PPO Post, 17 november 2016
BLOG NICOLE : De kers op de taart
Feest! Dat was het vandaag bij PPO. Ik mocht onze medewerkers vanmorgen verrassen met de prachtige resultaten van de SCP evaluatie. Resultaten om apetrots op te zijn en die natuurlijk gevierd moesten worden met een lekker stukje taart.
 
Vlak voor de zomervakantie hebben onze schoolcontactpersonen een gesprek gevoerd met de ‘eigen’ scholen over de ervaren kwaliteit van de door henzelf geleverde diensten. Deze diensten zijn niet alleen besproken maar ook geëvalueerd en gewaardeerd.
 
Ruim 180 scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek.
En wat blijkt?
Zij waarderen de SCP met een gemiddeld cijfer van 8,2! Fantastisch om te zien dat scholen de ondersteuning van schoolcontactpersonen als echte meerwaarde zien.
Zij waarderen de fijne samenwerking, de doeltreffende hulp, de korte lijnen en de flexibiliteit van werken.
 
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo werd aangegeven dat er behoefte is aan meer psychodiagnostiek en dat SO en SBO in sommige gevallen beter betrokken kan worden.
Dat is input waar we iets mee kunnen.
 
Week tegen Kindermishandeling:
14-19 november
‘Niet gehoord, niet gezien worden’: dat is deze week het Rotterdamse thema in de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Kinderen schamen zich vaak voor wat hen overkomt. Het is belangrijk dat zij leren om over hun problemen en zorgen te praten. Daarom zijn er deze week activiteiten op scholen met als doel: ouders en kinderen, maar zeker ook professionals bewust maken, zodat zij actief optreden wanneer er vermoedens van kindermishandeling zijn.
 
Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas.
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren.
 
In de wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen en ouders werkt, verplicht is om met een meldcode te werken. Op veel scholen zijn er in dit kader aandachtsfunctionarissen aanwezig. Een aandachtsfunctionaris is een vertrouwenspersoon die door iedereen (collega’s, kinderen, ouders etc.) benaderd kan worden voor advies, steun of gewoon een luisterend oor wanneer er zorgen zijn over een kind. Ook PPO Rotterdam heeft een heel aantal aandachtsfunctionarissen. Het is mogelijk om met hen te sparren wanneer er zorgen zijn. De schoolcontactpersoon kan het contact met een van onze aandachtsfunctionarissen tot stand brengen. 
 
In het kader van de Week tegen Kindermishandeling heeft de gemeente een aantal handige middelen ontwikkeld:
 • Er is een animatiefilmpje van een minuut met daarbij een lesbrief om het onderwerp met leerlingen in de bovenbouw bespreekbaar te maken in de klas.
 • Er is een folder voor ouders die informatie geeft over wat geweld in huis met kinderen doet en wat ouders kunnen doen om hun kind te beschermen
 • Er is de presentatie ‘Beschermd en Veilig’ voor leerkrachten, intern begeleiders en aandachtsfunctionarissen. De presentatie laat zien hoe de zorgstructuur in Rotterdam is georganiseerd en wat organisaties (zoals Veilig Thuis, het wijkteam, het CJG en het Jeugdbeschermingsplein) kunnen betekenen voor gezinnen waar zorgen zijn.
Meer informatie over de activiteiten tijdens  de Rotterdamse Week tegen Kindermishandeling zijn te vinden op de website van de gemeente. Landelijk is er ook een website.
Studiedag tijdens Dag van de leraar in Hoogvliet en Pernis
Op woensdag 5 oktober, de Dag van de leraar, hebben alle basisscholen in Hoogvliet en Pernis een gezamenlijke studiedag gehouden voor hun leerkrachten. Doel van de middag was het verder professionaliseren, maar ook inspiratie opdoen om met een bepaald traject aan de slag te gaan.
 
Bijna 250 leerkrachten werden ontvangen op de Campus in Hoogvliet. Ook leraren van VO-scholen in de wijk waren aanwezig om zich te laten inspireren. Monique Werlich (regiomanager PPO Rotterdam) heette iedereen hartelijk welkom en opende de bijeenkomst. Dagvoorzitter Johan Overdevest (presentator en programmamaker) nam vervolgens het stokje over en praatte de dag op een ontspannen, leuke manier aan elkaar.
 
Tijdens de studiedag werden er presentaties gehouden waarin de volgende onderwerpen uitgebreid zijn behandeld:
 • Directie instructie
 • Gedrag
 • Hoogbegaafdheid
 • Leerkrachtgedrag
De presentaties werden verzorgd door Marcel Schmeier (onderwijsadviseur en bekend op social media als @onderwijsgek), Tamara Wally (onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog CED-Groep), Anton Bongiovanni (onderwijsadviseur en therapeut hoogbegaafdheid AntrAciet) en Marcel van Herpen (auteur van o.a. ‘Ik, de leraar’).
 
Het leverde de leerkrachten stof tot nadenken op over hoe zij onderwijs in hun klas effectiever kunnen organiseren. Daarnaast bracht het hen reflectiemomenten over de wijze waarop zij hun onderwijs inrichten.
 
De dag werd georganiseerd door een afvaardiging van ib-ers en directieleden van alle betrokken besturen. Zij kijken terug op een geslaagde dag.
 
 
Algemene ledenvergadering
Op maandag 21 november en donderdag 1 december 2016 is er weer een algemene ledenvergadering.
De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de 21 besturen en functioneert als intern toezichthoudend orgaan.
 
Tijdens de vergadering van a.s. maandag wordt de statutenwijziging van het governance-model ter
verbetering van de scheiding van de functies bestuur en toezicht besproken.
 
De agendapunten voor de bijeenkomst van 1 december zijn:
 • de Bestuursrapportage derde kwartaal 2016
 • de evaluatie SCP, ter bespreking.
 • de begroting, inclusief de reactie van de OPR
 • de bundeling van de professionaliseringsmiddelen bestuur/wijk
 • de vervolgstappen van de governance-uitwerking
Wachtlijsten in SO cluster 4
Aan het begin van schooljaar 2016-2017 werd Rotterdam geconfronteerd met wachtlijsten voor cluster 4 SO en VSO. Meestal zijn deze wachtlijsten er aan het begin van het schooljaar niet. Om de omvang van het probleem goed te kunnen inschatten, heeft wethouder Hugo de Jonge van de gemeente Rotterdam medio oktober aan de SO-aanbieders en aan de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO gevraagd wat de capaciteit van het (V)SO is en hoeveel leerlingen er op de wachtlijst staan.
 
Op 7 november is over de uitkomsten van deze uitvraag gesproken met de cluster 4-aanbieders en de samenwerkingsverbanden.
 
In het VSO is sprake van een capaciteits/huisvestings-probleem. Dit geldt voor de SO-situatie niet. PPO kent vijf leerlingen voor wie een tlv afgegeven is, maar voor wie geen plek is op de SO-school van aanmelding. Er zijn echter SO-scholen die wel plek zouden hebben voor het kind, maar dit is voor ouders niet de school van eerste voorkeur. Tevens hebben we gemerkt dat kinderen die bij de ene SO-school op de wachtlijst staan bij andere SO-scholen niet bekend zijn. Er is geen ‘centraal’ aanmeldsysteem.
 
PPO neemt het initiatief om samen met de aanmeldpunten van de SO-aanbieders tot een samenwerking te komen die ertoe leidt dat kinderen sneller geplaatst kunnen worden op een SO-school. We denken daarbij aan een ‘SO-bemiddelingstafel’. PPO zal eveneens met Leerplicht het gesprek voeren over thuiszittende kinderen voor wie wel een plaats in het SO beschikbaar is, maar niet op de voorkeursschool van ouders.
 
Voor enkele kinderen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften is er wel sprake van geringe capaciteitsproblematiek in het SO. Het gaat dan om leerlingen die een combinatie nodig hebben van GGZ-behandeling en onderwijs. Of om laag functionerende kinderen met forse gedragsproblematiek. Er zijn slechts enkele scholen die deze groep kinderen kunnen opvangen en die betreffende scholen of groepen zitten geregeld vol.
 
PPO heeft aan de SO-aanbieders laten weten bereid te zijn om met kortetermijnoplossingen actuele problematiek die ontstaan is (financieel) op te vangen. PPO en de SO-aanbieders willen echter toe naar langetermijn bestendige oplossingen. Voor samenwerkingsverband Koers VO geldt hetzelfde.
 
Op 7 november jl. hebben de drie cluster-4 besturen, de gemeente Rotterdam en de twee samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO Rotterdam met elkaar gesproken over maatregelen die vanaf 2017 moeten leiden tot snelle, efficiënte plaatsing van leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband een TLV ontvangen.
 
Zij hebben voor het SO het volgende afgesproken:
 • Om meer grip te krijgen op de dynamiek van leerling- stromen en daarmee samenhangende plaatsingsproblematiek wordt er een tijdelijke monitor speciaal onderwijs ingericht. Schoolbesturen, gemeente en samenwerkingsverbanden werken hierin samen. Deze monitor brengt niet alleen de vraag- en capaciteitsontwikkeling van het SO in beeld, maar moet deze ook kunnen gaan voorspellen. Het streven is de opdracht in januari 2017 af te ronden.
 • Onder leiding van PPO Rotterdam wordt een werkgroep ingericht die de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp nader in kaart gaat brengen. De komst van stelselwijzigingen op het gebied van jeugdzorg (decentralisatie) en onderwijs (invoering van passend onderwijs) hebben het onderwijs-zorg-landschap veranderd. De werkgroep zal verder inzicht verschaffen in het type leerlingen dat nu van speciaal onderwijs en/of van jeugdhulp gebruikmaakt. PPO, gemeente, zorgaanbieders en schoolbesturen gaan hier samen mee aan de slag. In het voorjaar van 2017 zal de uitwerking gereed zijn.
 
Bovenstaande afspraken zijn belangrijk in relatie tot onze opdracht als samenwerkingsverband om een dekkend netwerk te garanderen. PPO Rotterdam zal dan ook belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang via de website, nieuwsbrief en door directe berichtgeving.
Themamiddagen voor leerkrachten
Dit schooljaar worden er diverse themamiddagen op woensdagmiddagen georganiseerd door PPO Rotterdam. Deze middagen zijn gratis, praktijkgericht, praktisch en bedoeld voor leerkrachten in Rotterdam.

In ongeveer 2 uur wordt praktisch toepasbare kennis gedeeld, over verschillende onderwerpen. U kunt zich inschrijven via de website van PPO. Een aantal themaonderwerpen die vanaf januari aan bod komen zijn:  
Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten! Kent u een leerkracht of intern begeleider in Rotterdam voor wie dit interessant kan zijn, deel dan dit bericht of verwijs hem/haar door naar onze website.
 
Als het goed is hangt op iedere school onze poster met daarop alle themamiddagen van dit schooljaar. Mocht u hem missen, vraag er dan naar bij uw schoolcontactpersoon! 

NB: De themamiddagen expliciet bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in Rotterdam, maar intern begeleiders mogen ook aansluiten.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl