Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

’t Groene Genoegen (hierna “wij”), Termstraat 43, 9270 Laarne is eigenaar van de website www.groenegenoegen.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van ’t Groene Genoegen gepubliceerd staan.
We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.
 
Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
’t Groene Genoegen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.groenegenoegen.be (hierna: “de Website” ) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.
 
Registratie van persoonsgegevens
Je kan de website www.groenegenoegen.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over ’t Groene Genoegen, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
De persoonsgegevens die ’t Groene Genoegen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van ’t Groene Genoegen. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.
‘t Groene Genoegen  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 ‘t Groene Genoegen verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

-       Categorie 1 (aanmaken account) De gegevens die we hieronder bijhouden zijn persoonsgegevens m.n. je  voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land), datum van creatie, actieve taal bij het aanmaken van een profiel en het beheer van een account. In de account wordt je  boekingsgeschiedenis bijgehouden. 

-       Categorie 2 (registratie nieuwsbrief) Je  e-mailadres bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.

-       Categorie 3 (aankoop geschenkenbon) Je  aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de geschenkenbon op de Website.

-       Categorie 4 (boeking logies) Je  e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.

-       Categorie 5 (contactaanvraag logies) Je  e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als je kiest om een account te maken en categorie 3 als je kiest voor de nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag op de Website.

-       Categorie 6 (IP-adres) Je  IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen.
-       Categorie 7 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.
 
Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)
 
-       Categorie 1 Het beheer van je  account op de Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. En indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
-       Categorie 2 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
-       Categorie 3 en 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
-       Categorie 5 en 6 Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
-       Categorie 7 Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van ‘t Groene Genoegen om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
-       Categorie 8: Je contacteren i.k.v. een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
-       Categorie 9 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van ‘t Groene Genoegen om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
-       Categorie 10 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van ‘t Groene Genoegen om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
-       Categorie 11 Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van ‘t Groene Genoegen.
-       Categorie 12 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
-       Categorie 13 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van ‘t Groene Genoegen om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 
 
Facebook buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
Andere functies voor sociale media
Onze website bevatten functies/buttons voor sociale media zoals Instagram en Tripadvisor die hun eigen privacyverklaringen hebben.
Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 
 
Toelating voor verwerking
Als ‘t Groene Genoegen je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal ‘t Groene Genoegen jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.
 
Duur van de verwerking
Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Profiling
De verwerking van je  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.
 

Je rechten

·         Recht op toegang en inzage
Je hebt het recht de gegevens die ‘t Groene Genoegen over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van ‘t Groene Genoegen verwijderd worden.
·         Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. 
Als je de informatie van ‘t Groene Genoegen  niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe), per e-mail (birgit@groengenoegen.be) of per brief (Termstraat 43 – 9270 Laarne) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.
Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.
Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
·         Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
·         Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te dragen.
·         Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het
recht om die toestemming in te trekken.
·         Uitoefening van je rechten
Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar birgit@groenegenoegen.be, per post (Termstraat 43 – 9270 Laarne) of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACT op de Website.
·         Recht om klacht in te dienen:
Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met ‘t Groene Genoegen via birgit@groenegenoegen.be of 09/366 66 16. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000
Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je
een vordering tot schadevergoeding instellen.
 
Beveiliging
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-
toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.
 
Toegang tot gegevens
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
 
Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.
We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).
Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.
We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.
 
Copyright
Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van ‘t Groene Genoegen. 
 
Wijzigingen aan deze Verklaring
Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.
Laatst bijgewerkt: mei 2018
 
 
Birgit & Tom
't Groene Genoegen
Termstraat 43 - 9270 Laarne  
0032 (0)9 366 66 16 - 0474/471 278 -