 
Beste valpreventie sympathisant
 
Zoals bij ieder jaareinde kijken we ook in deze nieuwsbrief met veel plezier terug op een zeer vruchtbaar werkjaar van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV). Al zeggen we het zelf, we zijn uiterst tevreden over de geleverde inspanningen en behaalde resultaten. Dit jaar zijn we echter net iets meer tevreden dan anders. EVV-medewerker Ellen Vlaeyen heeft immers na 6 jaar van noeste onderzoekarbeid de afronding van haar doctoraal onderzoek behaald. Een belangrijke mijlpaal niet alleen voor Ellen zelf, maar ook voor de werking van het EVV. In het kader van haar doctoraal onderzoek heeft Ellen gewerkt rond de implementatie van valpreventie strategieën in woonzorgcentra. Geen evident topic! Maar dankzij de medewerking van vele collega’s binnen en buiten het EVV en niet in het minst in de betrokken woonzorgcentra, is Ellen met haar onderzoek erin geslaagd een aantal landmark studies en literatuur reviews af te leveren die zowel nationaal als internationaal veel positieve weerklank krijgen. Als voorzitter van het EVV ben ik dan ook bijzonder trots op Ellen en wens ik haar - mede in naam van de valpreventie gemeenschap – van harte te feliciteren voor dit belangrijk onderzoekswerk. Meer informatie over de resultaten van het doctoraat kan u verder in deze nieuwsbrief lezen.
 
Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om EVV medewerker Greet Leysens in de schijnwerpers te plaatsen. Meer dan zeven jaar lang heeft Greet, vaak in alle bescheidenheid, de bakens op vlak van valpreventie in Vlaanderen uitgezet. Met haar bijzondere expertise heeft ze het EVV mee vorm gegeven tot wat het vandaag geworden is. Het is dan ook met veel spijt in het hart dat we Greet bij het EVV vaarwel moeten zeggen. Maar niet getreurd, als docent zal Greet haar valpreventie expertise blijven doorgeven aan de studenten in de Thomas More Hogeschool en ver daarbuiten. Mede in naam van alle valpreventie sympathisanten van harte dank aan Greet voor haar jarenlange onvermoeibare inzet aan het EVV.
 
Rest mij nog voor ieder van u veel leesplezier toe te wensen, alsook een zalig kerstfeest en een prettig eindejaar!
 
2018!
 
prof. dr. Koen Milisen, voorzitter EVV
 
mede namens het EVV-team
Eddy, Ellen, Joris, Julie, Elke en Greet
   Activiteiten
Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen'
 
In 2018 start de eerste editie van de opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.
 
Tijdens deze vierdaagse opleiding komen verschillende professionele zorgverleners uit Vlaanderen samen. Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden, groepsdiscussies, casuïstiek en door met elkaar in interactie te treden, wordt evidence-based kennis en vaardigheden omtrent val- en fractuurpreventie in de thuissetting en woonzorgcentra bijgebracht. Op die manier kan de professionele zorgverlener zich op een kwaliteitsvolle wijze engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan bovendien patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.
 
 
Wil jij ook graag deelnemen aan deze opleiding? Niet getreurd! Het EVV bekijkt om zo snel mogelijk een tweede editie van deze opleiding te organiseren! 
 
       Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen'
 
Vorming 65+ en mantelzorgers
 
De vorming ‘65+ en mantelzorgers’ richt zich op thuiswonende ouderen en mantelzorgers en wordt gegeven door een lesgever Valpreventie, opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming behandelt de valproblematiek en de belangrijkste risicofactoren van vallen. Daarnaast worden tips gegeven om het eigen valrisico te verkleinen. De vorming duurt 2 uur en kan aangevraagd worden bij het Logo uit uw regio (minimum 6 weken op voorhand). De prijs bedraagt €120 per voordracht (exclusief vervoerskosten). Alle informatie is terug te vinden op www.valpreventie.be.
 
