Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, september 2023
ENGLISH VERSION IN SECOND HALF OF THIS NEWSLETTER
September is vaak de maand van een nieuwe start, uitgerust beginnend aan een nieuw academisch jaar of schooljaar, hopelijk nog nagenietend van een mooie vakantie. Er staan alweer aardig wat nieuwe activiteiten en evenementen gepland, waar we in deze nieuwsbrief gewag van maken.
ERC voorlichting
Save the date: op maandagmiddag 27 november zal op het CWI een voorlichtingsmiddag over ERC projecten plaatsvinden. Nadere informatie volgt spoedig, maar de datum kan alvast in de agenda worden genoteerd.
 
ENW Prijzen
In november worden de winnaars van de NWO-ENW Prijzen weer bekendgemaakt. ENW is een aantal jaren geleden begonnen met deze prijzen, maar het valt op dat er voor de 5 beschikbare prijzen weinig nominaties vanuit de wiskunde zijn. Neem eens een kijkje op de prijzenpagina, en laat de gedachten eens gaan over een mogelijke nominatie volgend jaar (deadline meestal in mei) van een college of een team collega’s. Informatie: https://www.nwo.nl/nwo-prijzen-exacte-en-natuurwetenschappen

Heidelberg Laureate Forum
Vanaf 2013 vindt jaarlijks het Heidelberg Laureate Forum plaats, met enerzijds allerlei laureaten (ACM Turing prijs, Abel prijs, Fields medailles, IMU Abacus prijs) en anderzijds zo’n 200 getalenteerde jonge onderzoekers uit de hele wereld. Onderdelen van het festijn zijn online te volgen.

ICIAM
Vanaf 1 oktober is PWN-directeur Wil Schilders de president van ICIAM. Eind augustus was er in Tokio een zeer succesvol ICIAM 2023 congres met meer dan 5000 deelnemers (deels ook online). Het volgende congres vindt plaats in Den Haag in 2027, in het World Forum. Kees Vuik is voorzitter van het organisatiecomite, Diederik Fokkema is vice-voorzitter. In Tokio werd ICIAM 2027 gepresenteerd door Kees en Diederik, het thema is ‘’Mathematics for a sustainable future’’, en dit past uitstekend bij de recent door UNESCO en ISC uitgeroepen ‘’decade of sustainability for science’’.
 
ICIAM geeft een nieuwsbrief uit, getiteld ‘’Dianoia’’. Men kan zich aanmelden via de website https://iciam.org/newsletter/dianoia (helemaal onderaan).

Vlaams Wiskundefestival
Platform Wiskunde Vlaanderen, zo’n 2 jaar geleden opgericht, organiseerde op 17 september het eerste Vlaamse Wiskundefestival (‘’MathFest’’). Het werd gehouden rondom de Sterrenwacht te Brugge, en de belangstelling was erg groot. Er waren vel doe-activiteiten voor kinderen, er waren lezingen door gerenommeerde Vlaamse wiskundigen, er was een recordpoging ‘’a-periodieke betegelingen’’ met het nieuwe Einstein tegeltje, een Vlaams kampioenschap ‘’exotische sudoku oplossen’’, een boekenstand en nog veel meer. Ook Pythagoras was vertegenwoordigd met het project Sheedz waarbij kinderen dodecaeders konden versieren met een patroon. Meer informatie is te vinden op de webpagina http://www.platformwiskunde.be/mathfest-2023-programma-voorlopig/. Wellicht een idee om een keer in Nederland te organiseren.
Carrièredag BIBB 22 NOVEMBER
Ben jij een promovendus, masterstudent of postdoc en Bèta/techniek? En wil je graag bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen?
Dan nodigt Bèta in Bestuur & Beleid (BiBB), je graag uit om deel te nemen aan onze carrièredag op 22 november 2023 in het KNAW Trippenhuis te Amsterdam.
Het doel van deze dag is om bèta’s (incl. technici) en bèta wetenschap dichter bij bestuur, politiek en beleid te brengen. En om jonge bèta’s die interesse hebben in politiek de mogelijkheid te geven in aanraking te komen met het veld.
 
ARS ET MATHESIS Lustrumprijsvraag 2023
 
 
Ars et Mathesis is een stichting van liefhebbers van kunst die zich laat inspireren door wiskunde. We bestaan 40 jaar en organiseren zoals iedere 5 jaar weer een lustrumprijsvraag.
De opdracht is deze keer om een korte video te maken van maximaal 90 seconden. Denk aan de korte filmpjes of clipjes die we tegenwoordig op allerlei (sociale) media tegenkomen. Voorbeelden zijn Instagram Reels, Youtube Shorts en TikTok.
De enige eis is dat er een verband is met zowel wiskunde als met kunst (schoonheid).
De video mag zowel horizontaal als verticaal gefilmd zijn. Je kunt individueel deelnemen maar ook als groep. Bijvoorbeeld als schoolklas.
Je kunt je inzending opsturen uiterlijk tot en met 15 oktober 2023. Alle genomineerden worden uitgenodigd voor de Ars et Mathesis dag op zaterdag 18 november 2023.
Op www.arsetmathesis.nl/prijsvragen/ staat alle overige informatie over inzending, beoordeling en prijzen.
 AIM PhD networking event op 9 november 2023
Op 9 november, 13:00 - 17:30, organiseert AIM weer een netwerkevenement in Utrecht. Deze bijeenkomst is bedoeld om de AIM gemeenschap samen te brengen en heeft als doel een platform te bieden voor promovendi die werken aan wiskundig onderzoek in AI om hun werk te presenteren. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier
NB: als het formulier niet werkt dan aub een mail sturen naar aim@nwo.nl.
Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
 
Voorlopig programma:
● 13:00 - 13:00: Inloop met koffie/thee
● 13:30 - 14:30: Opening en keynote presentatie door Booking.com
● 14:30 - 15:00: Koffiepauze
● 15:00 - 17:00: Presentaties en postersessie
● Vanaf 17:00: Borrel & netwerken
 
Call for presentations:
Geïnteresseerde promovendi die hun onderzoek willen presenteren op het community event kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier. De deadline is dinsdag 17 oktober 2023. Kort na de deadline zullen aanvragers te horen krijgen of ze hun werk kunnen presenteren op het evenement. Deel deze oproep voor presentaties graag met geïnteresseerde promovendi.
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via aim@nwo.nl.
Math4NL Community Event op 10 NOVEMBER 2023
Het thema van dit jaar is Besluitvorming onder Onzekerheid en we zijn blij te kunnen aankondigen dat onze hoofdspreker Kateřina Staňková is, die zal spreken over " Hoe evoluerende systemen te beheren: Stackelberg evolutionaire speltheorie".
Er is volop gelegenheid om inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen en contacten te leggen. We organiseren ook de finale van de Best Thesis in Applied Mathematics Award 2023.
Meer details over het programma en de registratie volgen binnenkort. Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar info@math4nl.nl of kijk op onze LinkedIn www.linkedin.com/company/math4nl/ voor toekomstige updates.
 
Oproep aan alle vrouwen in de STEM sector
Samen met een groep van 6 medestudenten en 2 begeleiders van Tilburg University doe ik onderzoek naar vrouwen in de Nederlandse STEM-sector (STEM = Science, Technology, Engineering, & Mathematics).

Waarom onderzoek doen naar deze specifieke groep? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen in een door mannen gedomineerde werkomgeving (wat in deze sector veel voorkomt!) eerder een burn-out krijgen of last hebben van burn-out klachten. In vergelijking met mannen in hetzelfde werkveld, maar ook in vergelijking met vrouwen die werkzaam zijn in een andere sector.
Het onderzoek bestaat uit een volledig anoniem (waarbij namen ook aangepast worden) interview, die zowel online als in real-life plaats kan vinden.

In het kort: ik zoek respondenten die aan de volgende 3 eisen voldoen:
  • Werkzaam in Nederland binnen een van deze sectoren: Wetenschap, Technologie, Techniek of Wiskunde.
  • Vrouw.
  • Burn-out gehad, in een burn-out OF (ooit) burn-out klachten ervaren. Dit hoeft niet door een arts of werkgever vastgesteld te zijn en is dus volledig naar eigen ervaring.
Als je wilt deelnemen aan het onderzoek, stuur me dan een berichtje via LinkedIn of een e-mail naar i.g.h.vansummeren@tilburguniversity.edu Ik zal vervolgens contact met je opnemen om je wat meer te vertellen over het onderzoek en om een startdatum in te plannen.
Het onderzoek kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gedaan.
Dutch Computational Sciences Day op 10 november 2023
 
Met veel plezier kondigen wij de Dutch Computational Sciences (DUCOMS) Day aan. Deze nieuwe nationale conferentie vindt plaats op vrijdag 10 november 2023 in de Jaarbeurs Utrecht. De conferentie heeft als doel de gemeenschap van computationele wetenschappen uit de industrie en academie, in alle disciplines en op alle carrièreniveaus, te verbinden en versterken.
Er zijn interdisciplinaire invited en contributed lectures, posterpresentaties, en parallele sessies waarin de strategische focusgebieden van de nationale computationele wetenschapsagenda worden belicht. Daarnaast is er voldoende tijd voor discussie en het leggen van nieuwe connecties.
Registreer nu via: https://www.computationalsciencenl.nl/ducoms/
Deadline voor het indienen van poster abstracts: 29 september.
 
Uitgenodigde sprekers:

Ultra-fast computer simulations through machine learning:
Francesca Grisoni (TUE), Sascha Caron (RU)
Data-driven methods:
Albrecht Weerts (WUR), Gennadii Donchyts (Google)
Multiscale modeling and simulation:
Liesbet Geris (Leuven), Siewert Marrink (RUG)
Uncertainty analysis in computational sciences:
Jacco Wallinga (RIVM/UL), Daan Crommelin (CWI/UvA)
Energy-efficient Computing:
Benjamin Czaja (SURF), Alessio Sclocco (eScience)
Newsletter Dutch Platform for Mathematics, september 2023
September is often the month of a fresh start, starting a new academic year or school year.  There are already quite a few new activities and events planned, which we mention in this newsletter.
ERC information
Save the date: an information afternoon on ERC projects will take place at CWI on Monday afternoon 27 November. Further information will follow soon, but the date can already be noted in the agenda.
 
ENW Prizes
In November, the winners of the NWO-ENW Prizes will be announced again. ENW started these prizes several years ago, but it is noticeable that there are few nominations from mathematics for the five prizes available. Take a look at the prizes page, and leave thoughts on a possible nomination next year (deadline usually in May) from a college or team of colleagues. Information: https://www.nwo.nl/nwo-prijzen-exacte-en-natuurwetenschappen
Heidelberg Laureate Forum
Since 2013, the Heidelberg Laureate Forum has taken place annually, with all kinds of laureates (ACM Turing prize, Abel prize, Fields medals, IMU Abacus prize) on the one hand and some 200 talented young researchers from around the world on the other. Parts of the fest can be followed online.
ICIAM
From 1 October, PWN director Wil Schilders will be the president of ICIAM. In late August, there was a very successful ICIAM 2023 congress in Tokyo with more than 5,000 participants (partly also online). The next congress will take place in The Hague in 2027, at the World Forum. Kees Vuik is chairman of the organising committee, Diederik Fokkema is vice-chairman. In Tokyo, ICIAM 2027 was presented by Kees and Diederik, the theme is ''Mathematics for a sustainable future'', and this fits perfectly with the recently declared ''decade of sustainability for science'' by UNESCO and ISC.
 
ICIAM publishes a newsletter entitled ''Dianoia''. One can subscribe via the website https://iciam.org/newsletter/dianoia (at the very bottom).
Flemish Mathematics Festival
Since this event wil be held entirely in Dutch, we refer to the description above, in the Dutch version of this newsletter.
Careerday BIBB  NOVEMBER 22
Are you a postdoc, PhD or masters student with a Beta/technical background? And would you like to contribute to solving major societal problems?
Then Beta in Governance & Policy (BiBB), would like to invite you to participate in our career day on 22 November 2023 at the KNAW Trippenhuis in Amsterdam.
The aim of the day is to bring betas (including engineering) and Beta science closer to governance, politics and policy. And to give young betas interested in politics the opportunity to get in touch with the field.

Due to the close connection to Dutch government and administration agencies, the plenaries will be in Dutch only. However, we offer an EU-track during the parallel sessions, which will be in English.
 
 
ARS ET MATHESIS Lustrum Competition 2023
 
 
Ars et Mathesis is a foundation of art lovers inspired by mathematics. We are 40 years old and, like every five years, we are organising an anniversary competition.
The assignment this time is to make a short video of no more than 90 seconds. Think of the short videos or clips we come across on all kinds of (social) media these days. Examples are Instagram Reels, Youtube Shorts and TikTok.
The only requirement is that there is a connection to both mathematics and art (beauty).
The video may be filmed both horizontally and vertically. You can participate individually but also as a group. For example, as a school class.
You can submit your entry until 15 October 2023 at the latest. All nominees will be invited to the Ars et Mathesis day on Saturday 18 November 2023.
All other information on submission, judging and prizes can be found at www.arsetmathesis.nl/prijsvragen/
 AIM PhD networking event on November 9, 2023
On November 9th, 13:00 - 17:30, AIM is hosting another networking event in Utrecht. This meeting is intended to bring together the AIM community and aims to provide a platform for PhD students working on mathematical research in AI to present their work. You can register via the registration form.
If the form doesn’t work, please sent a mail to aim@nwo.nl.
Please note: There are only a limited number of places available.
 
Preliminary program:
●      13:00 – 13:00: Walk-in with coffee/tea
●      13:30 – 14:30: Opening and keynote presentation by Booking.com
●      14:30 – 15:00: Coffee break
●      15:00 – 17:00: Presentations and poster session
●      From 17:00: Drinks & networking
 
Call for presentations:
Interested PhD students who would like to present their research at the community event can register via the registration form. The deadline is Tuesday, October 17, 2023. Shortly after the deadline, applicants will be informed whether they can present their work at the event. Please share this call for presentations with any interested PhD candidates.
If you have questions, please contact us via aim@nwo.nl.
Math4NL Community Event on NOVEMBER 10, 2023
This year's theme is Decision-making under Uncertainty and we are happy to announce our keynote speaker is Kateřina Staňková, who will be speaking on “How to manage evolving systems: Stackelberg evolutionary game theory”.
There will be ample opportunity to be inspired, share ideas, and get connected. We will also be hosting the final for the Best Thesis in Applied Mathematics Award 2023.
 
More details on the program and registration will follow soon. For any questions, please email us at info@math4nl.nl or see our LinkedIn www.linkedin.com/company/math4nl/ for any future updates.
 
Call to all women in the STEM sector
Together with a group of 6 fellow students and 2 supervisors from Tilburg University, I am conducting research on women in the Dutch STEM (Science, Technology, Engineering, & Mathematics) sector.
 
Why research this particular group? Scientific research shows that women in a male-dominated work environment (which is common in this sector!) are more likely to get burnout or suffer from burnout symptoms. Compared to men in the same field of work, but also compared to women working in another sector.
The survey consists of a completely anonymous (with names also being changed) interview, which can take place either online or in real-life.
 
Briefly, I am looking for respondents who meet the following 3 requirements:
  • Working in the Netherlands within one of these sectors: Science, Technology, Engineering or Mathematics.
  • Female
  • Burnout had, in a burnout OR (ever) experienced burnout symptoms. This does not need to have been established by a doctor or employer and is therefore entirely according to personal experience.
If you would like to participate in the study, send me a message on LinkedIn or an e-mail to i.g.h.vansummeren@tilburguniversity.edu I will then contact you to tell you a bit more about the study and schedule a start date.
The interview can be done in both Dutch and English.
Dutch Computational Sciences Day, November 10, 2023
We are happy to announce the Dutch Computational Sciences (DUCOMS) Day on Friday November 10, 2023 at the Jaarbeurs Utrecht. This new national conference aims to strengthen and connect the community of computational sciences, from industry and academia, across all disciplines and career levels.
DUCOMS will feature interdisciplinary invited and contributed lectures as well as poster presentations, and parallel sessions addressing the strategic focus areas of the national computational science agenda. In addition, there will be ample time for discussions and establishing new connections.
Register now via: https://www.computationalsciencenl.nl/ducoms/
Deadline for submission of poster abstracts: September 29.
Invited speakers:
Ultra-fast computer simulations through machine learning:
Francesca Grisoni (TUE), Sascha Caron (RU)

Data-driven methods:

Albrecht Weerts (WUR), Gennadii Donchyts (Google)

Multiscale modeling and simulation:

Liesbet Geris (Leuven), Siewert Marrink (RUG)

Uncertainty analysis in computational sciences:

Jacco Wallinga (RIVM/UL), Daan Crommelin (CWI/UvA)

Energy-efficient Computing:

Benjamin Czaja (SURF), Alessio Sclocco (eScience)
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam