'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

5 juni 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Pinksteren - C-jaar 2019.
"De vijftigste dag"
 
Hand. 2,1-11  -  1 Kor. 12,3b-7.12-13  -  Joh. 20,19-23
"Een mens van liefde worden"
Ik wil over je ademen
– zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast
van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen
aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.

Ik wil je mijn zegen geven
opdat je zelf zegen mag worden
voor je medemensen.

Durf op zoek te gaan
naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.

Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij
en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.

Erwin Roosen
 
Hand. 2, 1-11 — "Wij horen hen in onze eigen taal spreken"
 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”
1 Kor. 12, 3b-7.12-13 — "Allen werden wij gedrenkt met één Geest"
Broeders en zusters,
niemand die zegt: “Jezus is vervloekt” staat onder invloed van de geest van God; en niemand kan zeggen: Jezus is de Heer” tenzij door de heilige Geest. Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.
 
Joh. 20, 19-23 — "Ontvang de heilige Geest"
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”
"De vijftigste dag"
Pinksteren is geen feestelijk woord. Het betekent gewoon 'vijftigste', waarmee bedoeld is de vijftigste dag na Pasen, of beter vàn Pasen. Op die vijftigste dag vierden de Joden hun oogstfeest. Tegelijk herdachten ze het verbond met Jahwe, hun God, bij de berg Sinaï, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte. Het feest van Pinksteren: na vijftig dagen van bezinning, om zich voor te bereiden op de herdenking van wat er toen is gebeurd.

Volgens de Handelingen van de Apostelen werd na de dood van Jezus aan zijn leerlingen ook een tijd van vijftig dagen voor bezinning gegund eer de Geest over hen werd gezonden.
 
Volgens het Johannesevangelie hebben Jezus' leerlingen geen vijftig dagen moeten wachten eer ze de Geest ontvingen. Dat gebeurde al op eerste dag na zijn opstanding, toen ze hem in hun midden zagen verschijnen. In het verhaal van de Handelingen waren de leerlingen die bijeen zaten te bidden veel talrijker, ongeveer 120. De broers van Jezus waren erbij en ook zijn moeder, samen met andere vrouwen (Handelingen 1,12-15). Het verhaal speelt zich af op het Joodse pinksterfeest, toen er pelgrims uit veel verschillende streken naar Jeruzalem waren gekomen. Hiermee wil de auteur duidelijk maken dat de Geest over alle grenzen en verschillen heen waait.
 
Op Pinksteren brandden in de tempel van Jeruzalem de vuren om de pelgrims te herinneren aan het vuur van de Sinaï. Iedereen moest proberen iets van dat vuur mee te dragen. Juist dan zette een stormwind de verblijfplaats van de 120 in beweging en kwam over iedereen de Geest als een vuur. Ze werden enthousiast. Letterlijk: 'vol van God'. Dit vuur van het enthousiasme zal later in de loop der tijden duizenden en duizenden bezielen.
 
Iedereen in de massa die op het gedruis van de stormwind was afgekomen hoorde de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal spreken. Een talenwonder. Het stelde een einde aan de catastrofe van de Babelse spraakverwarring waardoor de hoogmoed van de torenbouwers werd afgestraft. "De een verstond niet meer wat de ander zei" (Genesis 11,7). Het talenwonder bewerkt door de Geest geeft een goede verstaander het vermogen om te verstaan, van welke nationaliteit hij ook is, van welke geloofsgemeenschap hij ook lid is, of hij oud is of jong, dat doet niet ter zake. Ook vandaag nog gebeurt het wonder. Mensen die samen idealen hebben, mensen die samen geloven, verstaan elkaar, in de taal waarin we God verstaan.
 
Toen Petrus zijn eerste preek (in de Handelingen) had beëindigd, vroegen sommigen die hem gehoord hadden wat ze moesten doen. Zijn antwoord: bekeer u, blijf geen buitenstaander, doe mee met een nieuwe manier van leven, laat u dopen. Ook u zal dan de Geest geschonken worden (Hand. 2,38).
 
Volgens het Johannesevangelie was de Geest die Jezus de leerlingen inblies het vermogen om vergiffenis te schenken. Vergiffenis verlost mensen van hun verleden en maakt hen nieuw.
 
We moeten altijd opnieuw de versleten mens in ons door de Geest nieuw leven laten inblazen. Maar om zo'n nieuwe mens te worden heb je tijd nodig. Vandaar die vijftig dagen. Een tijd van wachten en je bezinnen. Zoals de 120 van het begin zullen we elkaar moeten vasthouden en bemoedigen om het vol te kunnen houden. Vandaag zijn er meer mensen met een ingesluimerd, zelfs afgestorven geloof. Gelukkig heeft God geduld met ons. Als we bekoord worden om het op te geven en de kerk vaarwel willen zeggen, is hij de Heer van het geduld. Hij geeft altijd weer nieuwe kansen. Elk jaar opnieuw komt de vijftigste dag van Pasen. Elk jaar wordt 'Veni creator' gezongen: Kom, schepper heilige Geest. "De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld" (H. Oosterhuis).

Het enthousiasme dat de pinksterviering doorzindert mogen we na pinkstermaandag niet laten uitdoven, alsof er op Pinksteren vandaag met ons niets is gebeurd. Na deze vijftigste dag moet het weer beginnen met zichzelf in ons doen en laten te bewijzen, alle komende dagen van ons doordeweekse leven.
 
@preekvdw
"Hij had het over vuur"
Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
 
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.
 
Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters
in de nacht.
 
Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken
door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.
 
Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
 
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.

Manu Verhulst
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.