PPO Post, 15 april 2016
BLOG NICOLE
Why?!

Een kleine twee maanden geleden schreef ik over de uitrol van ons nieuwe *ondersteuningsplan. Dit plan, onze strategische koers voor de komende vier jaar maakt veel los. Wij van PPO zijn gedurende de rit op weg naar een breed gedragen stuk gedwongen te focussen op onze ‘why’. Waartoe zijn wij hier op aard, waarom doen wij wat wij doen en is dat goed? Wij leerden de ‘why’ kennen via de TedTalk van de Britse auteur en motivational speaker, Simon Sinek. Hij zet de ‘why’ centraal in zijn gouden cirkel en zegeviert. Omdat wij dat het Passend Onderwijs ook gunnen, hebben wij onszelf onderworpen aan een flinke portie retrospectie. Dit blog is een korte verhandeling hierover.

De ‘why’ van passend onderwijs, hij is zalvend voor de onderwijsziel. Want we willen toch voor alle kinderen in Rotterdam dat er verbinding wordt gemaakt met de samenleving door de scholen het veilige middelpunt van hun omgeving te laten zijn. Omdat we de basisschool als het platform zien waarmee we ervoor kunnen zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt. Meer hierover lees je ook in ons artikel over een van onze succesvolle initiatieven: de samenvoeging van bassischool Babylon en SBO-school Henry. Of zoals ook te lezen staat in mijn blog van januari van dit jaar: “Passend Onderwijs  draagt bij aan een samenleving waarin plek is voor iedereen. Waarin kinderen binnen de groepsdynamiek op eigen tempo en met ondersteuning op maat kunnen leren. In de klas, zoals de rest. En passend onderwijs leert onze kinderen naast theoretisch onderwijs ook dat een samenleving bestaat uit veel verschillende mensen en dat dat goed is.”

Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen
Item seminar Prof. Van Luit op YouTube
De montage van het seminar op 2 maart van Prof. Van Luit is klaar. Deze is nu gepubliceerd op YouTube.
 
11 mei zit vol!
Het seminar van 11 mei zit vol met ruim 260 aanmeldingen. Ook dit seminar wordt gefilmd en t.z.t. op YouTube geplaatst.
Convenant met Hogeschool Inholland
Dinsdag 5 april hebben PPO Rotterdam en de Hogeschool Inholland een convenant ondertekend met als doel: de lerarenopleiding voor het primair onderwijs -in het bijzonder met betrekking tot passend onderwijs- afstemmen op de beroepspraktijk. 
 
Met dit *convenant is de samenwerking bekrachtigd die PPO Rotterdam aangaat met de lerarenopleiding primair onderwijs vande Hogeschool Inholland om toekomstige leerkrachten te informeren, inspireren en enthousiasmeren over en voor passend onderwijs. Met dit convenant verklaren PPO Rotterdam en de Hogeschool Inholland de intentie te hebben kennis, inzichten en vaardigheden te delen over hoe passend onderwijs in Rotterdam optimaal kan worden gerealiseerd. In de praktijk betekent dit o.a. dat er gastcolleges gegeven gaan worden door collega’s van PPO aan studenten en dat PPO meedenkt bij de praktische uitwerking van kennis rondom passend onderwijs.

*Op de foto staan Elsbeth Veldhuijzen, opleidingsmanager Pabo Rotterdam Hogeschool Inholland en Nicole Teeuwen directeur PPO Rotterdam. 
Vacature pilot hoogbegaafdheid
In augustus 2016 start in OAT Hillegersberg, Overschie en Schiebroek een pilot op het gebied van hoogbegaafdheid. PPO Rotterdam is daarom op zoek naar een groepsleerkracht basisonderwijs met expertise hoogbegaafdheid voor een pilotgroep voor 1,0 FTE.
 
Het betreft een tijdelijke detachering voor de duur van 1 schooljaar met mogelijk uitzicht op verlenging, afhankelijk van het verloop van de pilot. Ken je iemand die hier geschikt voor is? Het staat je vrij de vacaturetekst door te sturen!
De vacature staat hier.
 
Aanleiding en doel
 De doelgroep van de pilot bestaat uit leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen (‘de dubbel bijzondere leerling’). Wanneer de gesignaleerde problemen op de voorgrond staan, worden begaafdheidskenmerken vaak onvoldoende herkend. Hierdoor ontstaat het risico dat de leerling inadequaat ondersteund wordt in de ontwikkeling van zijn talenten. Vanuit zowel scholen als ouders is daarom de vraag ontstaan om een passend onderwijsaanbod te realiseren voor deze leerlingen. Met deze pilot wordt hieraan tegemoet gekomen en onderzocht of een deeltijdvoorziening een passend arrangement is. De verwachting is dat de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt en het welbevinden van leerlingen en de oudertevredenheid toeneemt.
 
Met deze pilot onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Meer informatie over deze pilot vind je hier.
PPO Rotterdam uitgelicht!
Er is binnen het passend onderwijs een landelijke trend zichtbaar in de richting van integratie van het SO binnen het SBO en het regulier onderwijs. Een beweging die binnen verschillende samenwerkingsverbanden plaatsvindt op verschillende manieren. Een interessant gegeven, vond het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO) dat daarom een onderzoek subsidieert, uitgevoerd door een flinke werkgroep bestaande uit professionals, studenten en onderzoekers.
 
Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is het portret. De portretten zijn vooral een praktijkbeschrijving en gebaseerd op interviews. PPO Rotterdam is één van de vier regio’s, waarvan een ‘portret’ is gemaakt. De onderzoekers hebben voor PPO Rotterdam gekozen omdat binnen ons samenwerkingsverband ten eerste de weg voor integratie wordt vrijgemaakt door te bouwen aan een sterker regulier onderwijs en ten tweede waren de onderzoekers op de hoogte van de succesvolle pilot in Hoogvliet met betrekking tot dit onderwerp.
 
Het portret van PPO Rotterdam
In Rotterdam blijkt de belangrijkste aanleiding voor het werken aan integratie van S(B)O in de wijken te liggen in de essentie van passend onderwijs; leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden, waarbij thuisnabij onderwijs het uitgangspunt is.

Lees het hele artikel
hier.
Babylon 2.0 - Naar een school in het Wilde Westen
In het schooljaar 2015-2016 gaan basisschool Babylon en SBO-school Henry Dunant samenwonen in het huidige gebouw van de Babylon aan de van Speykstraat 109 in Rotterdam Oud-West. De leerlingen van Henry Dunant gaan dan naar het gebouw van de Babylon waardoor op papier het totaal aantal SBO-leerlingen omlaag gaat. Dat is een argument dat vooral politiek steekhoudt, voor zowel Door Faber als Hans Dullaert ligt de intrinsieke motivatie niet in het omlaag brengen van de cijfers. Deze directeuren gaat het om de kinderen die het verdienen zich midden in de samenleving te ontwikkelen. Daarmee is deze samensmelting net zo mooi als noodzakelijk. In een samenleving waarin plek is voor iedereen met de school als middelpunt van de wijk, is het bijna niet haalbaar op kleine schaal of versnippert je onderwijs in te richten. Dat is te duur, vooral nu scholen ook moeten voldoen aan de maatschappelijke opdracht vanuit de Wet Passend Onderwijs (september 2014). Daarom bundelen de twee bovengenoemde scholen hun krachten en vormen samen één school met daarin twee stromingen. 
 
Hans Dullaert, directeur van de Babylon: “We behouden de expertise van het SBO personeel in de school zodat die ten diensten is en blijft van de kinderen op zowel het basisonderwijs als het SBO.” Door Faber, directeur Henry Dunant: “Nu is het zo dat sommige kinderen soms veel te lang vastgehouden worden op of een reguliere basisschool of een SBO-school. Die kunnen dan niet aanhaken, worden faalangstig en/of komen niet tot hun recht. Op de Babylon 2.0 bieden we een passende plek voor ieder kind.”

De samenwerking heeft als ultiem doel: één nieuwe organisatie waarbinnen een reguliere stroom en een passende stroom van 0 tot 12 jaar wordt gerealiseerd. Hans Dullaert: “Er zijn nóg twee samenwerkende partners: de peuterspeelzaal van Groeibriljant en kinderopvang + Dikkertje Dap, een naschoolse voorziening voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is nog geen kat in ‘t bakkie maar ik hoop dat zij ook meedoen.”
 
Lees het gehele artikel hier.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl