ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Newyddion CGA
 
Croeso nôl ar gyfer blwyddyn academaidd arall. Gobeithio y gwnaethoch chi fwynhau gwyliau’r haf.
 
Dod yn Fuan - Gwasanaethau ar-lein ar eu newydd wedd

Ddiweddarach y mis hwn - Os hoffech chi gael mynediad at Gofrestr CGA, eich proffil ymsefydlu neu ddefnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau ar-lein, byddwch yn gweld eu bod nhw wedi newid o ran edrychiad a swyddogaeth er mwyn darparu gwybodaeth ‘amser real’.
 
Rhannwch eich barn gyda ni trwy anfon neges e-bost at gwybodaeth@cga.cymru

Sôn
 
Darllenwch y diweddaraf ar ein blog, Sôn. Mae Dr. Greg Walker yn trafod proffesiynoldeb ymysg y gweithlu ôl-16.
 
Os oes gennych chi adborth am y Blog neu unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau neu awduron yn dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru, neu ffonio 029 2046 0099.

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor CGA ar 17 Tachwedd yn NhÅ· Dysgu, Trefforest. Mae’r cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd. Os hoffech chi fynychu, anfonwch neges e-bost at 
ysgrifenyddes.y.cyngor@cga.cymru neu ffonio 029 2046 0099.

Newyddion ar gyfer staff cymorth dysgu
 
Bydd staff cymorth ysgolion a cholegau addysg bellach yn cofrestru gyda’r CGA ym mis Ebrill 2016. Mae tudalen benodol i staff cymorth ar wefan yr CGA, yma er mwyn sicrhau eich bod yn cael y newyddion diweddaraf. 

Beth sy'n newydd ar ein gwefan?
 
Mae gennym ddatganiad diweddar i’r wasg yn edrych ar y data diweddaraf ar y gweithlu o’n crynhoad ystadegau blynyddol
 
A gallwch ein dilyn ar Twitter @ewc_cga

EWC News

Welcome back to a new academic year, we hope you enjoyed the summer holidays.

Coming soon - New look online services

Later this month, if you want to access the EWC Register, access your Induction profile or use any of our online services you’ll notice that we’ve given them a new look and new functionality to provide ‘real-time’ information. 

Let us know what you think, email information@ewc.wales
 
 
 
Sôn

Read the latest from Sôn, our blog. Dr. Greg Walker discusses professionalism in the post 16 workforce.

If you’ve got any feedback about the Blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch, email media@ewc.wales 029 2046 0099.

The next EWC Council meeting will be held on 17 November at Ty Dysgu, Treforest. Meetings are open to the public. If you’d like to attend email the council.secretary@ewc.wales or 029 2046 0099.

 
News for learning support staff
 
Support staff in schools and further education colleges will be registering with the EWC in April 2016. There’s a page specifically for support staff on the EWC website here to keep you up to date with what’s happening.

 
What’s new on our website?

We’ve got a recent press release looking at the latest workforce data from our annual Statistics digest.

And you can follow us on Twitter @ewc_cga
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

Mae’r PDP yn fyw erbyn hyn ac ar gael i bob ymarferwr cofrestredig trwy borth ‘fy CGA’ ar wefan CGA. Gallwch ei ddefnyddio i gynllunio, cofnodi, tystiolaethu a myfyrio ar eich dysgu a datblygiad proffesiynol.
 
Os ydych wrthi’n ymsefydlu, gallwch gael mynediad at eich Proffil Ymsefydlu trwy eich PDP.
 
Dyma fersiwn cychwynnol y PDP. Mae angen cymorth defnyddwyr arnom ni er mwyn datblygu nodweddion a swyddogaethau’r fersiwn nesaf a fydd yn cael ei ryddhau yn 2016.
 
Adborth, cwestiynau, problemau – anfonwch neges e-bost at pdp@cga.cymru  
 
Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen y PDP ar ein gwefan
 
Professional Learning Passport (PLP)

The PLP is now live and available to all registered practitioners through ‘myEWC’ portal on the EWC website. You can use it to plan, record, evidence and reflect on your professional learning and development. 
 
If you’re undertaking Induction, access to your Induction Profile is via your PLP.
 
This is the initial version of the PLP. We need users to help us develop the features and functions of the enhanced PLP due to be released in 2016.
 
Feedback, questions, problems, email plp@ewc.wales
 
There’s more information on our PLP webpage
 

Digwyddiadau sydd i ddod
 
Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur yr hydref. Mae gennym nifer o gyflwyniadau ar y gweill, gan gynnwys sesiynau i staff cymorth dysgu. Gallwch ddod o hyd i’r hyn rydym ni’n ei wneud a ble rydym ni’n mynd ar dudalen ‘Digwyddiadau sydd ar ddod’ ar ein gwefan.
 
Rydym yn darparu cyflwyniadau am nifer o bynciau, gan gynnwys:
 • Gwybodaeth am yr CGA, ei rôl a’i gylch gwaith
 • Sut a pham rydym yn cofrestru a rheoleiddio athrawon ysgol ac addysg bellach
 • Sut y byddwn yn cofrestru a rheoleiddio staff cymorth ysgolion ac addysg bellach
 • Gwybodaeth am ein gwaith Priodoldeb i Ymarfer – e.e. gyda ffocws ar rwystrau cyffredin sy’n gysylltiedig â chyfryngau cymdeithasol, asesu dysgwyr a diogelu
 • Cyflwyno’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Newydd
 • Data am y gweithlu
Os oes diddordeb gennych mewn trefnu cyflwyniad neu rywun i siarad am unrhyw un o'r pynciau uchod, neu os hoffech gael cyflwyniad pwrpasol, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru

Forthcoming events
 
We are looking forward to a busy autumn term; we have a lot of presentations coming up, including sessions for learning support staff. You can find out what we are doing and where we are going on the ‘Forthcoming Events‘ page of our website.

We offer presentations covering a range of topics, such as:
 • Information about the EWC, its role and remit
 • How and why we register  and regulate school and FE teachers
 • How we will register and regulate school and FE learning support staff
 • Information on our Fitness to Practise work – eg. with a focus on common pitfalls with social media,  learner assessment and safeguarding
 • Introducing the new Code of Professional Conduct and Practice
 • Workforce data
If you are interested in a presentation or speaker to talk about any of the above, or if you’d like a bespoke presentation,  please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales
Cofrestru
 
Yn ddiweddar, rydym ni wedi cwblhau cofrestru ein Hathrawon Newydd Gymhwyso, felly mae’r rheiny a gyflwynodd gais i gofrestru ac sydd wedi cael eu hystyried yn addas i gael eu hychwanegu at y Gofrestr o Ymarferwyr Addysg Bellach yn gymwys i ddechrau gweithio.
 
Dyma oedd ein niferoedd cofrestru ar 31 Awst 2015:
 
Athrawon Ysgol = 36,038  
Athrawon Addysg Bellach = 5,548  
Wedi cofrestru yn y categori Athrawon Ysgol ac Athrawon Addysg Bellach = 280  
 
Cyfanswm yr Ymarferwyr Cofrestredig = 41,867
 
Cofiwch – fydd rhaid i bawb sydd eisiau gweithio fel athro ysgol neu athro addysg bellach gofrestru gyda’r CGA cyn dechrau gwaith. Mae mwy o wybodaeth ar sut y gallwch gofrestru ar gael ar ein gwefan.
 
Mae Gwybodaeth yn Allweddol
 
Mae Crynodeb Ystadegau Blynyddol eleni yn cynnwys toreth o wybodaeth am athrawon ysgol o ddata a gedwir ar y Gofrestr. Mae nifer o sefydliadau yng Nghymru yn defnyddio data o’r Gofrestr i lywio penderfyniadau polisi.
 
Mae angen i ni sefydlu cronfa yr un mor fanwl ar gyfer athrawon addysg bellach. Anogir ymarferwyr i wirio’u cofnodion ar-lein a diweddaru neu ychwanegu unrhyw wybodaeth yn ôl yr angen. Gallwch fewngofnodi yma.

Registration
 
We’ve recently completed the registration of our Newly Qualified Teachers so those that had made an application for registration and have been deemed suitable to be added to the Register of Education Practitioners are now eligible to start work.
 
As at 31th August 2015 our registration numbers were:
 
school teachers =36,038
FE Teachers = 5,548
Registered in both School and FE Teacher
Category = 280
 
Total Register of Practitioners = 41,867
 
Remember – anyone wishing to work as a school or FE teacher in Wales must be registered with the EWC before they start work.  More information on how to register is on our website.
 
Information is Key
 
This year’s Annual Statistics Digest contains a wealth of information about school teachers from data held on the Register.  Many organisations in Wales use data from the Register to inform policy decisions.
 
We need to establish the same depth of information for FE Teachers.  Practitioners are encouraged to check their record online and update or add any information to it.  You can log in here.
 
Priodoldeb i Ymarfer
 
Mae’r CGA yn diogelu’r cyhoedd trwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Mae hynny’n golygu bod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn addas i ymarfer ac yn craffu ar fanylion ymddygiad neu allu unigolion cofrestredig pan gaiff ei amau.
 
Dim ond nifer bychan iawn o ymarferwyr ar ein Cofrestr sy’n methu bodloni safonau uchel disgwyliedig y cyhoedd – oddeutu 0.5%.
 
Gwrandawiadau Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
 
Ers mis Mehefin, mae Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer y Cyngor wedi gosod y gorchmynion canlynol:
 
Gorchymyn Gwahardd = 3
Gorchymyn Atal Dros Dro = 1
Gorchymyn Cofrestru Amodol = 1
 
Mae fwy o wybodaeth am y Gorchmynion hyn ar gael yma.
 
I weld dyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer, clicwich yma.
(Cyhoeddir manylion y gwrandawiadau sydd i fod i ddigwydd yn y 5 niwrnod gwaith nesaf yn unig).

I weld canlyniadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer diweddar, cliciwch yma.
(cyhoeddir canlyniadau'r gwrandawiadau hynny lle gosodwyd gorchymyn disgyblu yn unig).
 
Cyfarfodydd Pwyllgor Addasrwydd
 
Nid oes modd i unigolyn gael ei gyflogi fel athro mewn ysgol y wladwriaeth neu ysgol arbennig yng Nghymru, na chael ei gyflogi fel unigolyn sy’n darparu addysg mewn, neu ar ran, sefydliad addysg bellach yng Nghymru, oni bai ei fod wedi cofrestru gyda’r Cyngor. Trwy gofrestru, rhoddir sicrwydd i’r cyflogwr ac i’r cyhoedd nad oes gan unigolion cofrestredig unrhyw beth perthnasol wedi’i gofnodi yn eu herbyn a fydd, o bosibl, yn eu gwneud nhw’n anaddas i ddysgu dysgwyr, yn enwedig plant a phobl ifanc.
 
Os bydd gwybodaeth yn codi cwestiynau difrifol am addasrwydd unigolyn, byddwn yn gwahodd yr ymgeisydd i gofrestru i fynychu cyfarfod Pwyllgor Addasrwydd.
 
Ers mis Ebrill, mae’r Cyngor wedi asesu dros 3,000 o geisiadau i gofrestru, gan wrthod tri gais.  
 
Fitness to Practise
 
The EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means the Council is responsible for ensuring practitioners are suitable to practice and looks at details of a registered person’s conduct or ability where it comes into question.
 
Only a very small number of practitioners on our Register fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.
 
Fitness to Practise Committee hearings
 
Since June, the Council’s Fitness to Practise Committees have imposed the following Orders:
 
Prohibition Order = 3
Suspension Order = 1
Conditional Registration Order = 1
 
You can find out more about what these Orders mean here.
 
For dates of upcoming Fitness to Practise hearings, please click here.
(Only those hearings which are to take place in the next 5 working days will be published).

For the outcomes of recent Fitness to Practise hearings, please click here.
(Only the outcomes of those hearings where a disciplinary order was imposed will be published).
 
Suitability Committee meetings
 
A person cannot be employed as a School teacher in a state or special school in Wales, or be employed as a person who provides education in or for a further education institution in Wales unless they are registered with the Council. Registration gives an employer and the public reassurance that a registrant has nothing relevant recorded against them which might make them unsuitable to teach learners, in particular, children and young people.
 
If information raises serious questions about a person’s suitability, we will invite the applicant for Registration to a Suitability Committee meeting. 
 
Since April, the Council has assessed over 3,000 applications for registration. Three  applications have been refused.

Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Cyflwyno Gwaith Papur Ymsefydlu
 
Tymor yr hydref 2015
A yw eich ysgol wedi penodi ANG i ddechrau gwaith ym mis Medi 2015? Os byddwch yn cefnogi ANG yn ystod cyfnod sefydlu o ddechrau tymor yr hydref 2015, cyflwynwch Ffurflen Hysbysu Ymsefydlu i’r CGA erbyn 14 Medi 2015.
 
Gwaith cyflenwi tymor byr ac ymsefydlu
Os ydych chi’n ANG sy’n dechrau gwaith cyflenwi tymor byr ym mis Medi 2015, sicrhewch eich bod yn cyflwyno Ffurflen Hysbysu Athro Cyflenwi Tymor Byr Byr i’r CGA.
 
Tymor yr haf 2015
Os nad ydych wedi gwneud yn barod, dyma fydd y cyfle olaf i chi wneud cais am gymorth ariannol i athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod ymsefydlu yn ystod tymor yr haf 2015. Cyflwynwch Ffurflen Hawlio Cyllid Ymsefydlu i’r CGA erbyn 14 Medi 2015. 
 
Mwy o wybodaeth yma.
Professional Development and Funding
 
Submission of Induction Paperwork
 
Autumn term 2015
Has your school appointed a NQT to commence work in September 2015?  If you will be supporting a NQT commencing Induction from the beginning of autumn term 2015 please submit the Induction Notification Form to the EWC by 14th September 2015.
 
Short term supply work and induction
If you are a NQT commencing short term supply work in September 2015 make sure that you submit Induction as a Short Term Supply Teacher Notification Form to the EWC.
 
Summer term 2015
If you have not done so already, this will be the final opportunity to claim funding for teachers who completed a period of induction during summer term 2015.  Please submit Induction Funding Claim Forms to the EWC by 14th September 2015.
 
More information here.

Ein Gwasanaethau Cymraeg
 
Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu:
 • Defnyddio'r Gymraeg pan fyddwch yn cysylltu â ni wyneb-yn-wyneb, drwy e-bost, mewn llythyr a dros y ffôn
 • Defnyddio'r Gymraeg i gyrchu'ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg, a'i ddiwygio
 • Darllen ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y gweithlu addysg yng Nghymru, sydd ar gael yn Gymraeg
I gael rhagor o wybodaeth, gallwch chi ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma
Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau ac adborth ar ein darpariaeth Gymraeg; rhowch wybod i ni, gan ddefnyddio'r ffurflen hon.
Our Welsh language services
 
Did you know that you can:
 • Use Welsh when contacting us in person, by email, by letter and by telephone
 • Use Welsh to access and update your record on the Register of Practitioners
 • Find statistics and statistical reports about the teaching profession in Wales available in Welsh
For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know, using this form.
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga