PPO Post, 19 januari 2017
BLOG NICOLE : Het geheim
Ommoord. Zomaar een Rotterdamse wijk in het gebied Prins Alexander. Een rustige woonwijk met veel groen. Een wijk met meer dan 12.000 woningen en ruim 25.00 inwoners. Een wijk waar een derde van de inwoners kinderen heeft en men graag een blokje om gaat met de hond. Doorsnee niet? Toch pioniert deze wijk. Ommoord wil namelijk zoveel mogelijk kinderen een fijne plek op een reguliere basisschool geven. Ook als diezelfde kinderen gedrag vertonen waar anderen last van hebben, zoals driftaanvallen en agressie. Ook als escalatie dreigt.
 
Met de pilot Passend Ommoord wil deze wijk het aantal verwijzingen van leerlingen naar het SBO en SO terugdringen. Niet alleen door de basisondersteuning te versterken en te borgen of door het vergroten van leerkrachtvaardigheden, maar vooral door 'het geheim' van het SBO te leren kennen. Want wat is er nu precies zo effectief in de aanpak zoals die wordt gehanteerd? De pilot vergt een intensieve samenwerking tussen regulier onderwijs, SBO en SO. Scholen in de wijk bundelen hun krachten. Zij willen hun leerkrachten niet alleen theoretisch scholen, maar ook teaching on the job bieden. Zo leert de juf of meester in de klas probleemgedrag bij kinderen te voorkomen en te hanteren. Met als doel: zo min mogelijk kinderen de wijk uit.
 
Presentatiebijeenkomst Project Passend Ommoord
Woensdag 18 januari is er een mooie presentatiebijeenkomst geweest van het project Passend Ommoord bij SO De Piloot.
 
Tijdens deze bijeenkomst presenteerden leerkrachten uit Ommoord wat de theoriebijeenkomsten en stages bij De Piloot voor henzelf en voor de scholen in Ommoord hebben opgebracht. Daarnaast werden auditopbrengsten gepresenteerd en werd er een vooruitblik gegeven op het vervolg van het project. De presentatiemiddag was een inspirerend voorbeeld van samenwerking in de wijk tussen alle scholen in Ommoord en PPO Rotterdam. Tijdens de presentatiemiddag was de onderlinge verbondenheid tussen de scholen van de wijk Ommoord niet alleen voelbaar, maar in dit geval ook zichtbaar. Bij de presentatie werd door middel van draden wol de verbinding met elkaar gezocht.
 
 
Project Passend Ommoord:
Samenwerking tussen SO, SBO en regulier basisonderwijs binnen Ommoord met als doel: zo min mogelijk leerlingen Ommoord uit en terugdringen van verwijzingen S(B)O en thuiszitters door van elkaar te leren.
 
Het project biedt kansen om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag binnen de wijk Ommoord onderwijs te laten volgen.
 
Schooljaar 2015-2016 is een projectplan opgesteld tussen alle scholen in de wijk Ommoord en heeft er een Kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. In de periode september tot december 2016 is het project gestart met een meting (audit) van leerkrachtvaardigheden, basisondersteuning en de SOP's per school en is er een workshopmiddag op iedere school en voor alle leerkrachten geweest. Daarnaast is gestart met een training, bestaande uit 12 theoriebijeenkomsten en een stage op SO De Piloot. Per school is hiervoor één leerkracht geselecteerd. Op 18 januari werden de eerste opbrengsten met elkaar gedeeld. De komende periode zal in het teken staan van overdracht van het geleerde binnen de scholen en zijn er intervisiemomenten ingepland. Tevens staat het project bij iedere wijknetwerkbijeenkomst op de agenda. Via een project-/procesverslag zullen de opbrengsten van het project Passend Ommoord worden gevolgd en geëvalueerd.
 
Projectleiders van Passend Ommoord zijn:
Marjon Stolwerk - SO De Piloot
Door Faber - SBO De Kring en stuurgroep PPO Rotterdam
Margreet Clarijs - PPO Rotterdam
 
Nuancering Sander Dekker
Eerder berichtten wij u over de tiende voortgangsrapportage Passend Onderwijs van het Ministerie van OC&W aan de Tweede Kamer. Deze rapportage gaf een vertekend beeld waar het ging over de uitgegeven budgetten van een aantal samenwerkingsverbanden, waaronder PPO Rotterdam. Staatssecretaris Sander Dekker heeft dit op 15 december jl. in de Tweede Kamer rechtgezet.
 
De staatssecretaris heeft een nuancering gegeven bij de reserves van de samenwerkingsverbanden. Dekker: 'Een aantal verbanden heeft in 2014 het geld ontvangen dat over was bij de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (wsns) en voortgezet onderwijs. Hierdoor lijkt het alsof de middelen voor passend onderwijs niet zijn ingezet.'
 
Wel benadrukt de staatssecretaris dat het desondanks niet zo kan zijn dat samenwerkingsverbanden hun middelen nog niet of niet geheel hebben hebben besteed en ondertussen kinderen geen passende plek kunnen krijgen vanwege een tekort aan geld. De inspectie gaat de inzet van de middelen daarom met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bespreken. Tegelijkertijd zullen er acties in gang worden gezet om de kwaliteit van de verantwoording te verbeteren.
 
Commissies
Op 21 november 2016 is unaniem (21 schoolbesturen) in de Algemene Ledenvergadering PPO Rotterdam besloten tot een statutenwijziging en aanpassing van het huishoudelijk reglement, waarin toezicht en bestuur gescheiden zijn.
 
In de nieuwsbrieven van november en december heeft u kunnen lezen dat de vereniging vanaf 30 november 2016 twee organen kent: het bestuur, bestaande uit een directeur/bestuurder en de algemene vergadering in de rol als intern toezichthouder. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering een adviserende rol en een werkgeversfunctie naar de directeur/bestuurder.
 
De Algemene Vergadering heeft drie adviserende commissies en een Agendacommissie ingesteld. Daartoe is een huishoudelijk reglement opgesteld waarin de werkwijze van de commissies is geregeld. Het gaat om de volgende commissies: Commissie Middelen, de Remuneratiecommissie, Kwaliteitscommissie en de Agendacommissie.
 
De hoofdtaken van de commissies kunnen als volgt worden beschreven:
  • Commissie Middelen: de commissie functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder en bereidt het gesprek in de AV voor over de financiële, personele en organisatorische aangelegenheden, waarvoor het bestuur voorafgaande goedkeuring aan de AV behoeft. Voor de Commissie Middelen betreft dit in het bijzonder de begroting, de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag van de Vereniging.
  • Kwaliteitscommissie: de commissie functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder en bereidt het gesprek in de AV voor over die aangelegenheden, niet zijnde primair financieel; dit betreft in het bijzonder zaken aangaande het Ondersteuningsplan en het Jaarplan.
  • Remuneratiecommissie: de commissie voert met de directeur-bestuurder gesprekken rondom functioneren en beoordelen en adviseert de Algemene Vergadering omtrent rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder.
  • Agendacommissie: de commissie bewaakt integraliteit van het toezicht en de afstemming tussen de verschillende commissies.
De Algemene Vergadering draagt er zorg voor dat de samenstelling van de Commissie Middelen en de Kwaliteitscommissie zodanig is dat een vertegenwoordiging van tenminste 75% van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband zitting heeft in deze commissies. Aan de leden van de Algemene vergadering is gevraagd wie voor de eerste periode van vier jaar in deze commissies plaats zouden willen nemen. In onderstaand overzicht ziet u welke leden dat zijn geworden. De Agendacommissie zal ook door vier leden worden gevuld, waaronder in ieder geval de voorzitter van de Algemene Vergadering, zoals in het huishoudelijk reglement is afgesproken.
 
 
 
Op de eerste Algemene Vergadering binnen deze nieuwe governance structuur, 16 februari 2017, worden de voorzitters van de verschillende commissies aangewezen. Aan de commissieleden is gevraagd zich hiervoor te kandideren.
Folder Strategisch Beleidsplan
Het Ondersteuningsplan van PPO Rotterdam is verschenen in een handzame publieksversie.
 
 
Deze brochure is bedoeld als compacte kennismaking met het strategische beleid van PPO Rotterdam tot en met
2020. Gemaakt voor iedereen die deel uitmaakt van PPO zoals Rotterdamse leerkrachten, besturen, directeuren, onze
eigen medewerkers en natuurlijk ouders. Én voor een scala aan ketenpartners uit het onderwijs-en zorgveld.
 
Bekijk de Folder Strategisch Beleidsplan hier.
Themamiddagen voor leerkrachten
Dit schooljaar worden er diverse themamiddagen op woensdagmiddag georganiseerd door PPO Rotterdam. Deze middagen zijn gratis, praktijkgericht en bedoeld voor leerkrachten in Rotterdam.

In ongeveer 2 uur tijd wordt praktisch toepasbare kennis gedeeld over verschillende onderwerpen. U kunt zich inschrijven via de website van PPO. Een aantal themaonderwerpen die aan bod komen zijn:  
Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten! Kent u een leerkracht of intern begeleider in Rotterdam voor wie dit interessant kan zijn, deel dan dit bericht of verwijs hem/haar door naar onze website.
 
Als het goed is hangt op iedere school onze poster met daarop alle themamiddagen van dit schooljaar. Mocht u hem missen, vraag er dan naar bij uw schoolcontactpersoon! 

NB: De themamiddagen expliciet bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in Rotterdam, maar intern begeleiders mogen ook aansluiten.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam | Postbus 22171 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl | www.pporotterdam.nl