 
Passantenhuis Wetteren VZW IKOOAward Week van de Valpreventie
 
 
Uitreiking Award
Week van de Valpreventie 2017
 
 
Op 16 november 2017 vond de uitreiking plaats van de Award Week van de Valpreventie 2017. Van de 194 organisaties die zich registreerden voor de prijs, waren het de passantenhuizen van vzw IKOO die met de prijs gingen lopen. Zij boden tijdens de week originele activiteiten aan, waarbij er aandacht was voor moeilijk te bereiken ouderen. Bovendien was er een rode draad doorheen de drie dagverzorgingscentra, binnen het thema ‘Blijf in beweging, doe het veilig’.
 
Passantenhuis Temse en Wetteren, kwamen voor deze gelegenheid speciaal naar het passantenhuis in Dendermonde voor de officiële prijsuitreiking en de verschillende valpreventieactiviteiten: een Le(r)GO-spel, een fit-o-meter en een educatief spel waarbij een assistentiewoning ingericht werd vol valrisico’s. Ook TvOost merkte de inspanningen van de organisatie op en maakte een reportage over de uitreiking.
 
 
Uitreiking Award 2017!
Onderzoek
 
              Nieuwe Vlaamse richtlijn                valpreventie bij thuiswonende ouderen
 
Het EVV streeft ernaar om recente wetenschappelijke evidentie aan te bieden aan het Vlaamse werkveld. Daarom werd het dus hoog tijd voor een update van onze richtlijn uit 2010: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. In samenwerking met de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn - EBMPracticenet, startte het EVV een multidisciplinaire werkgroep op, om een antwoord te formuleren op 8 klinische, valgerelateerde vragen. Via een systematische zoektocht in verscheidene databases en wetenschappelijke websites, werd de meest recente evidentie opgespoord. Na kritische beoordeling van de weerhouden evidentie, werden 17 aanbevelingen geformuleerd en voorzien van praktische toelichting en advies naar de Vlaamse thuisgezondheidszorg. Na een kritische blik door experten uit het werkveld, organisaties die ouderen en mantelzorgers vertegenwoordigen alsook de ouderen zelf, werd in juni 2017 de richtlijn goedgekeurd en gevalideerd door CEBAM

De richtlijn beoogt valpreventie ten aanzien van thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) met een verhoogd valrisico, en richt zich tot professionele eerstelijnszorgverleners. Een efficiënte screening gevolgd door een multifactoriële evaluatie van 12 valrisicofactoren, gekoppeld aan effectieve interventies en een adequate follow-up kunnen het valrisico van 65-plussers aanzienlijk reduceren. Een goed multidisciplinaire overleg alsook ouderen motiveren zijn hierbij essentieel.
 
De volledige nieuwe Vlaamse richtlijn kan geraadpleegd worden op www.valpreventie.be
 
        Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen
 
 
Samen van 'vallen' naar 'vielen' in Vlaamse Woonzorgcentra
Het duurzaam implementeren van valpreventie in woonzorgcentra is geen eenvoudige opdracht. Nochtans vormt valpreventie een belangrijk onderdeel in de zorgkwaliteit en veiligheid van elke bewoner. Daarom is het pilootproject ‘implementatie van valpreventie in Vlaamse woonzorgcentra’ volop aan de gang.
 
In dit project ondernemen de zes deelnemende woonzorgcentra verschillende acties zoals bijvoorbeeld het actief betrekken van stakeholders, het trainen van kennis en vaardigheden inzake valpreventie bij medewerkers en het opstellen van een actieplan voor het implementeren van valpreventie. Dit alles gebeurt onder leiding van een valpreventiecoördinator en –team. Tijdens een maandelijks contact met het EVV worden facilitatoren en barrières bij het uitvoeren van de verschillende acties besproken. Aansluitend worden, indien nodig, ook nieuwe strategieën geformuleerd om met aanwezige barrières aan de slag te gaan. De valpreventiecoördinatoren vermelden dan tijdens het volgende telefonisch contact of deze nieuwe strategie al dan niet een oplossing kon bieden.
Van vallen naar vielen
Door het EVV werd op 14 september 2017 een tweede intervisie voor valpreventiecoördinatoren georganiseerd. Deze namiddag had als thema ‘samen van vallen naar vielen’. Eerst werd door elke valpreventiecoördinator de huidige valproblematiek in het woonzorgcentrum toegelicht. Aansluitend werd besproken hoe men de verschillende medewerkers actief betrokken en gemotiveerd houdt bij het implementeren van valpreventie in de dagelijkse praktijksvoering. Hierbij werd het belang van een duidelijke communicatie tussen alle medewerkers besproken. Nadien kwam het gebruik van tools ter ondersteuning van het gebruik van de praktijkrichtlijn voor valpreventie in woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen (Milisen et al. 2012) aan bod. Tot slot presenteerde elke valpreventiecoördinator de toekomstperspectieven voor de verdere implementatie en verankering van valpreventie in het eigen woonzorgcentrum.
 
Het EVV beoogt om vanaf 2018 samen met de deelnemende woonzorgcentra het pilootproject ‘implementatie van valpreventie in Vlaamse woonzorgcentra’ te evalueren en verder uit te breiden naar andere woonzorgcentra's.
Doctoraat Ellen Vlaeyen
 
Op donderdag 14 december 2017 verdedigt Ellen Vlaeyen haar proefschrift “Fall prevention in nursing homes: documented effectiveness, prevailing views and current practices”.
 
Valincidenten vormen een omvangrijk probleem voor ouderen. In woonzorgcentra zijn valincidenten het meest prominent aanwezig, met een geschatte incidentie van 1,6 vallen per bewoner per jaar. Deze hoge incidentie kan worden verklaard door het feit dat bewoners in woonzorgcentra ouder en kwetsbaarder zijn in vergelijking met thuiswonende ouderen. Valincidenten leiden tot fysieke gevolgen (b.v. hoofdletsels, heupfracturen en overlijdens), psychologische last waaronder valangst, sociale isolatie en depressie, alsook een grote stijging van de gezondheidskosten. Deze gevolgen belasten de reeds kwetsbare gezondheidszorgsystemen. Daarom zijn valincidenten één van de meest dringende gezondheidszorgproblemen in woonzorgcentra waarbij preventie onontbeerlijk is.
 
Het overkoepelende doel van dit doctoraat was om meer inzicht te verwerven met betrekking tot de reguliere valpreventie praktijkvoering in Vlaamse woonzorgcentra. Op basis van deze inzichten kan de toepassing van evidence-based valpreventiemaatregelen in de praktijk verbeterd worden. Enkele belangrijke hiaten werden onderzocht met betrekking tot de effectiviteit van valpreventiemaatregelen (DEEL 1), de heersende opvattingen en huidige praktijken in Vlaamse woonzorgcentra (DEEL 2) en de haalbaarheid van het implementeren van valpreventiemaatregelen (DEEL 3).
 
Ten eerste werden de karakteristieken en de effectiviteit van valpreventiemaatregelen in woonzorgcentra onderzocht. De multifactoriële maatregelen bestaan uit twee of meerdere interventiecomponenten die op maat van het valrisicoprofiel van elke individuele bewoner worden opgesteld. Dit is in tegenstelling tot enkelvoudige en multiple interventies, die bestaan uit één of meerdere componenten en worden aangereikt aan alle bewoners ongeacht hun individueel valrisicoprofiel. Op basis van een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse stelden we vast dat multifactoriële maatregelen het aantal valincidenten en het aantal herhaaldelijke vallers significant verminderden met respectievelijk 33% en 21%. Enkelvoudige en multiple maatregelen konden geen vermindering in het aantal valincidenten of het aantal (herhaaldelijke) vallers aantonen.
Bijna alle bewoners in Vlaamse woonzorgcentra hebben in zekere mate een verhoogd valrisico. Bij gevolg dient er in deze setting in principe niet gescreend te worden en heeft iedere bewoner baat bij een multifactoriële evaluatie met daaraan gekoppelde interventies. Echter, gezien de toenemende vergrijzing, de hoge werkdruk en de beperkte middelen is er nood aan een snelle en effectieve identificatie van bewoners met een hoog valrisico. Door identificatie van deze hoog risico bewoners kan een multifactoriële evaluatie en aangepaste interventies worden aangeboden aan die bewoners die er het meeste voordeel uit halen. Op deze wijze kan ook de schaarse tijd van personeel beter en gerichter ingezet worden. Daarom werd in een tweede studie de predictieve accuraatheid onderzocht van vier verschillende screeningsmethoden, namelijk de valgeschiedenis, het klinisch oordeel van de gezondheidswerkers in woonzorgcentra, de ‘Care Home Falls Screen’ (CaHFRiS) en het algoritme voor een classificatie van het valrisico.
Hierbij toonde valgeschiedenis, gevolgd door het algoritme en de CaHFRiS de beste sensitiviteit en negatieve predictieve waarde, twee belangrijke aspecten in het kader van een goede screening. Maar omwille van de beperkte predictieve waarden, kunnen geen van deze methoden aanbevolen worden om vallen te voorspellen in woonzorgcentra. Om deze reden investeren woonzorgcentra de beperkt beschikbare tijd beter in het uitvoeren van effectieve multifactoriële evaluaties en daaropvolgende interventies, eerder dan in screening.
 
Ten derde werd in dit doctoraat een diepgaande evaluatie uitgevoerd van het huidige beleid en de gebruikte valpreventiemaatregelen door verschillende gezondheidswerkers in 196 woonzorgcentra. Hieruit werd duidelijk dat het gebruik van een praktijkrichtlijn voor valpreventie geen gangbare praktijk is en dat de meerderheid van gezondheidswerkers in woonzorgcentra niet op de hoogte is van het bestaan van een Vlaamse praktijkrichtlijn rond val- en fractuurpreventie. Anderzijds stelden we vast dat valrisicofactoren vaak werden geëvalueerd en besproken in multidisciplinaire overlegmomenten. Verder stelt 61.9% van de gezondheidswerkers dat er een zorgplan met betrekking tot valpreventie werd ontwikkeld indien nodig. 57.4% van de gezondheidswerkers rapporteerden dat ze vaak tot altijd valpreventiemaatregelen uitvoeren indien dit nodig bleek te zijn. Hierbij voerden kinesitherapeuten significant meer valpreventiemaatregelen uit en huisartsen significant minder in vergelijking met de andere disciplines. Het aanstellen van een coördinator voor valpreventie was eerder beperkt aanwezig.
 
Ten vierde werd onderzocht waarom gezondheidswerkers al dan niet valpreventiemaatregelen uitvoerden zoals wordt aangeraden in praktijkrichtlijnen. Hieruit bleek dat een betere attitude ten aanzien van valpreventie, een hogere self-efficacy (de mate waarin iemand zich in staat voelt om valpreventiemaatregelen uit te voeren), een hogere score op sociale normen (de mate waarin iemand sociale druk ervaart om valpreventiemaatregelen te moeten uitvoeren, bijvoorbeeld door collega’s of het beleid van het woonzorgcentrum), minder werkervaring in woonzorgcentra en meer werkuren per week geassocieerd zijn met een hogere waarschijnlijkheid dat gezondheidswerkers effectief valpreventiemaatregelen in hun dagelijkse praktijk gebruiken.
 
Ten vijfde werden belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van valpreventie in woonzorgcentra onderzocht. Op basis van een systematisch literatuuroverzicht werd vastgesteld dat succesvolle implementatie wordt beïnvloed door een complexe interactie van 17 bevorderende en 27 belemmerende factoren over verschillende niveaus, waarbij het sociale niveau en het organisatorische niveau het grootste aantal beïnvloedende factoren had en het economisch-politieke niveau het minste. De belangrijkste bevorderende factor was een goede communicatie zoals bijvoorbeeld een snelle en duidelijke communicatiestrategie voor aanpassingen in zorgplannen of voor informatie-uitwisseling tussen shiften en het gebruik van verschillende communicatietactieken zoals actief luisteren en feedback geven. Een tweede belangrijke bevorderende factor was de beschikbaarheid van materialen zoals de beschikbaarheid van computers, loophulpmiddelen, trainingsmateriaal of een geautomatiseerd meldingssysteem voor valincidenten. Daarentegen werden volgende belemmerende factoren het meest aangehaald: gevoelens van hulpeloosheid, frustratie en bezorgdheid over het vermogen om valpreventie uit te voeren, gevoelens van overweldiging door een overmaat aan protocollen en vormingen, een te kort aan personeel, beperkte kennis en vaardigheden en slechte communicatie.
 
Ten laatste evalueerde dit doctoraat de haalbaarheid van het implementeren van een praktijkrichtlijn voor valpreventie in de dagelijkse praktijk van Vlaamse woonzorgcentra. In het algemeen, werd deze richtlijn omschreven als voldoende uitgebreid, nuttig en haalbaar voor de praktijk. Sommige aspecten zoals fractuurpreventie, evaluatie van mobiliteit en orthostatische hypotensie werden als minder haalbaar gepercipieerd.
 
Toekomstig onderzoek zou zich best richten op het ontwikkelen van een succesvol programma om het gedrag van gezondheidswerkers met betrekking tot valpreventie te veranderen of te versterken. Dit programma omvat dan best multifactoriële valpreventiemaatregelen uitgevoerd door een multidisciplinair team dat rekening houdt met de belemmerende en bevorderende factoren voor valpreventie, aangehaald in dit doctoraat.
 
In woord & beeld
Dr. Arlette Wertelaers

v.l.n.r. prof. Verbeke G., prof. Flamaing J., echtgenoot Deblieck R., ererector Vervenne M., prof. Milisen K.
v.l.n.r. ererector Vervenne M., prof. Milisen K., echtgenoot Deblieck R.
 
 
Prijs Dr. Arlette Wertelaers
fonds voor valpreventie bij ouderen
 
De prijs ‘Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen’ beoogt het bekronen van innovatieve onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van de valproblematiek bij ouderen.
 
De prijs wordt om de twee jaar toegekend door het Dr. Arlette Wertelaers fonds voor valpreventie bij ouderen van de KU Leuven met als doel het wetenschappelijk onderzoek naar en de ontwikkeling en toepassing van kennis over valpreventie bij ouderen aan te moedigen. De prijs heeft een waarde van €2500.
 
De deadline voor kandidatuurstelling voor de allereerste Prijs Dr. Arlette Wertelaers was 30 september 2017. Acht kandidaten dienden hun werk in. De jury zal op basis van volgende criteria de prijs toekennen: 1) innovatie, 2) wetenschappelijke onderbouw, 3) originaliteit, 4) impact op de klinische praktijk, 5) maatschappelijke relevantie.
 
De Laureaat KU Leuven Prijs ‘Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen’ zal tijdens de Week van de Valpreventie 2018 bekendgemaakt worden.
 
Alle informatie omtrent de prijs kan je hier terugvinden. Meer informatie om wetenschappelijk onderzoek omtrent valpreventie te steunen, vind je hier.
 
 Prijs dr. Arlette Wertelaers          Steun wetenschappelijk onderzoek valpreventie
 
 
VIGeZ wordt Vlaams Instituut Gezond Leven
Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) veranderde van naam en heet voortaan ‘Vlaams Instituut Gezond Leven’. Het instituut vaart een nieuwe koers door in te zetten op zes specifieke gezondheidsdomeinen: voeding, beweging en sedentair gedrag, tabak, geestelijke gezondheidsbevordering, gezondheidsongelijkheid en gezondheidsbevordering. Oorspronkelijk bood het Vlaams Instituut Gezond Leven enkel ondersteuning aan gezondheidsprofessionals en beleidsmakers over het bevorderen van gezondheid en voorkomen van ziektes. Nu wil het instituut ook het brede publiek informeren over de aanpak van een gezond leven. Meer info? Ga naar www.gezondleven.be   Vlaams Instituut Gezond Leven
 
Een nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek!
Voor het eerst zal de opvolger van de actieve voedingsdriehoek duidelijke en haalbare gezondheidsboodschappen voor het brede publiek formuleren. Hiermee breekt de nieuwe actieve voedingsdriehoek met het verleden. Terwijl de vorige driehoek sinds 1977 bedoeld was als educatieve tool voor gezondheidsprofessionals zoals leerkrachten, diëtisten, zorgverstrekkers en vormingswerkers, richt de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek zich nu ook naar het brede publiek.
 
Voor de realisatie van de nieuwe modellen voerde het Vlaams Instituut Gezond Leven een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie uit en nam zij buitenlandse modellen onder de loep. Nadien werd het EVV samen met andere organisaties, als onafhankelijke expert opgenomen om advies en feedback te geven op de inhoudelijke bewegingsaanbevelingen.
 
Het uiteindelijke resultaat kan je terugvinden op www.gezondleven.be. Daarnaast geeft Het Vlaams Instituut Gezond Leven allerhande tips om sedentair gedrag te beperken en de fysieke activiteit te verhogen. 
 
Het EVV weet raad
    
Wat kan ik zelf doen aan valpreventie?
 
Een val is snel gebeurd. Gelukkig kan je het risico op vallen eenvoudig verkleinen door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan je eigen condities en gewoontes en aanpassingen in de woning uit te voeren. Lees hieronder enkele nuttige tips:
 • Blijf fit en actief. Integreer fysieke activiteiten in jouw dagelijks leven. De activiteitenpiramide kan je hierbij op weg helpen.
 • Maak van je huis een veilige thuis. Haal losliggende snoeren weg, zorg voor voldoende verlichting, en laat geen losliggende matten en tapijten in huis liggen, … Meer tips kan je hier vinden.
 • Draag zorg voor je voeten. Draag goed schoeisel dat de hele voet omsluit, een stevige, platte zool met reliëf heeft en een goede sluiting (velcro of veters) heeft. Welke schoenen je het best vermijdt, lees je hier.
 • Draag zorg voor jouw ogen. Ga naar de oogarts als je voelt dat jouw ogen achteruitgaan, leg jouw bril op een vaste plaats. Lees meer hier.
 • Let op je voeding want een gezonde voeding is belangrijk om je spieren en beenderen sterk te houden. Eet voldoende voeding die rijk is aan calcium en vitamine D en wees matig met alcohol.
Tip: surf naar www.valpreventie.be voor andere veelgestelde vragen
 
Varia
 
 
Vacature Stafmedewerker EVV
 
 
 
Partij voor een Gezonde Gemeente
 
 
 • Vacature stafmedewerker EVV: Wil jij ons team komen versterken? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is op zoek naar een stafmedewerker voor een halftijdse functie met ingang vanaf 15 januari 2018. De vacature vind je hier. Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10 december 2017 door je CV en motivatiebrief te sturen naar expertisecentrum@valpreventie.be. Je wordt persoonlijk gecontacteerd voor de selectiegesprekken. Meer info via expertisecentrum@valpreventie.be of telefonisch op het nummer 016/320051.
 • Gezonde Gemeente: Gezondheid is steeds belangrijker in ons dagelijkse leven. Of het nu gaat om stoppen met roken, evenwichtiger eten of meer bewegen: mensen maken bewuste keuzes om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun leefomgeving. Het Vlaams Instituut Gezond Leven roept daarom, samen met partners, een fictieve partij in het leven: de Partij voor een Gezonde Gemeente (PGG). Via zes domeinen kan elke gemeente zichzelf tot een ‘gezonde gemeente’ maken. Alle informatie vind je terug op www.partijgezondegemeente.be.
Agenda
 • 14/12/2017: Doctoraatsverdediging Ellen Vlaeyen (Leuven)
 • 23-24/2/2018: Wintermeeting - Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (Oostende)
 • 2-3/7/2018: EU Fall Festival 2018 - EUFF (Manchester)
 • 20-21/4/2018: Lezing Ellen Vlaeyen tijdens Congres 'The current Evidence and new Approaches of Fall Prevention in Long Term Care Facilities' (Stuttgart)
 • 23-29/4/20187e Week van de Valpreventie - EVV (Vlaanderen)
 • 2-4/5/2018: Lezing Ellen Vlaeyen over ‘Successful implementation: taking context-related barriers and facilitators into account.’ op Joanna Briggs Institute 10th Biennial Colloquium 2018 (Antwerpen)
  Contact
 
 
2017 ● Volume 6, editie 2 ● Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen